Elementarz programowania.  1. QBASIC

Cel ogólny: Podstawowe zasady programowania w QBASIC

Część 2
Wprowadzanie danych do programu, wyprowadzanie wyników.
Tablice. Instrukcje warunkowe: IF, CASE. Iteracje: powtarzaj, dopóki, dla.
Funkcje operujące na znakach. Podprogram a funkcja. Składnia podprogramu.

Przekazywanie zmiennych między podprogramami. Deklaracja Common Shared. Funkcja.

 

 

Spis treści

Wprowadzanie danych do programu INPUT Przykłady INPUT LINE INPUT

Input do operacji dyskowych DATA i READ - umieszczanie danych w programie

Wyprowadzanie wyników: PRINT, LPRINT  Instrukcje wyprowadzania wyników

PRINT USING Formaty łańcuchowe: Przykłady PRINT USING  Program QBPR1.BAS Program QBRPR2.BAS Zapis do pliku

Tablice  Instrukcje warunkowe: IF ... ENDIF oraz SELECT CASE  Instrukcje decyzyjne (z wyborem)  Instrukcja  Warunkowa:...

IF warunek THEN instrukcja:     IF warunek THEN blok END IF

Instrukcja Alternatywy:   IF W THEN  I1  ELSE  I2  END IF 

Przykład programu z instrukcją IF … THEN    ELSE …  END IF

Instrukcja Wyboru CASE – przypadek z kilku  Przykłady z CASE:   1) – kolory

Przykład z CASE  2) – liczby  Pułapki - ON ERROR, instrukcja CASE

Obliczenie azymutu – ćwiartki CASE  Iteracje - Pętle: powtarzaj (do until), dopóki (while), d...

INSTRUKCJE ITERACYJNE Pętle warunkowe  Pętla DO...WHILE Schemat instrukcji DOPÓKI – DO WHILE

Pętla "Powtarzaj  Instrukcje  aż do Warunku"  DO … UNTIL  Schemat instrukcji POWTARZAJ – DO… UNTIL

Pętle z licznikiem DLA – FOR … NEXT Schemat instrukcji DLA – FOR

Przykład programu z FOR - znajdowanie największej i najmn...

Uwagi dotyczące pętli  IF warunek THEN EXIT - opuszczenie pętli  Funkcje operujące na znakach – wybrane

Przykłady programów  z ASC i CHR$ Inne funkcje operujące na znakach: Podprogram (procedura) a funkcja

Składnia podprogramu (procedury)  Deklaracja  procedury na początku programu  

Przekazywanie wartości zmiennych między podprogramami  Przykład z podprogramem drukuj

Wyniki uruchomienia programu Deklaracja COMMON SHARED, SHARED Przykład programu ze zmiennymi SHARED

Funkcja  Przykład programu z funkcją sumprz(a, b, c)

 

Wprowadzanie danych do programu

 Najbardziej elementarnym sposobem wprowadzania danych jest wpisywanie ich za pomocą klawiatury.
QBasic posiada instrukcje INPUT, przewidziana do tego celu.
 By zapoznać sie ze sposobem posługiwania sie ta instrukcja wpisujemy do edytora programu QBasic
 INPUT i naciskamy klawisz F1.
Naciskamy dwukrotnie klawisz F6 i za pomocą klawiszy kierunkowych możemy obejrzeć cały tekst pomocniczy dla słowa INPUT.

INPUT reads input from the keyboard or a file.
LINE INPUT reads a line of up to 255 characters from the keyboard or a file.


INPUT

Wiersz
 INPUT [;] [„zgłoszenie"{; | ,}] listazmiennych
należy rozumieć tak:

 INPUT jest elementem, który musi wystąpić w instrukcji, 
po słowie INPUT możemy, ale nie musimy wpisać średnik (;), następnie
możemy ale nie musimy wpisać dowolny tekst zamknięty cudzysłowami
i zakończony średnikiem
(;) albo przecinkiem (,),
na końcu
musi sie znajdować nazwa zmiennej
lub kilka nazw rozdzielonych przecinkami.

Instrukcja INPUT ma postać:

INPUT "tekst żądania danych"; zmienna

np. INPUT "podaj wartość siły:"; sila

        lub          INPUT "siła="; sila

Tekst zawarty w cudzysłowach będzie wyświetlony aby użytkownik wiedział, że ma wpisać odpowiednią wartość.
Wpisana wartość zostanie wstawiona do zmiennej, której nazwę podano w tej instrukcji.

