Algorytm

 1. Definicja i cechy algorytmu


  Algorytm - uporządkowany i skończony ciąg dokładnie określonych operacji na obiektach, do rozwiązania dowolnego zadania z określonej ich klasy.

  Cechy algorytmu:

 2. Złożoność obliczeniowa

 3. Projektowanie algorytmów

  Do metodologii projektowania należy upraszczanie i wyodrębnianie niezależnych części (procedur, funkcji).
  Wyróżnia się algorytmy szeregowe i równoległe (arch. wieloprocesorowa)

  Projektowanie algorytmów:

  algorytmy zachłanne (nie analizujemy podproblemów dokładnie, tylko wybieramy najbardziej obiecującą w tym momencie drogę rozwiązania)
  algorytmy wg strategii "dziel i rządź"  (dzielimy problem na kilka mniejszych, a te znowu dzielimy, aż ich rozwiązania staną się oczywiste)
  algorytmy oparte na technice rekursji (rekurencji)  (procedura lub funkcja wywołuje sama siebie, aż do uzyskania wyniku lub błędu)
  algorytmy oparte na programowaniu dynamicznym (podproblemy)
  algorytmy z powrotem

Podstawowe paradygmaty tworzenia algorytmów komputerowych:
Najważniejsze techniki implementacji algorytmów komputerowych

Struktury danych

Tablica (macierz) - array
podstawowa struktura danych składająca się z jednowymiarowej lub wielowymiarowej tabeli, którą program traktuje jak jeden obiekt.
Wszystkie obiekty muszą być tego samego rodzaju.
W tablicach mogą być np. liczby, napisy, znaki i inne obiekty.
Do każdej danej zapisanej w tablicy można się odwołać przez nazwę tablicy i położenie tej danej wewnątrz tablicy.
Tablica w informatyce to
kontener danych dostępnych, w którym poszczególne komórki dostępne są za pomocą kluczy, które najczęściej przyjmują wartości numeryczne.

Rozmiar tablicy jest albo ustalony z góry (tablice statyczne), albo może się zmieniać w trakcie wykonywania programu (tablice dynamiczne).
Praktycznie wszystkie języki programowania obsługują tablice – jedynie w niektórych językach funkcyjnych zamiast tablic używane są listy (choć tablice zwykle też są dostępne).

Lista - rodzaj kontenera - dynamiczna struktura danych, używana w informatyce.
Lista składa się z podstruktur wskazujących na następniki i/lub poprzednikiIstnieją dwie popularne implementacje struktury listy: tablicowa i wskaźnikowa.
Tablicowa -  jak wskazuje nazwa, lista zaimplementowana w ten sposób opiera się na tablicy obiektów (lub rekordów) danego typu.
Wskaźnikowa - w tej implementacji każdy obiekt na liście musi (co nie było konieczne w wersji tablicowej) zawierać dodatkowy element: wskaźnik do innego obiektu tego typu.
Wynika to z faktu, że to wskaźniki są podstawą nawigacji w tym typie listy, a dostęp do jej elementów jest możliwy wyłącznie przez wskaźnik.

Kolejka
Kolejka (ang. queue) – liniowa struktura danych, w której nowe dane dopisywane są na końcu kolejki, a z początku kolejki pobierane są dane do dalszego przetwarzania
(bufor typu FIFO, First In, First Out; pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu).
Stos
Przeciwieństwem kolejki jest stos, bufor typu LIFO (ang. Last In, First Out; ostatni na wejściu, pierwszy na wyjściu), w którym jako pierwsze obsługiwane są dane wprowadzone jako ostatnie.

Graf to – w uproszczeniu – zbiór wierzchołków, które mogą być połączone krawędziami, w taki sposób, że każda krawędź kończy się i zaczyna w którymś z wierzchołków.
Grafy to podstawowy obiekt rozważań teorii grafów.
Za pierwszego teoretyka i badacza grafów uważa się] Leonarda Eulera, który rozstrzygnął zagadnienie mostów królewieckich.


