Zadania praktyczne z DOS

I   Przygotowanie i uwagi

Start Uruchom  CMD - wejście do linii poleceń w systemie Windows
Zrób skrót do CMD na pulpicie  (jeśli można to zrobić) – prawy klawisz myszy, skrót, CMD
Uwagi: Polecenia można pisać małymi i dużymi literami. W nazwie polecenia nie ma spacji.
Po nazwie ewentualne parametry i <Enter>, np. CD \Windows[Enter]

II   Zadania

 
1)  Zmiana dysków, klawisze funkcyjne F1 i F3
Przejdź na dysk A:
à A: [enter]; przejdź na dysk C: à C:[enter]
 Wprowadź polecenie DIR <enter>

Naciskaj kolejno klawisz funkcyjny <F1> (kopiuje kolejno znak po znaku ostatniego polecenia)
F1 -> d_ ;  F1 -> di_;  F1  -> dir ; <enter>. Naciśnij <F3> - kopiuje całe polecenie ostatnie
 
2) Przejdź do katalogu C:\Windows à C: ;  CD \Windows
Uruchom DIR – szybko przelatuje ekran
Sprawdź działanie: CTRL S oraz CTRL C (CTRL S  - zatrzymuje wyświetlanie, CTRL C lub [Break] - przerwanie wykonywania polecenia)
Uruchom DIR/p a potem  DIR|MORE. Sprawdź klawisz [Strzałka w gorę]
à poprzednie polecenie
 
3) Pomoc w DOS, skierowanie wyświetlania do pliku: strumienie > i >>
Help [Enter] – pomoc, Help do konkretnego polecenia to HELP polecenie lub Polecenie/?, np. HELP CLS  lub CLS/? –
Polecenie/? > plik - skierowanie wyników do nowego pliku, usuniecie starego o takiej samej nazwie jeśli był
Polecenie/?>> plik – dopisanie wyników do pliku istniejącego

Utwórz na dyskietce katalog Pomoc_dos:
A: ; MD POMOC_DOS   i przejdź do tego katalogu:  CD \POMOC_DOS

Uruchom polecenia:
cls /? , następnie  CLS/?>cls.txt;  cls/?>>polecenia.txt – zapisanie do 2 plików: nowego cls.txt i dopisanie do polecenia.txt

ver/? ;     ver/?>ver.txt;       ver/?>>polecenia.txt
dir/?;
       dir/?>>polecenia.txt – dopisanie do pliku polecenia.txt

 
Uwaga! Przed wykonaniem każdego polecenia sprawdź jego funkcję:
 
4. Podstawowe polecenia DOS: ver, date, time, vol
Przejdź na dysk C:
à C: i z powrotem na A: àA:
Uruchom polecenia:  ver       date        time        vol  (nazwa dysku bieżącego)

 
5. Przeglądanie katalogu w różnych opcjach i znaki wieloznaczne *, ?
Przejdź na C: do katalogu Windows:     C:  <enter>               CD \Windows<enter>
Sprawdź opcje polecenia DIR - przeglądanie katalogów: dir,  dir/p,  dir/w dir|MORE
Sprawdź  zastosowanie znaków wieloznacznych *, ?: Np.  dir *.txt       dir p*.*              dir *.exe      dir ?grade.txt
 
6. Drzewo katalogów TREE [ściezka]/[/F][/A]
Sprawdź opcje TREE: TREE/? oraz jakie katalogi znajdują się na dysku C:\ i C:\Windows
Tree C:\   TREE|MORE          tree/f      TREE/F|MORE,  (CTRL C – przerywa polecenie)
Wyprowadź wyniki do pliku drzew_CW.txt na dysku A: w katalogu głównym:  tree/f>A:\drzew_CW.txt

Sprawdź wyniki w tym pliku: MORE<A:\drzew_CW.txt a następnie EDIT A:\drzew_CW.txt
 
7. Zmiana katalogu CD lub CHDIR (change direktory) i zmiana dysku (np. A: )
Przypomnienie dotyczące zmiany katalogów:
CD katalog
np. CD \Windows
cd ..         .. - katalog nadrzędny
cd \           \ - katalog główny,  . - katalog bieżący
np. cd \europa\anglia
md - tworzenie katalogu
Przejdź do katalogu głównego na dysku C:           CD \ <enter>
Wejdź do katalogu Windows                CD \Windows
Wyjdź z powrotem na C:
à CD ..  (tu jeden poziom wyżej – do katalogu nadrzędnego – parent)
Przejdź na dysk A:                  A:<enter>
 
8. Załóż strukturę katalogów z kontynentami i krajami
|---Europa
 |    |-----Niemcy
 |    |-----Polska
 |    |----ZSRR (będzie do usunięcia)   

 |
 |--Azja
 |   |-----Chiny
 |   |-----Honkong
itd.
A :           md Europa (założenie katalogu)
CD  Europa (zmiana katalogu)
md Polska              md Niemcy            md ZSRR
CD ..        md Azja                  cd Azja    md Chiny                md Honkong
CD \       
Sprawdź wyniki:     DIR          TREE       TREE/F   TREE/F|MORE
 
9. Usuwanie katalogu (pustego) RD lub RMDIR  (remove directory)
RD nazwa_katalogu lub RMDIR nazwa_katalogu  np. RD kat1
Usuń  kraje ZSRR i Honkong
Wejdź najpierw  do katalogu kontynentu a potem kraju. Sprawdź przez DIR czy katalog jest pusty.
Wejdź wyżej – usuwać katalog można z poziomu nadrzędnego a nie z katalogu, który usuwamy!