 

Przykłady INPUT

Najprostsza instrukcja czytania danych z klawiatury ma postać:  INPUT a12
Wykonanie tej instrukcji spowoduje wyświetlenie na ekranie znaku zapytania (?) i program będzie czekał na wpisanie z klawiatury stałej,
która ma być przypisana do zmiennej o nazwie a12.
Wpisanie stałej kończymy wciśnięciem klawisza Enter.
Jeśli wpisana z klawiatury stała nie jest tego typu co zmienna, do której ma być przypisana, to możliwe są 2 przypadki:
 a) nastąpi konwersja typu stałej do typu zmiennej i przypisanie tej stałej     do zmiennej a12
 b) wykonanie programu zostanie zatrzymane z powodu niemożności dokonania     konwersji typu.

Przykłady  INPUT c.d.

Instrukcja
  INPUT liczba1, liczba2, liczba3
zostanie wykonana po wpisaniu z klawiatury 3 liczb rozdzielonych przecinkami i wciśnięciu Enter.
W instrukcji INPUT powinno sie zawsze umieszczać informacje dla operatora, jakie wielkości ma wprowadzić.

Przykładem może być:
 
INPUT "Podaj 3 liczby z przedziału 0 do 100"; n1, n2, n3

LINE INPUT

 Instrukcja LINE INPUT służy do wprowadzenia jednej stałej znakowej, która może zawierać w sobie przecinki.
W instrukcji INPUT
przecinek jest znakiem oddzielającym stale i nie może być wczytany do zmiennej.
W instrukcji LINE INPUT dopiero [Enter] jest znakiem końca stałej i równocześnie sygnałem do jej przypisania do zmiennej umieszczonej w tej instrukcji.

Np. instrukcja
 
LINE INPUT "Podaj imiona rodzeństwa "; imiona$
umożliwia przypisanie do zmiennej znakowej imiona$ kilku grup znaków (np. imion) rozdzielonych przecinkami.
 
QBasic jest tak napisany, ze wpisanie z klawiatury stałej, która nie może być przypisana do zmiennej, umieszczonej w instrukcji INPUT lub LINE INPUT,
nie zatrzymuje wykonywania programu, tylko powrót do początku wykonania instrukcji czytania danych.

Kontrola wprowadzania w INPUT

Przykład:
 INPUT "Podaj liczbe uczniow w klasie "; liczbauczniow%
 i wpisujemy (zamiast liczby) słowo trzydzieści.
Na ekranie pojawia sie  komunikat
 Redo from start
co znaczy - wykonaj od poczatku i program czeka na ponowne wprowadzenie danej lub danych.

Input do operacji dyskowych

Instrukcje
  INPUT #filenumber, variablelist
  LINE INPUT #filenumber%, variable$
służą do wczytania danych znajdujących się w zbiorze zapisanym na dysku.
Wymagają one uprzedniego polaczenia programu z danym zbiorem danych.

Przykład

OPEN "DANE.TXT" FOR INPUT AS #1            'Otwarcie pliku do odczytu z numerem 1

PRINT "Tekst pliku:"

DO WHILE NOT EOF(1)  'Pętla działa aż do napotkania znacznika końca pliku 1

LINE INPUT #1, LINIA$  'Wczytuje linię tekstu z pliku

PRINT LINIA$           'Wyświetla wczytaną linię tekstu na ekranie

LOOP                                                               'Koniec pętli

CLOSE #1                                         'Zamknięcie pliku

 

DATA i READ - umieszczanie danych w programie

Jedna z metod wprowadzenia danych do programu jest umieszczenie ich w tym programie na stale.
Dane umieszcza sie w wierszach rozpoczynających sie słowem kluczowym DATA.
Dane te przypisywane są do zmiennych instrukcja READ.

Przykładem takiego rozwiązania jest fragment programu
 
REM  DATA...READ
  CLS
  DATA 12, 23, 45, 74, 86, 345, 11
  READ a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7
  PRINT A1, a2, a3, a4, a5, a6, a7

którego wykonanie spowoduje przypisanie liczb 12, 23,..11 do  zmiennych a1, a2, ...a7.

Dane z instrukcji DATA mogą być czytane tylko raz.
Dane te można jednak odtworzyć instrukcja RESTORE.
Instrukcja DATA może znajdować sie w dowolnym miejscu programu, na przykład na końcu.

