AUTOCAD – teoria i zadania z podstaw rysowania
Tworzenie nowego rysunku, ustawienia (granice, jednostki,  paski narzędziowe, warstwy), narysowanie ramki.
Tryby lokalizacji. Współrzędne 2D. 
Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii.

 
Zadanie  wstępne.  Utworzenie nowego rysunku, ustalenie granic, jednostek, warstw, narysowanie obrysu arkusza i tabeli  rysunku.
AutoCAD 2005
1  Nowy rysunek:
Plik, Nowy, Wybierz szablon (szukaj w Template):  acadiso.dwt
Plik, zapisz jako: c:\uczen\TG\Kl3\NI_r1.dwg , gdzie NI – inicjały imienia i nazwiska  
2  Granice rysunku – format A4 pionowy 210x297mm
Polecenie: granice _LIMITS
Zmiana granic Obszar modelu:
Określ lewy dolny narożnik lub [Tak/Nie] <0.0000,0.0000>: <Enter>
Określ prawy górny narożnik <420.0000,297.0000>: 210,297
Ustalamy ZOOM W (_ALL) – wszystko
Naciskamy klawisz F8 – ma się pojawić siatka punktów

3  Jednostki  rysunku
JEDN _UNITS  (okno dialogowe) lub –JEDN – wiersz poleceń
Polecenie: -jedn
Formaty raportu:      (Przykłady)
  1. Naukowy      1.55E+01
  2. Dziesiętny         15.50
  3. Inżynierski     1'-3.50"
  4. Architektoniczny   1'-3 1/2"
  5. Ułamkowy      15 1/2
Podaj liczbę (od 1 do 5) <2>: 2
Podaj liczbę cyfr po kropce dziesiętnej (od 0 do 8) <4>: 4
Sposoby zapisu kątów:             (Przykłady)
  1. Stopnie dziesiętne    45.0000
  2. Stopnie/minuty/sekundy       45d0'0"
  3. Grady                     50.0000g
  4. Radiany          0.7854r
  5. Jednostki geodezyjne          N 45d0'0" E
Podaj liczbę (od 1 do 5) <3>: 3
Podaj liczbę cyfr po kropce dziesiętnej przy wyświetlaniu kątów (od 0 do 8)
<4>: 4
Zwrot kąta 0.0000g:
   Wschód (E)  godz. 3.00  =  0.0000g
   Północ (N)  godz. 12.00  =  100.0000g
   Zachód (W)  godz. 9.00  =  200.0000g
   Południe (S)  godz. 6.00  =  300.0000g
Podaj zwrot kąta 0g <0g>: 0
Czy mierzyć kąty zgodnie z kierunkiem zegarowym? [Tak/Nie] <N>
 
4  Ustawienie białego tła ekranu
Narzędzia, Opcje, Kolory, Ekran, Model – ustawiamy kolor biały
 
5  Uaktywnienie pasków narzędziowych:
1 met. Widok, Paski narzędzi, W oknie Adaptacja – Paski narzędzi, zaznaczamy potrzebne:
Lokalizacja, Tekst, Zapytania, Wymiar, Zoom itp.
Przesuwamy paski w odpowiednie miejsce, na górę ekranu lub z boku i ustawiamy optymalnie
2 met. Prawy klawisz myszy na pustym obszarze góry ekranu obok pasków, wybieramy Acad i zaznaczamy odpowiednie paski (jak wyżej).

