Zadania geodezyjne do opracowania programów

I. Proste obliczenia z geometrii
Schematy blokowe, programy źródłowe w Basicu (rozszerzenia BAS) i C/C++ (.CPP) oraz skompilowane z Basica i C++ (rozszerzenie EXE)
1. Pole trójkąta: dane dług. 3 boków -   Schemat blok: Schbz1Gr1.pdf  Programy źródłowe:   w Basic'u,   w C++       Programy EXE:  Basic: PTHERBAS.EXE, C++ : PTHeron.exe
2. Pole trójkąta: dane 2 długości i kąt między nimi - Schemat blok.: SchBz1Gr2.pdf  Programy źródłowe:  w Basic'u,   w C++   EXE:  Basic:  PT2DKAT.EXE,   C++:  PT2dKt.exe  
3. Pole trójkąta ze współrzednych - Schemat blok: SchBz1Gr3.pdf   Programy źródłowe:   w Basic'uw C++     Skompilowane: EXE:  Basic:  PTXY3P.EXE,       C++:  PTxy.exe
4. Pole czworoboku ze współrzednych - Schemat blok.: SchBz1Gr4.pdf  Programy:  w Basic'u,  w C++,             Skompilowane:  EXE:  Basic:  PCZWXY.EXE,     C++:  pcxy.exe
5. Pole trójkąta: dane 2 kąty i długośc boku - Schemat blok.: SchBz1Gr5.pdf  Programy: w Basic'u w C++     Skompilowane:  EXE:  Basic: PT2KDL.EXE ,     C++: PT2KBok.exe
Program kompleksowy obejmujący w.w. zadania: 1) wersja:  zadgeod1.bas   ZADGEOD1.EXE,  2) wersja:  ZADG1.BAS   ZADG1.EXE
Wzory do zadań
Wzory rozwiazań: Załącznik 1:  zad 1-3, załącznik 2 : zad 4-5    -  sprawdzić zgodność ze szkicem odręcznym - załącznik wyżej
Program do sprawdzenia wyników: PTrCzw.exe  Moduł obliczeń w CBuilder: Unit1_PolaTrojk.cpp
Zadania dla początkujacych:  Pole trapezu: dane a, b, h.    Pole i obwód koła: dany promień

II. Proste zadania geodezyjne
Gr.1   Z. 5. Obliczenie domiarów prostokątnych ze znanych współrzędnych - rzutowanie - zadanie podstawowe  Schemat blokowy: Schblz2Gr1.pdf
Programy:  w Pascalu: DOMPRzXYimage.pdf   DOMPRzXY.pas    DOMPRZXY.EXE  w C++ (do uzupełnienia): dompros.cpp  dompros.exe
Przykład dokumentacji programu: Projekt_DomPrzXY_image.pdf
Z. 15. Przeliczenie kątów stopnie <-> grady.  Z. 17. Redukcja długości na pochylenie i poziom morza
Wzory do zadań

Gr.2   Z. 4. Obliczenie pola wieloboku na podstawie współrzędnych jego wierzchołków - zadanie podstawowe
Schemat blokowy SchBlz2Gr2.pdf    Przykładowy program w Pascalu,   PoleWiel.pas, skompilowany: POLEWIEL.EXE
Z. 9. Obliczenie współrzędnych  punktu przecięcia  dwóch prostych, z których każda wyznaczona jest przez dwa punkty dane.
Z. 19. Obliczenie współrzędnych punktu leżącego na prostej   Wzory do zadań 4 i 9

Gr. 3.  Z. 11. Transformacja współrzędnych przy dwóch punktach dostosowania. - zadanie podstawowe  Schemat blokowy: SchBlz2Gr3.pdf
Przykładowy program w Pascalu,  Transf2p.pas,  skompilowany:  TRANSF2P.EXE
Z. 2. Obliczenie kąta ze współrzędnych. Z. 14. Wcięcie wstecz. Wzory do zadań 11 i 2

Gr. 4   Z. 12. Kątowe wcięcie w przód z wzajemną widocznością punktów podstawy.  - zadanie podstawowe  Schemat blokowy: SchBz2Gr4.pdf
Przykładowy program w Pascalu,  KtWcWp.pas,  skompilowany:  KTWCWP.EXE
Z. 16. Przeliczenie współrzednych płaskich metodą Helmerta: dane T, Z, X0, Y0.    Z. 18. Obliczenie powierzchni na podstawie współrzednych biegunowych
Wzory do zadań 12 i 16

Gr. 5  Z. 10. Obliczenie współrzędnych punktów zdjętych metodą domiarów prostokątnych. - zadanie podstawowe  Schemat blokowy SchBz2Gr5.pdf
Przykładowy program w Pascalu, WspDomPr.pas., skompilowany:  WSPDOMPR.EXE
Z. 13. Liniowe wcięcie w przód z wzajemną widocznością punktów podstawy.
6. Obliczenie współrzędnych końcowego punktu odcinka na podstawie współrzędnej punktu początkowego, azymutu i długości.
Wzory do zadań 10 i 13

Dane do testowania  szkic_kompleksu_wsp1.pdf  Przykłady obl. zadg_kalk.htm  Dane:   XYkrop.TXT  XYprzec.TXT  Szkic:  szkic_kompleksu_wsp2.dwg

Uwaga!  Wyniki należy skontrolować programem immym geodezyjmym,
np. Kalkulator geodezyjny
http://www.geobid.pl/programy/kalkulator.htm,   ZADGEOD1.EXE  ZADG1.EXE

Literatura:
1.Geodezja dla klasy III.  2. Podstawy obliczeń geodezyjnych. Aleksander Skórczyński