Wyprowadzanie wyników: PRINT, LPRINT

Dwie podstawowe metody wyprowadzania wyników działania programu to wyświetlenie ich na ekranie monitora  PRINT
lub wydrukowanie na drukarce
: LPRINT

Trzeci sposób to zapisanie wyników do zbioru na dysku, celem późniejszego zapoznania sie z nimi - wyświetlenia na ekranie i ewentualnego wydrukowania.
 Zapisywanie wyników na dysku jest w wielu przypadkach etapem pośrednim realizacji dużego zadania za pomocą programów komputerowych.
Jeden program wykonuje jakiś etap obliczeń, zapisuje wyniki do zbioru na dysku, a inny program wczytuje zawartość tego zbioru, która stanowi dla niego dane
wejściowe.

Wydruk wyników na ekran: PRINT, PRINT USING

PRINT

Np.
PRINT „Obliczenie azymutu”

PRINT x, y

PRINT USING <wyrażenie wyświetla łańcuchy lub liczby z użyciem określonego formatu

Np. PRINT USING „####.##”; x

- wydrukuje wartość zmiennej x, 4 miejsca na część całkowitą, 2 miejsca po przecinku

 


Instrukcje wyprowadzania wyników

PRINT [lista wyrażeń] – wyświetlanie

LPRINT [lista wyrażeń] – wydruk na drukarkę

 np. 
PRINT wyn1, wyn2, wyn3             wydruk na ekran
w której wyn1, wyn2, wyn3 to nazwy zmiennych, w których zapamiętane zostały wyniki działania programu.
 Wydrukowanie wymaga instrukcji
 
LPRINT wyn1, wyn2, wyn3        – na drukarkę
wymaga drukarki podłączonej do komputera, lub włączonej do sieci i odpowiednio przygotowanej

Zamiast PRINT można pisać znak pytajnika ?
 

PRINT USING

 PRINT USING <wyrażenie wyświetla łańcuchy lub liczby z użyciem określonego formatu

Jest to taki wariant instrukcji PRINT , który pozwala wyświetlać wyniki w równych słupkach o określonej ilości cyfr przed i po kropce dziesiętnej.
Można przetłumaczyć jej znaczenie jako: "drukuj używając podanego szablonu formatu".

W najprostszym przypadku ten szablon formatu to zawarty w cudzysłowach ciąg tylu znaków #
ile cyfr chcemy otrzymać odpowiednio przed i po kropce dziesiętnej.

 

Formaty łańcuchowe:

 "!" - tylko pierwszy znak łańcucha będzie wyświetlany

 print using  "\ n spacji\" 
wyświetlonych będzie n+2 znaków łańcucha.
Jeśli n+2  będzie większe od długości łańcucha to z prawej strony dodawane będą  spacje

 "&"  wyświetlony będzie cały łańcuch

Formaty liczb:
 #  reprezentuje każda wyświetlaną cyfrę w tekście

Przykłady PRINT USING

Przykład 1

a = 123.456
        PRINT USING "###.##"; a
       a$ = "ABCDEFG"
       PRINT USING "!"; a$
       PRINT USING "\ \"; a$

Przykład 2

CLS

PRINT "Obliczanie kwadratów liczb"

PRINT "liczba", "kwadrat"

FOR y = 0 TO 100 STEP 9.05

PRINT USING "######.####"; y; y^2

NEXT y

 

Program QBPR1.BAS

REM  QBPR1.BAS  - Nazwa programu
REM
Wczytywanie liczb, znaków, sumy, wydruk – komentarz ‘ odnośnie funkcji programu
CLS                 '
Kasowanie ekranu, REM lub apostrof oznacza komentarz
DEFDBL A-L ' Deklaracja zmiennych A-L jako Long
DEFSTR P-Z '
Deklaracja zmiennych A-L jako String
INPUT "Wpisz dowolna liczbe "; lb1 '
Wprowadzenie liczby
INPUT "wpisz inna liczbe "; lb2
INPUT "Wpisz znaki "; znak1
' Wprowadzenie znaku
INPUT "wpisz znaki "; znak2
lb3 = lb1 + lb2
znak3 = znak1 + znak2
PRINT lb1, lb2, lb3 '
Wydruk na ekranie
PRINT znak1, znak2, znak3
PRINT lb1; lb2; lb3
PRINT znak1; znak2; znak3
PRINT "lb1="; lb1, "lb2="; lb2, "lb3=lb1+lb2="; lb3
END '
Koniec programu

