AUTOCAD – teoria i zadania z podstaw rysowania

Tworzenie nowego rysunku, ustawienia (granice, jednostki,  paski narzędziowe, warstwy), narysowanie ramki.
Tryby lokalizacji. Współrzędne 2D.  Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii.

 

Zadanie  wstępne 0.  Utworzenie nowego rysunku, ustalenie granic, jednostek, warstw, narysowanie obrysu arkusza i tabeli  rysunku.

AutoCAD 2005

1  Nowy rysunek:
Plik, Nowy, Wybierz szablon (szukaj w Template):  acadiso.dwt

Plik, zapisz jako: c:\uczen\TG\Kl3\NI_r1.dwg , gdzie NI – inicjały imienia i nazwiska 

2  Granice rysunku – format A4 pionowy 210x297mm

Polecenie: granice _LIMITS

3  Jednostki  rysunku: dziesiętne, 4 miejsca, grady 

JEDN _UNITS  (okno dialogowe) lub –JEDN – wiersz poleceń

4  Ustawienie białego tła ekranu

Narzędzia, Opcje, Kolory, Ekran, Model – ustawiamy kolor biały

6. Założenie warstw:
1) Menedżer cech warstw , klikamy Nowa warstwa i ustalamy warstwy:
np. obrys, ramka, rys1, rys2, rys3, przeryw.
Ustalamy kolory .

Ustalamy rodzaj  linii – domyślnie ciągła.
By ustalić inny – Wybierz rodzaj linii, Wczytaj: wybieramy np. ACADISO2100 lub Dashed2

 W wierszu poleceń:
-WARSTWA  - piszemy kilka warstw, z przecinkiem

 

Narysowanie obrysu formatu A4  i ramki odsuniętej do środka o 5 – rysujemy prostokąt – ikona lub polecenia
7obrys

Polecenie: _rectang (lub PROSTOKąt)

ramka zewnetrzna  Polecenie: prostok lub odsuń o 5

Określ pierwszy narożnik lub [Fazuj/Poziom/Zaokrągl/Grubość/Szerokość]: 5,5

Określ kolejny narożnik lub [Wymiary]: 205,292
ramka na opis od prawego dolnego brzegu ramki, wymiar 100x20

Polecenie: prostok

Określ pierwszy narożnik lub [Fazuj/Poziom/Zaokrągl/Grubość/Szerokość]: 205,5

Określ kolejny narożnik lub [Wymiary]: @-100,20  {współrzędne względne}

 

Powtarzanie poleceń - ENTER lub spacja

Polecenia wykonywane w trybie nakładkowym - z opcją apostrofu przed poleceniem, (np. 'ZOOM)

Np. w trakcie rysowania linii – polecenie ‘ZOOM

 

Zad.1 Narysuj dowolną linię łamaną (odcinki) – polecenie LINIA lub L.

W trakcie rysowania wpisz w linii poleceń ‘ZOOM – wybierz Bliżej lub Okno i rysuj dalej – Enter kończy

 

Zad. 2  Włącz tryby SIATKA _GRID, ORTO, SKOK/KROK. Narysuj dowolny prostokąt po kropkach siatki.

 

 

 

Tryby lokalizacji – OBIEKT _OSNAP

Włączanie i wyłączanie trybów lokalizacji

Jest wiele sposobów włączania i wyłączania trybów obiektów.
Przy podawaniu punktu użytkownik może

 

Zadanie 3  (z lokalizacji)

Narysuj dowolny okrąg o środku S i obok odcinek AB.

Narysuj odcinek ze środka S okręgu do środka C odcinka AB oraz odcinek CD do kwadrantu okręgu w punkcie D

I następne łączące kwadranty okręg. Narysuj linię B H, styczną do okręgu w punkcie H.

 1) L CEN – wskazujemy okrąg _MID – wskazujemy odcinek

2) L _END lub  _INT (przecięcie) w C do KWA (lub _QUA)

 3) KWA  (_QUA) od D do kolejnych punktów E, F, G, D ( KWA)

 4) L KON (punkt B) do STY (_TAN) w punkcie H

 

Współrzędne 2D

Współrzędne:
kartezjańskie
:  bezwzględne  X,Y  i  względne – względem poprzedniego punktu - przyrosty @DX,DY
oraz biegunowe: od początku układu  Odległość<Kąt  lub względne @odległość<kąt

Zad. 4   Wykonaj polecenia rysowania linii jak poniżej, stosując współrzędne kartezjańskie bezwzględne, względne i współrzędne biegunowe

A  Narysuj prostokąt 40x20 stosując polecenia LINIA oraz współrzędne względne

Polecenie: L

LINIA Określ pierwszy punkt:

Określ następny punkt lub [Cofaj]: @40,0

Określ następny punkt lub [Cofaj]: @0,20

Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: @-40,0

Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: z

 

B  Narysuj trójkąt o 2 bokach 40 kącie między nimi 50gradów (45 stopni)

Polecenie: L

LINIA Określ pierwszy punkt:

Określ następny punkt lub [Cofaj]: @40<0

Określ następny punkt lub [Cofaj]: @40<150

Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: z

Układy współrzędnych

W programie AutoCAD istnieją dwa układy współrzędnych:
układ stały, zwany globalnym układem współrzędnych GUW  _WCS,
oraz układ ruchomy, zwany lokalnym układem współrzędnych LUW _UCS.
W układzie GUW, oś X jest pozioma, oś Y jest pionowa, a oś Z jest prostopadła do płaszczyzny XY.

