MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW W AUTOCADZie

Polecenia:  Część1: UTNIJ, WYDŁUŻ, PZREDŁUZ, ROZCIĄGNIJ, PRZERWIJ. UCHWYTY.
Część 2: SKALA, FAUJ, ZAOKRĄGL.

 

_OFFSET ODSUŃ  - kopiowanie obiektu - kopia równoległa do obiektu:  luki, okręgi, linie, wielolinie

Polecenie ODSUŃ tworzy obiekt równoległy do istniejącego w określonej od niego

odległości lub przechodzący przez podany punkt.
Polecenie to może dotyczyć linii, luków, okręgów i polilinii.

Format:     ODSUĄ  Odległość odsunięcia albo Przez punkt <ostatnio>:

            Wskaż obiekt do odsunięcia:  (wskaż obiekt)

W przypadku szerokiej polilinii odległość jest mierzona od jej osi wzdłużnej.

Po wybraniu obiektu jest on wyróżniany na ekranie. W zależności od odpowiedzi udzielonej na pierwsze zgłoszenie wyświetlone jest jedno z następujących zgłoszeń:

   Side to offest         Kierunek odsunięcia:

   Through point:         Przez punkt:

Po wykonaniu zadania wyróżniony obiekt zostaje wyświetlony normalnie i wyświetlane jest ponownie żądanie wskazania kolejnego obiektu.  Wykonywanie polecenia ODSUŃ można przerwać wciskając RETURN.

Wprowadzenie komendy: menu boczne -> EDIT-OFFSET

 Opcje:

   -  Offset distance - wpisujemy lub wskazujemy odległość w jakiej ma być umieszczona kopia względem oryginału (opcja domyślna)

   - Through          - wskazujemy punkt przez który ma przechodzić kopia

 

_ROTATE OBRÓT    - obrót obiektu lub grupy obiektów

Polecenie OBRóT służy do obracania istniejących obiektów.

Format:     ROTATE  Select objects:  (Do so)

            Base point:  (point)

            <Rotation angle>/Reference:

Format:     OBROT  Wskaz obiekty:  (zrób to)

            Punkt bazowy:  (punkt)

            <Kąt obrotu>/Odniesięnie:

Jeżeli na ostatnie zgłoszenie odpowie się liczba, to będzie ona traktowana jako kąt, o który zostaną obrócone wybrane obiekty wokół wskazanego punktu. Kąt dodatni oznacza obrót w kierunku przeciwnym, a ujemny – zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Jeżeli na ostatnie zgłoszenie odpowie się "Odniesięnie", to można podać aktualne i nowe położenie kątowe obracanego obiektu. Wyświetlone zostaną następujące zgłoszenia:

            Rotation angle <0>:    Kąt odniesięnia <0>:

            New angle:             Nowy kąt obrotu:

Kąt odniesięnia można wskazać na rysunku (wskazując końce linii, która będzie obrócona), po czym określić nowy kąt. Nowy kąt można określić przez wskazanie lub w trybie dynamicznym.

 

 Wprowadzenie komendy: Menu boczne: EDIT-ROTATE

 Opcje:

   - Rotation angle - względny kąt obrotu o jaki będą obrócone obiekty  wokół punktu (osi) obrotu

   - Reference - odniesięnie - określenie aktualnego kąta obrotu – kąta  odniesięnia i nowego kąta obrotu (obrót o różnicę)

 

 Przykład:

  Obrócić strzałkę o 90 stopni w lewo.

  Command: ROTATE

  Select objects: Window

  First corner:  wskazujemy pkt P1

  Other corner: wskazujemy pkt P2

  5 found

  Select objects: <Enter>

  Base point: Wskazujemy pkt P3 - na środku strzałki

  <Rotation angle>/Reference: 90

 

_MIRROR LUSTRO - symetria osiowa względem dowolnej osi

Polecenie LUSTRO pozwala na narysowanie lustrzanego odbicia wybranych

elementów rysunku względem dowolnej linii poziomej lub pionowej.

Obiekty oryginalne mogą być usunięte (jak w poleceniu PRZESUĄ) lub pozostawione  (jak w poleceniu KOPIUJ).