Program QBRPR2.BAS

REM QBRPR2.BAS
REM Wydruk liczb z uzyciem formatowania
CLS
DEFDBL A-L
a = 100
b = 3
c = a / b
PRINT c, c, c
PRINT
PRINT c; c; c
PRINT
PRINT USING "###.###"; c; c; c
PRINT
PRINT USING "+###.####"; c; c; c
PRINT USING "+#######.####"; c; c; c
PRINT USING "+######.####"; c; c; c
PRINT USING "+#########.####"; c; c;

Zapis do pliku

Przykład programu zapisującego wyniki do pliku WYNIKI.TXT:

CLS

PRINT "Drukowanie do pliku WYNIKI.TXT"

OPEN „WYNIKI.TXT" FOR OUTPUT AS #1

PRINT #1, "Obliczanie kwadratow liczb"

PRINT #1, "liczba", "kwadrat"

FOR y = 0 TO 100 STEP 9.05

PRINT #1, USING "######.####"; y; y ^ 2

NEXT y

CLOSE #1

Sprawdź jego działanie - otwórz plik wyników w NOTATNIKU i przejrzyj.

 

Tablice

DIM <lista>  definiuje maksymalne  wartości indeksów tablic i rezerwuje na nie odpowiednia  ilość pamięci

Np.  DIM A(20) lub  DIM cena(20,30) 
DIM cena(1 TO 1000)  - liczby rzeczywiste zwykłej precyzji

lub  DIM TXY#(2, 20)  - tablica 2 wymiarowa, podwójna precyzja bo # na końcu nazwy

DIM Nazwiska$(50) rezerwacja tablicy na 50 nazwisk

DIM polozenie%(1 TO 10, 1 TO 20, 1 TO 30)
– tablica na liczby całkowite, 3 wymiarowa

 

 

Instrukcje warunkowe: IF ... ENDIF oraz SELECT CASE

 

W BASICU mamy możliwość skorzystania z dwóch typów instrukcji warunkowych.

Można spotkać następujące typy instrukcji IF:

Jednolinijkowa:

IF warunek THEN polecenie

Wielolinijkowa:

IF warunek THEN Polecenie 1: Polecenie 2: ...  Polecenie n    END IF

Wielolinijkowa z alternatywą:

IF warunek THEN  Polecenie1  (gdy wartość logiczna = "prawda")

ELSE Polecenie2  (gdy wartość logiczna ="fałsz")

END IF

Zagnieżdżona: gdy wewnątrz jednej struktury IF ... ENDIF znajduje się inna struktura

Instrukcja SELECT CASE  wylicza dla testowanej zmiennej jej możliwe wartości, i dla każdej przypisuje grupę instrukcji:

SELECT CASE TestowanaZmienna

CASE PierwszaWartość :  Pierwsza grupa instrukcji

CASE DrugaWartość      :          Druga grupa instrukcji

...

END SELECT


Instrukcje decyzyjne (z wyborem)

Instrukcja  Warunkowa: 
 IF W then I  
lub   IF W THEN blok_instrukcji   END IF 


IF warunek THEN instrukcja:  

Najprostsza forma instrukcji warunkowej jest:  

IF warunek THEN instrukcja

w której warunek jest wyrażeniem logicznym

Przykład

INPUT "Podaj liczby a,b "; a, b

IF a<b THEN PRINT a;"<";b

IF a>b THEN PRINT a;">";b

 

IF warunek THEN blok END IF

Ten wariant umożliwia wykonanie całego bloku instrukcji w przypadku gdy warunek jest prawdziwy.

Przykład

INPUT "Podaj liczby a,b "; a, b

IF a > b THEN

wynik = a - b

PRINT "a-b="; wynik

END IF

 

Instrukcja Alternatywy: 
IF W THEN  I1  ELSE  I2  END IF 

Przykład programu z instrukcją IF … THEN    ELSE …  END IF

CLS
 INPUT "Podaj liczbe z przedzialu 1 do 20 "; liczba
 IF liczba >= 1 AND liczba <= 20 THEN
   PRINT "Prawidlowo"
 ELSE
   PRINT "Liczba spoza przedzialu"
 END IF
 PRINT "Koniec programu"

Instrukcja Wyboru CASE – przypadek z kilku

Przykłady z CASE:   1) - kolory

var$="blue

Input „Podaj kolor”; var$

select case var$

case "red”, „czerwony

print "red - czerwony"

case "green","yellow” „black”

print "green or yellow or black ”

caseblue”, „niebieski”

print „blue - niebieski"

case else

print "color unknown - nieznany"

end select

 