Sposoby zapisu algorytmów:


Graficzna reprezentacja algorytmu - symbole graficzne

 

 

Algorytmy - konwencja notacyjna

1) Deklaracja zmiennych

stałe P;
całkowite N;
rzeczywiste N;
Logiczne N;


{gdzie N - lista zmiennych, P - lista podstawień}

2) Deklaracje tablic:

calkowite tablica N [W1:W2], W[W1:W2, W3:W5];
rzeczywiste tablica N [W1:W2], W[W1:W2, W3:W5];

gdzie: N - nazwa tablicy,  W1, W2 W3, W4 - wyrażenia o wrtościach całkowitych wyznaczajace odpowiednio najjniejszy i największy numer elementu tablicy

3) Instrukcja przypisania

n:=W;  lub I;

gdzie N - nazwa zmiennej, W- wyrazenie;, I - instrukcja prosta

4) Instrukcje z wyborem

jesli W to I;

jeśli W to I1 w przeciwnym przypadku I2;

przypadek N spośród (I1, I2, ...In);

gdzie W - warunek,
I, I1, ...In - instrukcje proste lub złożone,
N - wyrazenie przyjmujące wartości jedynie z przedziału [1, n]


Instrukcjom tym odpowiadają schematy blokowe

If case

Schematy blokowe instrukcji z wyboru - pdf


5) Instrukcje iteracji

powtarzaj I do W;

dopóki W wykonuj I;


dla N:=W1 do W2 wykonuj I;

gdzie:
I - instrukcja prosta lub złożona
W - wariant kontynuacji lub zakończenia iteracji
N - nazwa zmiennej
W1, W2 - wyrażenia
Iteracje
Schematy blokowe instrukcji iteracji:  "powtarzaj",   "dopók"    i,   "dla" - pdf


6)  Instrukcje wejścia/wyjscia

czytaj (N);  pisz (W);

gdzie N - nazwa zmiennej;
W - wyrazenie

7) Instrukcja procedury

Deklaracja:

procedura P(W); S;

treść;
gdzie:
P - nazwa procedury,
W - wykaz parametrów formalbycg,
S - specyfikacja (deklaracja) parametrów formalnych

Wywołanie:
P(WA);

gdzie: P - nazwa procedury,
WA - wykaz parametrów aktualnych

8) Instrukcja procedury funkcyjnej

Deklaracja:

całkowite  procedura P(W); S;
rzeczywiste procedura P(W); S;
logiczne procedura P(W); S;


gdzie:
P - nazwa procedury
W - wylkaz parametrów formalnych,
S - specyfikacja parametrów formalnych.

Wywołanie: N:= W1 + P(WA);
gdzie:
P - nazwa procedury,
N - nazwa zmiennej,
W1 - wyrażenia,
WA - wykaz parametrów aktualnych.

9)
Instrukcja prosta

Każda z instrukcji opisanych w punktach 3 do 8.

10) Instrukcja złożona

Jest to ciąg instrukcji prostych lub złożonych , określonych następujaco:

poczatek  I1;  I2;  ... In  koniec

gdzie:  Ii  - instrukcja prosta lub złożona


 

Przykład schematu blokowego

Dany jest zbiór podanych n liczb         X1, X2, ..., Xn.
Należy obliczyć iloczyn:      y=
P Xi = X1*X2*...*Xn.

Algorytm

1) Język naturalny:

 1. Przyjmij wartość  y  równą 1 i skocz do B
 2. Przyjmij wartość  i  równą 1 i przejdź do C
 3. Przyjmij y równe iloczynowi  y*Xi  i skocz do B
 4. Jeżeli  i=n  to Koniec. W przeciwnym razie przyjmij  i  równe  i+1  i skocz do C
2) Pseudokod
 1. y :=1
 2. i := 1
 3. y := y*Xi
 4. Jeżeli i=n to Koniec. W przeciwnym razie i := i+1 i skocz do 3

3) Schemat blokowy

Schemat blokowy

 

Uwaga: Jeśli chcemy uwzględnić ciąg kolejnych liczb naturalnych, bez wprowadzania Xi to należałoby zmodyfikować algorytm:
Pominąc moduł Czytaj Xi
Zmodyfikowac wzór na obliczenie y
y := y* i;

Konstrukcje programu spotykane w schematach blokowych:

- zapis w językach: PascalC/C++  i Basic.

