Dokumentacja programu AzDlug.pas


1. Temat i analiza tematu.

Program AzDlug.pas jest szkolną wersją prostego programu do obliczenia azymutu i długosci ze współrzędnych.
Podaje się z klawiatury współrzędne x i y 2 punktów na podstawie których obliczny jest azymut i długość.
Program napisano w jezyku Pascala dla wersji TurboPascal.

2. Specyfikacja użytkownika.

Program uruchamia się przez wpisanie nazwy AzDlug.exe lub AzDlug i naciśniecie Enter, pod warunkiem, że jesteśmy w katalogu programu.
Inaczej trzeba podać przy wywołaniu ścieżkę dostępu, np. C:\Geodezja\AzDlug.exe.
Można też kliknąć na nazwę programu w Ekploratorze programu lub na jego zrobiony do niego skrót.

Po uruchomieniu pojawia się menu główne programu:
 
Menu programu

Rys. 1 - Kopia ekranu - menu główne


Należy wybrać jedną z opcji:
0 - Koniec programu (czyli wyjście)
1 - Długość ze współrzędnych (wykorzystanie procedury)
2 - Długość z funkcji (wykorzystanie funkcji)
3 - Azymut ze współrzędnych.
Program wykonuje obliczenia aż do naciśniecia 0, kiedy kasuje ekran i  kończy działanie.

Po wybraniu opcji obliczeniowych  pojawia się żądanie podania współrzednych 2 punktów:
x1, y1 dla punktu początkowego i x2, y2 dla punktu końcowego oraz wynik obliczeń.

Przykład wyboru opcji1
Dane1
Rys. 2 - Opcja 1.  Obliczenie długości ze współrzędnych

Po naciśnieciu  klawisza Enter program wraca do menu głównego - Rys. 1.

Po wyborze opcji 2:
Opcja 2
Rys. 3 - Opcja 2

Po wyborze opcji 3:
Opcja 3
Rys. 4 - Opcja 3


3. Specyfikacja wewnętrzna

Program dołacza standardowe biblioteki
 1)  crt, w celu użycia polecenia clrscr  do czysczenia ekranu)
 2) dos do pobrania aktualnej daty przy pomocy procedury GetDate(var Rok, Miesiac, Dzien, DzienTygodnia:word);

Zmienne globalne:
Zadeklarowane przy pomocy polecenia VAR:
  koniec, iw - typu integer
 rok,mc,dz,dzt typu word; {rok,m_c,dzien,dzien_tyg}
Procedury
Czekaj  - czeka na naciśniecie klawisza Enter
Dlugosci - obliczenie długosci ze współrzędnych
Azymut - obliczenie azymutu i długosci
DlFun - obliczenie długosci ze współrzędnych, z wykorzystaniem funkcji dlug(dx, dy)

Funkcja dlug(dx, dy)
zadekalrowana Function dlug(dx, dy: real): real;
ma 2 parametry formalne dx, dy typu real i zwraca wartość typu real.

Procedura Azymut opiera się na schemacie:
Azymut
Program główny
W programie głównym zadeklarowana jest zmienna koniec i podstawiona na poczatku do niej wartość 0.

Po uruchomieniu pjawiawia się menu:
0 - Koniec programu 
1 - Długość ze współrzędnych 
2 - Długość z funkcji 
3 - Azymut ze współrzędnych.
Program wykonuje obliczenia aż do naciśniecia 0, kiedy kasuje ekran i  kończy działanie.

