AUTOCAD

Tematy:

1  Cechy obiektów – kolor, typ linii, współczynnik skali LTSCALE

2  Okna rysunkowe: rzutnie (VPORTS)

 

Przegląd cech obiektów

Wszystkie obiekty w AutoCADzie posiadają cechy.

Cechy obiektów sterują sposobem wyświetlania obiektów.

Niektóre właściwości mają zastosowanie do niemal wszystkich obiektów;
na przykład: warstwa, kolor, rodzaj linii i styl wydruku

Jest 8 podstawowych cech wspólnych dla wszystkich obiektów.

Pozostałe cechy są specyficzne dla określonego typu obiektu.

Na przykład właściwościami okręgu są promień i obszar,
a właściwościami linii są długość i kąt.

Większość właściwości ogólnych można przypisywać bezpośrednio do obiektów,
lub do warstw, na których obiekty się znajdują.

 

 

Przypisywanie cech obiektom

Metody:

Większość właściwości ogólnych można przypisywać bezpośrednio do obiektów,
lub do warstw, na których obiekty się znajdują. Na przykład, jeśli do linii znajdującej się na warstwie Warstwa0 przypisano kolor JAKWARSTWA a Warstwa0 posiada kolor czerwony, wówczas linia zostanie narysowana kolorem czerwonym.

Na przykład, jeśli do linii znajdującej się na warstwie Warstwa0 przypisano kolor niebieski, a Warstwa0 posiada kolor czerwony, wówczas linia zostanie narysowana kolorem niebieskim.

Sterowaniem kolorem i rodzajem linii w blokach

Generalnie, przy wstawianiu bloku kolory, rodzaje i szerokości linii obiektów w blokach zachowują swoje oryginalne ustawienia niezależnie od bieżących ustawień na rysunku. Można jednak tworzyć bloki z obiektami, które dziedziczą bieżące ustawienia koloru, rodzaju i szerokości linii.
Obiekty te mają cechy płynne.

Istnieją trzy opcje sterowania kolorem, rodzajem i szerokością obiektów przy wstawianiu bloku.

Dla tej opcji zalecane jest określenie koloru, rodzaju linii i szerokości linii dla każdego obiektu z osobna w definicji bloku: nie należy używać opcji JAKBLOK ani JAKWARSTWA dla ustawienia koloru, rodzaju i szerokości linii podczas tworzenia tych obiektów. Dla tej opcji, przed utworzeniem obiektów, które zostaną włączone do definicji bloku, ustaw aktualną warstwę na 0, a dla koloru, rodzaju i szerokości linii wybierz opcję JAKWARSTWAR.

Dla tej opcji, przed utworzeniem obiektów, które zostaną włączone do definicji bloku, należy określić bieżący kolor lub rodzaj linii używając opcji JAKBLOK.

Płynne cechy mają także zastosowanie dla bloków zagnieżdżonych, gdzie odwołania do bloków i obiekty wchodzące w ich skład korzystają z ustawień wymaganych przez płynne cechy.

Korzystanie z okna Cechy

Okno Cechy jest podstawowym narzędziem do ustawiania, przeglądania i modyfikowania cech obiektów programu AutoCAD.

Po wybraniu obiektu w obszarze graficznym programu AutoCAD,  w oknie Cechy zostaną wyświetlone cechy tego obiektu.

Gdy zostanie wybranych kilka obiektów, w oknie Cechy zostaną wyświetlone cechy wspólne tych obiektów. Cechy, których nie można zmienić będą niedostępne.

Menu: Narzędzia, Cechy

Polecenie: CECHY   _PROPERTIES

Menu kursora: Wybierz obiekty, których cechy należy wyświetlić lub zmienić, naciśnij prawy przycisk w obszarze rysunku i wybierz Cechy.

AutoCAD wyświetla okno Cechy.
Okno Cechy jest główną metodą wyświetlania i zmieniania cech obiektów AutoCAD’a.
Można również wyświetlić lub zmienić cechy obiektów zewnętrznej aplikacji opartej na standardach AutoCAD API.

Jest osiem ogólnych cech wspólnych dla wszystkich obiektów.

