MODYFIKACJA OBIEKTÓW W AUTOCADzie

Wybór obiektów do modyfikacji

Wybórbezpośredni, okno, przecięcie, poprzednie (z ostatniej komendy),
ostatni (jeden ostatni), Ramka, Auto (1 obiekt lub, jeśli nie wskazano to róg Ramki),
Pojedynczy (Single) – tylko jeden obiekt i wykonywane poleceni (bez Enter)

Przełączniki: Dodaj – dodawanie obiektów do zbioru wskazań i Usuń – usuwanie.

Wybór z klawiszem Shift – wybrany – usuwany z listy wybranych.

 

 

 

 

 

 

 

USUWANIE OBIEKTÓW – USUŃ, _ERASE.

ODZYSKIWANIE: ODDAJ,_OOPS

 

Polecenie:  Usuń _ERASE

Pasek narzędzi: > Usuń ;  Menu: Zmiana > Usuń;  Klawiatura: USUŃ, _ERASE

Skrót: Del

Usuwa wybrane elementy z rysunku.

Wybierz elementy do usunięcia: Wskaż elementy, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij Enter.

Usunięte elementy są wymazywane z bazy danych rysunku.
W przypadku pomyłkowego usunięcia elementu, bezpośrednio po użyciu polecenia
Usuń, można użyć polecenia Przywróć, które pozwoli na jego przywrócenie.
Aby przywrócić elementy usunięte kilka poleceń wstecz, należy użyć polecenia Cofaj.

 

KOPIOWANIE OBIEKTÓW

 

Polecenie KOPIUJ _COPY

Pozwala na kopiowanie jednego lub wielu obiektów w inne miejsce rysunku.

Wprowadzenie polecenia:
ZMIANA
à KOPIUJ  z paska narzędzi KOPIUJ;  Klawiatura: KOPIUJ, _COPY

Rysuje kopię wybranych elementów.
Można narysować wiele kopii pojedynczego wskazania oraz określić punkt bazowy i punkt przesunięcia.
Elementy wybrane do kopiowania nie są przesuwane ze swojego oryginalnego położenia.
Kopiowane elementy zachowują wszystkie atrybuty (takie jak rodzaj linii, kolor i warstwa) elementów oryginalnych.

COPY – opis polecenia w wersji angielskiej

 

Kopiowanie przy podanym wektorze przesunięcia

Wersja 1 – podajemy Dx i Dy przy pytaniu o punkt bazowy a następnie <Enter>

Wersja 2 – podajemy opcję Wektor i po wpisaniu współrzędnych wektora przesunięcia – przyrostów DX, DY

Obiekt zostanie od razy przesunięty.

Może być tez trzecia składowa wektora przesunięcia DZ, czyli DX,DY,DZ. Domyślnie DZ=0.

 

Zad. 1
Skopiowane danego okręgu by był na poziomie pierwszego, oddalony o 30

 

1 wersja – DX,DY <Enter> i znowu <Enter>

: kopiuj

Wybierz elementy do skopiowania:  à wskazujemy okrąg

Elementy w zbiorze: 1

Wybierz elementy do skopiowania:  <Enter> - koniec wyboru

Wiele/wEktor/<Punkt bazowy>: 30,0

Punkt przemieszczenia: <Enter>

 

2 wersja – wpisujemy, że opcja Wektor, podajemy DX,DY

Kopiuj:

Wybierz elementy do skopiowania: à wskazujemy okrąg

Elementy w zbiorze: 1

Wybierz elementy do skopiowania: <Enter> - koniec wyboru

Wiele/wEktor/<Punkt bazowy>: E

Wiele/<wektor Kierunkowy (x,y,z)>: 30,0

 

3 wersja – wskazujemy element do kopiowania, dowolny punkt na ekranie jako bazowy i przesunięcie względne z @

Wybierz elementy do skopiowania:  à wskazujemy okrąg

Elementy w zbiorze: 1

Wybierz elementy do skopiowania:

<Enter> - koniec wyboru

Wiele/wEktor/<Punkt bazowy>:  à wskazujemy na ekranie dowolny punkt

Punkt przemieszczenia: @30,0 à obiekt jest przesunięty

 

Sposób kopiowania elementów poprzez wybór punktu bazowego

Wybierz punkt bazowy. Punkt bazowy nie musi być w pobliżu kopiowanego elementu.