Do wyboru opcji wykorzystano pętlę repeat ... readln(iw); until (iw >= 0) and (iw <= 3);
Po właściwym naciśnięciu klawisza na podstawie instrukcji warunkowej CASE wybiarana jest odpowiednia procedura:

  CASE iw of             {Przypadek iw}
       0: koniec := 1;   {przypadek 0 - koniec =1 czyli wyjscie z programu}
       1: Dlugosci;      {Wywolanie procedury Dlugosci}
       2: Dlfun;         {Wywolanie procedury Dlfun}
       3: Azymut;        {Wywolanie procedury Azymut}
  END

Schemat blokowy programu


Program główny

Program główny


Schemat programu głównego - pdf


Schemat obliczenia odległosci - procedura Dlugosci

Długości


azdl_sch2_dlug.pdf


TABULOGRAM PROGRAMU


program azdlug;  {Program azdlug.pas}
{Obliczenie azymutu i dlugosci ze wspolrzednych - wersja szkolna - Turbo Pascal}

uses
  CRT, dos;         {deklaracja modułu CRT i DOS przy pomocy USES}

 var                {deklaracja zmiennych}
   koniec, iw:  integer;    {zmienne typu integer - calkowite}
   rok,mc,dz,dzt: word; {rok,m_c,dzien,dzien_tyg}


{--------- Procedury i funkcje -----------------}

procedure czekaj;  {Czeka na nacisniecie Enter i czysci ekran}
var i: integer;    {Deklaracja zmiennej i typu integer}

begin               {Poczatek procedury}
 writeln;
 write('Nacisnij <Enter> ');  {Pisze na ekranie }
 readln;         {Czeka na nacisniecie klawisza}
 clrscr;         {Czysci ekran}
end;              {Koniec procedury}


{Funkcja }
FUNCTION dlug (dx: real; dy:real): real;  {Funkcja o 2 parametrach: dx, dy typu real i zwraca wynik real}

var d: real;      {Zmienna dodatkowa w funkcji typu real}

begin

 d := dx * dx + dy * dy;     {Kwadrat dlugosci}
 d := SQRT(d);               {Pierwiastek z kwadratu dlugosci czyli dlugosc}
 dlug := d;                  { W funkcji musi byc podstawienie pod nazwe funkcji}

end;


{Procedury Dlfun}
Procedure DlFun; {Dlugosc z funkcji}

var x1,y1, x2, y2, dx, dy, d1: real;

Begin
 clrscr;
 writeln;
 writeln( 'Obliczenie dlugosci ze wspolrzednych (z funkcji)');
 writeln;
 write('x1 =   ');
 readln(x1);          {Czytanie wspolrzednej x1 punktu pierwszego}
 write('y1 =   ');    {Czytanie wspolrzednej y1 punktu pierwszego}
 readln(y1);
 write('x2 =   ');    {Czytanie wspolrzednej x2 punktu drugiego}
 readln(x2);
 write('y2 =   ');    {Czytanie wspolrzednej y2 punktu drugiego}
 readln(y2);

 dx := x2 - x1;       {Obliczenie dx}
 dy := y2 - y1;       {Obliczenie dy}

 writeln('dx = ',dx:10:3,'  dy = ',dy:10:3);
 d1 := dlug(dx, dy);   {Dlugosc z funkcji dlug(dx,dy)}
 writeln;
 writeln('D =  ', d1:10:3);   {Wydruk dlug z dokl 10 przed kropka (ew spacje z przodu) i 3 miejsca po kropce}

 czekaj; {Wywolanie procedury czekaj}

end;{Procedura Dlugosci}
Procedure Dlugosci;

var x1,y1, x2, y2, dx, dy, d1: real;
    i: integer;

Begin
 clrscr;
 for i:=1 to 3 do writeln; {3 puste linie}

 writeln( 'Obliczenie dlugosci ze wspolrzednych ');
 write ('x1:   ');
 readln(x1);
 write('y1:   ');
 readln(y1);
 write('x2:   ');
 readln(x2);
 write('y2:   ');
 readln(y2);

 dx := x2 - x1;
 dy := y2 - y1;
 d1 := SQRT(dx * dx + dy * dy);

 writeln;
 writeln( 'D = ', d1:10:3);

 czekaj;

end;