Wszystkie inne cechy są specyficzne dla rodzaju obiektu AutoCAD’a i opisane w niżej wymienionych sekcjach:
Okno cech bez wybranych obiektów
Okno cech widoku orbitalnego 3D
Okno cech powierzchni 3D
Okno cech bryły 3D
Okno cech łuku
Okno cech definicji atrybutu
Okno cech odwołania do bloku
Okno cech ciała
Okno cech okręgu
Okno cech wymiarowania
Okno cech elipsy
Okno cech odnośnika zewnętrznego
Okno cech kreskowania
Okno cech obrazu
Okno cech linii odniesienia
Okno cech połączenia
Okno cech wielokrotnego wstawienia bloku
Okno cech multilinii
Okno cech tekstu wielowierszowego
Okno cech punktu
Okno cech polilinii 2D i szerokiej
Okno cech polilinii 3D
Okno cech siatki wielokątnej
Okno cech siatki polipowierzchni
Okno cech półprostej
Okno cech regionu
Okno cech symbolu
Okno cech bryły
Okno cech splajnu
Okno cech tekstu
Okno cech tolerancji
Okno cech trasy
Okno cech rzutni
Okno cech prostej

 

Okno cech bez wybranych obiektów

 

Wyświetla cechy dla aktualnej rzutni i aktualne cechy ogólne.

Okno cech bez wybranych obiektów

Nazwa cechy (według kategorii)       Opis   Uwagi

Ogólnie                               

Kolor    Określa kolor obiektu        Wybierając Inny z listy kolorów wyświetla się okno dialogowe Wybierz kolor (patrz KOLORC)
Warstwa              Określa aktualną warstwę obiektu Lista pokazuje wszystkie warstwy aktualnego rysunku (patrz WARSTWA)
Rodzaj linii         Określa aktualny rodzaj linii obiektu             Lista pokazuje wszystkie rodzaje linii aktualnego rysunku (patrz RODZLIN)
Skala rodzaju linii            Określa współczynnik skali rodzaju linii obiektu (patrz RLSKALA)
Szerokość linii    Określa szerokość linii obiektu        Lista wyświetla wszystkie dostępne szerokości linii aktualnego rysunku (patrz SZERLIN)
Grubość               Określa aktualną grubość
Styl wydruku                     
Styl wydruku       Wyświetla listę JakKolor, Normal, JakWarstwa, JakBlok oraz inne style wydruku zawarte w aktualnej tablicy stylów wydruku (patrz STYLWYDRUKU)              
Tablica stylów wydruku    Określa tablicę aktualnych stylów wydruku               
Tablica wydruku dołączona do      Określa nazwę obszaru, do którego dołączono aktualną tablicę stylów wydruku            
Typ tablicy wydruku         Wyświetla dostępny typ tablicy stylów wydruku       
Widok                  
X centrum
Y centrum
Z centrum             Określa współrzędne X,Y,Z punktu centralnego aktualnej rzutni           Tylko do odczytu
Wysokość             Określa wysokość aktualnej rzutni Tylko do odczytu
Szerokość             Określa szerokość aktualnej rzutni Tylko do odczytu
Różne                   
Wyświetl symbol LUW      Określa czy symbol LUW jest wyświetlany, czy nie   Zmienna systemowa UCSICON
Symbol LUW w początku                Określa czy symbol lokalnego układu współrzędnych jest w początku               Zmienna systemowa UCSORG
LUW na rzutnię   Określa czy lokalny układ współrzędnych jest zapisywany z rzutnią   Zmienna systemowa UCSVP
Nazwa LUW        Określa nazwę lokalnego układu współrzędnych       Wyświetla listę sześciu ortogonalnych LUW i LUW nazwanych przez użytkownika

 

Przykładowe Cechy linii:

 

 

Korzystanie z paska narzędzi Przybory

Pasek Przybory umożliwia łatwy dostęp do cech obiektów.
Standardowo pasek jest wyświetlany nad obszarem graficznym.
Okienka na tym pasku służą do ustawiania, modyfikowania i oglądania cech wybranych obiektów.
Pasek Przybory zawiera też 2 przyciski:

           

Przyciski     Warstwy                        Kolory            Rodzaje linii        Szerokość linii

Ustalenie warstwy

Menedżer warstw

 

Polecenie ZMCECHY

 

Zmienia kolor, warstwę, rodzaj linii, współczynnik skali rodzaju linii, grubość i szerokość linii, oraz styl wydruku obiektu

Polecenie ZMCECHY zmienia cechy rysunkowe istniejących obiektów.