Punkt przemieszczenia: Określ punkt przemieszczenia.

Aby skopiować element z przesunięciem względem względem płaszczyzny X,Y,Z, naciśnij Enter.
Kopia elementu jest umieszczana w punkcie, który jest różnicą między punktem używanym do wyboru elementu
i wybranym punktem bazowym.

 

Zad 2.

Skopiować okrąg, by jego środek był na końcu odcinka

: kopiuj

Wybierz elementy do skopiowania: wskazujemy okrąg

Elementy w zbiorze: 1

Wybierz elementy do skopiowania:

<Enter>

Wiele/wEktor/<Punkt bazowy>: cen 

Zaczepienie w centrum z:   à wskazujemy środek okręgu

Punkt przemieszczenia: Kon 

Zaczepienie w koniec z: à wskazujemy koniec prostej

 

Zad. 2a. Skopiować  dany okrąg, by jego centrum znalazło się w punkcie 70,280

Command: copy

Select objects: 1 found

Select objects:

Specify base point or displacement, or [Multiple]: cen à podajemy, że centrum okręgu

of  à wskazujemy okrąg
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

70,280

 

Zadanie  3

Skopiować wypełniony trójkąt  (wielobok, obszar) 3  razy, by jego wierzchołek znalazł się  w środkach okręgów

: kopiuj

Wybierz elementy do skopiowania:  à wskazujemy trójkąt

Elementy w zbiorze: 1

Wybierz elementy do skopiowania:

<Enter>  (koniec wybioru)

Wiele/wEktor/<Punkt bazowy>: w  (wiele)

wEktor/<Punkt bazowy>: kon

Zaczepienie w koniec z:  à wskazujemy koniec boku trójkąta – Punkt P1

Punkt przemieszczenia: cen

Zaczepienie w centrum z:  à wskazujemy centrum okręgu

Punkt przemieszczenia: cen

Zaczepienie w centrum z: à wskazujemy centrum okręgu

Punkt przemieszczenia: cen

Zaczepienie w centrum z:  à wskazujemy centrum okręgu

Punkt przemieszczenia: <Enter> - koniec kopiowania

 

Wersja poleceń angielskich

Command: copy à wskazujemy trójkąt

Select objects: 1 found

Select objects:

<Enter>  (koniec wybioru)

Specify base point or displacement, or [Multiple]: m  (wiele)

Specify base point: end

of  à wskazujemy koniec boku trójkąta – Punkt P1

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:  Cen

of  à wskazujemy centrum okręgu

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:  cen

of  à wskazujemy centrum okręgu

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:  cen

of  à wskazujemy centrum okręgu

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: <Enter> - koniec kopiowania

 

Zad. 4 Kopiowanie wielokrotne okręgu z podawaniem współrzędnych  bezwzględnych X,Y środka

Command: copy

Select objects: 1 found

Select objects:

Specify base point or displacement, or [Multiple]: m

Specify base point: cen  à (centrum z okręgu)

of  à wskazujemy okrąg
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:  50,280

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: 70,280

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: 70,280

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: 90,280

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: 50,260

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: 70,260

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: 90,260

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: à <Enter> à koniec

 

Kopiowanie między rysunkami

Utworzyć 2 rysunki (lub drugi dodatkowy)

Ułożyć rysunki koło siebie - Okno / Window  - układ pionowy lub poziomy

Kliknąć ikonę kopiowania

Wybrać elementy do skopiowania <Enter<

Wskazać drugi rysunek, wskazać punkt bazowy (dowolnie) i punkt docelowy

Jeśli nie działa ta wersja to przez Edycja, Kopiuj, potem wklej

 

 

Polecenie  PRZESUŃ  _MOVE

Pozwala przesuwać obiekty na rysunku

Wprowadzenie jak zwykle z paska narzędzi, menu górnego – Zmiana – Przesuń lub z linii poleceń: PRZESUŃ / _MOVE

Następnie wybieramy obiekty do przesunięcia i wpisujemy przesunięcie DX,DY
lub wskazujemy punkt zaczepienia (bazowy) i punkt docelowy.

Przesuń

Pasek narzędzi: Zmiana > Przesuń;     Menu: Zmiana > Przesuń ;  Klawiatura: PRZESUŃ

Przesuwa wybrane elementy do innego położenia w tym samym rysunku.

