Powtórka – sprzęt komputerowy

Oprogramowanie to inaczej software, aplikacja a sprzęt to hardware

Etapy pracy z komputerem  WE àPRZETWARZANE wg algorytmu àWY

Bit to 0 lub 1, bajt to  8 bitów. Bajt potrzebny do zapisu 1 znaku

1 KB to  1024   czyli 2 do potęgi 10 ,  1 MB to ok.  1,1mln = 1048576=2^20   1GB = 2^30

Zamienić liczbę  N +10 na liczbę dwójkową i szesnastkową ………………………………

System komputerowy tworzą WE (klawiatura, dyskietka, CD…)  Komputer (procesor, pamięć) , WY (monitor, drukarka…)

Pamięci ROM  to pamięć pamięć stała do odczytu          a RAM  to  pamięć operacyjna o dostępie swobodnym – program, dane

Rozmiar pamieci decyduje o szybkosci pracy komputera. Obecnie ok. 2-4GB

Drukarkę możemy podłączyć do portów LPT, USB

Operacje logiczne:    1 OR 0 = 1  ;  1 OR 1 = 1;   1 AND 1 =  1 ;  0 AND 1 = 0;  NOT 1 = 0

O szybkości pracy procesora decyduje: typ, długość słowa, szybkość wykonania operacji,
częstotliwość zegara – częstotliwość taktowania, która określa ile operacji zostanie wykonanych w 1 sek.
Np. 400MHz – ok. 400 mln oper/sek;
efektywność w komunikowaniu się z otoczeniem. Rośnie stopień złożoności - miliony tranzystorów na jednej płytce krzemowej.

Na płycie głównej komputera znajduje się m.in.   procesor, pamięć, karta grafiki

Procesor:
Układ sterowania - steruje pracą maszyny cyfrowej. Zapewnia kolejne wykonywanie operacji wg programu w pamięci.
Zawiera: licznik rozkazów (LR), rejestr rozkazów (RR).

LR (IP) zawiera adres rozkazu, który będzie wykonywany jako następny.
RR (IP) zawiera aktualnie wykonywany rozkaz.

ALU - Jednostka arytmetyczno-logiczna - arytmometr (sumator - dodawanie przesuwanie, rejestry, w tym akumulator)

Rejestry programowe

Pamięć asocjacyjna (grupa szybkich rejestrów)

Procesory: CISC, RISC, CRISC

Mikrokomputer: procesor, pamięć, magistrale (adresowa, danych, sterujaca), układy we/wy

Porty komputera: gniazdo zasilania komputera, gniazdo zasilania monitora, gniazdo klawiatury,

port szeregowy RS232 C (męski, wąski lub szeroki - igły) - do podłączenia starej myszy, plotera, skanera

port równoległy Centronics (otwory - 25) do podłączenia drukarki, gniazdo sygnału wizyjnego monitora, PS/2, USB

Magistrale: ISA, EISA, PCI,

Ścieżki a sektory dysku Każdy talerz podzielony na koncentryczne ścieżki, które z kolei dzielą się na sektor

Podstawowe parametry monitora: rozdzielczość, wielkość plamki świetlnej, wielkość przekątnej,

Rozdzielczość wyświetlania obrazu – 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024
- ściśle związana z maks. częstotliwością odchylania poziomego i pionowego monitora.

Częstotliwość odchylania poziomego określa prędkość, z jaką strumień elektronów wyświetla jedną linię poziomą na ekranie
(odwrotność czasu na narysowanie punktu).

Częstotliwość odchylania pionowego (odświeżania obrazu) określa liczbę kompletnych ekranów, które monitor jest w stanie wyświetlić w czasie 1 s. (odwrotność czasu na narysowanie 1 linii poziomej).
Im obie częstotliwości wyższe, tym rozdzielczość może ulec zwiększeniu.

W nowoczesnych monitorach częstotliwość odświeżania nie powinna być mniejsza niż 75 Hz.