Sekwencja instrukcji

Program 

Struktura programów w językach Basic, Pascal, C:

' Basic

' Komentarz' Poczatek programu glównego - brak wyróżnienia
' Deklaracje zmiennych, funkcji, podprogramow
' DECLARE function funkcja1 ()
' DECLARE SUB podprogram1()
I1 : I2 
In
END  ' Nie musi być jeśli po nim nie m a definicji procedur lub funkcji

{Pascal:}

Program Nazwa;
{Komentarz}
{Deklaracje}

Begin  
{Instrukcje}
I1; I2;
In;

End.

 // C
//
Komentarz
// Deklaracje, definicje funkcji
void funkcja()
{
};

main()
{
// Instrukcje
// Sekwencja instrukcji - poczatek
{I1; I2;
In;
} // Sekwencja instrukcji - koniec
}

Instrukcje wyboru

Case

 

Instrukcje wejścia /wyjścia (we/wy)

Instrukcje wejścia – czytania:

Czytaj(N); - N – nazwa zmiennej

W Pascalu:

Read(lista_argumentów) lub Readln(lista_argumentów);

Np.
a,b,c : integer;
read(a,b,c);

W języku C:

Funkcja: scanf

scanf(łańcuch_formatu, lista_argumentów);

np. scanf(“%f”,&promien);

Funkcja getchar() umożliwia wprowadzenie pojedynczego znaku do pamięci komputera:

c=getchar(); gdzie c jest zmienną typu char: char c;

Funkcja gets umożliwia wprowadzenie jednej linii tekstu.

Przykład:

char linia[80];
gets(linia{;

W języku C++

Wykorzystanie strumienia wejściowego cin i operatora >>, np.

int a, b, c;
cin >> a >> b >> c;

W języku Basic

INPUT odczytuje wprowadzenie z klawiatury lub z pliku. LINE INPUT czyta
linię do 255 znaków z klawiatury lub z pliku.
 INPUT [;] ["komunikat"{; | ,}] lista_zmiennych
LINE INPUT [;] ["komunikat";] zmienna$
INPUT #filenumber%, lista_zmiennych
LINE INPUT #numer_pliku%, zmienna$
      komunikat        Opcjonalny ciąg znaków, który jest wyświetlany
                      zanim użytkownik wprowadzi dane. Średnik po komuni-
                      kacie dodaje do niego znak zapytania.
     lista_zmiennych  Jedna lub więcej zmiennych oddzielonych przecinkami,
                      w których są przechowywane dane wprowadzane z klawia-
                      tury lub wczytywane z pliku. Nazwy zmiennych mogą
                      składać się z maksimum 40 znaków i muszą zaczynać się
                      od litery. Akceptowane znaki to A-Z, 0-9, i kropka (.).
     zmienna$         Przechowuje linię znaków wprowadzoną z klawiatury
                      albo odczytaną z pliku.
     numer_pliku%     Numer otwartego pliku.
     • INPUT używa przecinka jako separatora pomiędzy wprowadzeniami.
     LINE INPUT czyta wszystkie znaki do znaku końca wiersza.
     • Dla wpisu z klawiatury - średnik bezpośrednio po INPUT utrzymuje
     kursor w tej samej linii po naciśnięciu Enter przez użytkownika.  