 

Wersja angielska PRZESUŃ _MOVE

Command line: move

Select objects:  Use an object selection method and press ENTER when you finish

Specify base point or displacement:  Specify a base point (1)

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:  Specify a point (2) or press ENTER

The two points you specify define a displacement vector that indicates how far the selected objects are to be moved and in what direction.
If you press ENTER at the second point, the first point is interpreted as relative X,Y,Z displacement.
If you press ENTER at the Specify Second Point of Displacement prompt, the first point is interpreted as relative X,Y,Z displacement.
For example, if you specify 2,3 for the base point and press ENTER at the next prompt,
the object moves 2 units in the X direction and 3 units in the Y direction from its current position.

 

Przykład 1 : Przesunięcie centrum wskazanego okręgu do punktu 77,270

MOVE (wersja angielska)

Select objects: à wskazano okrąg

Specify base point or displacement: cen

of  à wskazano okrąg
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

77,270 – współrzędne docelowe centrum okręgu

KOPIUJ

Wybierz obiekty
Podaj punkt bazowy lub przemieszczenie:  CEN
z
àwybrano okręg
Podaj drugi punkt przemieszczenia
à podano współrzędne 77,270 – można też wskazać punkt docelowy

 

: _MOVE

Wybierz elementy do przesunięcia:  à wskazano okrąg

Elementy w zbiorze: 1

wEktor/<Punkt bazowy>: CEN

Zaczepienie w centrum z:  àwybrano okręg

Punkt przemieszczenia: 77,270

 

Przykład 2: Przesunięcie okręgu o wektor  20,0 (w poziomie o 20)

a)  Wersja 1 – podajemy przesunięcie w „Punkt bazowy przesunięcia” a w „Drugi punkt przesunięcia” àEnter

Command: move

Select objects: 1 found

Select objects:

Specify base point or displacement: 20,0

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: <Enter>
b ) Podajemy współrzędne względne po wskazaniu dowolnego punkty bazowego

Command:

MOVE

Select objects: 1 found

Select objects:

Specify base point or displacement:  à wskazujemy dowolny punkt
Specify second point of displacement or

<use first point as displacement>: @20,0 à podajemy współrzędne wektora przesunięcia (przesunięcie względne od punktu wskazanego)

:

: _MOVE

wEktor/<Punkt bazowy>: à wskazujemy dowolny punkt
Punkt przemieszczenia: @20,0

 

 

Polecenie  OBRÓT _ROTATE

Umożliwia obrót obiektu lub grypy obiektów.

Obrót

Pasek narzędzi: Zmiana > Obrót

Menu: Zmiana > Obrót

Klawiatura: OBRÓT

Obraca istniejące elementy wokół określonego punktu.

 

 

Zad 1: Obrócić obiekt o kąt 90st.

A ) wersja angielska

Command: _rotate

Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0  à wybieramy obiekt

5 found

Specify base point: _mid of   à środek odcinka

Specify rotation angle or [Reference]: 90               à kąt

B ) wersja polska

obrót

Wybierz elementy do obrócenia:

Przeciwległy narożnik:

Elementy w zbiorze: 3

Wybierz elementy do obrócenia:  <Enter>              à koniec wyboru

Punkt obrotu:  à wskazujemy punkt obrotu

Kąt bazowy/<Kąt obrotu>: 90                 à podajemy kąt

 

Zad 2. Obrócić obiekt o kąt 45st.

: _ROTATE

Punkt obrotu:

Kąt bazowy/<Kąt obrotu>: 45

Zad. 3. Obrócić obiekt do poziomu, wskazać kąt bazowy

: obrót

Wybierz elementy do obrócenia:

Elementy w zbiorze: 3

Wybierz elementy do obrócenia: <Enter>

Punkt obrotu:  à wskazujemy

Kąt bazowy/<Kąt obrotu>: B   à wariant Kąta bazowego

Kąt bazowy <0>: 0  à Kąt bazowy wyjściowy

Nowy kąt: -90

 

Wersja angielska

Command: _rotate

Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0

Select objects: Specify opposite corner: 3 found

Select objects:

Specify base point: _endp of

Specify rotation angle or [Reference]: R                à Kąt bazowy- referencja

Specify the reference angle <0>:            à Kąt bazowy wyjściowy

Specify the new angle: 90       à Kąt bazowy docelowy

 

Polecenie LUSTRO  _MIRROR

Symetria osiowa obiektów względem dowolnej osi. Otrzymane obiekty są odbiciem oryginałów.

