//---------------------------------------------------------------------------
/* Program przecpros.cpp - przeciecie prostych
Dane: P1(x1,y1), P2(x2,y2); P3(x3,y3), P4(x4,y4);
Obliczyc wspolrzedne punktu przeciecia P(xp, yp);
Obliczenia wykonuje program 2-ma metodami:
z rozwi¹zania uk³adu 2 rownañ
w postaci kierunkowej: y=m1*x+b1; y=m2*x+b2;
oraz w postaci ogólnej: A1*x+B1*y+C1=0; A2*x+B2*y+C2=0;
*/
// Biblioteki
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <cstdlib>
#include <string>
// Definicja 
#define MIN 0.00000001

using namespace std;

// Funckje - deklaracje
double mm(double x1, double y1, double x2, double y2); // wspolczynnik m rown. kierunk.
double b(double x, double y, double m); // wspolczynnik b rownania kierunkowego
// przeciecie prostych w postaci kierunkowej
void przec1(double x1, double y1, double x2, double y2, double x3, double y3, double x4, double y4, double &xp, double &yp);
// przeciecie prostych w postaci ogolnej
void przec2(double x1, double y1, double x2, double y2, double x3, double y3, double x4, double y4, double &xpp, double &ypp);

/* == Funkcja g³ówna =================================== */
int main(int argc, char **argv)
{
  long n1, n2, n3, n4, np; // numery punktów
  double x1, y1, x2, y2; // wspolrz. prostej P1-P2
  double x3, y3, x4, y4; // wspolrz. prostej P3-P4
  double xp, yp; // wspolrz. punktu wyznaczanego P z rownan kierunkowych
  double m1, m2, dm; // wsplolczynniki m i mianownik do obliczen
  double b1, b2; // wsplolczynniki b
  double A1, A2, B1, B2, C1, C2; // wspolcz. rownania ogolnego
  double xpp, ypp; // wspolrz. punktu wyznaczanego P z rownan ogolnych
   
  // naglowek 
  cout << "Program przecpros.cpp " << endl;
  cout << "\nPrzeciecie 2 prostych " << endl;
  cout << "z których kazda wyznaczona jest przez 2 punkty\n" << endl;
  cout << "        o P1(x1,y1)" << endl;
  cout << "        | " << endl;
  cout << " P3(x3,y3) o---* P --------o P4(x4,y4)" << endl;
  cout << "        |" << endl;
  cout << "        o P2(x2,y2)" << endl << endl;
  cout << "Przeciecie obliczane 2 metodami: \n";
  cout << "Przeciecie prostych w postaci kierunkowej: y=m*x+b\n";
  cout << "Przeciecie prostych w postaci ogolnej: A*x+B*y+C=0\n" << endl;
  
  // wprowadzenie danych
  cout << "\nWprowadz kolejne dane oddzielone spacja: Nr (calkowity) X Y " << endl;
  cout << "\nProsta P1-P2" << endl;
  cout << "1) Wprowadz: Nr punktu P1  X1  Y1: ";
  cin >> n1 >> x1 >> y1; // dane punktu P1 
  cout << "2) Wprowadz: Nr punktu P2  X2  Y2: ";
  cin >> n2 >> x2 >> y2; // dane punktu P1 
  
	cout << "\nProsta P3-P4" <<endl;
  
	cout << "3) Wprowadz Nr punktu P3 (0 - koniec) => ";
  cin >> n3; // numer punktu P3
  
	while (n3 != 0) // dopoki nrP3 rozny od zera
  { // poczatek petli while
      cout << "\nWprowadz: X3 Y3: ";
      cin >> x3 >> y3;
      cout << "4) Wprowadz Nr punktu P4 X4  Y4: ";
      cin >> n4 >> x4 >> y4;
      cout << "\nWprowadz Nr punktu przeciecia P: ";
      cin >> np;
      cout << endl;
      // przeciecie prostych w postaci kierunkowej
      przec1(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, xp, yp);
      // przeciecie prostych w postaci ogolnej
      przec2(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, xpp, ypp);

      cout << "\nPrzeciecie prostych " << n1 << "-" << n2 << " i ";
      cout << n3 << "-" << n4 << endl;
      cout << "Punkt przeciecia " << np << endl;
      cout << "xp = " << xp << " yp = " << yp << endl;
      cout << "xpp = " << xpp << " ypp = " << ypp << endl;
      cout << "\nProsta P3-P4" <<endl;
      cout << "Wprowadz Nr punktu P3 (0 - koniec) => ";
      cin >> n3;
  } // koniec petli while 

 cin.get(); // czka na klawisz Enter
 return 0;
} // koniec main()
/* == Koniec funkcji g³ównej =================================== */


//---------------------------------------------------------------------------

// Definicje funkcji 

// wspolczynnik m
double mm(double x1, double y1, double x2, double y2)
{
 double dx;
 dx=x2-x1;
 if (dx==0) dx=MIN;
 return (y2-y1)/dx;
}


// wspolczynnik b
double b(double x, double y, double m)
{
return -m*x+y;

}


// przeciecie prostych w postaci kierunkowej - obl. xp, yp przez referencje
void przec1(double x1, double y1, double x2, double y2, double x3, double y3, double x4, double y4, double &xp, double &yp)
{
  double m1, m2, b1, b2, dm;
  m1=mm(x1, y1, x2, y2);
  m2=mm(x3, y3, x4, y4);
  // cout << "\n======Funkcja przec1 ==== " << endl;
  // cout << "\nm1=" << m1 << " m2=" << m2 << endl;
  m1=(y2-y1)/(x2-x1);
  m2=(y4-y3)/(x4-x3);
  // cout << "\nm1=" << m1 << " m2=" << m2 << endl;
  b1=b(x1, y1, m1);
  b2=b(x3, y3, m2);
  dm = m2-m1;
  cout << "m2-m1=" << dm << endl;
  if (dm == 0) dm=MIN;
  // cout << "m2-m1=" << dm << endl;
  xp = (b1-b2)/dm;
  yp=(b1*m2-b2*m1)/dm;
  // cout << "Funkcja przec1: ";
  // cout << " xp="<<xp << " yp=" <<yp << endl;
}

// przeciecie prostych w postaci ogolnej -obl. xpp, ypp przez referencje
void przec2(double x1, double y1, double x2, double y2, double x3, double y3, double x4, double y4, double &xpp, double &ypp)
{
  double A1, B1, A2, B2, C1, C2, mian;
  A1=-(y2-y1);
  B1= x2-x1;
  A2=-(y4-y3);
  B2= x4-x3;
  C1 = -A1*x1-B1*y1;
  C2 = -A2*x3-B2*y3;
   mian = A1*B2-A2*B1;
  if (mian==0) mian=MIN;
  xpp=(B1*C2-B2*C1)/mian;
  ypp=(A2*C1-A1*C2)/mian;
}