Funkcje operujące na znakach - wybrane

CHR$  i  ASC

Są to funkcje pozwalające na zamianę kodów ASII
na odpowiadające im znaki – CHR$
oraz na znajdowanie kodów ASCII podanych znaków - ASC
.

CHR$(Numer_kodu)

 Zwraca literę (łańcuch jednoznakowy) odpowiadającą danemu numerowi kodu ASCII.

Argumentem funkcji może być dowolny kod ASCII, liczba od 0 do 255. Wynikiem jest znak odpowiadający kodowi (liczbie).

Np.  print chr$(77)  da w wyniku  M

ASC(wyrazenie_lancuchowe)

Zwraca nr kodu ASCII pierwszej litery w wyrażeniu łańcuchowym

 

Przykłady programów  z ASC i CHR$

Przykład 1:

start:    ' lub [start]

iNPUT "znak"; zn$  ‘ Wprowadzamy jakiś znak z klawiatury

PRINT ASC(zn4)                        ‘ wydruk kodu znaku (liczby)

GOTO start

 

Przykład 2

' Wydruk wszystkich znaków ASCII

CLS

PRINT "Kody ASCII i znaki "

FOR i = 0 TO 255

PRINT "kod: ", i, "  znak ", CHR$(i)   ‘ Wyświetla znak (np. literę) dla kolejnych cyfr od 0 do 255

NEXT i

 

Inne funkcje operujące na znakach:

LEFT$(wyrazenie_lancuchowe, n)    
- Zwraca n pierwszych znaków wyrażenia łańcuchowego
RIFHT$(wyrazenie_lancuchowe, n)   - Zwraca n ostatnich znaków wyrażenia łańcuchowego

np. a$="dzien dobry" :  print right$(as$, 5) 
‘ Na ekranie będzie dobry

MID$(wyrazenie_lancuchowe, start, [dlugosc])
- Funkcja zwraca łańcuch wycięty z wnętrza łańcucha

np. print mid$("Ala ma kota", 1, 3)  - Wynik: Ala

LEN(wyrazenie_lancuchowe)  
‘Zwraca ilość znaków w wyrażeniu łańcuchowym,

 

Podprogram (procedura) a funkcja

Podprogram SUB  (inaczej procedura) - może wykonać wiele operacji i nie zwraca konkretnej jednej wartości,

Funkcja  FUNCTION zwraca jedną konkretną wartość, choć może też wykonać wiele operacji

 

Składnia podprogramu (procedury)

SUB  nazwa_ogolna (lista_parametrow_formalnych)

...

END SUB

Np.

SUB drukuj (x) 

PRINT "Jestem w podprogramie DRUKUJ ";

PRINT "x="; x, "a="; a, "b="; b

END SUB


Deklaracja  procedury na początku programuDECLARE SUB nazwa_ogolna (lista_parametrów_formalnych)

Np.
DECLARE SUB drukuj (x!)   
' ! oznacza single precision – real,
‘ x! – parametr formalny

Wywołanie podprogramu

CALL  nazwa_podprogramu (parametry_aktualne)

Np. CALL drukuj(b)
‘ Wywołanie podprogramu z parametrem aktualnym b

 

Przekazywanie wartości zmiennych między podprogramami

Podprogram musi być wywołany z odpowiednimi argumentami.

np. instrukcja wywołania  CALL podpr1(a, b)

powoduje przejście do wykonywania podprogramu   SUB podpr1(x,y)

Wartości zmiennych a, b (argumenty) w chwili przejścia do instrukcji wywołania, są przekazane do zmiennych x i y w podprogramie.

Zmiana wartości x, y, w wyniku obliczeń wykonywanych w podprogramie, nie powoduje jednoczesnych zmian wartości
zmiennych a i b w programie wywołującym.

Dopiero powrót do programu wywołującego powoduje, ze zmienne a, b przyjmują wartości, jakie w momencie opuszczania podprogramu
miały w nim zmienne x i y.