Aby ustalić cechy nowych obiektów należy wykorzystać inne polecenia:
RODZLIN, RLSKALA, SZERLIN, KOLOR,  POZIOM.

 

Linia poleceń: zmcechy

Wybierz obiekty: 
Podaj cechę do zmiany [Kolor/wArstwa/rodzajLinii/Rlskala/Szerlinii/Grubość/sWydruku]:
Jeżeli do zmiany zostaną wybrane obiekty posiadające różne wartości modyfikowanych cech, to AutoCAD wyświetla słowo różne jako aktualną wartość.
 

Opcje polecenia ZMCECHY:

 Kolor

Zmienia kolor wybranych obiektów.
Podaj nowy kolor <aktualny>: Podaj nazwę lub numer koloru od 1 do 255, wprowadź jakwarstwa lub jakblok albo naciśnij ENTER
Np., aby zmienić kolor na czerwony, należy podać czerwony lub 1.
Aby obiekt przyjął kolor przypisanej mu warstwy, należy podać jakwarstwa.
Aby obiekt przyjął kolor bloku, którego jest składnikiem, należy podać jakblok.
 

Warstwa

Zmienia warstwę wybranych obiektów.
Podaj nazwę nowej warstwy <aktualna>: 
 

Rodzaj linii

Zmienia rodzaj linii wybranych obiektów.
Podaj nazwę nowego rodzaju linii <aktualna>:
Jeżeli ten rodzaj linii nie jest wczytany, AutoCAD próbuje wczytać go z pliku bibliotecznego standardowych rodzajów linii tj. acad.lin.
Jeżeli to się nie powiedzie, należy wykorzystać polecenie RODZLIN aby wczytać potrzebny rodzaj linii.

 

RlSkala  _LTSCALE

Zmienia współczynnik skali rodzaju linii wybranych obiektów.
Podaj nowy współczynnik skali rodzaju linii <aktualny>:

 
Szerokość linii
Zmienia szerokość linii wybranych obiektów.
Wartości szerokości linii są wartościami predefiniowanymi.
Jeżeli podasz wartość, które nie należy do zbioru wartości predefiniowanych, do wybranych obiektów zostanie przypisana najbliższa predefiniowana szerokość linii.

Podaj nową szerokość linii <aktualna>:

 
Grubość

Zmienia grubość w kierunku osi Z dwuwymiarowych obiektów.
Określ nową grubość <aktualna>:
Zmiana grubości polilinii 3D, wymiaru lub ruchomej rzutni nie daje żadnego efektu.

 

Styl wydruku

mienia styl wydruku wybranych obiektów. Styl wydruku jest kolekcją nastaw cech, która jest zapisywana w tabeli stylu kreślenia.
Podaj styl wydruku lub [?] <aktualny>:  Podaj nazwę lub wprowadź ?
Styl wydruku
Przypisuje styl wydruku do wybranych obiektów.
Podczas kreślenia rysunku, obiekt są kreślone z wykorzystaniem cech zdefiniowanych
w podanym stylu wydruku.
Nazwy stylów wydruku przypisane do obiektów mogą być zastępowane przez inne nazwy stylów wydruku.
? - Lista stylów wydruku
Wyświetla listę wszystkich nazw stylów wydruku zdefiniowanych w rysunku.

 

Polecenie ZMIEŃ _CHANGE

Zmienia cechy istniejących obiektów

Linia poleceń: zmień
Wybierz obiekty:
Za wyjątkiem linii o zerowych grubościach, Układ Współrzędnych Obiektu (UWO) dla wskazanych obiektów musi być równoległy
do aktualnego Lokalnego Układu Współrzędnych (LUW).
Jeżeli w tym samym zbiorze wskazań znajdą się linie oraz inne modyfikowalne obiekty, to otrzymane rezultaty mogą się różnić w zależności od kolejności wskazywania obiektów.
Prościej jest wybrać linie jako jeden zbiór wskazań i wywołać polecenie ZMIEŃ, a następnie pozostałe obiekty jako drugi zbiór wskazań i znów wywołać polecenie ZMIEŃ.
 