{Procedura Azymut}

procedure azymut;

var
rg, rs, x1, y1, x2, y2, dx, dy, d, a, azg, azs, pi1: real;
i: integer;

begin

 pi1 := 4.0 * arctan(1.0);     {Pi obliczone, Pi jest w systemi}
 rg := 200.0 / pi;             {Ro gradowe}
 rs := 180.0 / pi;             {Ro stopniowe}
 clrscr; {Kasowanie ekranu}

 for i:=1 to 3 do writeln;  {3 razy pusta linia na ekranie}

 writeln('Program oblicza dlugosc i azymut ');
 writeln;         {pusta linia}
 writeln('Pi = ', pi, '  Pi_obl = ', pi1);
 writeln;
 writeln('Podaj x1 y1  x2  y2  (oddzielone spacja): ');
 readln(x1, y1, x2, y2);       {Czytanie wspołrzednych 2 punktów}
 dx := x2-x1;                  { dx }
 dy := y2-y1;                  { dy}
 d :=dlug(dx, dy);             {dlugosc}
 writeln;
 writeln('Wyniki: ');
 writeln;
 writeln('dx= ', dx:10:3, ' dy= ', dy:10:3, ' d=',d:10:3);

if dx = 0 then              {Badanie czy dx =0}
 begin
  if (dy>0)  then            {Jesli dx=0 i dy>0 to }
          a := pi / 2
   else                      {Jesli dx=0 i dy<=0 to }
          a := 1.5 * pi;
 end
 else                       {Jesli dx <> 0}
 begin
 a := arctan(dy / dx);       { obliczenie azymutu w radianach}
    if (dx < 0)  then    { Jesli dx<0 }
      a := a + pi
     else                 { Jesli dx >0}
     begin
            if (dy < 0)   then    {Jesli dx>0 i dy<0}
         a := a + 2 * pi;
     end
 end;

azg := a * rg;  { obliczenie azymutu w gradach}
azs := a * rs;  { obliczenie azymutu w stopniach}
writeln('dx = ', dx:10:3);
writeln( 'dy = ', dy:10:3);
writeln('azg [grad] =', azg:10:5);  {Wydruk azymutu w grad z dokl: 10 poz. na czesc calk. i 5 po kropce dzies}
writeln('azs [stopn]=', azs:10:5);
writeln('Odleg z funkcji =', dlug(dx, dy):10:4); {Odleglosc obliczona z funckcji dlug(dx,dy)}
writeln;

czekaj;

end; {Koniec procedury}{------------------------- Program glowny ------}

Begin  {Program glowny}

 koniec := 0;

 clrscr;
 GetDate(rok,mc,dz,dzt);   {Sciagniecie ddaty z systemu - rok, miesciac, dzien, dzien tygodnia}
 writeln('Data: ',dz,' ',mc,' ',rok);    {Wydruk daty}
 writeln;
 writeln( ' Program DlugAz.pas');
 writeln;
 writeln;

while koniec <> 1 do    {Dopoki zmienna koniec rozna od 1}

 begin        {Poczatek while }

  repeat        {Powtarzaj}
   writeln('  Obliczenie dlugosci lub azymutu ze wspolrzednych');
   writeln;
   writeln('      0  Koniec obliczen ');
   writeln('      1  Dlugosci ze wspolrzednych');
   writeln('      2  Dlugosc z funkcji');
   writeln('      3  Azymut ze wspolrzednych');
   writeln;
   write('Wybierz wariant: 0..2 ==>  ');
   readln(iw);
  until (iw >= 0) and (iw <= 3);    {Konie powtarzaj az wprowadzone iw >=0 i <= 3}

  CASE iw of             {Przypadek iw}
       0: koniec := 1;    {przypadek 0 - koniec =1 czyli wyjscie z programu}
       1: Dlugosci;  {Wywolanie procedury Dlugosci}
       2: Dlfun;     {Wywolanie procedury Dlfun}
       3: Azymut;     {Wywolanie procedury Azymut}
  END

end;       {Koniec while - jesli koniec =1 to przejscie do nastepniej linii ponizej, wyczysczenie ekranu i wyjscie}

clrscr;

End. {Koniec programu głównego}