Przykład z CASE  2) - liczby

DIM num AS INTEGER

INPUT "Wprowadz liczbe calkowita  "; num

SELECT CASE num

CASE 1

PRINT "one"

CASE 2

PRINT "two"

CASE 3

PRINT "three"

CASE ELSE

PRINT "other number"

END SELECT

 

Pułapki - ON ERROR, instrukcja CASE

REM ABCQ12.BAS Sprawdzanie rodzaju bledu: brak gotowości drukarki, dzielenie przez zero, inny
CLS
ON ERROR GOTO label1 ‘ skok do etykiety label1
DEFINT A-D
INPUT "Podaj promień "; r
  obw = 2 * 3.14 * r:   pole = 3.14 * r ^ 2:  ‘ Obliczenia
  LPRINT "Promień="; r, " obwod = "; obw, "; pole = "; pole;  ‘ Wydruk na drukarkę
  w = pole / (r - r)
END

label1:  etykieta
PRINT "Blad nr "; ERR

 
SELECT CASE ERR
    CASE 25
     PRINT "Drukarka nie jest gotowaWłącz ja i Enter"
     INPUT d$
    RESUME
  CASE 11
   PRINT "Dzielenie przez zero - Enter by zakończyć"
   INPUT d$
  CASE ELSE
   PRINT "Nieznany błąd - Enter by zakończyć"
   INPUT d$
  END SELECTObliczenie azymutu - ćwiartki

Program az2.bas  Obliczenie azymutu ze wspolrzednych - metoda czwartaków
 pi = 4.0*atn(1.0) ' Obliczenie Pi
 rg=200/pi         ' Ro gradowe  
 rs=180/pi         ' Ro stopniowe  
Input "x1 " ;x1
  : input "y1 " ; y1: input "x2 "; x2:  input "y2 "; y2
dx=x2-x1
       : dy=y2-y1
print "dx=";dx:  print "dy=";dy
if dx=0 then
        ' Warunek gdy DX=0
  if dy> 0 then
    az = pi/2
   else
   az=1.5*pi
  end if
else
                ' Gdy DX <> 0
czw= atn(dy/dx)
    ' Obl. czwartaka w radianach
czw=abs(czw): czwg=czw*rg
        ' Zamiana na grady
czws=czw*rs
        ' Zamiana na stopnie
print "pi=";pi
     ' Wydruk Pi
print "czwart=";czwg; "[grad] ="; czws; "[st]

if dx>0 and dy>0 then cw=1: if dx<0 and dy>0 then cw=2: if dx<0 and dy<0 then cw=3: if dx>0 and dy<0 then cw=4
select case cw        ' Wariant ćwiartki
 case 1
  az=czw                ' ćwiartka I
  print "case="; cw
 case 2                 ' ćwiartka II  
   az=pi-czw
   print "case=";cw
 case 3
   az=pi+czw
    print "case=";cw
 case 4
   az=2*pi-czw        ' ćwiartka IV
    print "case=";cw
 end select
end if
           
azg=az*rg
        ' Zamina na grady
azs=az*rs
        ' Zamiana azymutu na stopnie dziesietne
print "dx = ";dx: print "dy="; dy: print "azg[grad]=";azg: print "azs[st]
  =";azs


Iteracje - Pętle: powtarzaj (do until), dopóki (while), dla (for)

 

Pętla (loop) to fragment programu, który jest wykonywany wielokrotnie

Basic posiada możliwość użycia szeregu rodzajów pętli dzielących się na

pętle warunkowe:

Powtarzaj Instrukcje aż do Warunku (jeśli warunek spełniony to wyjdź) –> DO UNTIL

Dopóki Warunek wykonuj Instrukcje (jeśli warunek nie spełniony to wyjdź) –> DO WHILE

pętle z licznikiem: dla –>  FOR … NEXT
dla licznika i od i1 do i2 wykonuj Instrukcje

INSTRUKCJE ITERACYJNE

Iteracja - jest to metoda matematyczna polegająca na wielokrotnym kolejnym zastosowaniu tego samego algorytmu postępowania,
przy czym wynik i-tej operacji stanowi dane wejściowe dla kolejnej, (i+1)-szej operacji.

Służą do ograniczenia cykli programowych, tj. wielokrotnego wykonywania pewnych sekwencji instrukcji.