Przykłady:

Przykład 1)

CLS
PRINT "Obliczenie pierwiastka z podanej liczby metoda iteracyjna"
PRINT
INPUT "Podaj dokladnosc obliczenia "; e#
INPUT "Wprowadz liczbe "; a#
' e# = .0000005#
r# = 1   ' Wartosc startowa pierwiastka
i% = 0   ' Iteracja

DO      ' Poczatek petli
 i% = i% + 1
 PRINT "Iteracja "; i%; " q1="; q#; "  r1="; r#
 q# = a# / r#
 r# = (r# + q#) / 2
 PRINT "q2="; q#; " r2="; r#; " r-q = "; (r# - q#)
LOOP WHILE ABS(r# - q#) > e#   ' Koniec petli

PRINT
PRINT "Pierw obsl z "; i%; " iteracji = "; r#   '
PRINT "Pierw   =   SQR("; a#; ") = "; SQR(a#);


Przykład 2)

    CLS
    OPEN "LIST" FOR OUTPUT AS #1
    DO
        INPUT "   IMIE:       ", Imie$  'Czyta wpisy z klawiatury.
        INPUT "   WIEK:       ", Wiek$
        WRITE #1, Imie$, Wiek$
        INPUT "Dodac nowy wpis"; R$
    LOOP WHILE UCASE$(R$) = "T"
    CLOSE #1
    'zwrotne echo z pliku
    OPEN "LIST" FOR INPUT AS #1
    CLS
    PRINT "Zapisy w pliku:": PRINT
    DO WHILE NOT EOF(1)
        LINE INPUT #1, REC$  'Czyta zapisy z pliku.
        PRINT REC$           'Wypisuje je na ekranie.
    LOOP
    CLOSE #1
    KILL "LIST"

REM abcq3.bas
REM Program liczy sume liczb od podanej wartosci N1 do podanej N2
CLS
PRINT "Program liczy sume liczb od N1 do N2"
PRINT
INPUT "Podaj n1, n2 "; n1, n2
sum = 0
FOR k = n1 TO n2
sum = sum + k
NEXT k
PRINT
PRINT "Suma liczb od "; n1; " do "; n2; " = "; sum
END

Instrukcje wyjścia – pisania

Pisz(W); - W – wyrażenie

W języku Pascal:

Write(lista_argumentów);
Writeln(lista_argumentów);

Np.
a,b,c : integer;
read(a,b,c); {wczytanie danych}
writeln(‘a=’,a:3, ‘ b=’,b:3, ‘c=’,c:3); {wypisanie danych na ekranie}

W języku C:

Funkcja printf(łancuch_formatu, lista argumentów);

Przykład:
int a, b, c;
scanf(“%d %d %d”,a,b,c); /* wczytanie danych */
printf(“a=%d b=%d c=%d”,a,b,c); /*wydruk*/

Funkcja putchar wyprowadza na zewnątrz jeden znak.

Przykłady:

int znak=’a’;
putchar(‘\n’); putchar(znak);

Funkcja puts wyprowadza cały łańcuch znaków.

Przykład:

char napis[]=”ABCDEF”;
puts(napis);
puts(“\nTo jest napis”);

W C++ do wyświetlania stosuje się strumień wyjściowy cout oraz operator <<

Np.
cout << a << b;
cout << “Podaj dane”;

W języku Basic

 PRINT  USING,    LPRINT  USING
PRINT USING wypisuje tekst sformatowany na ekran lub do pliku.
LPRINT USING drukuje tekst sformatowany na drukarce LPT1.
 
