Ściąga – elementy języka programowania QBasic

 

QBasic jest programem interpretacyjnym (interpreterem). Nie ma kompilatora. Może najnowsze wersje.

Program jest zintegrowany z edytorem tekstu.
Generalnie jest  to interpreter. Interpretuje kolejne instrukcje programu źródłowego (z rozszerzeniem BAS i wykonuje). Programy piszemy w czystym edytorze tekstowym (Edit, Notatnik, edytor Basica lub inny do pisania programów).

 

Przejście miedzy trybem programowym a bezpośrednim w QBasicu – klawisz F6.
W trybie bezpośrednim wykonuje się polecenia, głównie obliczenia bezpośrednio, np. 2 razy 3 pisze się:

? 2*3   lub  PRINT 2*3 <Enter>  (musi być z przodu polecenie wydruku wyniku)

 

Uruchomienie programu QBasic:

 QBASIC [Enter]  lub  QBASIC  Nazwa_pliku {Enter}

Naciskamy Esc i można wpisywać  program.

Zapis programu przez Alt F S lub Alt F A (sAve As).

Wejście do menu górnego przez Alt lub Alt i litera menu gornego.

Opuszczenie QBasic przez opcje eXit z menu File.

Program najlepiej wpisywać małymi literami.

Jesli jest to slowo kluczowe to po nacisnieciu Enter, slowo zostanie zamienione na duże litery.

Pozostałe słowa będą wpisane małymi literami.

 

Skróty klawiszowe w QBasic

Shift  F1 - help

F6 - tryb bezpośredni / tryb programowy - przełączanie

Shift F5 - uruchomienie programu

F1 na słowie programu - pomoc do słowa

F4 - ekran wynikowy – by obejrzeć wyniki obliczeń

 

 

Typy zmiennych w QBasicu i ich deklarowanie (np. całkowity INTEGER jako DEFINT lub % na końcu zmiennej)

INTEGER – deklaracja przez DEFINT lub % na końcu nazwy       - całkowite 2 bajtowe (2 * 8 = 16  bitów)

 LONG INTEGER  - deklaracja przez DEFLNG  lub  & na końcu   - całkowite 4 bajtowe (4 * 8 = 32 bity)

 SINGLE PRECISION -  DEFSNG lub  !  na końcu - rzeczywiste pojedynczej dokładności. 4 bajtowe

 DOUBLE PRECISION – DEFDBL lub #  - rzeczywiste podwójnej dokładności. 8 bajtowe

 STRING VARIABLE – DEFSTR lub $  - zmienne typu znakowego

 

Przykłady:

 DEFINT K, S          ' deklarujemy zmienne typu integer  na literę K i S [Enter],

DEFLNG L-N - wszystkie zmienne o nazwach zaczynających sie na litery z przedziału  L do N (L, M, N lub l, m, n) będą traktowane jako zmienne typu długich liczb całkowitych.

 

Zmienna, której nazwa nie jest ujęta w żadnej deklaracji i nie jest zakończona żadnym ze znaków (%, &, !, # czy $),

jest przez interpretator deklarowana jako zmienna typu SINGLE PRECISION - rzeczywista, pojedynczej dokładności, 4 bajtowa

 

Obliczenie wartości: 3,14 razy (5 do kwadratu)  w trybie bezpośrednim w QBasicu

Przechodzimy na tryb bezpośredni:  F6 i piszemy: ? 3.14 * 5^2 [Enter]

 

Kasowanie ekranu w QBasic – CLS  (jak w DOSie)

 

7. Komentarze w QBasicu: (apostrof() lub REM na początku komentarza

Np.
‘ Program  P1.bas

REM progran P1.bas

 

 Wprowadzenie danych: INPUT lub LINE INPUT

INPUT [;] ["prompt"{; | ,}] variablelist

należy rozumieć tak:

 INPUT jest elementem, który musi wystąpić w instrukcji,  po słowie INPUT możemy, ale nie musimy wpisać średnik (;), następnie możemy ale nie musimy wpisać dowolny tekst zamknięty cudzysłowami i zakończony średnikiem (;)

albo przecinkiem (,), na koncu musi sie znajdowac nazwa zmiennej lub kilka nazw rozdzielonych przecinkami.

Najprostsza instrukcja czytania danych z klawiatury ma postać:  INPUT a1

Instrukcja:   INPUT liczba1, liczba2, liczba3

zostanie wykonana po wpisaniu z klawiatury 3 liczb rozdzielonych przecinkami i wciśnięciu Enter.

W instrukcji INPUT powinno sie zawsze umieszczać informacje dla operatora, jakie wielkości ma wprowadzić.

Przykładem może być:

 INPUT "Podaj 3 liczby z przedzialu 0 do 100"; n1, n2, n3

 

LINE INPUT służy do wprowadzenia jednej stałej znakowej, która może zawierać w sobie przecinki.

W instrukcji INPUT przecinek jest znakiem oddzielającym stale i nie może byc wczytany do zmiennej.

W instrukcji LINE INPUT dopiero [Enter] jest znakiem końca stałej i równocześnie  sygnałem do jej przypisania do zmiennej umieszczonej w tej instrukcji.