 

W języku Basic występują trzy instrukcje iteracyjne.

instrukcja [dla] FOR,

instrukcja [dopóki] DOWHILE,

instrukcja [powtarzaj] DO UNTIL

 

Pętle warunkowe

Pętle warunkowe wykonywane dopóki jest prawdziwy zadany warunek logiczny DO...WHILE (dopóki)

bądź tak długo dopóki warunek logiczny nie zajdzie DO...UNTIL (powtarzaj)

Za każdym przebiegiem pętli sprawdzany jest warunek logiczny i w zależności od tego czy wynikiem będzie "prawda", czy też "fałsz"
podejmowana jest decyzja o kontynuowaniu bądź przerwaniu pętli.

Pętla DO...WHILE

Pętla DO...WHILE może mieć postacie:

DO WHILE Warunek  Instrukcje  LOOP  ‘ warunek sprawdzany na początku

WHILE Warunek  instrukcje WEND  warunek sprawdzany na początku

lub

DO  Instrukcje  LOOP WHILE Warunek  ‘ warunek sprawdzany na końcu

Różnica wynika z miejsca, gdzie jest sprawdzany warunek.
Wynikiem jest to, że
instrukcje pętli z warunkiem na początku mogą nie wykonać się ani razu,
podczas gdy w przypadku pętli
z warunkiem w środku lub na końcu
zawsze nastąpi przynajmniej jednokrotne wykonanie instrukcji wnętrza pętli
.

Schemat instrukcji DOPÓKI – DO WHILE


Pętla "Powtarzaj  Instrukcje  aż do Warunku"
DO … UNTIL

Pętla DO..UNTIL  ma dwie postacie:

DO UNTIL Warunek ‘ pierwsza postać – warunek sprawdzany na początku

Instrukcje

LOOP

lub

DO  ‘ druga postać – warunek sprawdzany na końcu

Instrukcje

LOOP UNTIL Warunek

W pierwszej postaci warunek sprawdzany na początku
a w drugiej postaci na końcu.

Gdy warunek spełniony to następuje wyjście – przerwanie wykonywania instrukcji w pętli

Schemat instrukcji POWTARZAJ – DO… UNTIL

 

Pętle z licznikiem DLA – FOR … NEXT

 

Pętle z licznikiem są wykonywane zadaną z góry ilość razy zgodnie z wielkościami zmiennych sterujących.
Realizowane są w Basicu przy pomocy struktury FOR...NEXT.

 

Składnia instrukcji FOR :

FOR ZmiennaSterująca = WartośćPoczątk TO WartośćKońc [STEP krok]

Instrukcje wnętrza pętli

NEXT [ZmiennaSterująca]

ZmiennaSterująca - licznik pętli, zmienia się po każdym jej przebiegu o wielkość kroku

WartośćPoczątk  - wartość początkowa – startowa licznika

WartośćKońc – wartość końcowa licznika, krok – wielkość kroku

STEP krok - może być pominięte (wtedy domyślna wielkość kroku wynosi 1),

w przeciwnym wypadku krok jest zmienną określającą o ile ma się zwiększać

licznik pętli po każdym jej przebiegu.

 

Schemat instrukcji DLA - FOR

 

Przykład programu z FOR - znajdowanie największej i najmniejszej liczby

REM abcq11.bas
REM znajdowanie najwiekszej i najmniejszej liczby
 CLS :  DIM liczba(50):  INPUT "Ile liczb "; n
FOR i = 1 TO n
 PRINT "liczba nr "; i;  :  INPUT liczba(i) :  NEXT i
REM znajdowanie liczby największej
max = liczba(1) '1
FOR i = 1 TO n
 IF liczba(i) > max THEN max = liczba(i) '2
NEXT i
REM znajdowanie liczby najmniejszej '3
min = liczba(1)
FOR i = 1 TO n
IF liczba(i) < min THEN min = liczba(i) '4
NEXT i
REM wydruk liczby max i minim.
PRINT  "Liczba największa = "; max, "Liczba najmniejsza="; min
END

 

Uwagi dotyczące pętli

Przy używaniu pętli warunkowych należy pamiętać o tym, by zmienna występująca w warunku mogła się zmieniać (
inaczej możemy uzyskać pętlę nieskończoną).

Z pętli z licznikiem jak i z pętli warunkowych możemy wyjść wcześniej niż to zakładają warunki funkcjonowania pętli.
Do tego służą polecenia
EXIT FOR oraz EXIT DO. Zazwyczaj instrukcje te będą szły w parze z instrukcjami IF...THEN.