6. Założenie warstw:
1) Menedżer cech warstw , klikamy Nowa warstwa i ustalamy warstwy:
np. obrys, ramka, rys1, rys2, rys3, przeryw. Ustalamy kolory>
Ustalamy rodzaj  linii – domyślnie ciągła.
By ustalić inny – Wybierz rodzaj linii, Wczytaj: wybieramy np. ACADISO2100 lub Dashed2
2) W wierszu poleceń:
-WARSTWA
Polecenie: -warstwa
Aktualna warstwa: "przer2"
Podaj opcję
[?/Twórz/Ustal/Nowa/wiDoczna/ukRyta/Kolor/rodzajLinii/Szerlinii/krEśl/Zablok/Odb
lok/zaMknięta/otwArta/STan]: n
Podaj listę nazw nowych warstw: rys1,rys2,rys3,obrys,ramka,przerywana
Podaj opcję
[?/Twórz/Ustal/Nowa/wiDoczna/ukRyta/Kolor/rodzajLinii/Szerlinii/krEśl/Zablok/Odb
lok/zaMknięta/otwArta/STan]: U
Podaj nazwę warstwy, która ma zostać aktualną lub <wybierz obiekt>: obrys
Podaj opcję
[?/Twórz/Ustal/Nowa/wiDoczna/ukRyta/Kolor/rodzajLinii/Szerlinii/krEśl/Zablok/Odb
lok/zaMknięta/otwArta/STan]: <Enter>
 
7  Narysowanie obrysu formatu A4  i ramki odsuniętej do środka o 5 – rysujemy prostokąt – ikona lub polecenia
7.1  obrys
Polecenie: _rectang (lub PROSTOKąt)
Określ pierwszy narożnik lub [Fazuj/Poziom/Zaokrągl/Grubość/Szerokość]: 0,0
Określ kolejny narożnik lub [Wymiary]: 210,297 { współrzędne bezwzględne}
7.2 ramka zewnetrzna

Polecenie: prostok
Określ pierwszy narożnik lub [Fazuj/Poziom/Zaokrągl/Grubość/Szerokość]: 5,5
Określ kolejny narożnik lub [Wymiary]: 205,292
7.3 ramka na opis od prawego dolnego brzegu ramki, wymiar 100x20

Polecenie: prostok
Określ pierwszy narożnik lub [Fazuj/Poziom/Zaokrągl/Grubość/Szerokość]: 205,5
Określ kolejny narożnik lub [Wymiary]: @-100,20  {współrzędne względne}
7.4 Ramka przez odsunięcie obrysu o 5 do środka
Polecenie: odsuń (lub _OFFSET)
Określ odległość odsunięcia lub [przezPunkt] <5.0000>: 5
Wybierz obiekt do odsunięcia lub <koniec>:
Określ punkt określający kierunek odsunięcia:
 
Powtarzanie poleceń - ENTER lub spacja
Polecenia wykonywane w trybie nakładkowym - z opcją apostrofu przed poleceniem, (np. 'ZOOM)
 
Np. w trakcie rysowania linii – polecenie ‘ZOOM
 
Zad.1 Narysuj dowolną linię łamaną (odcinki) – polecenie LINIA lub L.
W trakcie rysowania wpisz w linii poleceń ‘ZOOM – wybierz Bliżej lub Okno i rysuj dalej – Enter kończy
 
Klawisze funkcyjne w AutoCADzie
F1 – pomoc;       F2 - przełącza ekran graficzny na tekstowy i odwrotnie, historia poleceń
F4 - włącza/wyłącza tryb pulpitu, ;          F5 - przełącza izopłaszczyzny,
F6 - włącza/wyłącza wyświetlanie współrzędnych,         F7 - włącza/wyłącza siatkę lokalizacyjną,
F7 F7 - przerysowanie ekranu; F8 - włącza/wyłącza tryb orto; F9 – SKOK/ _Snap - skok kursora
SIATKA, SKOK
 
Zad. 2  Włącz tryby SIATKA _GRID, ORTO, SKOK/KROK. Narysuj dowolny prostokąt po kropkach siatki.
 
 

Polecenie:  <Skok włącz>
Polecenie:  <Orto włącz>
Polecenie: Linia
LINIA Określ pierwszy punkt:
Określ następny punkt lub [Cofaj]:
Określ następny punkt lub [Cofaj]:
Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofaj]:
Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: z
 
Tryby lokalizacji – OBIEKT _OSNAP
Tryby lokalizacji wybierają na istniejących obiektach ich punkty charakterystyczne, takie jak punkt symetrii lub punkt przecięcia.
Użycie trybów lokalizacji jest szybkim sposobem ustalania dokładnej pozycji na obiekcie, nie znając współrzędnych, jak również bez rysowania linii konstrukcyjnych.
Na przykład, można włączyć tryby lokalizacji i narysować linię do środka okręgu lub punktu symetrii odcinka.
Użytkownik może określić tryb lokalizacji za każdym razem kiedy wprowadza punkt.