Określ punkt do zmiany lub [Cechy]:
 

Opcje polecenia ZMIEŃ:

 
Punkt do zmiany

 

 

 

 

 
Opcja CECHY polecenia ZMIEŃ
 
Modyfikuje cechy istniejących obiektów. Aby zmienić aktualne globalne cechy rysunku należy użyć poleceń
WARSTWA, RODZLIN, KOLOR, SZERLIN, STYLWYDRUKU lub POZIOM.
Podaj cechę do zmiany [Kolor/wArstwa/rodzajLinii/Rlskala/Szerlinii/Grubość/sWydruku]:
Po wybraniu kilku obiektów, które mają różne wartości zmienianej cechy, AutoCAD wyświetla słowo Różne zamiast aktualnej wartości.
Można zmienić kilka cech na raz. Zgłoszenie Podaj cechę do zmiany jest ponownie wyświetlane po zakończeniu każdej opcji.
 
Opcje:  

 Polecenie RODZLIN _LINETYPE

Rodzaj linii jest powtarzającym się wzorem składającym się z kresek, kropek i przerw.
Złożony rodzaj linii zbudowany jest z powtarzających się wzorów i symboli.
Nazwa rodzaju linii i jej definicja określają w sposób jednoznaczny sekwencję kresek i kropek,
długość kresek i przerw oraz cechy charakterystyczne zawartego tekstu lub symbolu.
Użytkownik może tworzyć własne rodzaje linii.

 
Przykłady rodzajów linii

Żeby skorzystać z rodzaju linii należy najpierw wczytać ją do rysunku.
Definicja rodzaju linii musi istnieć w pliku bibliotecznym LIN, przed wczytaniem rodzaju linii do rysunku.

 
Wczytanie rodzaju linii

1          Z menu Format, wybrać pozycję Rodzaj linii.
2          W oknie Menedżera rodzaju linii, wskazać Wczytaj.
3          W oknie dialogowym Wczytaj lub uaktualnij rodzaje linii, wskazać jeden lub więcej rodzajów linii do wczytania, a następnie wskazać OK.
Żeby zaznaczyć wszystkie lub usunąć zaznaczenie wszystkich rodzajów linii jednocześnie należy skorzystać z pozycji
Wybierz wszystko lub Wyczyść wszystko, umieszczonych w menu kursora.
(Naciśnięcie prawego przycisku uaktywnia menu kursora.)
Wybrany rodzaj linii jest dodawany do listy rodzajów linii, znajdującej się w oknie dialogowym Menedżer rodzaju linii, i do listy Rodzaje linii, w pasku narzędzi Przybory.
4          Wskazać OK.
 

Linia poleceń  RODZLIN

 
Polecenie -RODZLIN ustala rodzaj linii z linii poleceń.

 
OSTRZEŻENIE! Rodzaje linii wykorzystywane wewnętrznie przez AutoCAD-a nie mogą być mylone z liniami przerywanymi generowanymi przez niektóre rodzaje ploterów.
Chociaż, oba rodzaje linii dają ten sam rezultat, to nie należy wykorzystywać ich jednocześnie, ponieważ rezultat będzie niemożliwy do przewidzenia.

 
Określanie współczynnika skali rodzaju linii

Użytkownik może zmieniać wartość współczynnika skali linii, którymi są rysowane obiekty.
Im mniejsza wartość współczynnika, tym częściej jest powtarzany wzór rodzaju linii w jednej jednostce rysunkowej.
Standardowo, AutoCAD przyjmuje wartość współczynnika równą 1.0 co oznacza, że podane w definicji odległości są wyrażone w jednostkach rysunkowych.

 

Polecenie: -RODZLIN

Aktualny rodzaj linii: "JakWarstwa"

Podaj opcję [?/Definiuj/Wczytaj/Ustal]: ?

Rodzaje linii zdefiniowane w pliku acadiso.lin:

     Nazwa            Opis

----------------- ---------------

"BORDER"         Border __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __ .

"BORDER2"        Border (.5x) __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

"BORDERX2"       Border (2x) ____  ____  .  ____  ____  .  ___

"CENTER"         Center ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____

"CENTER2"        Center (.5x) ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___

"CENTERX2"       Center (2x) ________  __  ________  __  _____

"DASHDOT"        Dash dot __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __

"DASHDOT2"       Dash dot (.5x) _._._._._._._._._._._._._._._.