PRINT [#numer_pliku%,] USING łańcuch_formatujący$; lista_wyrażeń [{; | ,}]
LPRINT USING łańcuch_formatujący$; lista_wyrażeń [{; | ,}]
      numer_pliku%     Numer otwartego pliku sekwencyjnego.
      łańcuch_formatujący$;    Wyrażenie łańcuchowe zawierające jeden
                       lub wiecej znaków formatujących.
      lista_wyrażeń    Lista jednego lub więcej wyrażeń numerycznych lub
                       łańcuchowych do wypisania, oddzielonych perzecinkami,
                       średnikami, apcjami lub tabulatorami.
      {; | ,}          Określa, gdzie rozpocznie się następny wpis:
                          ; oznacza drukowanie bezpośrednio po ostatniej
                            wartości.
                          , oznacza drukowanie od początku następnej strefy
                            drukowania. Strefy drukowania mają szerokość
                            14 znaków.
  Zobacz także:    PRINT, LPRINT    WIDTH
 
Przykład:
    a = 123.4567
    PRINT USING "###.##"; a
    LPRINT USING "+###.####"; a
    a$ = "ABCDEFG"
    PRINT USING "!"; a$
    LPRINT USING "\ \"; a$

 
 

                    Znaki, które formatują wyrażenie numeryczne
 
 #    Pozycja cyfry.                   ¦ -     Umieszczony po cyfrze,
 .    Pozycja kropki dziesiętnej.      ¦       drukuje wiodący minus
 ,    Umieszczony na lewo od kropki    ¦       dla liczb ujemnych.
      dziesiętnej, drukuje przecinki   ¦ $$    Drukuje wiodący $.
      co każde trzy cyfry.             ¦ **    Wypełnia gwiazdkami (*)
 +    Pozycja znaku liczby   .         ¦       wiodace spacje.
^^^^  Drukuje w postaci wykładniczej   ¦ **$   Kombinacja ** and $$.
 
                 Znaki używane do formatowania wyrażenia łańcuchowego
 
 &    Drukuje cały łańcuch.            ¦ \ \   Drukuje pierwszych n znaków,
 !    Drukuje tylko pierwszy znak      ¦       gdzie n jest liczbą spacji
      łańcucha.                        ¦       miedzy \ \ plus 2.
 
                        Znaki używane do druku literałów
 
 _    Drukuje następny znak            ¦       Każdy znak nie zamieszczony
      formatujacy jako literał         ¦       w tej tabeli jest drukowany
                                       ¦       jako literał.
 

Podprogramy

Podprogram jest to wyróżniona część programu komunikująca się z pozostałą częścią w ściśle określony sposób.

Do komunikacji wykorzystuje się parametry, w definicji podprogramu nazywane parametrami formalnymi, a przy wywołaniu podprogramu parametrami aktualnymi.
P
odprogram może być wielokrotnie wywoływany w części głównej programu lub innych podprogramów.

Wywołanie podprogramu polega na podaniu jego nazwy oraz w nawiasach parametrów.

W języku Pascal istnieją 2 rodzaje podprogramów: procedury i funkcje.

Procedury

Ogólna postać procedury (w języku Pascal)

Procedure nazwa (lista_parametrów_formalnych);
{deklaracje}
begin
{treść procedury}
end;

Przykład:

Procedure kwadrat(w:integer);
Begin
Writeln(‘Liczba: ‘,w);
Writeln(‘Kwadrat: ‘,w*w);
End;

Wywołanie procedury:
nazwa(lista_parametrów_aktualnych);
np. kwadrat(2);

Parametry można przekazywać przez wartość (podprogram nie zmienia wartości zmiennych wejściowych) i przez zmienną
– przed parametrem przekazywanym przez adres musi być słowo var (zwraca zmienione wartości parametrów).

Funkcje w języku Pascal

Ogólna postać funkcji:

Function nazwa (lista_parametrów_formalnych): typ_wyniku;
{deklaracje stałych, zmiennych i typów}
begin
{treść funkcji}
end;

W treści funkcji musi być przypisanie nazwa:=wynik;

Wywołanie funkcji:

Zmienna:=nazwa(lista_parametrów_aktualnych);

Przykład:

Function kwadr(bok:integer):integer;
Begin
Kwadr:=bok*bok;
End;

Wywołanie:
Writeln(‘Pole kwadratu o boku 5 = ‘,kwadr(5));