Najważniejsze parametry dysku twardego

pojemność (MB, GB)

liczba głowic odczytu/zapisu (od 4 do kilkunastu)

liczba cylindrów (od 615 do kilku tysięcy) - ścieżki o tych samych numerach na powierzchniach roboczych dysków

średni czas dostępu (zwykle kilkadziesiąt milisekund) - na średni czas dostępu (Average Access Time) składają się 2 elementy:
średni czas poszukiwania potrzebny do umieszczenia głowicy na wybranym cylindrze (Average Seek Time)
oraz opóźnienie rotacyjne potrzebne do umieszczenia głowicy nad odpowiednim sektorem (Rotational Latency),
które przy szybkości dysków 3600 obr/min wynosi ok. 8 milisekund

prędkość obrotowa dysku (kilka tysięcy obrotów/min lub więcej)

prędkość transmisji danych (kilka-kilkadziesiąt MB/s)

zasilanie (+12V, +5V)

Dyski z interfejsem IDE, EIDE, SCSI, SCSI

Przykładowe parametry użytkowe starego dysku o pojemności 20MB:

ilość powierzchni (głowic): 4

ilość ścieżek/powierzchnię: 615

ilość sektorów/ścieżkę: 17

pojemność sektora: 512 B

 

Najważniejsze parametry drukarki: jakość druku; prędkość druku CPS, rozdzielczość, ilość zainstalowanej pamięci,
obsługiwane j
ęzyki opisu strony, rodzaj łącza,  minimalny i maksymalny format nośnika,  zasobność podajnika papieru,  
możliwość drukowania dwustronnego.

szybkość druku - określa ilość dokumentów, które drukarka jest zdolna wydrukować w ciągu minuty.
Maksymalna rozdzielczość - Wyrażony w jednostkach dpi. Parametr ten określa "szczegółowość" wydruku.
Warto na niego zwracać uwagę, szczególnie gdy na drukarce zamierzamy drukować zdjęcia.
Do drukowania tekstu zupełnie wystarczającym parametrem jest 600x600dpi.
Do druku zdjęć i szczegółowych dokumentów optymalnym wyborem będzie drukarka o rozdzielczości 1200x1200dp

Głośność drukarki - Warto na zwrócić uwagę na tą informację szczególnie wtedy, gdy mamy zamiar drukować dużą ilość dokumentów.
Wartość ta jest wyrażana w decybelach (dB).

RAM - Pamięć wewnętrzna drukarki, przechowująca dokumenty w kolejce do wydrukowania.
Większa ilość tej pamięci, przyspiesza proces drukowania.

Pojemnośc podajnika - Określa ilość papieru, jaką można maksymalnie umieścić w podajniku drukarki

Drukarki: igłowe, atramentowe, laserowe

 

Dyski optyczne do wielokrotnego zapisu CDRW i jednokrotnego zapisu CDR

Cyfry układu szesnastkowego: 0 …9 i A, B, C, D, E, F (0-15)

Generacje komputerów:

Maszyny 0 generacji na przekaźnikach – 1939-52 - MARK,

Maszyny I generacji – lampy elektronowe – ENIAC

Maszyny II generacji – na tranzystorach – od 1958 r. – Odra 1204

Maszyny III generacji – 1962r – układy scalone – Odra 1325

Maszyny IV generacji – od 1968 r. – układy scalone o dużej skali integracji,od 1968r.

Maszyny V generacji – elektronika molekularna, sztuczna inteligencja

Karty graficzne: MDA, CGA, EGA, VGA, SVGA

Podstawowe parametry karty graficznej: rozdzielczość, liczba dostępnych kolorów, wielkość pamięci własnej karty

Dyskietki FD: DS - double side – dwustronne, HD - High Density - wysoka pojemność

Dyskietki 3.5": DS DD lub MF2-DD - 720 KB; DS HD lub MF2-HD - 1.44MB ; MF2-VHD - 2.88MB (w Polsce prawie nie spotykane)

 

TYP ZŁACZA                      RODZAJ URZADZENIA

CENTRONICS                    Drukarki, skanery, plotery, ZIP

RS-232                                 Drukarki, myszy

AT                                         Klawiatury, czytniki

IDE/ATAPI CD-ROM,         CD-R/RW, DVD, ZIP

PS2                                       Klawiatury, myszy

SCSI                                      CD-ROM, CD-R/RW, ZIP

USB                                       Wszystkie urządzenia

INFRARED                          Drukarki, klawiatury, myszy, telefony komórkowe

RS232 to standardowy interfejs łącza szeregowego COM,

CENTRONICS – interfejs łącza równoległego LPT.