Zadanie  geodezyjne - dotyczące układu współrzędnych)  rysowania precyzyjnego – lokalizacja: PUNKT, PROstopadły, KONiec
Zad.5
  Narysuj linię pomiarową o współrzędnych bezwzględnych geodezyjnych:
Ps1 (110, 90),  Ps2 (220,190) oraz granicę wyznaczoną punktami:  
1 (104.85, 117.82); 2 (116. 70, 170.34);   3 (155,84, 191.97); 4 (162.02,236.27)
Określ wartości domiarów względem linii pomiarowej
Uwaga! Zamień współrzędne geodezyjne na matematyczne AutoCADa: X na Y a Y na X.

Narysuj linie przerywane z ograniczników, prostopadłe do linii Ps1-Ps2

Wyznacz domiary do punktów granicznych względem linii pomiarowej

 

RYSOWANIE 2D

Polecenie LINIA

 

Zad. 6. Rysowanie linii

1)       Narysować trójkąt o wierzchołkach: (1,1), (3,1), (2,2)

2)       Narysować prostokąt o szerokości 2 i wysokości 3,

 lewy dolny róg o współrzędnych (3,4)

3)       Narysować odcinek o długości 2, zaczepiony w punkcie 1 pod kątem 45 st. względem osi poziomej X

4) Narysować dowolną linię łamaną jak na rysunku

 

Trasa  _TRACE

Tworzy linie szerokie

Określ szerokość trasy <bieżąca>: Określ odległość lub naciśnij ENTER

Określ punkt początkowy: Określ punkt (1)

Określ następny punkt: Określ punkt (2)

Określ następny punkt: Określ punkt (3) lub naciśnij ENTER, aby zakończyć polecenie

Trasy wypełniane są wtedy, gdy włączony zostanie tryb wypełniania.
Gdy tryb Wypełnij jest wyłączony, wyświetlany jest tylko zarys trasy.

 

 

Zadanie 7: Narysować odcinek AB o szerokości 0.4. Dane współrzędne: A(1, 1), B(5, 5)

Ustal  GRANICE rysunku na (0, 0) (12, 9) – naroża prostokąta

: Trasa  _TRACE

Szerokość trasy <0.0500>: 0.4

Początek trasy: 1,1

Następny punkt: 5,5

Następny punkt: <Enter>

 

PUNKT _POINT

Tworzy obiekt typu Punkt

Zmienne systemowe PDMODE i PDSIZE sterują wyglądem punktów. PDMODE o wartościach 0, 2, 3 i 4 określa oznaczenie punktu.
Wartość 1 spowoduje, że punkt nie będzie wyświetlany.

PDSIZE ustala rozmiar wyświetlanego obiektu typu punkt, z wyjątkiem sytuacji, gdy PDMODE ma wartość 0 lub 1.
Wartość 0 tworzy punkt o wysokości 5 procent wysokości obszaru rysunku. Dodatnia wartość PDSIZE określa bezwzględny rozmiar punktu.
Wartość ujemna jest interpretowana jako procent rozmiaru rzutni. Rozmiar wszystkich punktów jest przeliczany przy każdej regeneracji rysunku.

Po zmianie wartości PDMODE i PDSIZE, wygląd istniejących punktów zmieni się,
gdy AutoCAD zregeneruje rysunek – polecenie REGEN.

Zad. 8 Narysować  punkty o różnych kształtach (PDMODE)  jak poniżej

 

 

Polilinia _PLINE

Polilinia jest odmianą linii. Jedną z różnic pomiędzy polilinią a linią jest taka, że próba zaznaczenia jednego segmentu polilini powoduje zaznaczenie całego obiektu.
Taka sama próba przy linii powoduje zaznaczenie tylko jednego segmentu obiektu.
Aby narysować polilinię należy z zakładki „Narzędzia główne" wybrać polecenie „Polilinia"

 

Przykład

Polecenie: _pline (lub PLINIA lub PL)

Określ punkt początkowy:  <Skok włącz> {Wskazujemy punkt 1}

Aktualna szerokość linii: 0.0000

Określ następny punkt lub [łUk/Połszerokości/cIęciwa/Cofaj/Szerokość]: {Punkt 2}

Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: S

Określ szerokość początkową <0.0000>:

Określ szerokość końcową <0.0000>: 2

Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: {3}

Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: S

Określ szerokość początkową <2.0000>:

Określ szerokość końcową <2.0000>: 0

Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: {4}

Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: U  {łuk}

Określ koniec łuku lub

[kąT/śrOdek/Zamknij/zWrot/Połszerokości/Linia/pRomień/Drugipunkt/Cofaj/Szerokość

]: W  {zwrot}

Określ kierunek stycznej w punkcie początkowym łuku:

Określ punkt końcowy łuku: {5}

Określ koniec łuku lub

[kąT/śrOdek/Zamknij/zWrot/Połszerokości/Linia/pRomień/Drugipunkt/Cofaj/Szerokość

]: L  {linia}

Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: {6}

Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: Z {zamknij}

 
 

Zadanie 9. Narysuj polilinię jak na rysunku złożoną z odcinków prostych P1-P2, P3-P4, P6-P7, P7-P8 oraz łuku P4-P5-P6.

 Odcinek P2-P3 ma szerokość w P2 09 a w P3 0.3. Odcinek P7-P1 ma szerok. 0.3

 
 

Półprosta / _RAY

 Rysuje nieskończoną linię w jednym kierunku od określonego punktu lub przez ten punkt.

 

Zad.10. Narysuj półproste _RAY: pionową i poziomą  ze środka okręgu oraz prostą poziomą  _XLINE z kwadrantu dolnego okręgu