"DASHDOTX2"      Dash dot (2x) ____  .  ____  .  ____  .  ___

"DASHED"         Dashed __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

"DASHED2"        Dashed (.5x) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"DASHEDX2"       Dashed (2x) ____  ____  ____  ____  ____  ___

"DIVIDE"         Divide ____ . . ____ . . ____ . . ____ . . ____

"DIVIDE2"        Divide (.5x) __..__..__..__..__..__..__..__.._

"DIVIDEX2"       Divide (2x) ________  .  .  ________  .  .  _

"DOT"            Dot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"DOT2"           Dot (.5x) .....................................

"DOTX2"          Dot (2x) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Wciśnij ENTER by kontynuować:

"HIDDEN"         Hidden __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

"HIDDEN2"        Hidden (.5x) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"HIDDENX2"       Hidden (2x) ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

"PHANTOM"        Phantom ______  __  __  ______  __  __  ______

"PHANTOM2"       Phantom (.5x) ___ _ _ ___ _ _ ___ _ _ ___ _ _

"PHANTOMX2"      Phantom (2x) ____________    ____    ____   _

"ACAD_ISO02W100"   linia kreskowa __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

"ACAD_ISO03W100"   linia kreska spacja __    __    __    __    __

"ACAD_ISO04W100"   linia długa kreska kropka ____ . ____ . ____ .

"ACAD_ISO05W100"   linia długa kreska dwie kropki ____ .. ____ ..

"ACAD_ISO06W100"   linia długa kreska trzy kropki ____ ... ____ .

"ACAD_ISO07W100"   linia kropkowa . . . . . . . . . . . . . . . .

"ACAD_ISO08W100"   linia długa kreska krótka kreska ____ __ ____

"ACAD_ISO09W100"   linia długa kreska dwie krótkie kreski ____ __

"ACAD_ISO10W100"   linia kreska kropka __ . __ . __ . __ . __ . _

"ACAD_ISO11W100"   linia dwie kreski kropka __ __ . __ __ . __ __

"ACAD_ISO12W100"   linia kreska dwie kropki __ . . __ . . __ . .

"ACAD_ISO13W100"   linia dwie kreski dwie kropki __ __ . . __ __

"ACAD_ISO14W100"  linia kreska trzy kropki __ . . . __ . . . __ .

Wciśnij ENTER by kontynuować:

"ACAD_ISO15W100"   linia dwie kreski trzy kropki __ __ . . . __ _

"FENCELINE1"     Fenceline circle ----0-----0----0-----0----0---

"FENCELINE2"     Fenceline square ----[]-----[]----[]-----[]----

"TRACKS"         Tracks -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

"BATTING"        Batting SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

"HOT_WATER_SUPPLY"  Hot water supply ---- HW ---- HW ---- HW ----

"GAS_LINE"       Gas line ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS---

"ZIGZAG"         Zig zag /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

 

Podaj opcję [?/Definiuj/Wczytaj/Ustal]: u

 

Określ nazwę rodzaju linii lub [?] <JakWarstwa>: ZIGZAG

 

Podaj opcję [?/Definiuj/Wczytaj/Ustal]:

 

Polecenie: L

LINIA Określ pierwszy punkt:

Określ następny punkt lub [Cofaj]:

Określ następny punkt lub [Cofaj]:

Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofaj]:

Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofaj]:

 

Polecenie -RODZLIN
Podanie -rodzlin w linii poleceń powoduje, że RODZLIN wyświetla zgłoszenia w linii poleceń.
Podaj opcję [?/Definiuj/Wczytaj/usTal]:
?—Lista rodzajów linii
Wyświetla okno dialogowe Wybierz plik rodzajów linii (standardowe okno wyboru pliku).
Po wybraniu pliku LIN, AutoCAD wyświetla rodzaje linii dostępne w pliku.
 
Definiuj
Tworzy nowy rodzaj linii i zapamiętuje go w pliku bibliotecznym (LIN).
Podaj nazwę rodzaju linii do zdefiniowania: 
AutoCAD wyświetla okno dialogowe Utwórz lub dopisz do pliku rodzajów linii (standardowe okno wyboru pliku).
Należy określić plik, do którego chcemy dodać rodzaj linii.
Tekst opisujący:  Wprowadzić opcjonalny tekst opisowy
Podaj opis rodzaju linii, nie dłuższy niż 47 znaków.
Opis może być komentarzem lub ciągiem podkreśleń, kropek, kresek i spacji stanowiącym proste przedstawienie wzoru rodzaju linii.
 