Włączanie i wyłączanie trybów lokalizacji
Jest wiele sposobów włączania i wyłączania trybów obiektów.
Przy podawaniu punktu użytkownik może

 
Tryb lokalizacji do lokalizacji pojedynczego punktu
Jeśli użytkownik włączy jeden tryb lokalizacji w menu skrótów Tryby lokalizacji lub wpisze jego nazwę w linii poleceń,
tryb ten pozostanie w mocy tylko dla kolejnego określanego przez użytkownika punktu.

Użytkownik może również zastosować modyfikator polecenia punktu środkowego pomiędzy dwoma punktami (MTP)
do lokalizacji punktu środkowego pomiędzy dwoma punktami przy każdym wprowadzaniu punku.
Opcja ta jest również dostępna w menu skrótów Tryby lokalizacji.

 
Stałe tryby lokalizacji
Jeśli użytkownik chce stale używać kilku lub więcej trybów lokalizacji, może włączyć stałe tryby lokalizacji.
Stałe tryby lokalizacji pozostaję w mocy podczas całej pracy użytkownika.
Na przykład, użytkownik może ustawić Centrum jako stały tryb lokalizacji, gdy zamierza połączyć liniami środki kilku okręgów.

Można ustawić jeden lub więcej stałych trybów lokalizacji w zakładce Tryby lokalizacji, w oknie dialogowym Ustawienia rysunkowe.
Kliknij przycisk OBIEKT na pasku stanu, aby włączyć lub wyłączyć stałe tryby lokalizacji.
Zaznacz Brak trybu lokalizacji, aby wyłączyć stałe tryby lokalizacji dla kolejnego określanego punktu.


Uwaga
Gdy włączonych jest kilka stałych trybów lokalizacji, może wyniknąć konieczność sprawdzenia, który z nich zadziała po wskazaniu punktu.
Jeżeli w danym położeniu odpowiedni jest więcej niż jeden punkt, należy nacisnąć klawisz TAB, aby przejść przez wszystkie możliwości przed określeniem punktu.

 
Zadanie 3  (z lokalizacji)
Narysuj dowolny okrąg o środku S i obok odcinek AB.

Narysuj odcinek ze środka S okręgu do środka C odcinka AB oraz odcinek CD do kwadrantu okręgu w punkcie D
I następne łączące kwadranty okręg. Narysuj linię B H, styczną do okręgu w punkcie H.
 1) L CEN – wskazujemy okrąg _MID – wskazujemy odcinek
2) L _END lub  _INT (przecięcie) w C do KWA (lub _QUA)
 3) KWA  (_QUA) od D do kolejnych punktów E, F, G, D ( KWA)
 4) L KON (punkt B) do STY (_TAN) w punkcie H
 
Współrzędne 2D
Współrzędne:
kartezjańskie
:  bezwzględne  X,Y  i  względne – względem poprzedniego punktu - przyrosty @DX,DY
oraz biegunowe: od początku układu  Odległość<Kąt  lub względne @odległość<kąt
Aby wprowadzić współrzędne biegunowe, należy podać odległość i kąt, rozdzielone znakiem nawiasu ostrego (<).
Na przykład, aby określić punkt, który znajduje się w odległości 1 jednostki od poprzednio wprowadzonego punktu i pod kątem 45 stopni, należy wprowadzić wartość @1<45.
Standardowo, wartość kąta rośnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zmniejsza się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
Aby poruszać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, należy wprowadzić ujemną wartość kąta.
Na przykład, wprowadzenie wartości 1<315 jest równoznaczne z podaniem wartości 1<-45.
Konwencje miar kątowych dla bieżącego rysunku można zmieniać za pomocą polecenia JEDN .
Poniższy przykład przedstawia proces rysowania linii z użyciem współrzędnych biegunowych przy zastosowaniu standardowego ustawienia kierunku kąta.
 Naciśnięcie klawisza ENTER w następnym zgłoszeniu Do punktu kończy polecenie.