W przypadku gdy stworzymy pętle nieskończoną, a program jest uruchomiony, należy wcisnąć CTRL+BREAK.
Gdy program działa jako samodzielna aplikacja pod środowiskiem Windows, można przerwać jego wykonywanie przy pomocy Managera zadań.

Pętle można zagnieżdżać jedną wewnątrz drugiej, pamiętając jednak o tym że wewnętrzna pętla musi się zawierać całkowicie wewnątrz zewnętrznej
(tj. pętle nie mogą się krzyżować).


IF warunek THEN EXIT
- opuszczenie pętli

' Przyklad ABCQ8A.BAS
REM ABCQ8a.BAS
REM Petla DO..LOOP
CLS
k = 0
INPUT "Ile przebiegow petli "; n
DO
  k = k + 1
  IF k = n THEN EXIT DO
LOOP
PRINT "Wykonano "; k, "przebiegow petli LOOP"


Funkcje operujące na znakach - wybrane

CHR$  i  ASC

Są to funkcje pozwalające na zamianę kodów ASII
na odpowiadające im znaki – CHR$
oraz na znajdowanie kodów ASCII podanych znaków - ASC
.

CHR$(Numer_kodu)

 Zwraca literę (łańcuch jednoznakowy) odpowiadającą danemu numerowi kodu ASCII.

Argumentem funkcji może być dowolny kod ASCII, liczba od 0 do 255. Wynikiem jest znak odpowiadający kodowi (liczbie).

Np.  print chr$(77)  da w wyniku  M

ASC(wyrazenie_lancuchowe)

Zwraca nr kodu ASCII pierwszej litery w wyrażeniu łańcuchowym

 

Przykłady programów  z ASC i CHR$

Przykład 1:

start:    ' lub [start]

iNPUT "znak"; zn$  Wprowadzamy jakiś znak z klawiatury

PRINT ASC(zn4)                              ‘ wydruk kodu znaku (liczby)

GOTO start

 

Przykład 2

' Wydruk wszystkich znaków ASCII

CLS

PRINT "Kody ASCII i znaki "

FOR i = 0 TO 255

PRINT "kod: ", i, "  znak ", CHR$(i)   ‘ Wyświetla znak (np. literę) dla kolejnych cyfr od 0 do 255

NEXT i

 

Inne funkcje operujące na znakach:

LEFT$(wyrazenie_lancuchowe, n)    
- Zwraca n pierwszych znaków wyrażenia łańcuchowego
RIFHT$(
wyrazenie_lancuchowe, n)   - Zwraca n ostatnich znaków wyrażenia łańcuchowego

np. a$="dzien dobry" :  print right$(as$, 5) 
‘ Na ekranie będzie dobry

MID$(wyrazenie_lancuchowe, start, [dlugosc])
- Funkcja zwraca łańcuch wycięty z wnętrza łańcucha

np. print mid$("Ala ma kota", 1, 3)  - Wynik: Ala

LEN(wyrazenie_lancuchowe)  
‘Zwraca ilość znaków w wyrażeniu łańcuchowym,

 

Podprogram (procedura) a funkcja

Podprogram SUB  (inaczej procedura) - może wykonać wiele operacji i nie zwraca konkretnej jednej wartości,

Funkcja  FUNCTION zwraca jedną konkretną wartość, choć może też wykonać wiele operacji

 

Składnia podprogramu (procedury)

SUB  nazwa_ogolna (lista_parametrow_formalnych)

...

END SUB

Np.

SUB drukuj (x) 

PRINT "Jestem w podprogramie DRUKUJ ";

PRINT "x="; x, "a="; a, "b="; b

END SUB


Deklaracja  procedury na początku programu


DECLARE SUB nazwa_ogolna (lista_parametrów_formalnych)

Np.
DECLARE SUB drukuj (x!)   
' ! oznacza single precision – real,
‘ x! parametr formalny

Wywołanie podprogramu

CALL  nazwa_podprogramu (parametry_aktualne)

Np. CALL drukuj(b)
‘ Wywołanie podprogramu z parametrem aktualnym b

 

Przekazywanie wartości zmiennych między podprogramami

Podprogram musi być wywołany z odpowiednimi argumentami.

np. instrukcja wywołania  CALL podpr1(a, b)

powoduje przejście do wykonywania podprogramu   SUB podpr1(x,y)

Wartości zmiennych a, b (argumenty) w chwili przejścia do instrukcji wywołania, są przekazane do zmiennych x i y w podprogramie.

