AUTOCAD 

Rysowanie linii, prostej, półprostej, punktu, trasy, polilinii.
Zadania geodezyjne.

RYSOWANIE 2D

Polecenie LINIA

Polecenie LINIA tworzy linię, której punkty końcowe są określone z wykorzystaniem dwuwymiarowych lub trójwymiarowych współrzędnych.

AutoCAD rysuje segment liniowy i ponownie wyświetla pytania o kolejne punkty.
W ten sposób można narysować całą serię segmentów ale każdy taki segment jest oddzielnym obiektem.
Naciśnij ENTER, aby zakończyć polecenie.

Linia poleceń: LINIA _LINE lub L

Określ pierwszy punkt: Określ punkt (1)

Określ następny punkt lub [Cofaj]: Określ punkt (2)

Określ pierwszy punkt: Określ punkt lub naciśnij ENTER , aby kontynuować z ostatnio rysowanej linii lub łuku .
Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofaj]:

 

 

Kończy ostatni segment linii w początku pierwszego segmentu linii, w ten sposób formując zamkniętą pętlę segmentów linii.
Opcji Zamknij można użyć po narysowaniu serii dwóch lub więcej segmentów.

 

Wymazuje ostatnio narysowany segment linii.

Wprowadzenie C  powoduje usuwanie krok po kroku kolejnych ostatnio narysowanych odcinków.

Zad. 1. Rysowanie linii

1)       Narysować trójkąt o wierzchołkach: (1,1), (3,1), (2,2)

2)       Narysować prostokąt o szerokości 2 i wysokości 3,

 lewy dolny róg o współrzędnych (3,4)

3)       Narysować odcinek o długości 2, zaczepiony w punkcie 1 pod kątem 45 st. względem osi poziomej X

4) Narysować dowolną linię łamaną jak na rysunku

 

Trasa  _TRACE

Tworzy linie szerokie

Określ szerokość trasy <bieżąca>: Określ odległość lub naciśnij ENTER

Określ punkt początkowy: Określ punkt (1)

Określ następny punkt: Określ punkt (2)

Określ następny punkt: Określ punkt (3) lub naciśnij ENTER, aby zakończyć polecenie

Końce trasy znajdują się na jej osi i są zawsze obcinane pod kątem prostym.
TRASA
automatycznie oblicza właściwy skos połączenia sąsiadujących segmentów.
AutoCAD opóźnia rysowanie każdego segmentu do chwili podania następnego końca segmentu lub naciśnięcia klawisza ENTER.
Z powodu charakterystycznego sposobu obsługi ścięć, TRASA nie obsługuje opcji Cofaj.

Trasy wypełniane są wtedy, gdy włączony zostanie tryb wypełniania.
Gdy tryb Wypełnij jest wyłączony, wyświetlany jest tylko zarys trasy.

 

Zad. 2. Narysować dowolne trasy jak na rys poniżej.

Zad. 3: Narysować trasę - odcinek AB o szerokości 0.4. Dane współrzędne: A(1, 1), B(5, 5)

Ustal  GRANICE rysunku na (0, 0) (12, 9) – naroża prostokąta

: Trasa  _TRACE
Szerokość trasy <0.0500>: 0.4
Początek trasy: 1,1
Następny punkt: 5,5
Następny punkt: <Enter>

PUNKT _POINT

Zmienne systemowe PDMODE i PDSIZE sterują wyglądem punktów.
PDMODE o wartościach 0, 2, 3 i 4 określa oznaczenie punktu.
Wartość 1 spowoduje, że punkt nie będzie wyświetlany.

PDSIZE ustala rozmiar wyświetlanego obiektu typu punkt, z wyjątkiem sytuacji, gdy PDMODE ma wartość 0 lub 1.
Wartość 0 tworzy punkt o wysokości 5 procent wysokości obszaru rysunku.
Dodatnia wartość PDSIZE określa bezwzględny rozmiar punktu.
Wartość ujemna jest interpretowana jako procent rozmiaru rzutni.
Rozmiar wszystkich punktów jest przeliczany przy każdej regeneracji rysunku.
Po zmianie wartości PDMODE i PDSIZE, wygląd istniejących punktów zmieni się,
gdy AutoCAD zregeneruje rysunek – polecenie REGEN.