Poniższy przykład przedstawia proces rysowania linii z użyciem współrzędnych względnych.
Naciśnięcie klawisza ENTER w następnym zgłoszeniu Do punktu kończy polecenie.
 

 
Zad. 4   Wykonaj polecenia rysowania linii jak poniżej, stosując współrzędne kartezjańskie bezwzględne, względne i współrzędne biegunowe

A  Narysuj prostokąt 40x20 stosując polecenia LINIA oraz współrzędne względne
Polecenie: L
LINIA Określ pierwszy punkt:
Określ następny punkt lub [Cofaj]: @40,0
Określ następny punkt lub [Cofaj]: @0,20
Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: @-40,0
Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: z
 
B  Narysuj trójkąt o 2 bokach 40 kącie między nimi 50gradów (45 stopni)
Polecenie: L
LINIA Określ pierwszy punkt:
Określ następny punkt lub [Cofaj]: @40<0
Określ następny punkt lub [Cofaj]: @40<150
Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: z
 
Układy współrzędnych
W programie AutoCAD istnieją dwa układy współrzędnych:
układ stały, zwany globalnym układem współrzędnych GUW  _WCS,
oraz układ ruchomy, zwany lokalnym układem współrzędnych LUW _UCS.
W układzie GUW, oś X jest pozioma, oś Y jest pionowa, a oś Z jest prostopadła do płaszczyzny XY.
Początek układu współrzędnych jest punktem przecięcia osi X i Y (0,0) w lewym dolnym rogu rysunku.
LUW definiowany jest w oparciu o GUW.
Podczas wprowadzania współrzędnych, niemal zawsze używany jest bieżący LUW.

Przesuwanie LUW może ułatwiać pracę nad poszczególnymi fragmentami rysunku.
Obracanie LUW pomaga określić punkty w widokach trójwymiarowych lub obróconych.
Tryby pracy takie jak skok, siatka czy orto, obracają się razem z nowym LUW.

Lokalny układ współrzędnych można przemieścić przy użyciu jednej z następujących metod: Raz zdefiniowany LUW, można nazwać i przywołać go kiedy będzie potrzebny. Jeśli nie potrzebujesz nazwanego LUW możesz go usunąć.
Zawsze można przywrócić LUW do GUW.

Aby wskazać położenie i orientację LUW, AutoCAD wyświetla symbol LUW w punkcie początkowym LUW, albo w dolnym lewym narożniku aktualnej rzutni.
Można wybrać jedną spośród trzech ikon reprezentujących LUW.

Użyj polecenia LUWSYMB, aby wybrać dwu- lub trójwymiarowy symbol LUW.
Aby wskazać punkt początkowy i orientację LUW, można wyświetlić symbol LUW w punkcie początkowym LUW za pomocą polecenia LUWSYMB.
Jeżeli symbol jest wyświetlany w punkcie początkowym aktualnego LUW, na symbolu pojawia się krzyżyk (+).
Jeżeli symbol wyświetlany jest w dolnym lewym narożniku rzutni, nie ma znaku krzyżyka na symbolu.
Gdy użytkownik pracuje z wieloma rzutniami, każda z nich rzutnia wyświetla własny symbol LUW.
AutoCAD wyświetla ikonę LUW na różne sposoby, aby pomóc w unaocznieniu orientacji płaszczyzny rysunku.
Na poniższych ilustracjach przedstawiono kilka możliwych rodzajów symbolu LUW.

Zadanie  geodezyjne - dotyczące układu współrzędnych)  rysowania precyzyjnego – lokalizacja: PUNKT, PROstopadły, KONiec
Zad.5
 Narysuj linię pomiarową o współrzędnych bezwzględnych geodezyjnych:
Ps1 (110, 90),  Ps2 (220,190) oraz granicę wyznaczoną punktami:  
1 (104.85, 117.82); 2 (116. 70, 170.34);   3 (155,84, 191.97); 4 (162.02,236.27)
Określ wartości domiarów względem linii pomiarowej
Uwaga! Zamień współrzędne geodezyjne na matematyczne AutoCADa: X na Y a Y na X.