Język C/C++

W języku C są tylko funkcje

Definicja dowolnej funkcji jest następująca:

typ nazwa(deklaracje_parametrów)
{
instrukcje
}

Przykłady:

int kwadr(int a) /* analogia do funkcji w języku Pascal */
{
return (a*a);
}

Wywołanie:

printf(“Pole kwadratu o boku 5 = %d”,kwadr(5));

Obliczenie sumy kwadratów liczb:

Int SumaKwadratow(int n)
{
int i, suma=0;
for (i=1; i<=n; i++)
suma += i*i;
return (suma);
}

 

Basic

Procedury

SUB nazwa_proc [ (par1, [par2,...])]
[daklaracje_rodzaju_zmennych]
Instrukcje
[EXIT SUB]
END SUB


Wywołanie:
CALL nazwa_proc(parametry);


Przykład:
REM p263
REM Program rozwiazuje rownanie kwadratowe
REM  a x^2 + b x  + c  =  0
REM del   wyznacznik rownania
REM  x1, x2  pierwiastki
REM  PODPROGRAMY
REM  dane()  czytania danych
REM  delta()  liczy del
REM  pierw()  oblicza x1, x2
REM  wyniki()  druk wynikow

REM PROGRAM GLOWNY
  DECLARE SUB dane (a, b, c)
  DECLARE SUB delta (a, b, c, del)
  DECLARE SUB pierw (a, b, sqrdel, x1, x2)
  DECLARE SUB wyniki (a, b, c, x1, x2)
start:
 CLS
 LOCATE 12, 20
 PRINT "Program rozwiazuje rownanie kwadratowe"
  LOCATE 14, 30
  PRINT "a*x^2+b*x+c=0"
  INPUT "START - Enter "; st$
  CALL dane(a, b, c)
  CALL delta(a, b, c, del)
    IF del < 0 THEN
       CLS
       LOCATE 10, 20
       PRINT "delta < 0,  nie ma rozwiazania "
       GOTO koniec
    END IF
  sqrdel = SQR(del)
  CALL pierw(a, b, sqrdel, x1, x2)
  CALL wyniki(a, b, c, x1, x2)
koniec:
  LOCATE 22, 50
  INPUT "Nastepne rownanie ?  T / N "; tn$
  IF tb$ = "T" OR tn$ = "t" THEN GOTO start
  END

 SUB dane (a, b, c)
   INPUT "a = "; a
   INPUT "b = "; b
   INPUT "c = "; c
END SUB

SUB delta (a, b, c, del)
  del = b ^ 2 - 4 * a * c
END SUB

SUB pierw (a, b, sqrdel, x1, x2)
  mian = 2 * a
  x1 = (-b - sqrdel) / mian
  x2 = (-b + sqrdel) / mian
END SUB

SUB wyniki (a, b, c, x1, x2)
  CLS
  LOCATE 6, 20
  PRINT "Rownanie "; a; "x^2 + "; b; "x + "; c; " =  0"
  LOCATE 8, 22
  PRINT " x1="; x1, "x2="; x2
END SUB

Funkcje

Defines a FUNCTION procedure.

FUNCTION name [(parameterlist)] [STATIC]
    [statementblock]
  name = expression
    [statementblock]
END FUNCTION

    ţ name             The name of the function and the data type it
                       returns, specified by a type-declaration character
                       (%, &, !, #, or $).
    ţ parameterlist    One or more variables that specify parameters to be
                       passed to the function when it is called:

                       variable[( )] [AS type] [, variable[( )] [AS type]]...

                       Variable is a BASIC variable name.
                       Type is the variable type (INTEGER, LONG, SINGLE,
                       DOUBLE, STRING, or a user-defined type).
    ţ STATIC           Specifies that the values of the function's local
                       variables are saved between function calls.
    ţ expression       The return value of the function.