Zmiana wartości x, y, w wyniku obliczeń wykonywanych w podprogramie, nie powoduje jednoczesnych zmian wartości
zmiennych a i b w programie wywołującym.

Dopiero powrót do programu wywołującego powoduje, ze zmienne a, b przyjmują wartości, jakie w momencie opuszczania podprogramu
miały w nim zmienne x i y.

Zmienne o tych samych nazwach występujące w programie i podprogramach, jeśli nie są umieszczone jako argumenty w instrukcji wywołania,
są zupełnie od siebie niezależne,

chyba, że umieścimy w podprogramie specjalne deklaracje  SHARED.

Reguły te można sprawdzić z przebiegu wykonania poniższego programu

 

Przykład z podprogramem drukuj

REM abcq13.bas  - podprogram drukuj – 2 wywołania

DECLARE SUB drukuj (x!)   ' ! oznacza single precision - real

CLS

a = 7

b = 15

CALL drukuj(a)

PRINT "Pierwszy powrót do Main"

CALL drukuj(b)

PRINT "Drugi powrót do Main"

PRINT "w programie MAIN a="; a, "b="; b, "x="; x

END

 

SUB drukuj (x)

PRINT "Jestem w podprogramie DRUKUJ ";

PRINT "x="; x, "a="; a, "b="; b

END SUB

Wyniki uruchomienia programu

Jestem w podprogramie DRUKUJ x=7          a=0           b=0

Pierwszy powrót do Main

Jestem w podprogramie DRUKUJ x=15         a=0           b=0

Drugi powrót do Main

w programie MAIN a=7        b=15          x=0

 

Deklaracja COMMON SHARED, SHARED

Składnia;

COMMON [SHARED][/blok/] zmienna [({rozmiar])] [AS typ] [ , ...]

Opis: Definiuje zmienne globalne wspólne dla różnych modułów tego samego programu lub różnych programów powiązanych ze sobą.

Parametry:

SHARED - określa, że zmienne tego modułu będą dostępne w całym programie

blok - nazwa identyfikująca grupę zmiennych; maks. 40 znaków

zmienna - nazwy zmiennych

rozmiar - dowolna stała podająca liczbę wymiarów dla zmiennych tablicowych

AS typ - deklaruje zmienne jako typu: INTERGER, LONG, SINGLE, DOUBLE, STRING lub wg własnej definicji.

Przykład programu ze zmiennymi SHARED

REM ABCQ14.BAS

REM 2 podprogramy: druk1 i druk2

DECLARE SUB druk1 ()

DECLARE SUB druk2 ()

COMMON SHARED ws

CLS

ws = 23

PRINT "W programie glownym ws="; ws

CALL druk1    ' wywołanie podprogramu druk1 bez podawania argumentów

CALL druk2    ' wywołanie podprogramu druk2 bez podawania argumentów

END

SUB druk1   

PRINT "w SUBroutine druk1 ws="; ws

END SUB

SUB druk2

PRINT "Tu takze (w subroutine druk2)  ws="; ws

END SUB

 

Funkcja

Funkcja jest oddzielnym modułem programu, w którym mogą być wykonywane różne operacje, a ich wynik przekazywany do programu głównego
poprzez nazwę funkcji
.

 

Deklaracja funkcji:
DECLARE FUNCTION nazwafunkcji (parametry)

Wywołanie funkcji:
 
Nazwafunkcji (parametry_aktualne)

 

 

Przykład programu z funkcją sumprz(a, b, c)

Przykład: obliczenie sumy długości przekątnych prostopadłościanu o danych krawędziach, z wykorzystaniem funkcji.

REM Zastosowanie funkcji – FUNCTION nazwa (parametry)

DECLARE FUNCTION sumprz (a, b, c)

CLS

INPUT "Podaj 3 liczby "; a, b, c

PRINT "Suma dlug. przekątnych  prostopadloscianu  a,b,c= "; sumprz(a, b, c)

END  ‘ Koniec programu głównego

 

FUNCTION sumprz (a, b, c)

p1 = SQR(a ^ 2 + b ^ 2)

p2 = SQR(b ^ 2 + c ^ 2)

p3 = SQR(a ^ 2 + c ^ 2)

sumprz = 2 * (p1 + p2 + p3)

END FUNCTION