Narysuj linie przerywane z ograniczników, prostopadłe do linii Ps1-Ps2
Wyznacz domiary do punktów granicznych względem linii pomiarowej
 

 
RYSOWANIE 2D
Polecenie LINIA
Polecenie LINIA tworzy linię, której punkty końcowe są określone z wykorzystaniem dwuwymiarowych lub trójwymiarowych współrzędnych.
AutoCAD rysuje segment liniowy i ponownie wyświetla pytania o kolejne punkty.
W ten sposób można narysować całą serię segmentów ale każdy taki segment jest oddzielnym obiektem. Naciśnij ENTER, aby zakończyć polecenie.
Na przykład, poniższa sekwencja poleceń rysuje pojedynczy segment linii.
Linia poleceń: LINIA _LINE lub L
Określ pierwszy punkt: Określ punkt (1)
Określ następny punkt lub [Cofaj]: Określ punkt (2)
Określ pierwszy punkt: Określ punkt lub naciśnij ENTER , aby kontynuować z ostatnio rysowanej linii lub łuku
Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofaj]:

 
Kończy ostatni segment linii w początku pierwszego segmentu linii, w ten sposób formując zamkniętą pętlę segmentów linii.
Opcji Zamknij można użyć po narysowaniu serii dwóch lub więcej segmentów.

 
Wymazuje ostatnio narysowany segment linii.
Wprowadzenie C  powoduje usuwanie krok po kroku kolejnych ostatnio narysowanych odcinków.
Zad. 6. Rysowanie linii
1)       Narysować trójkąt o wierzchołkach: (1,1), (3,1), (2,2)
2)       Narysować prostokąt o szerokości 2 i wysokości 3,
 lewy dolny róg o współrzędnych (3,4)
3)       Narysować odcinek o długości 2, zaczepiony w punkcie 1 pod kątem 45 st. względem osi poziomej X
4) Narysować dowolną linię łamaną jak na rysunku

 
Trasa  _TRACE
Tworzy linie szerokie
Określ szerokość trasy <bieżąca>: Określ odległość lub naciśnij ENTER
Określ punkt początkowy: Określ punkt (1)
Określ następny punkt: Określ punkt (2)
Określ następny punkt: Określ punkt (3) lub naciśnij ENTER, aby zakończyć polecenie

Końce trasy znajdują się na jej osi i są zawsze obcinane pod kątem prostym.
TRASA
automatycznie oblicza właściwy skos połączenia sąsiadujących segmentów.
AutoCAD opóźnia rysowanie każdego segmentu do chwili podania następnego końca segmentu lub naciśnięcia klawisza ENTER.
Z powodu charakterystycznego sposobu obsługi ścięć, TRASA nie obsługuje opcji Cofaj.
Trasy wypełniane są wtedy, gdy włączony zostanie tryb wypełniania.
Gdy tryb Wypełnij jest wyłączony, wyświetlany jest tylko zarys trasy.
 

 
Zadanie 7: Narysować odcinek AB o szerokości 0.4. Dane współrzędne: A(1, 1), B(5, 5)
Ustal  GRANICE rysunku na (0, 0) (12, 9) – naroża prostokąta
: Trasa  _TRACE
Szerokość trasy <0.0500>: 0.4
Początek trasy: 1,1
Następny punkt: 5,5
Następny punkt: <Enter>
 
PUNKT _POINT
Tworzy obiekt typu Punkt

Obiekty typu punkt mogą służyć jako węzły pomocnicze do lokalizacji obiektów. Można podać pełne położenie 3D punktu.
Przyjmowany jest aktualny poziom jeżeli pominie się przy wprowadzaniu współrzędną Z.
Zmienne systemowe PDMODE i PDSIZE sterują wyglądem punktów. PDMODE o wartościach 0, 2, 3 i 4 określa oznaczenie punktu.
Wartość 1 spowoduje, że punkt nie będzie wyświetlany.

