Pascal –  zadania

 1. Twórca Pascala:  Niklaus Wirth
 2. Wersje Pascala: Borland Pascal 7.0 i Turbo Pascal 7.0 , Delphi Pascal
 3. Pascal to jezyk strukturalny czy maszynowy czy obiektowy?
 4. Uruchomienie Pascala: turbo.exe
 5. User ScreenAlt F5
 6. Kompilacja : Build, Compile – z opcją zapisu na dysk
 7. Skierowanie wyników pliku wykonywalnego  zamiast na ekran
 8. Rozszerzenie plików źródłowych – PAS, wykonywalnych - EXE
 9. Instrukcje rozdzielamy: średnikiem
 10. Schemat program: Program, Uses, const, var, procesure, function, Begin…End.
 11. Moduł, który dodajemy, żeby można było czyścić ekran – uses crt;
 12. Kasowanie ekranu – procedura: clrscr;
 13. Stałe – definicja: const
 14. Zmienne – deklaracja: var
 15. Program główny – po end musi być …. kropka
 16. Słowa kluczowe to np.  – 3 przykłady: var, Begin, read,
 17. Instrukcja – zapis operacji do … wykonania
 18. Wyrażenia składają się ze stałych, operatorów i identyfikatorów
 19. Identyfikatory – nazwy obiektów np. zmiennych. Identyfikatory mogą zawierać litery, cyfry i znaki podkreślenia, nie mogą jednak zaczynać się od cyf,
 20. Instrukcja – zapis operacji do wykonania przez komputer – wyrażenia, wywołania funkcji i procedur.
 21. Duże litery nie są odróżniane od małych.
 22. Separatorem w programie (deklaracji, procedur, funkcji) jest znak średnika.
 23. Komentarzem w Pascalu jest dowolny ciąg znaków ujęty w nawiasy klamrowe {  }   lub   (*  *)
 24. Zmienna – jako pojemnik na dane, każda zmienna musi być określonego typu – deklarujemy przez var, np. var liczba1, liczba2: redl;
 25. Typy zmiennych określa się przy pomocy słowa kluczowego var
 26. Typy całkowite: Porządkowy (wyliczeniowy), np. type figury=(kwadrat, prostokat, trojkat, okrag);
 27. Okrojony – podajemy 2 skrajne wartości,  np. type literkim=’a..’k’;
 28. Typ logiczny Boolean – wartość logiczna true lub false,
 29. znakowy Char - pojedynczy znak ASCII
 30. Integer -32768, 32767 – 2 bajty
 31. ShortInt -128, 127
 32. Byte 0,255 – 1 bajt
 33. Word 0,65535 – 2 bajty
 34. Longint  - 2147483648 do 2147483647   4 bajty
 35. Typy rzeczywiste
 36. Single 1.5e-45 do 3.4e38
 37. Double 5.0e-324 do 1.7e308 – 8 bajtów
 38. Extended 3.4e-4932 do 1.1e4932
 39. Comp –9.2e18 do 9.2e18  bardzo długa liczba rzeczywista
 40. string - napis (łańcuch, ciąg znaków)  -  ciąg do 255 znaków, np.  'Napis'
 41. File – plik,  np. var file1: file of byte; {plik o elementach typu byte};  var file_txt: text;
 42. Array – tablica, np.   var t1, t2: array[1..30] of integer;
 43. Do wprowadzania wartości zmiennych z klawiatury służą procedury read i readln, które powinny być uzupełniane procedurami write i writeln.
 44. Chcąc wstrzymać działanie programu, można użyć procedury readln.
 45. W skład wyrażeń wchodzą stałe i zmienne (reprezentujące dane) oraz operatory (znaki, np. dodawania, mnożenia) i funkcje
 46. Operatory arytmetyczne, bitowe, logiczne oraz relacyjne (operatory porównania).
 47. Do zmiany kolejności działań służą nawiasy.
 48. Operatory arytmetyczne:  *, /, div (dzielenie całkowite), mod (reszta z dzielenia) , +, -
 49. Pierwszeństwo mają:  operatory mnożenia i dzielenia (*, /, div i mod),  wykonywane zawsze przed dodawaniem i odejmowaniem.
 50. Operatory relacyjne: =, <>, <. <=, >, >=
 51. Operatory logiczne: not - negacja,  and - iloczyn logiczny or – suma logiczna – alternatywa  
 52. Priorytet wszystkich operatorów:  not,  *     /    div   mod and,                  +  -  Or  ,               = <> < <= > >= 
 53. Stałe (const). Stałe to komórki pamięci, które mają takie same wartości przez cały czas działania programu. Definiujemy przy pomocy słowa const, np.  const ROS = 200.0/Pi;
 54. Decyzje: if then else lub case: If warunek then instrukcjaif warunek then instrukcja-1 else instrukcja-2;
 55. case przełącznik of     wartość-1 : akcja-1;     wartość-2 : akcja-2;     ...     else akcja-domyślna   end; Instrukcję case stosujemy gdy zachodzi konieczność podjęcia kilku decyzji.
 56. Obliczenia cykliczne (iteracyjne) - do cyklicznego (iteracyjnego) wykonywania instrukcji służą w Pascalu pętle.
 57. Instrukcje pętli mogą być sterowane warunkiem (while-do, repeat-until) lub licznikiem (for-to/downto).
 58. Pętle while i repeat używane są wówczas, gdy nie znamy z góry liczby przebiegów pętli, możemy natomiast określić warunek jej zakończenia.