Example:
    DECLARE FUNCTION ThirdOf (x)
    FOR i = 3 TO 12
        PRINT i, ThirdOf(i)
    NEXT i
    END
    FUNCTION ThirdOf (x)
        ThirdOf = x / 3
    END FUNCTION


Przykład:

REM p27.bas
REM Zastosowanie funkcji – FUNCTION nazwa (parametry)
DECLARE FUNCTION sumprz (a, b, c)
CLS
INPUT "Podaj 3 liczby "; a, b, c
PRINT "Suma dlug. przek prostop a,b,c= "; sumprz(a, b, c)
END

FUNCTION sumprz (a, b, c)
p1 = SQR(a ^ 2 + b ^ 2)
p2 = SQR(b ^ 2 + c ^ 2)
p3 = SQR(a ^ 2 + c ^ 2)
sumprz = 2 * (p1 + p2 + p3)
END FUNCTION


Reprezentacja informacji w komputerze

Zmienne binarne - przechowują znaki binarne 0, 1 - bity

Wektory zmiennych binarnych - przechowują wektory znaków binarnych

Długość słowa Wektor- nazwa polska Nazwa angielska
1 bit bit
4 kęs BCD nibble
8 bajt byte
16 słowo 16 bitowe word
24 sówo 24 bitowe word
32 słowo 32 bitowe word

Słowo - wielkość wektora, która przesyłana jest (wymieniana z pamięcią komputera) w wyniku wykonania jednej operacji czytania lub pisania.

Blok informacji cyfrowej - wielkość informacji wymieniana z pamięcią zewnętrzną.

1KB=1024B=2^10B

1MB=1024KB=2^10KB=2^20B=1048576 bajtów

1GB=1024MB=2^30B

Kodowanie, dekodowanie

Dla człowieka naturalnym sposobem liczenia jest korzystanie z systemu dziesiętnego, a dla komputera korzystanie z zapisu dwójkowego. Przepływowi prądu odpowiada wartość bitu 1, a brakowi przepływu cyfra binarna 0. W urządzeniach komputerowych, które oparte są na zastosowaniu elementów elektronicznych dwójkowy (binarny) sposób reprezentacji (inaczej kodowania) danych jest najprostszy. Polega na pojawianiu się w kolejnych odstępach czasu impulsów elektrycznych (1) lub ich braku (0). Mogą one reprezentować liczbę, znak, rozkaz lub adres komórki pamięci.

Podstawową jednostką informacji w komputerach jest bajt równy 8 bitom. Jeśli do zakodowania jednego znaku wykorzystuje się 1 bajt, to można zaadresować 2^8 (2 do potęgi 8) = 256 różnych znaków. Mogą to być litery alfabetu, cyfry, operatory matematyczne, znaki specjalne.

Aby możliwa była wymiana informacji między różnymi komputerami, opracowano standardowy kod wymiany informacji ASCII (American Standard Code for Information Interchane), w którym każdemu znakowi przyporządkowano liczbę (kod) od 0 do 255.

Kody od 0 do 31 to znaki specjalne nie mające odpowiednika w alfabecie. Są to znaki sterujace ekranem i drukarką.
Kody od 32 do 127 to m.in. kody cyfr (od 48 (0) do 57 (9)), kody dużych liter alfabetu (od 65 (A) do 90 (Z)), kody małych liter alfabetu (od 97 (a) do 122 (z)). Rozszerzenie ASCII zawiera definicje znaków o kodach od 128 do 255. Mogą być wykorzystane m.in. do definicji znaków narodowych. Np. znane są standardy polskich liter: Mazovia, DHN, Latin 2.

Przy kodowaniu (zapisie) informacji mamy 2 sposoby: zapis prosty i zapis kodowany. Zapis prosty - jednemu stanowi /sytuacji odpowiada jedna zmienna binarna. W zapisie kodowanym każdej sytuacji odpowiada konfiguracja zmiennych binarnych. Zapis prosty nieoszczędny - dużo zmiennych binarnych.