PDSIZE ustala rozmiar wyświetlanego obiektu typu punkt, z wyjątkiem sytuacji, gdy PDMODE ma wartość 0 lub 1.
Wartość 0 tworzy punkt o wysokości 5 procent wysokości obszaru rysunku. Dodatnia wartość PDSIZE określa bezwzględny rozmiar punktu.
Wartość ujemna jest interpretowana jako procent rozmiaru rzutni. Rozmiar wszystkich punktów jest przeliczany przy każdej regeneracji rysunku.
Po zmianie wartości PDMODE i PDSIZE, wygląd istniejących punktów zmieni się,
gdy AutoCAD zregeneruje rysunek – polecenie REGEN.

Zad. 8
Narysować  punkty o różnych kształtach (PDMODE)  jak poniżej

 
 
Polilinia _PLINE
Polilinia jest odmianą linii. Jedną z różnic pomiędzy polilinią a linią jest taka, że próba zaznaczenia jednego segmentu polilini powoduje zaznaczenie całego obiektu.
Taka sama próba przy linii powoduje zaznaczenie tylko jednego segmentu obiektu.
Aby narysować polilinię należy z zakładki „Narzędzia główne" wybrać polecenie „Polilinia"
 
Przykład

Polecenie: _pline (lub PLINIA lub PL)
Określ punkt początkowy:  <Skok włącz> {Wskazujemy punkt 1}
Aktualna szerokość linii: 0.0000
Określ następny punkt lub [łUk/Połszerokości/cIęciwa/Cofaj/Szerokość]: {Punkt 2}
Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: S
Określ szerokość początkową <0.0000>:
Określ szerokość końcową <0.0000>: 2
Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: {3}
Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: S
Określ szerokość początkową <2.0000>:
Określ szerokość końcową <2.0000>: 0
Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: {4}
Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: U  {łuk}
Określ koniec łuku lub
[kąT/śrOdek/Zamknij/zWrot/Połszerokości/Linia/pRomień/Drugipunkt/Cofaj/Szerokość
]: W  {zwrot}
Określ kierunek stycznej w punkcie początkowym łuku:
Określ punkt końcowy łuku: {5}
Określ koniec łuku lub
[kąT/śrOdek/Zamknij/zWrot/Połszerokości/Linia/pRomień/Drugipunkt/Cofaj/Szerokość
]: L  {linia}
Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: {6}
Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: Z {zamknij}
 
 
Zadanie 9. Narysuj polilinię jak na rysunku złożoną z odcinków prostych P1-P2, P3-P4, P6-P7, P7-P8 oraz łuku P4-P5-P6.
 Odcinek P2-P3 ma szerokość w P2 09 a w P3 0.3. Odcinek P7-P1 ma szerok. 0.3
Polilinia
 

ENTER dla zastosowania ostatniego punktu/Śledzić/<Początek polilinii>:
Łuk/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/<Następny punkt>:
Łuk/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:s
Początkowa szerokość <0>:0.9
Końcowa szerokość <0.9>:0.3
Łuk/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:
Łuk/Zamknij/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:s
Początkowa szerokość <0.3>:0
Końcowa szerokość <0>:
Łuk/Zamknij/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:
Łuk/Zamknij/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:łuk
Kąt/Środek/Zamknij/KIerunek/Połowiczna_szerokość/Linia/PRomień/Drugipt/Szerokość/Cofaj/<Koniec łuku>:d
Drugi punkt:  
Koniec łuku:
Kąt/Środek/Zamknij/KIerunek/Połowiczna_szerokość/Linia/PRomień/Drugipt/Szerokość/Cofaj/<Koniec łuku>:l
Łuk/Zamknij/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:
Łuk/Zamknij/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:
Łuk/Zamknij/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:z 
Półprosta / _RAY
 Rysuje nieskończoną linię w jednym kierunku od określonego punktu lub przez ten punkt.
 
Zad.10. Narysuj półproste _RAY: pionową i poziomą  ze środka okręgu oraz prostą poziomą  _XLINE z kwadrantu dolnego okręgu