Poza tym łącze typu USB, należy również do standardu łącza szeregowego, jednak oferuje wiele innych możliwości.

 

 Informatyka, informacja, algorytm

I n f o r m a t y k a  to dyscyplina nauk zajmująca sie pobieraniem, przechowywaniem, przesyłaniem, przetwarzaniem i interpretowaniem informacji.

Dziedzina wiedzy i działalności człowieka, która zajmuje sie przetwarzaniem informacji za pomocą komputerów i odpowiedniego oprogramowania.

Informacja jest zbiorem danych zebranych w celu ich przetwarzania i otrzymania wyników.

A l g o r y t m - formuła postępowania, przepis działania

P r o g r a m   - zapis algorytmu.
Może mieć postać:

   1) źródłowa   - w pewnym języku programowania

   2) kodu pośredniego - ciąg instrukcji wykonywanych przez interpreter

   3) binarna - skompilowana - ciąg instrukcji do wykonania bezpośredniego  przez procesor

Hardware, software

Historia rozwoju informatyki: abakus ... generacje komputerów

Bramki, działania logiczne

S l o w o  m a s z y n o w e  reprezentuje podstawowa jednostkę transmisji informacji w danym typie komputera.
Im szybszy komputer to słowo maszynowe dłuższe

Kod ASCII, polecenia sterujące, kody liter i cyfr, inne

ASCII [aski] (ang. American Standard Code for Information Interchange) - 7-bitowy kod przyporządkowujący liczby z zakresu 0-127 literom
(alfabetu angielskiego), cyfrom, znakom przestankowym i innym symbolom oraz poleceniom sterującym.

ASCII jest specjalnym kodem, który zamienia duże i małe litery, cyfry, znaki interpunkcyjne oraz znaki specjalne na liczby od 0 do 127.
W przypadku komputera IBM PC i wielu komputerów kompatybilnych używany jest r o z s z e r z o n y k o d A S C I I, który zawiera dodatkowo symbole matematyczne, proste znaki graficzne oraz inne znaki specjalne, które sa reprezentowane liczbami od 128 do 255.

Kody ASCII są systemem zapisu w pamięci komputera znaków graficznych i poleceń sterujących.
Pozwalają na zapisywanie cyfr, wiec również można zapisać liczby.

Litery, cyfry oraz inne znaki drukowane tworzą zbiór znaków ASCII. Jest to 95 znaków o kodach 32-126.

Polecenia wykonania operacji (sterujące) w kodzie ASCII - kody sterujcie to liczby:

(0-31 i 127) to tzw. kody sterujące służące do sterowania urządzeniem odbierającym komunikat, np. drukarką czy terminalem.

Pamięci - rodzaje, RAM, ROM, CMOS, EPROM

Pamięć - ciąg komórek, z których każda ma swój adres.

ROM (read only memory - PROM, EPROM, EEPROM) - tylko do odczytu, zapisana podczas produkcji.
Umożliwia zainicjowanie pracy po włączeniu komputera. Testy diagnostyczne, BIOS

RAM (Random Access Memory) - pamięć główna o dostępie swobodnym, do odczytu i zapisu, ginie po wyłączeniu.

CMOS - informacje o konfiguracji

Cache - szybka pamięć podręczna

Słowo maszynowe, długość

Słowo maszynowe reprezentuje podstawowa jednostkę transmisji informacji w danym typie komputera.
Im szybszy komputer to słowo maszynowe dłuższe. Obecnie stosuje sie słowa o długości 8, 16 i 32, 64 bity bity.
Uniwersalność komputera polega na tym, ze dane mogą być wprowadzane i wyprowadzane za pomocą wielu urządzeń.