 

Przykład:  INPUT "Podaj liczbe uczniow w klasie "; liczbauczniow%

 i wpisujemy (zamiast liczby) słowo trzydzieści.

 

 Wydruk wyników na ekran: PRINT

Np. PRINT „Obliczenie azymutu”

PRINT x, y

PRINT USING <wyrażenie wyświetla łańcuchy lub liczby z użyciem określonego formatu

Np. PRINT USING „####.##”; x

- wydrukuje wartość zmiennej x, 4 miejsca na część całkowitą, 2 miejsca po przecinku

 

Tablice

DIM <lista>  definiuje maksymalne  wartości indeksów tablic i rezerwuje na nie odpowiednia  ilość pamięci

Np.  DIM A(20) lub  DIM cena(20,30)  DIM cena(1 TO 1000)  - liczby rzeczywiste zwykłej precyzji

lub  DIM TXY#(2, 20)  - tablica 2 wymiarowa, podwójna precyzja bo # na końcu nazwy

DIM Nazwiska$(50 – rezerwacja tablicy na 50 nazwisk

DIM polozenie%(1 TO 10, 1 TO 20, 1 TO 30) – tablica na liczby całkowite, 3 wymiarowa

 

 

Instrukcje decyzyjne (z wyborem)

 

Instrukcja  Warunkowa:   IF W then I   lub   IF W THEN blok_instrukcji   END IF 
‘ jeśli Warunek  to Instrukcja

 

 

 

 

Najprostsza forma instrukcji warunkowej jest:   

IF warunek THEN instrukcja

 w której warunek jest wyrażeniem logicznym

Przykład

  INPUT "Podaj liczby a,b "; a, b

  IF a<b THEN PRINT a;"<";b

  IF a>b THEN PRINT a;">";b

 

 IF warunek THEN blok END IF

 Ten wariant umożliwia wykonanie całego bloku instrukcji w przypadku gdy warunek jest prawdziwy.

 

Przykład

IF a > b THEN

  wynik = a - b

  PRINT "a-b="; wynik

END IF

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja Wyboru (CASE – przypadek z kilku): 

 SELECT  CASE  W    ‘ Przypadek W
 CASE
W1 I1            ‘ przypadek wartosc1 – instrukcja I1

 CASE W2 I2            ‘  -‘’- wartosc2 – instrukcja I2 itd.

DEFAULT Instrukcja_awaryjna  ‘ W przeciwnym razie instrukcja awaryjna
END SELECT  ‘ Koniec instrukcji CASE

 

 

 Zdanie decyzyjne - "Jeśli Warunek to Instrukcja" (if …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PĘTLE

Pętla (loop) to fragment programu, który jest wykonywany wielokrotnie.

 

Pętla iteracji "dla"  - FOR   do powtarzania bloku instrukcji podaną ilość razy

 

 

 

FOR ... NEXT powtarza blok instrukcji podana ilość razy.

Składnia:

 FOR <licznik> = <start> TO <koniec>  [step]

  lista_instrukcji

NEXT <licznik

 

Przyklad:

  FOR k = 1 TO 20 STEP 1                 ‘ step 1 oznacza krok 1, może byc pominięty

    PRINT k

  NEXT k

 

 

 

 

 

 

 

Pętla iteracji "Powtarzaj  Instrukcja  aż Warunek"

Powtarzaj I aż W

Przynajmniej raz się wykona – warunek sprawdzany na końcu

 

Do 

  Instrukcje

LOOP Until Warunek

 

Lub

 

DO UNTIL Warunek

  Instrukcje

LOOP

 

Np.

DO

  k = k + 1

  PRINT k

 LOOP UNTIL k = 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pętla iteracji "Dopóki W wykonuj I"

 

Warunek sprawdzany na początku – może się ani raz nie wykonać

 

DO  WHILE W

  instrukcje

 LOOP

 

Lub

 

WHILE W

 Instrukcje

WEND

 

Lub

 

DO 

 instrukcje

LOOP WHILE W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcje operujące na znakach - wymień niektóre

 

CHR$  i  ASC

Są to funkcje pozwalające na zamianę kodów ASII - CHR$ na odpowiadające im znaki
oraz na znajdowanie kodów ASCII podanych znaków - ASC.

CHR$(Numer_kodu)

 Zwraca literę (łańcuch jednoznakowy) odpowiadającą danemu numerowi kodu ASCII.

Argumentem funkcji może być dowolny kod ASCII, liczba od 0 do 255. Wynikiem jest znak odpowiadający kodowi (liczbie).

Np.  print chr$(77)  da w wyniku  M

 

ASC(wyrazenie_lancuchowe)

Zwraca nr kodu ASCII pierwszej litery w wyrażeniu łańcuchowym

 

Przykład 1:

start:    ' lub [start]

iNPUT "znak"; zn$  ‘ Wprowadzamy jakiś znak z klawiatury

PRINT ASC(zn4)                  ‘ wydruk kodu znaku (liczby)

GOTO start

 

Przyklad 2

' Wydruk wszystkich znaków ASCII

CLS

PRINT "Kody ASCII i znaki "

FOR i = 0 TO 255

 PRINT "kod: ", i, "  znak ", CHR$(i)   ‘ Wyświetla znak (np. literę) dla kolejnych cyfr od 0 do 255

NEXT i

 

Inne funkcje operujące na znakach:
Np.