Podaj wzór linii (w następnym wierszu):
A,
Należy podać ciąg liczb oddzielonych przecinkami.
Podanie dodatniej wartości określa długość kreski, wartość ujemna określa długość spacji. Zero jest używane do opisania kropki.
Litera "A" w zgłoszeniu definicji wzoru określa dopasowanie wzoru, stosowane na końcach pojedynczych linii, okręgów i łuków. AutoCAD obsługuje tylko typ A dopasowania.
W przypadku dopasowania typu A AutoCAD gwarantuje, że linie i łuki rozpoczynają się i kończą kreskami. A jest dołączane w definicji automatycznie.
Jeżeli wykorzystujemy edytor tekstu do tworzenia rodzaju linii, musimy umieścić a na początku definicji.
Po utworzeniu rodzaju linii, należy je wczytać, aby stały się dostępne.
Nie można tworzyć złożonych rodzajów linii za pomocą polecenia RODZLIN.
 
Przykład
*DASHDOT,Dash dot __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __
A,.5,-.25,0,-.25
 
*Nowa1
A,2,-1,0,-1
 
 
Wczytaj
Wczytuje rodzaj linii, którego definicja istnieje w pliku. Plik acad.lin  zawiera standardowe rodzaje linii.
Podaj rodzaj(e) linii do wczytania:  Wprowadzić listę nazw
AutoCAD wyświetla okno dialogowe Wczytaj lub uaktualnij rodzaje linii. Należy podać lub wybrać nazwę pliku, w którym jest przechowywany rodzaj linii.
 
Ustal
Ustala aktualny rodzaj linii dla następnie rysowanych obiektów. Możemy sterować rodzajem linii obiektów indywidualnie lub poprzez warstwę.
Określ nazwę rodzaju linii lub [?] <aktualnie>:  Wprowadzić nazwę rodzaju linii, ?, aby wyświetlić listę nazw wszystkich wczytanych rodzajów linii, jakwarstwa lub jakblok lub nacisnąć ENTER
Podany rodzaj linii staje się aktualnym rodzajem linii. AutoCAD rysuje wszystkie nowe obiekty tym rodzajem linii, niezależnie od aktualnej warstwy.
Jeżeli żądany rodzaj linii nie jest wczytany, AutoCAD szuka jego definicji w pliku acad.lin. Jeżeli rodzaj linii ani nie jest wczytany ani nie został znaleziony w acad.lin,
AutoCAD zgłasza jego brak i wraca do zgłoszenia Polecenie.
Jeżeli podamy jakwarstwa, nowe obiekty dziedziczą rodzaj linii przypisany do warstwy w której są narysowane.
Jeżeli podamy jakblok, nowe obiekty są rysowane przy użyciu rodzaju linii CONTINUOUS chyba, że są grupowane w blok. Gdy wstawiamy blok, obiekty dziedziczą rodzaj linii bloku.
 
  
  

RZUTNIE  _VPORTS

 
Rzutnie występują w 2 wariantach i służą do różnych celów – oglądania lub drukowania.

Rzutnie w obszarze modelu pozwalają podczas pracy w obszarze modelu oglądać jednocześnie kilka widoków tego samego rysunku.

Rzutnie w arkuszach pozwalają rozmieścić na arkuszu przygotowanym do drukowania kilka widoków tego samego rysunku.

 
Oglądanie rysunku w kilku rzutniach – obszar modelu.

Rysowanie w nowym rysunku zazwyczaj zaczyna się od jednej rzutni obszaru modelu, która to rzutnia wypełnia cały obszar graficzny.

Obszar graficzny można podzielić jednocześnie na kilka rzutni.

Rzutnie te sąsiadują ze sobą i nie zachodzą na siebie.

Zmiany powstałe w trakcie rysowania pojawiają się równocześnie w rzutniach pozostałych.

Można przejść w dowolnej chwili do innej rzutni nawet w trakcie polecenia – ustawić kursor.

Wydrukowana może być tylko zawartość aktualnie wybranej rzutni.