Lustro

Pasek narzędzi: Zmiana > Lustro; Menu: Zmiana > Lustro;  Klawiatura: LUSTRO, _MIRROR

Przesuwa lub kopiuje odbity względem linii obraz wybranych elementów.

 

1.        Wybierz element, który chcesz odbić lustrzanie.

2.        Wybierz początek linii odbicia lustrzanego.

3.        Wybierz koniec linii odbicia lustrzanego.

Wybierz elementy do odbicia lustrzanego: Wybierz elementy, które chcesz odbić lustrzanie, a następnie naciśnij Enter.

Początek linii odbicia lustrzanego: Wybierz punkt początkowy linii odbicia.

Koniec linii odbicia lustrzanego: Wybierz punkt końcowy linii odbicia.
Po określeniu dwóch punktów, wybrane elementy są odbijane lustrzanie względem utworzonej linii.

Usunąć oryginalne elementy? <N>: Aby zaakceptować ustawienie domyślne, naciśnij Enter.
Aby zmienić odpowiedź, wybierz Nie lub Tak.
Jeśli wybierzesz Nie, wówczas odbity obraz jest umieszczany w rysunku, a oryginalny element jest zachowywany.
Jeśli wybierzesz Tak, wówczas odbity obraz jest umieszczany w rysunku, lecz oryginalny element jest usuwany
.

UWAGA Używając zmiennej systemowej MIRRTEXT można określić czy wybrany tekst ma być odbijany lustrzanie.
Aby zmienić kierunek tekstu, nadaj zmiennej MIRRTEXT wartość 1; aby zachować kierunek tekstu,
nadaj zmiennej MIRRTEXT wartość 0.

 

 

Zadanie: Obrócić elementy jak na rysunku

: lustro

Początek linii odbicia lustrzanego:

Koniec linii odbicia lustrzanego:

Usunąć oryginalne elementy? <N>

 

Polecenie ODSUŃ _OFFSET – kopiowanie równoległe

Polecenie umożliwia skopiowanie obiektu tak, że powstała kopia jest równoległa do tego obiektu.

Kopiować równolegle można: łuki,  okręgi, linie, poliginie

Są 2 opcje: 1) podaje się odległość odsunięcia; 2) podaje się punkt, przez który kopia równoległa przechodzi

 

Przykłady

Zad. 1 – odsunięcie łuku – przez punkt

: odsuń

Odsunięcie: ENTER dla Przez punkt/<Odległość>:  <Enter>

Wybierz element:  à wskazujemy punkt P

Przez punkt:  wskazano Punkt

Wybierz element:

Zad. 2 – odsunięcie łuku – PODANA ODLEGŁOŚĆ i kierunek

: odsuń

Odsunięcie: ENTER dla Przez punkt/<Odległość>: 5

Wybierz element:  à wskazujemy odcinek

Obydwie strony/<Strona do odsunięcia>:  à wskazujemy kierunek

Wybierz element: <Enter>

 

Polecenie  SZYK  _ARRAY

Polecenie umożliwia wierne kopiowanie obiektów. Kopie tworzą tablicę prostokątną lub biegunową

 

Przykład 1 – tablica prostokątna – 3 wiersze i 4 kolumny

: szyk

Wybierz elementy do szyku:

Elementy w zbiorze: 1

Wybierz elementy do szyku:

Typ szyku:  Kołowy/<Prostokątny>:

Liczba wierszy w szyku <1>: 3

Liczba kolumn <1>: 4

Pionowy odstęp między wierszami lub prostokąt odstępów: 10

Poziomy odstęp między kolumnami: 10

Przykład 2 – tablica biegunowa – punkt środka, pełne koło

: szyk

Wybierz elementy do szyku:

Elementy w zbiorze: 1

Wybierz elementy do szyku:

Typ szyku:  Kołowy/<Prostokątny>: K

Baza/Środek szyku kołowego:

ENTER aby określić kąt między elementami/<Liczba elementów w szyku>: 10

Kąt szyku (+ pzegar, - zegar) <360>:

Obracać elementy wokół szyku?  Nie/<Tak>: