Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć

1.  Przed przystąpieniem do pracy, uczeń zobowiązany jest sprawdzić sprawność
sprzętu na którym ma pracować. O zauważonych usterkach, uszkodzeniach
i nieprawidłowościach w działaniu systemu bezzwłocznie poinformować
 nau
czyciela prowadzącego zajęcia.

2.             Dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb.

Czynności do wykonania po zakończeniu zajęć

ł.  Po zakończeniu zajęć należy prawidłowo zakończyć pracę z komputerem.

2.      Wyłączyć spod napięcia komputer, drukarkę, monitor i inne urządzenia
(jeżełi były używane) oraz sprzęt zasilający urządzenia energią elektryczną.

3.              Odłożyć na miejsce stałego przechowywania dyskietki i inne nośniki danych.

4.      Odłożyć na miejsce dokumenty wykorzystywane podczas pracy komputerem.

J                                mJ                                                *»•/*/         «r                  i                              JL             **                    A

5.    Uporządkować swoje stanowisko pracy.

 

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych

 

W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu,
wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących
spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić
o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 

 

UWAGA!!!

W razie alarmu przeciwpożarowego (trzy krótkie dzwonki)

Należy udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego na miejsce zbiórki.