 59. Pętla while wykonuje się tak długo, jak długo warunek jest spełniony, repeat - tak długo, jak długo jest niespełniony
 60.  Pętla z warunkiem na początku while warunek do lista-polecen – do pozwala na zapętlenie wykonywania instrukcji tak długo, jak długo jest spełniony warunek.
 61. while warunek do instrukcja;   Przykład:  while ch=’ ‘ do ch:=getchar;
 62. Pętla z warunkiem sprawdzanym po wykonaniu poleceń (repeat..until)    repeat lista_polecen until warunek
 63. Repeat … util - wykonywanie instrukcji kończy się, jeśli wartość warunku jest true, w przeciwnym przypadku powtarzane jest ponownie.
 64. Np. repeat ch:=getchar until ch <> ‘ ‘;
 65. Instrukcje tworzące zawartość pętli repeat muszą wykonać się co najmniej raz, zaś w przypadku pętli while mogą nie wykonać się ani razu.
 66. Instrukcja for  umożliwia wykonanie określonej liczby przebiegów – jest kontrolowana licznikiem.
 67. for zmienna:= wart_poczatkowa to wart_koncowa  do instrukcja;  for zmienna:= wart_poczatkowa downto wart_koncowa  do instrukcja;
 68. for - zmienna musi być typu całkowitego, znakowego lub logicznego. for i:=1 to 5 do writeln(i); for i:=5 downto 1 do writeln(i)
 69. Tablica jest to struktura danych zawierająca uporządkowany zbiór obiektów tego samego typu.
 70. Tablica odpowiada matematycznemu pojęciu wektora – tablica jednowymiarowa lub macierzy – tablica dwuwymiarowa.
 71. Elementy tablicy wskazujemy za pomocą indeksów
 72. Tablicę tworzymy przy pomocy słowa kluczowego array: var zmienna_tabl:=array[zakresy_indeksow] of typ_elementu;  Np.  var t1, t2: array[1..30] of integer;
 73. Typ tablicowy: Type identyfikator_tabl = array [zakresy_indeksow] of typ_ellementu;  Np.  type wektor = array[1..30] of integer;  var t1, t2: wektor;
 74. Do obsługi tablic wykorzystuje się często pętle for.   Np. for i:=1 to i do writeln(t1[i]); 
 75. Podprogramy: procedury I funkcje
 76. Podprogram jest to wyróżniona część programu, komunikująca się z pozostałą częścią w ściśle określony sposób.
 77. Do komunikacji wykorzystywane są parametry, w definicji podprogramu nazywane formalnymi, a przy wywoływaniu podprogramu parametrami aktualnymi.
 78. Podprogram może być wielokrotnie wywoływany z części głównej programu lub z innych podprogramów.
 79. Funkcje pod swoją nazwą zwracają obliczoną wartość, a procedury nie.
 80. Wszystkie obiekty zdefiniowane wewnątrz procedur są lokalne, tj. widoczne tylko dla nich i ewentualnie procedur wewnętrznych..
 81. Wszystkie obiekty zdefiniowane w blokach nadrzędnych wobec procedur są dla nich dostępne, łącznie ze strukturami globalnymi, zdefiniowanymi w programie głównym..
 82. Zdefiniowanie obiektu lokalnego o tej samej nazwie co obiekt z bloku nadrzędnego, powoduje jego przesłonięcie (odwołania odnoszą się do obiektu lokalnego).
 83. Definicje funkcji (procedur) muszą być umieszczone w programie przed częścią operacyjną i muszą występować w odpowiedniej kolejności.
 84. Stosowanie funkcji i procedur jest korzystne ze względu na poprawę czytelności i efektywności programu, zmniejszenie podatności na błędy i skrócenie czasu potrzebnego na jego pisanie.
 85. Procedure nazwa (lista_parametrow_formalnych); {deklaracje stałych, zmiennych, typów} begin  {treść procedury}   end;
 86. Function nazwa_funkcji (lista_parametrow_formalnych): typ_wyniku; {deklaracje stałych, zmiennych, typów}  begin   {treść i}   nazwa_funkcji:=wynik;  nazwa_funkcji:=wynik}  end;
 87. W treści funkcji musi być umieszczone przypisanie: nazwa_funkcji:=wynik
 88. Wywołanie funkcji: Zmienna:=nazwa_funkcji(lista_parametrow_aktualnych);
 89. Przykład: Function kwadrat(bok: real): real; Begin  Kwadrat:=bok*bok; End;
 90. Zapamiętywanie danych  na dysku i odczyt danych. Wiąże się ze strukturalnym typem danych - typem plikowym.
 91. Definicja typu plikowego rozpoczyna się od słowa kluczowego FILE. np. TYPE wyniki = FILE of integer;
 92. Pliki tekstowe (file of char)  mają zwykle rozszerzenie TXT, są predefiniowane w Pascalu i mają identyfikator TEXT.
 93. Prz. VAR f :text; BEGIN  assign(f, 'C:\plik1.txt');   rewrite(f);  writeln(f, 'Jakieś zdanie numer 1');  writeln(f, 'Jakieś zdanie numer 2');   Close(f);  {zamkniecie pliku} END.
 94. Asembler: Jezyk wysokiego poziomu, niskiego poziomu
 95. Pascal, Basic, C, Fortran - Języki wysokiego poziomu czy niskiego poziomu
 96. Pascal to interpreter  czy kompilator?
 97. Czy można w Pascalu wykonywać obliczenia w trybie bezpośrednim?