Program Kalkulator geodezyjny firmy PPU GEOBID

http://www.geobid.pl/programy/kalkulator.htm

Program Kalkulator geodezyjny jest programem umożliwiającym dokonanie podstawowych obliczeń geodezyjnych.
Jest łatwy w użyciu, a dzięki wszechstronnemu wykorzystaniu schowka wyjątkowo efektywny.
Wyniki obliczeń dostępne są w trzech postaciach:
Licencja

1. Program Kalkulator geodezyjny zwany w dalszej części “programem” jest własnością Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego “GEOBID” z siedzibą w Katowicach.
2. Program jest typu freeware, co oznacza, że może być wykorzystywany i udostępniany innym nieodpłatnie.
3. Program może być rozpowszechniany w Internecie.
4. Program nie może być sprzedawany lub udostępniany odpłatnie.
5. Program może być rozpowszechniany tylko w formie instalacyjnej; zabrania się zmieniania instalacji, dodawania, modyfikowania i usuwania plików wchodzących w skład instalacji.
Dopuszcza się rozpowszechnianie programu w postaci spakowanej wersji instalacyjnej, jeżeli rozpowszechnianie odbywa się poprzez Internet.
6. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w plikach programu.
7. PPU GEOBID nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystania programu.


Instalacja
Po instalacji programu zostanie dodany folder Kalkulator geodezyjny zawierający dwie pozycje: program kalkulatora i plik pomocy będący równocześnie instrukcją.
W opcji Dodaj/Usuń programy istnieje możliwość odinstalowania kalkulatora.Główne okno programu składa się z czterech części:

Kalk geod

Obsługa programu

Po pierwszym uruchomieniu programu, okno robocze jest puste.
W celu wybrania żądanej kategorii obliczeń, należy z menu głównego wybrać opcję Obliczenia, a następnie wybrać odpowiedną kategorię.
W oknie roboczym ukaże się wybrana zakładka umożliwiająca wykonanie obliczeń.
Wybranie innej kategorii obliczeń dodaje kolejne zakładki, co umożliwia szybkie poruszanie się pomiędzy najczęściej wykorzystywanymi typami obliczeń.
Zakładkę można zgasić naciskając przycisk Ukryj lub wybierając tę pozycję z menu głównego.

Każde okno zawiera szereg pól edycyjnych. Pola te można podzielić na dwie kategorie: pola wypełniane przez użytkownika i pola uzupełniane w wyniku przeprowadzonych obliczeń.
W celu przeprowadzenia obliczeń należy wypełnić pierwszą kategorię pól, których znaczenie i interpretację wyjaśniają rysunki znajdujące się obok pól edycyjnych.
Rysunki przedstawiają poszczególne punkty jako P,P1,P2 itd., co należy rozumieć jako parę współrzędnych (X,Y), np. P1 oznacza punkt określony w polach X1 i Y1,
a PW oznacza punkt obliczony określony w polach WX i WY.
Pomiędzy polami można przechodzić używając klawisza Tab, Enter lub myszy.
Część ułamkowa od części całkowitej może być odseparowana poprzez znak kropki lub przecinka.
Wykonanie obliczeń następuje poprzez naciśnięcie przycisku Oblicz lub klawisza Enter w ostatnim polu wypełnianym przez użytkownika.
Przycisk Czyść umożliwia szybkie wyczyszczenie wszystkich pól edycyjnych.
Podczas obliczeń mogą wystąpić błędy, które są sygnalizowane przez program.
Źródłem błędów są najczęściej dwie sytuacje: niewłaściwe wprowadzenie danych (np. liczba z dwoma kropkami) lub niewłaściwe dane
(np. próba obliczenia punktu przecięcia dwóch prostych równoległych).

Wszystkie kąty są podawane w gradach.
Na zakładce Kalkulator istnieje możliwość przeliczenia stopni na grady.
Wszystkie współrzędne są podawane w układzie geodezyjnym:
X - oś skierowana w górę,
Y - oś skierowana w prawo.

Przyciski w programie, oznaczone odpowiednimi ikonami:
     Kopiowanie do schowka.
    Wklejanie ze schowka.
    Załączenie / wyłączenie zapisu wyników do okna LOG i WYNIK. Jeżeli przycisk jest wyciśnięty, to wyniki nie będą zachowywane w wymienionych oknach.
    Zapalenie / zgaszenie okna LOG.
    Zapalenie / zgaszenie okna WYNIK.
    Wejście do konfiguracji.

Pomoc w programie

W każdym oknie programu można przywołać pomoc naciskając przycisk oznaczony pytajnikiem lub poprzez klawisz F1.
W głównym oknie programu pomoc wywoływana przyciskiem znajdującym się na dolnej listwie dotyczy aktywnej zakładki z obliczeniami.
Pomoc ogólną można uzyskać naciskając F1 lub wybierając opcję pomocy z menu.
Menu pomoc zawiera także opcję O progamie. Opcja ta wywołuje okienko z dynamicznymi połączeniami do strony WWW przedsiębiorstwa PPU GEOBID.