LEFT$(wyrazenie_lancuchowe, n)     - Zwraca n pierwszych znaków wyrażenia łańcuchowego

RIFHT$(wyrazenie_lancuchowe, n)   - Zwraca n ostatnich znaków wyrażenia łańcuchowego

np. a$="dzien dobry" :  print right$(as$, 5)  ‘ Na ekranie będzie dobry

MID$(wyrazenie_lancuchowe, start, [dlugosc]) - Funkcja zwraca łańcuch wycięty z wnętrza łańcucha

np. print mid$("Ala ma kota", 1, 3)  - Wynik: Ala

LEN(wyrazenie_lancuchowe)   ‘Zwraca ilość znaków w wyrazeniu łańcuchowym,

 

 

 

Czym różni się podprogram od funkcji?

Podprogram SUB  (inaczej procedura) - może wykonać wiele operacji i nie zwraca konkretnej jednej wartości,
funkcja  FUNCTION zwraca jedną konkretną wartość, choć może też wykonać wiele operacji

 

 Składnia podprogramu,

SUB  nazwa_ogoln (lista_parametrow_formalnych)

...

END SUB

 

Np.

SUB drukuj (x) 

PRINT "Jestem w podprogramie DRUKUJ ";

PRINT "x="; x, "a="; a, "b="; b

END SUB

 

 

Deklaracja  procedury na początku programu

DECLARE SUB nazwa_ogoln (lista_parametrow_formalnych)

Np. DECLARE SUB drukuj (x!)   ' ! oznacza single precision – real, x! – parametr formalny

 

 

Wywołanie podprogramu

CALL  nazwa_podprogramu (parametry_aktualne)

Np. CALL drukuj(b) ‘ Wywołanie podprogramu z parametrem aktualnym b

 

 Funkcja,

Funkcja jest oddzielnym modułem programu, w którym mogą być wykonywane różne operacje, a ich wynik przekazywany do programu głównego poprzez nazwę funkcji.

Np.

FUNCTION sumprz (a, b, c) 

  p1 = SQR(a ^ 2 + b ^ 2)

  p2 = SQR(b ^ 2 + c ^ 2)

  p3 = SQR(a ^ 2 + c ^ 2)

  sumprz = 2 * (p1 + p2 + p3)

END FUNCTION

 

Deklaracja funkcji: DECLARE FUNCTION nazwa(parametry)

 

Wywołanie funkcji: Nazwa (parametry_aktualne)

Chcąc w programie skorzystać z wartości obliczonej przez zdefiniowaną funkcję, posługujemy sie nazwą funkcji

Nazwa (parametry)

Np.

INPUT "Podaj 3 liczby "; a, b, c

PRINT "Suma dlug. przek prostop a,b,c= "; sumprz(a, b, c)

 

Inny przykład:

PRINT sumprz(1,2,5)

 

Przedostatnia instrukcja by przekazać wynik działania funkcji do jej nazwy

musi być instrukcja przypisania wyniku działania funkcji do jej nazwy.

 

FUNCTION znaki$ (a$)

nl = LEN(a$)

FOR i = 1 TO nl

b$ = MID$(a$, i)

nb = ASC(b$)

IF nb >= 97 AND nb <= 122 THEN

  MID$(a$, i) = CHR$(nb - 32)

END IF

100 NEXT i

znaki$ = a$           ‘ Przedostatnia instrukcja

END FUNCTION ‘ Ostatnia instrukcja

 

Druga metoda definiowania funkcji, którą można umieścić w dowolnym miejscu programu głównego DEF  FNnazwa

 

Składnia 1:

DEF FNnazwa[(zmiennne) = wyrazenie

 

składnia 2:

DEF FNnazwa[( zmienne)

....

   FNnazwa = wyrazenie

[EXIT DEF]

...

 

END DEF

 

 

 Operacje dyskowe  

1)     zapis wyników do pliku:

otwarcie pliku:   OPEN  plik  FOR OUTPUT AS #kanał

np. OPEN „wynik1.txt” FOR OUTPUT AS #1

 zapis danych:,  PRINT #1, dane

 zamknięcie pliku: CLOSE #1

 

2)     Czytanie  danych z pliku :

OtwarcieOPEN plik FOR INPUT AS #kanał  

Np. OPEN “dane1.txt” FOR INPUT AS #2

czytanie  INPUT #kanał, dane
INPUT #1, x, y

zamknięcie.:  CLOSE #kanał, np. CLOSE #2

 

Uruchomienie  QBasica

QBASIC.EXE lub QBASIC nazwa_programu

Program musi mieć rozszerzenie BAS

Otwarcie – wczytanie pliku: File, Open

zapisać  - File, Save

Uruchomienie: Run lub Shift F5

 

Rozszerzenie pliku w QBasicu:  BAS