CD \Europa\ZSRR                  DIR          - jest pusty (nie ma podkatalogów ani plików)
CD ..        DIR  (jest ZSRR)     RD ZSRR                 DIR          (już nie ma ZSRR)

CD \        CD \Azja\Honkong                DIR (jest pusty)      CD ..        RMDIR Honkong    DIR (nie ma Honkongu)
 
10. Polecenia na plikach – wyświetlenie zawartości:
Przypomnienie:
Wyświetlanie pliku: TYPE nazwa_pliku lub TYPE scieżka\plik  (np. TYPE d.txt)  lub TYPE plik > CON lub COPY plik CON
type plik|more
- zatrzymuje na stronie  lub more < plik

type *.txt - wyświetla pliki jeden za drugim, o rozszerzeniu  .TXT
type plik > prn - wydruk na drukarkę
Wyświetl pliki tekstowe z A:\POMOC_DOS – dowolny jeden i wszystkie o rozszerzeniu TXT
A:            CD \POMOC_DOS                 DIR *.txt (zmiana dysku, katalogu, wyświetlenie jakie pliki tekstowe są)

TYPE CLS.txt           TYPE *.txt | MORE     (wyświetlenie pliku CLS.TXT oraz wszystkich plików TXT z zatrzymaniem co strona)

 

11. Kopiowanie plików
 copy skąd\co dokąd\na_co
np. copy moj.txt twoj.txt
copy *.txt a:\*.doc  - kopiowanie wszystkich plików o rozszerzeniu TXT na dysk a: do katalogu głównego, ze zmiana rozsz. na .DOC
copy *.bat c:\caly.bat - wszystkie pliki bat do jednego pliku
Przekopiuj plik A:\POMOC_DOS\ver.txt na  A:  do katalogu głównego \ (inne miejsce, ta sama nazwa)
COPY  A:\POMOC_DOS\cls.txt  A:\
Przekopiuj plik A:\POMOC_DOS\cls.txt na plik A:\Kasuj.txt (inne miejsce, nowa nazwa)
COPY A:\POMOC_DOS\cls.txt  A:\Kasuj.txt

 

12. Zakładanie pliku z konsoli: copy con plik (pisanie z konsoli do pliku)
<Ctrl> <Z> i <Enter> kończy wprowadzanie i zapisuje na dysk
12.1) Załóż plik nazwisko1.txt  (swoje nazwisko bez polskich liter) na dysku A: w katalogu głównym i wpisz w nim swoje dane
A:            CD \  (lub CD\)

copy CON nazwisko
 wpisz swoje dane w kilku liniach: nazwisko, imię; data urodzenia, zainteresowania
Zakończ CTRL Z <enter>
12.2) Sprawdź czy jest plik: DIR nazwisko1.txt, np. DIR Nowak1.txt
12.3) Sprawdź – odczytaj zawartość pliku:  TYPE nazwisko.txt          MORE < nazwisko1.txt         COPY nazwisko1.txt CON
 
13. Przekopiuj plik nazwisko1.txtna nazwisko2.txt, np. nowak1.txt na nowak2.txt
copy nazwisko1.txt nazwisko2.txt,      Sprawdź : DIR nazwisko?.*
Zrób plik będący sumą tych 2 plików: COPY nazwisko1.txt + nazwisko2.txt nazwisko12.txt
Sprawdź zawartość: TYPE nazwisko12.txt
 
14. Kasowanie plików: DEL plik  lub Erase plik
np. DEL dane.txt         DEL *.txt    kasuje wszystkie pliki o rozsz. .txt
Usuń plik Nazwisko2.txt à del nazwisko2.txt

 

15. Atrybuty plików: attrib +atr plik  lub attrib -atr plik
Gdzie  atr: - A- archive,  S - systemowy, R - read only, H - hidden (ukryty); np. ATTRIB +r prog1.pas
Ustaw atrybut pliku Nazwisko1.txt na +R            ATTRIB +R nazwisko1.txt
Sprawdź atrybuty wszystkich plików poleceniem: ATTRIB
Wejdź do edycji pliku i spróbuj coś zmienić:  EDIT nazwisko1.txt, nie można, zapisz plik pod nazwą nazwisko1a.txt
Zdejmij atrybut +R na –R  na wszystkie pliki tekstowe à ATRRIB –R *.TXT
Spróbuj czy da się edytować plik nazwisko1.txt à EDIT nazwisko1.txt
 
16. Zmiana nazwy pliku REN stara_nazwa nowa_nazwa ,  np. REN  d.txt d.bak
Zmień nazwę pliku nazwisko1.txt na  Nazwisko1.bak
 
17. Kopiowanie całej dyskietki: diskcopy skad dokad [/V], np. DISKCOPY A: A:   - takie same stacje (o tej samej pojemności)
Opcjonalny parametr /V to weryfikacja poprawności skopiowania
18. Formatowanie dyskietki: Format A: - sprawdź opcje FORMAT/?. Uważaj by nie sformatować dysku twardego!
 