Porty w komputerze

Urządzenia wejścia/wyjścia:

Wymiana informacji pomiędzy tymi urządzeniami a komputerem odbywa sie za pomocą specjalnych układów wejścia /wyjścia (I/O - input/output), posiadających odpowiednie gniazda i łącza do podłączenia urządzeń zewnętrznych, zwanych peryferyjnymi.
Wszystkie urządzenia należy podłączyć przy wylaczonym komputerze!. Inaczej grozi to awaria.

Najczęściej stosowane gniazda (porty) :

gniazdo zasilania komputera

gniazdo zasilania monitora

gniazdo klawiatury

port szeregowy RS232 C (męski, wąski lub szeroki - igły) - do podłączenia myszy, plotera, skanera

port równoległy Centronics (otwory - 25) do podłączenia drukarki -

gniazdo sygnału wizyjnego monitora

Częstotliwość taktowania procesora

Podstawowym parametrem procesora jest jego typ oraz częstotliwość taktowania, która określa ile operacji zostanie wykonanych w ciągu sekundy. Np. procesor z zegarem 400 MHz wykonuje ok. 400 mln operacji na sekundę.

Informacje o konfiguracji systemu

Oznaczenia FD, HD, CD, CD-R, CD-RW, DVD

Historia rozwoju procesorów IBM PC

Standardy kart graficznych: MDA, CGA, EGA, VGA, SVGA

Rodzaje dyskietek: 3.5" i ewentualnie 5.25"

Oznaczenia spotykane na dyskietkach:

DS - double side - dwustronne

SS - jednostronne, obecnie prawie nie spotyka się.

DD lub 2D- double density - podwójna gęstość

HD - High Density - wysoka pojemność

ED - Extra Density

MF - Micro Floppy

Dyskietki 5.25"

DS DD lub MD2S/DD (dwustronne, podwójna gęstość) - 360KB

DS HD lub MD2/HD (dwustronne, wysoka pojemność, gęstość) - 1.2MB

Dyskietki 3.5"

DS DD lub MF2-DD - 720 KB

DS HD lub MF2-HD - 1.44MB

MF2-VHD - 2.88MB (w Polsce prawie nie spotykane).

Czym rożni sie dysk twardy od dyskietki

Dysk elastyczny FD (Floppy Disk) , czyli popularna dyskietka.
Jest to krążek wykonany z giętkiego tworzywa sztucznego, pokryty warstwą materiału magnetycznego

Dysk twardy HD składa sie z kilku (najczęściej 2 do 8) sztywnych krążków wykonanych z aluminium z naniesioną warstwą materiału magnetycznego. Do każdego krążka przydzielone są 2 głowice: z góry i z dołu, poruszające sią do środka dysku i na zewnątrz.
Wszystkie dyski są umieszczone współosiowo i wprawione w ruch obrotowy przez cały czas działania komputera.

Jak można podłączyć klawiaturę i mysz do komputera – łącza: PS/2, USB

Standardy klawiatur (Qwerty i inne)

Pod względem technologii "wciskania klawiszy" klawiatury dzielimy na: mechaniczne, foliowe, pojemnościowe, hallotronowe i kontaktronowe

Wyróżniamy 3 zasadnicze rodzaje klawiatur: PC XT, PC AT i PS/2.

QWERTY – symboliczna nazwa układu liter do alfabetu podstawowego na klawiaturze maszyny do pisania i komputera, zaczerpnięta od pierwszych sześciu liter w szeregu pod rzędem cyfr, patrząc od lewej.

AZERTY to układ klawiatury używany w krajach francuskojęzycznych.

QWERTZ - używany w krajach niemieckojęzycznych (jego polską odmianą jest klawiatura maszynistki)

Systemy liczbowe

Zamiana liczb z układu na układ: całkowite i ułamkowe

Podstawowe elementy struktur narzędziowych: bramki - operacje logiczne NOT, OR, AND, NOR, NAND