AutoCAD  ćw. 4:
Okrąg, łuki, elipsa, pierścień

Okrąg  _CIRCLE

I.        Rysowanie 2 okręgów współśrodkowych

Zad 1. Narysuj 2 okręgi o środku 175,150 i promieniach:  r1=80, r2=130

_CIRCLE
2Pkt/3Pkt/RSS/łUk/Wiele/<Środek okręgu>:
2Pkt/3Pkt/RSS/łUk/Wiele/<Środek okręgu>: 175,150
śreDnica/<pRomień>: 80
:_CIRCLE
2Pkt/3Pkt/RSS/łUk/Wiele/<Środek okręgu>: @
śreDnica/<pRomień> <80.0000>: 130


 Zad. 2 Rysowanie okręgów
Ustal  GRANICE rysunku na (0, 0) (12, 9) – naroża prostokąta
Narysuj prostokąt obramowujący rysunek wzdłuż granic: PROSTOKĄT / _RECTANGLE
Ustal ZOOM Wszystko (tylko W) lub _All
Załóż warstwę RYS1 o kolorze Czerwony/Red
Ustal: SIATKA co 1, SKOK co 0.5 (polecenia SIATKA/_GRID i SKOK /_SNAP)

Na warstwie Rys2 narysuj:
1)    Okrąg o środku (4, 3) i promieniu 2
2)    Okrąg o dowolnym środku i średnicy 2
3)    Okrąg przechodzący przez punkty (7, 4) i (9, 4)
4)    Narysuj dowolny łuk przechodzący przez 3 punkty a następnie zamień go w okrąg

5) Narysować okrąg O2 styczny do prostej L1 i okręgu O2:

    a) Okrąg O1 o środku (2, 3)  i średnicy 4
    b) prosta L1 wyznaczona jest przez odcinek o końcach: (0, 2) i (8, 8)

Łuk  _ARC

Łuk można rysować podając wiele jego punktów charakterystycznych i wielkości:
Wprowadzanie komendy:
Z klawiatury: ŁUK / -ARC
Z menu górnego: Rysuj, Łuk
Z paska narzędzi rysunkowych

 
Opcje rysowania łuku

Zad. 3.
Narysować dowolne łuki wskazując punkty na ekranie lub podając dane wg rysunku powyżej

 

Zad. 4. Narysować łuk oparty na cięciwie o długości 150 jednostek.
Początek łuku ma znajdowa
ć
się w punkcie o współrzędnych (200, 50) a środek łuku w punkcie (280, 100)

 

Menu Rysuj -> Łuk wybierz pozycję Początek, środek, cięciwa
Podaj kolejno współrzędne punktu początkowego łuku, jego środka i długości cięciwy,
na 
której jest zbudowany zatwierdzając przyciskiem Enter
Polecenie: Łuk / _arc
Okre
śl punkt początkowy łuku lub [śrOdek]: 200,50
Określ drugi punkt łuku lub [śrOdek/koNiec]: c Określ środek łuku: 280,100
Określ punkt końcowy łuku lub [Kąt/cIęciwa]: i Określ długość cięciwy: 150

 

Elipsa _Ellipse

Rysuje elipsy i łuki eliptyczne.
: _ELLIPSE
łUk/śrOdek/<Pierwszy koniec osi elipsy>: '_NONE
łUk/śrOdek/<Pierwszy koniec osi elipsy>:
Drugi koniec osi:
Obrót/<Druga oś>:
Pasek narzędzi: Rysuj w 2D > Elipsa Oś-Oś 
Menu:  Elipsa
Klawiatura: ELIPSA
Rysuje elipsy i łuki eliptyczne. Elementy te można rysować dynamicznie określając osie, wielką i małą, lub określając punkt środkowy.
łUk · śrOdek · <Pierwszy koniec osi elipsy>: Określ pierwszy koniec elipsy. Aby narysować łuk eliptyczny, wybierz łUk. Aby określić punkt środkowy elipsy, wybierz śrOdek.
Sposób rysowania elipsy przez określenie punktów końcowych
  1. Określ punkt początkowy osi wielkiej.
  2. Określ punkt końcowy osi wielkiej.
  3. Określ połowę długości osi małej.
  4. Określ punkt końcowy osi elipsy.
Drugi koniec osi: Określ drugi punkt końcowy.
Obrót · <Druga oś>: Określ drugą oś, aby rysować elipsę dynamicznie. Aby określić obrót, wybierz Obrót i określ kąt obrotu.

 _ELLIPSE
łUk/śrOdek/<Pierwszy koniec osi elipsy>:
Drugi koniec osi:
Obrót/<Druga oś>:

Zad 5. Narysuj elipsę o dowolnym punkcie zaczepienia lewego końca oraz osiach 50 i 30

łUk/śrOdek/<Pierwszy koniec osi elipsy>:
Drugi koniec osi: @50,0
Obrót/<Druga oś>: 15

Sposób rysowania elipsy przez określenie punktu środkowego

  1. Określ punkt środkowy elipsy.
  2. Określ punkt końcowy osi wielkiej.
  3. Określ połowę długości osi małej.
Wybierz śrOdek.
Środek elipsy: Określ punkt środkowy elipsy.
Koniec osi: Określ punkt końcowy wielkiej osi.
Obrót · <Druga oś>: Określ drugą oś, aby rysować elipsę dynamicznie. Aby określić obrót, wybierz Obrót i określ kąt obrotu.

 
Zad. 6. Narysuj elipsę o podanym środku oraz końcu dużej osi i półosi małej 20

: elipsa
łUk/śrOdek/<Pierwszy koniec osi elipsy>: o
Środek elipsy:
Koniec osi:

Obrót/<Druga oś>: 20

 

Pierścień  _DONUT

Pierścienie są o kręgami lub toroidami o stałym wypełnieniu, utworzonymi jako zamknięte, szerokie polilinie.
Pierścień można narysować używając jednej z kilku metod.
Metodą domyślną jest określenie wewnętrznej i zewnętrznej średnicy pierścienia, a następnie określenie jego środka.
Następnie, można utworzyć wiele kopii tego samego pierścienia określając różne punkty środkowe, aż do naciśnięcia Enter w celu zakończenia polecenia

Pasek narzędzi: Rysuj  Pierścień; Menu:  Pierścień;  Klawiatura: PIERŚCIEŃ _DONUT

Rysuje wypełniony okrąg lub płaski pierścień utworzony jako polilinia.
Do określenia tego czy tworzone pierścienie są wypełnione można używać zmiennej systemowej FILLMODE.
Aby zachować wypełnienie, nadaj zmiennej FILLMODE wartość 1; aby usunąć wypełnienie, nadaj zmiennej FILLMODE wartość 0.

2Pkt · 3Pkt · RSS · <Wewnętrzna średnica pierścienia> <wartość>:
Aby narysować pierścień określając średnice wewnętrzną i zewnętrzną, określ pierwszy punkt średnicy wewnętrznej pierścienia lub wprowadź średnicę.
Aby narysować pierścień używając metody dwupunktowej, wybierz 2Pkt.
Aby narysować pierścień używając metody trzypunktowej, wybierz 3Pkt.
Aby narysować pierścień określając promień i dwie styczne, wybierz RSS.


Zad. 7.  Narysuj pierścienie o danych jak na rysunkach
1) Wskazujemy średnicę wewn.przez 2 punky:  P1-P2 i zewn. P3-P4 oraz środek pierścienia
2) Rw =80 i Rz =100; 3) Rw=0, Rz=50
Uwaga: FILLMODE = 1 – wypełnione, FILLMODE=2 - puste