 

Zastosowanie rzutni przy drukowaniu arkusza
W obszarze papieru można wprowadzić kilka rzutni w celu rozmieszczenia elementów rysunku.
Rzutnie arkusza nie muszą do siebie przylegać, mogą być przesuwane, mogą przesłaniać się wzajemnie i nie muszą wypełniać całego arkusza rysunkowego.
Można zmieniać wielkość rzutni przeciągając narożnik.
Aby pracować z modelem wyświetlanym w rzutni, należy ustawić kursor wewnątrz tej rzutni i dwukrotnie kliknąć.
Można następnie zmieniać w rzutni widok, ustalić dla potrzeb drukowania skalę i położenie wyświetlanych obiektów.
W wybranych rzutniach można zablokować lub wyłączyć warstwy bez wpływu na wyświetlanie w rzutniach pozostałych.


Polecenia RZUTNIE  _VPORTS   -RZUTNIE

 
Dzieli obszar graficzny na wiele sąsiadujących lub ruchomych rzutni

Określa konfigurację rzutni dla obszaru modelu i obszaru papieru oraz dla środowisk obszaru papieru (arkusza).
W obszarze modelu (zakładka Model), można tworzyć konfiguracje wielu sąsiadujących rzutni. 
W obszarze papieru (zakładka Arkusz), można tworzyć konfiguracje wielu ruchomych rzutni.

 

Pasek Narzędzi Rzutnie:
            Menu Widok: Rzutnie
            Linia poleceń: rzutnie
 
AutoCAD wyświetla okno dialogowe  Rzutnie.

 

Jeśli wpiszesz  –rzutnie  w linii poleceń (zakladka Model),  wyświetlone zostaje zgłoszenie.
Podaj opcje [Zapisz/Wywolaj/Usuń/Połącz/Jedna/?/2/3/4<3>:  Wpisz opcję
 
Zapisz
 
Zapisuje aktualną konfigurację rzutni wykorzystując podaną nazwę
Podaj nazwę nowej konfiguracji rzutni lub [?]:   Wpisz nazwę lub ? aby wyświetlić listę zapisanych konfiguracji rzutni
 
Wywolaj
Przywraca wcześniej zapisaną konfigurację rzutni
Podaj nazwę konfiguracji rzutni do wywołania  lub [?]: Podaj nazwę lub ? aby wyświetlić listę zapisanych konfiguracji rzutni.
 
Usuń
Usuwa konfigurację rzutni posiadającą nazwę.
Podanie ? powoduje wyświetlenie zapisanych konfiguracji rzutni.
 
Połącz
Łączy dwie sąsiadujące rzutnie w jedną dużą rzutnię. Rzutnia wynikowa dziedziczy widok rzutni głównej
Wybierz rzutnię główną <rzutnia aktualna>: Naciśnij ENTER lub wybierz rzutnię
Wybierz rzutnię do połączenia: Wybierz rzutnię
 
Jedna
Przywraca widok w jednej rzutni, wykorzystując widok rzutni aktualnej
 
? — Lista konfiguracji rzutni
Wyświetla numery identyfikacyjne i położenia aktywnych rzutni. Opcja ta wyświetla także nazwy i położenia aktualnie zapamiętanych konfiguracji rzutni.
Podaj nazwy konfiguracji rzutni do wyświetlenia <*>: Podaj nazwę albo naciśnij ENTER
Położenie rzutni definiują jej narożniki lewy-dolny i prawy-górny.
Dla tych narożników, AutoCAD wykorzystuje wartości od 0.0,0.0 dla lewego-dolnego narożnika obszaru graficznego, do 1.0,1.0 dla prawego-górnego narożnika.
Rzutnia aktualna jest wyświetlana jako pierwsza.
 
2
Dzieli aktualną rzutnię na połowy.
Poziomo <pIonowo>: Wprowadź p albo naciśnij ENTER
 
3
Dzieli aktualną rzutnię na trzy rzutnie.
Poziomo / pIonowo / Nad / poD / Lewo / <pRawo>: Podaj opcję albo naciśnij ENTER
Opcje Poziomo i Pionowo dzielą obszar na trzy równe części. Pozostałe opcje określają gdzie jest umieszczona większa rzutnia..
 
4
Dzieli aktualną rzutnię na cztery równe rzutnie.