18. SORT – sortowanie wierszy z podanego pliku lub strumienia i zapis do strumienia wyjściowego
SORT [opcje] <plik_źródłowy > plik_wynikowy
/R
– porządek malejący (reverse), /+n  - n to nr kolumny wg której jest sortowanie
Np. sort /+6 d1.txt > w1.txt
Opcje SORT z poleceniem DIR:
DIR | SORT /+10 – wg rozszerzenia, +14 – wg rozmiaru, +27 – wg daty utworzenia, +33 – wg godziny utworzenia

1) Wyświetl zawartość katalogu z posortowaniem wg rozmiarów  z zapisaniem wyników do pliku a:\sort_c.txt
    DIR|SORT/+14 > a:\sort_c.txt
2)  Sortowanie danych w pliku plik1 i wyprowadzenie do plik2 - SORT <plik1 >plik2
 Załóż plik dane1.txt w postaci:
 5               100        200
 3               200        100
 7               100           0
 2                  1            0
Posortuj wiersze pliku dane1.txt, przesyłając wyniki do pliku dane2.txt,    wg 1 kolumny:    SORT < dane1.txt > dane2.txt
SORT < dane1.txt > dane2.txt
 
26. FIND - szukanie tekstu  - do znajdowania podanego ciągu znaków w pliku
FIND "ciąg_znaków" plik1 plik2 ...
/N - podaje numery wierszy, gdzie jest ciąg;  /C - podaje całkowita liczbę wierszy; /V - poszukuje wierszy nie zawierających ciągu znaków
Przykłady:  FIND "spotkanie" \NOTKI\*.txt;         FIND "spotkanie" \*.txt | FIND "czwartek" | SORT | MORE - spotkanie w czwartek
Zadania z FIND
26.1 Wyświetl uporządkowana listę katalogów:     DIR | FIND "<DIR>" | SORT
26.2 Znajdź pliki założone 2009-09-29:  DIR | FIND "2009-09-29"    – wpisz datę założenia pliku by zadziałało
26.3 Pokaz wiersze zawierające jakiś poszukiwany napis w danym pliku, np. dane1.txt: 
TYPE dane1.txt | FIND "200"  lub  FIND „200” *.txt /N  - podaje numery wierszy, szuka we wszystkich plikach o rozszerzeniu .TXT

 
27. Napisz program wsadowy WSAD1.BAT, który
     1) kasuje ekran ;      2) wyświetla datę i czas ;      3) zakłada katalog a:\kurs1 ;     4) kopiuje do niego pliki config.sys i autoexec.bat z C:\
     5) przechodzi do katalogu c:\windows i wyświetla treść plików z rozszerzeniem   TXT z zatrzymaniem, przechodzi na A:
   EDIT Wsad1.bat - wejście do edytora EDIT
     CLS
     DATE
     TIME
     md a:\kurs1
     copy c:\config.sys a:\kurs1
     copy c:\autoexec.bat a:\kurs1
     c:

     cd c:\windows
     for %%t in (*.txt) do type %%t | MORE
     a: 

 

28. Wyświetl ścieżkę dostępu do plików wykonywalnych:      PATH

29. Nadanie nazwy dyskietce a:     LABEL a:[nazwa]  np. Label a:Nowak

30. Kopiowanie z podkatalogami:      XCOPY [ścieżka][plik] [ścieżka][plik] [opcje]
Skopiować pliki .com z c:\windows\system32 na dyskietkę a:, do katalogu  głównego
   XCOPY c:\windows\system32\*.com a:\/s/e ;      /s/e - kopiuje podkatalogi, nawet puste

31. Polecenia administracyjne
31.1. Sprawdź dysk C:    1) CHKDSK   - sprawdzenie       CHKDSK/f - korekta błędów

31.2 IPCONFIG lub IPCONFIG/ALL – informacje o adresie IP, masce, bramie …

31.3. PING adres_IP lub ping nazwa_komputera – sprawdzenie polaczenia między komputerami, np. PING Onet.pl
 
32. Wierna kopia dyskietki A: na inna dyskietkę taka sama:    DISKCOPY A: A
 
33. Drukowanie pliku na drukarkę podpiętą do portu PRN czyli LPT1 :
    PRINT plik - drukowanie w tle
    TYPE plik>PRN  - na druk.1 lub    Type plik>lpt1
    COPY plik PRN [/b]   (/b - binarnie)