Zapis Liczba sytuacji Liczba zmiennych binarnych
prosty n n
kodowany n 2^log(n) (przy podstawie 2)

Przejście z zapisu prostego na kodowany - kodowanie, odwrotnie - dekodowanie.

Układ kodujący: 1..2^n -> 1..n

Reprezentacja wartości alfanumerycznych (litery, cyfry, znaki specjalne, dodatkowe):

Kody powszechnie stosowane do reprezentowania wartości alfanumerycznych:

Reguły: znaki alfabet. w kolejności, cyfry w kolejności, litery duże i małe (stałe przesunięcie), 0-31 - znaki sterujące transmisją, 32-47 - pomocnicze, 48-57 - cyfry 0..9, 58-64 znaki pomocznicze, 65-90 duże literu A..Z, 91-96 znaki specjalne, 97-122 małe litery a..z, 123-126 znaki pomocnicze, 127 - znak sterujacy DEL.

Kody liczbowe

Kod binarny prosty - NKB - dane bez znaku - stosowany do kodowania liczb całkowitych dodatnich, np. prezentacji adresów komórek, numerów rejestrów.

a[i] = {0,1} - cyfry 0, 1

n elementowy wektor

a[n-1] a[n-2]   a[1] a[0]

a[n-1] - MSB (most significant byte), a[0] - LSB

L=2^0*a[0]+2^1*a[1]+...2^(n-1)*a[n-1] / a[i]={0.1}

Np. 1001 = 1*2^0+0*2^1+0*2^2+1*2^3

By skrócić zapis liczby stosuje się zapisy: ósemkowy (a[i]=0..7)i szestnastkowy (a[i]=0..F).

W zapisie 8-m trzy cyfry binarne zastępuje jedna cyfra ósemkowa. a[i] = {0..7}

W zapisie 16-m cztery cyfry binarne są zastąpione przez jedną cyfrę 16-ową.

Zapis dwójkowo-dziesiętny BCD - każdej cyfrze układu 10-go przyporządkowuje się 4 znaki binarne.

Cyfra dziesiętna Kod BCD (binarny)
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001

 

Zapis liczb całkowitych ujemnych

3 kody:

Zapis w postaci znak wartość bezwzględna : a[n] a[n-1] ..a[0].
W a[n] znak liczby: 0 gdy dodatnia, 1 gdy ujemna

L = Suma (2^i*a^i); i=0..n-1 gdy a[n]=0

L = -Suma (2^i*a^i); i=0..n-1 gdy a[n]=1

Zapis w postaci kodu uzupełnieniowego do 2

L = -2^n*a^n*a[n] + Suma (2^i*a^i); i=0..n-1

Przykład:

6 00110
-6 11010
Suma 100000

Zapis w postaci kodu uzupełnieniowego do 1

L = -(2^n-1)*a^n*a[n] + Suma (2^i*a^i); i=0..n-1

Przykład:

6 00110
-6 11011
Suma 11111

 

Kody liczb ułamkowych (rzeczywistych)

Zapis stałoprzecinkowy i zmiennoprzecinkowy.

W zapisie stałoprzecinkowym położenie kropki rozdzielającej jest dokładnie ustalone.

a[n] a[n-1] ... a[k] . a[k-1] ... a[0]

Zalety - operacje na liczbach całkowitych szybkie. Wada - mały zakres liczbowy.

Zapis zmiennoprzecinkowy

znak mantysy . mantysa m cecha c

|m| < 1
L = m*2^c

Zalety: duży zakres wartości, wady: mała liczba cyfr znaczących, operacje trwają dłużej.

 

Kody Gray'a

Cel - żeby tylko na jednej pozycji była zmiana cyfry

  a1\a0 0 1
0 0 00=0 01=1
2 1 10=3 11=2

 

a1 a0 Liczba dzies.
0 0 0
0 1 1
1 1 2
1 0 3

 

Kod Gray'a Cyfra dzies.
000 0
001 1
011 2
010 3
110 4
111 5
101 6
100 7