Zmienne o tych samych nazwach występujące w programie i podprogramach, jeśli nie są umieszczone jako argumenty w instrukcji wywołania,
są zupełnie od siebie niezależne,

chyba, że umieścimy w podprogramie specjalne deklaracje  SHARED.

Reguły te można sprawdzić z przebiegu wykonania poniższego programu

 

Przykład z podprogramem drukuj

REM abcq13.bas  - podprogram drukuj – 2 wywołania

DECLARE SUB drukuj (x!)   ' ! oznacza single precision - real

CLS

a = 7

b = 15

CALL drukuj(a)

PRINT "Pierwszy powrót do Main"

CALL drukuj(b)

PRINT "Drugi powrót do Main"

PRINT "w programie MAIN a="; a, "b="; b, "x="; x

END

 

SUB drukuj (x)

PRINT "Jestem w podprogramie DRUKUJ ";

PRINT "x="; x, "a="; a, "b="; b

END SUB

Wyniki uruchomienia programu

Jestem w podprogramie DRUKUJ x=7          a=0           b=0

Pierwszy powrót do Main

Jestem w podprogramie DRUKUJ x=15         a=0           b=0

Drugi powrót do Main

w programie MAIN a=7        b=15          x=0

 

Deklaracja COMMON SHARED, SHARED

Składnia;

COMMON [SHARED][/blok/] zmienna [({rozmiar])] [AS typ] [ , ...]

Opis: Definiuje zmienne globalne wspólne dla różnych modułów tego samego programu lub różnych programów powiązanych ze sobą.

Parametry:

SHARED - określa, że zmienne tego modułu będą dostępne w całym programie

blok - nazwa identyfikująca grupę zmiennych; maks. 40 znaków

zmienna - nazwy zmiennych

rozmiar - dowolna stała podająca liczbę wymiarów dla zmiennych tablicowych

AS typ - deklaruje zmienne jako typu: INTERGER, LONG, SINGLE, DOUBLE, STRING lub wg własnej definicji.

Przykład programu ze zmiennymi SHARED

REM ABCQ14.BAS

REM 2 podprogramy: druk1 i druk2

DECLARE SUB druk1 ()

DECLARE SUB druk2 ()

COMMON SHARED ws

CLS

ws = 23

PRINT "W programie glownym ws="; ws

CALL druk1    ' wywołanie podprogramu druk1 bez podawania argumentów

CALL druk2    ' wywołanie podprogramu druk2 bez podawania argumentów

END

SUB druk1   

PRINT "w SUBroutine druk1 ws="; ws

END SUB

SUB druk2

PRINT "Tu takze (w subroutine druk2)  ws="; ws

END SUB

 

Funkcja

Funkcja jest oddzielnym modułem programu, w którym mogą być wykonywane różne operacje, a ich wynik przekazywany do programu głównego
poprzez nazwę funkcji
.

 

Deklaracja funkcji:
DECLARE FUNCTION
nazwafunkcji (parametry)

Wywołanie funkcji:
 Nazwafunkcji
(parametry_aktualne)

 

 

Przykład programu z funkcją sumprz(a, b, c)

Przykład: obliczenie sumy długości przekątnych prostopadłościanu o danych krawędziach, z wykorzystaniem funkcji.

REM Zastosowanie funkcji – FUNCTION nazwa (parametry)

DECLARE FUNCTION sumprz (a, b, c)

CLS

INPUT "Podaj 3 liczby "; a, b, c

PRINT "Suma dlug. przekątnych  prostopadloscianu  a,b,c= "; sumprz(a, b, c)

END  ‘ Koniec programu głównego

 

FUNCTION sumprz (a, b, c)

p1 = SQR(a ^ 2 + b ^ 2)

p2 = SQR(b ^ 2 + c ^ 2)

p3 = SQR(a ^ 2 + c ^ 2)

sumprz = 2 * (p1 + p2 + p3)

END FUNCTION