Do konfiguracji można wejść po naciśnięciu przycisku  lub wyborze opcji Konfiguracja w menu programu.
Konfiguracja jest podzielona na dwa okna: ustawienia ogólne i parametry druku.

Ustawienia ogólne
·    Ilość miejsc po przecinku - ilości miejsc po przecinku w wyniku obliczeń.
    Wyniki zostały podzielone na kategorie: współrzędne i długości, kąty, pole, kalkulator.
·    Automatyczne zachowywanie zawartości okna - ustalenie, czy podczas opuszczania programu ma następować automatyczny zapis okna LOG lub WYNIK.
·    Automatyczny zapis wyniku do schowka - określenie, czy wyniki obliczeń mają być automatycznie przepisywane do schowka, co ułatwia współpracę z innymi programami,
np. programem EWMAPA.
·    Font - określenie fontu (kroju czcionki) dla okien LOG i WYNIK.

Parametry druku
Okno to umożliwia określenie podstawowych parametrów wydruku zawartości okna LOG i WYNIK.
Przycisk Drukarka umożliwia wybór i skonfigurowanie drukarki.

Opcje ustawione w konfiguracji są zapamiętywane w pliku GEOCALC.INI znajdującym się w tej samej kartotece co program.
Usunięcie tego pliku przed startem programu spowoduje ustawienie wartości początkowych.

OBICZENIA


Przykładowe opisy opcji obliczeniowych:

Azymut:

Parametry wejściowe:
P1: (X1,Y1) - współrzędne punktu, na którym będzie liczony azymut.
P2: (X2,Y2) - współrzędne drugiego punktu.
Dane obliczone:
Azymut - kąt w gradach liczony w prawo od kierunku północy.

Pole

Parametry wejściowe:
Px: (Xx,Yx) - współrzędne wierzchołków wieloboku.

Dane obliczone:
Pole - pole powierzchni wieloboku w metrach kwadratowych.

Uwagi
Punkty należy wpisywać w okienku edycyjnym. Każdy punkt powinien się znajdować w nowej linii. Format linii jest następujący:
<X>   <Y>   <uwagi>
gdzie:
<X> - współrzędna X punktu,
<Y> - współrzędna Y punktu,
<uwagi> - dowolna nie interpretowana treść, chyba że pierwszym znakiem pola uwagi jest znak gwiazdki “*”,
co oznacza, że dany punkt nie ma być brany pod uwagę (np. chwilowe wyłączenie punktu z interpretacji).

Ilość wierzchołków wieloboku nie jest ograniczona.

Transformacja

Parametry wejściowe:
Pp1: (Xp1,Yp1) - współrzędne pierwszego punktu dostosowania w układzie pierwotnym.
Pp2: (Xp2,Yp2) - współrzędne drugiego punktu dostosowania w układzie pierwotnym.
Pw1: (Xw1,Yw1) - współrzędne pierwszego punktu dostosowania w układzie wtórnym.
Pw2: (Xw2,Yw2) - współrzędne drugiego punktu dostosowania w układzie wtórnym.
Pp: (Xp,Yp) - współrzędne punktu do transformacji.

Dane obliczone:
PW: (WX,WY) - współrzędne punktu po transformacji.

Kalkulator

Okno kalkulatora składa się z dwóch części. Część górna umożliwia wykonanie podstawowych operacji: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i pierwiastkowanie.
Część dolna umożliwia przeliczanie stopni na grady i odwrotnie.

Kalkulator

W celu wykorzystania funkcji: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, należy wypełnić dwa pola: Wynik i Wejście.
Pierwsze pole będzie zawierało także wynik operacji po naciśnięciu przycisku Oblicz lub klawisza Enter w polu Wejście.
Typ operacji, jaka zostanie wykonana na argumentach, zależy od stanu przycisków znajdujących się między polami.
Stan ten można zmienić, naciskając odpowiedni przycisk myszą lub poprzez klawisze: “+”, “-”, “*”, “/”. Zmiana typu operacji nie jest równoważna z jej wykonaniem.

Pierwiastkowanie można wykonać tylko na polu Wynik.
Argumenty operacji i jej wynik są zapisywane do okna LOG.

Przeliczanie: stopnie <-> grady

W dolnej części okna kalkulatora znajdują się dwa rzędy pól. Pierwszy, składający się z trzech pól umożliwia wpisanie stopni, minut i sekund.
W drugim rzędzie jest tylko jedno pole - kąt w gradach. Wykorzystanie opcji przeliczania polega na wpisaniu danych do jednego rzędu i naciśnięciu klawisza strzałki:

 przeliczanie stopni na grady (wymagane jest wpisanie kąta w stopniach).
 przeliczanie gradów na stopnie (wymagane jest wpisanie kąta w gradach).