Przeliczenie współrzędnych 1965 <==> 2000


Przykład programu dla strefy 5 układu 1965 i układu 2000, południk 18
Do obliczenia należy przygotować wsadowy plik danych współrzędnych o formacie swobodnym ASCII., w formacie: NR   X  Y  (liczby z kropką dziesiętną)

Geonet. Przeliczenie współrzędnych

INSTRUKCJA
 1. Plik danych o nazwie xy65 lub xy2000 nalezy   umieścić w tym samym katalogu (na tym samym   poziomie) co program Trans65_2000PKT.exe
 2. Zaznaczyć, które przeliczenie ma być   realizowane (opcja domyślna xy65 ==>   xy2000.1)
 3. Kliknąć w przycisk WYKONAJ PRZELICZENIE -  wyniki bedą zapisane w pliku o nazwie   rozszerzonej *.1

 UWAGI DOTYCZĄCE REKORDÓW DANYCH
 Każdy zbiór wejściowy powinien mieć rekordy   danych typu: nr x y
 nr - stala tekstowa o maksymalnej długości 16  znaków
 x,y - liczby rzeczywiste z kropką pozycyjną (!)
 Separatorami danych w rekordzie powinny być   spacje lub tabulacje (co najmniej jedna)
 Po współrzędnej y i spacji mogą wystąpić   dowolne teksty (komentarze)
Krótko o systemie GEONET ® (UPRP 88611 - ISBN 83-903125-0-6).

 System GEONET w wersji W/2001 to pakiet kilkudziesięciu programów, realizujących użyteczne w produkcji geodezyjnej i kartograficznej zadania obliczeniowe.
Obejmują one osnowy geodezyjne dowolnych klas, w tym sieci mierzone techniką GPS, pomiary sytuacyjno - wysokościowe, topografię numeryczną, układy współrzędnych, transformacje, zadania geodezji inżynieryjnej, górniczej, analizę przemieszczeń poziomych i pionowych.

Szczególne cechy systemu:
 Wsadowe zbiory wejściowe o formacie swobodnym (w ASCII), w tym pliki rejestracji automatycznej TOTAL-STATION lub niwelatorów cyfrowych.
Automatyczne "rozpoznawanie" struktury osnów pomiarowych w plikach masówki i automatyczne liczenie współrzędnych przybliżonych (wg zasady tzw. sieci modularnych).
Możliwość wykorzystania archiwalnych materiałów geodezyjno-kartograficznych (jednorzędowe opracowanie numeryczne dawnych osnów pomiarowych, także w postaci wielorzędowych układów linii pomiarowych); opracowanie modułów ortogonalnych.
Dowolne liczebności zbiorów danych (w standardowej wersji możliwość wyrównywania sieci o kilkudziesięciu tysiącach punktów), rozszerzona analiza dokładności i niezawodności.

Interface systemu zawiera własne edytory plików wejściowych oraz edytor graficzny.