Zad. 4 Narysować  punkty o różnych kształtach (PDMODE)  jak poniżej i połączyć je liniami – ustal lokalizację (Uchwyt) na Punkt.

Polilinia _PLINE

Polilinia jest odmianą linii. Jedną z różnic pomiędzy polilinią a linią jest taka, że próba zaznaczenia jednego segmentu polilini powoduje zaznaczenie całego obiektu.
Taka sama próba przy linii powoduje zaznaczenie tylko jednego segmentu obiektu.
Aby narysować polilinię należy z zakładki „Narzędzia główne" wybrać polecenie „Polilinia"

 

Zad. 5. Narysuj polilinię jak poniżej

Polecenie: _pline (lub PLINIA lub PL)
Określ punkt początkowy:  <Skok włącz> {Wskazujemy punkt 1}
Aktualna szerokość linii: 0.0000
Określ następny punkt lub [łUk/Połszerokości/cIęciwa/Cofaj/Szerokość]: {Punkt 2}
Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: S
Określ szerokość początkową <0.0000>:
Określ szerokość końcową <0.0000>: 2
Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: {3}
Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: S
Określ szerokość początkową <2.0000>:
Określ szerokość końcową <2.0000>: 0
Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: {4}
Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: U  {łuk}
Określ koniec łuku lub
[kąT/śrOdek/Zamknij/zWrot/Połszerokości/Linia/pRomień/Drugipunkt/Cofaj/Szerokość
]: W  {zwrot}
Określ kierunek stycznej w punkcie początkowym łuku:
Określ punkt końcowy łuku: {5}
Określ koniec łuku lub
[kąT/śrOdek/Zamknij/zWrot/Połszerokości/Linia/pRomień/Drugipunkt/Cofaj/Szerokość
]: L  {linia}
Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: {6}
Określ następny punkt lub [łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofaj/Szerokość]: Z {zamknij}

 

Zad. 6. Narysuj polilinię jak na rysunku złożoną z odcinków prostych P1-P2, P3-P4, P6-P7, P7-P8 oraz łuku P4-P5-P6.  
Odcinek P2-P3 ma szerokość w P2 09 a w P3 0.3.
Odcinek P7-P1 ma szerokość 0.3

Polecenie : _POLYLINE

ENTER dla zastosowania ostatniego punktu/Śledzić/<Początek polilinii>:
Łuk/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/<Następny punkt>:
Łuk/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:s
Początkowa szerokość <0>:0.9
Końcowa szerokość <0.9>:0.3
Łuk/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:
Łuk/Zamknij/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:s
Początkowa szerokość <0.3>:0
Końcowa szerokość <0>:
Łuk/Zamknij/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:
Łuk/Zamknij/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:łuk
Kąt/Środek/Zamknij/KIerunek/Połowiczna_szerokość/Linia/PRomień/Drugipt/Szerokość/Cofaj/<Koniec łuku>:d
Drugi punkt:
Koniec łuku:
Kąt/Środek/Zamknij/KIerunek/Połowiczna_szerokość/Linia/PRomień/Drugipt/Szerokość/Cofaj/<Koniec łuku>:l
Łuk/Zamknij/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:

Łuk/Zamknij/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:
Łuk/Zamknij/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:z


Półprosta / _RAY

 Rysuje nieskończoną linię w jednym kierunku od określonego punktu lub przez ten punkt.

 
Zad. 7. Narysuj półproste _RAY: pionową i poziomą  ze środka okręgu oraz prostą poziomą  _XLINE z kwadrantu dolnego okręgu

Zad. 8 - Zadanie geodezyjne 1

Założyć warstwy: linia (Line), łuki (arc), plinia (pline)

Narysować jak na rys poniżej:
na warstwie linia obrys kompleksu poleceniem linia (współrzędne względne @dDx,Dy),
następnie na warstwie łuki - okręgi styczne o podanych promieniach, uciąć by pozostały łuki styczne.
Następnie na warstwie plinia obrysować poliginią obrys ciągły złożony z odcinków i łuków.
Wyznaczyć pola kompleksu i polilinii i zamieścić w oknie tekstowym.

 

Zad. 9.  Zadanie geodezyjne 2
Narysować kompleks działek ze współrzędnych biegunowych (kąty w gradach, orientacja od północy, zgodnie z ruchem wskazówek zegara).