Format:     _MIRROR  Select objects: (select)

            First point of mirror line: (point)

            Second point: (point)

            Delete old objects? <N> (Yes, No, or RETURN)

Format:     LUSTRO  Wskaz obiekty:   (wybierz obiekt)

            Pierwszy punkt osi odbicia lustrzanego:  (punkt)

            Drugi punkt:   (punkt)

            Czy wymazać pierwotne obiekty? <Nie>   (Tak, Nie, RETURN)

Os odbicia lustrzanego może być nachylona pod dowolnym kątem.

 

Często trzeba utworzyć odbicie lustrzane jakiegoś fragmentu rysunku zachowując jednocześnie normalne, czytelne położenie tekstów. Aby to uzyskać AutoCAD sprawdza wartość zmiennej systemowej MIRRTEXT. Jeżeli zmienna ta będzie równa 1 (wartość standardowa), to teksty zostaną odwrócone, podobnie jak inne elementy.

Natomiast gdy wyzeruje sił zmienną MIRRTEXT (za pomocą polecenia ZMSYS albo poprzez AutoLISP), AutoCAD utworzy odbicie lustrzane obiektu z miejscem wpisąnia tekstu, a następnie wpisze w to miejsce tekst w położeniu normalnym (nie odwróconym).

 Wprowadzenie komendy: EDIT-MIRROR - menu boczne MODIFY-MIRROR - menu górne

Uwagi:

 Standardowo napisy podlegaja symetrii - ustawić MIRRTEXT na 0 by tego uniknąć  Nie można dokonać rozbicia bloku (EXPLODE) jeśli został odbity

 

_BREAK  PRZERWIJ - przerwanie obiektu lub usunięcie fragmentu obiektu

Usuwa cześć obiektu (linii, trasy, okręgu, luku lub polilinii) lub rozbija (dzieli) obiekt na dwa obiekty tego sąmego typu.

  Format:  BREAK <Enter>  Select objects:

           PRZERWIJ       Wskaz obiekt  (wybierz jeden obiekt)

           Enter first point: (point)  Wskaz pierwszy punkt (punkt)

           Enter second point: (point) Wskaz drugi punkt (punkt)

        Przy wskazywaniu obiekt kursorem:

          Enter second point (or F for first point):

          Wskaż drugi punkt (albo P jeśli pierwszy):

 Opcje: F(irst) (Pierwszy) - wskazanie pierwszego punktu podziału

         obiektu. Opcje te wybieramy gdy nie da się wskazać jednocześnie obiektu i punktu podziału
(np. punkt przecięcia kilku  obiektów)

        @ - drugi punkt podziału pokrywa sił z pierwszym. Opcję ta wybieramy gdy nie chcemy wycięcia fragmentu obiektu a tylko rozdzielenia obiektu na 2 obiekty stykające się.

 Wprowadzenie komendy:

  1) z menu bocznego: EDYCJA Przerwij / EDIT-BREAK

  2) z menu górnego : EDYCJA PRZERWIJ / MODIFY-BREAK

  3) z klawiatury: _BREAK

 Pojawia się zaproszenie do wyboru obiektu, który chcemy rozdzielić:

 Select objects:

 Wybierając obiekt wskazujemy jednocześnie pierwszy punkt podziału,  następnie wybieramy 2-gi punkt podziału lub opcje:

  - First

  - @

 Przykłady: str. 36 AutoCAD w.10, A.Pikoń

 1) Rozdzielić luk na 2 luki, usuwając cześć środkowa

    Command:  _BREAK

    Select objects: wskazujemy pkt P1

    Enter second point: wskazujemy pkt P2

 2) Usunąć cześć okręgu aby powstał luk:

    Command: _BREAK

    Select objects: wskazujemy pkt P3

    Enter second point: wskazujemy pkt P4

 3) Rozdzielić polilinię na 2 polilinie, usuwając cześć środkowa

    Command:

    Select objects: wskazujemy pkt P5

    Enter second point: wskazujemy pkt P6

 4) Mając dane odcinki: L1 i L2 oraz luk:

    a) za pomocą komendy BREAK uciąć tę cześć odcinka L2, która  wystaje ponad łuk górę.

    b) rozdzielić odcinek L2 w punkcie P5 na 2 odcinki stykające się  w tym punkcie.

    a)

    Command: BREAK Select objects: wskazujemy punkt P1

             Enter second point: First

             Enter first point: wskazujemy punkt P2

             Enter second point: wskazujemy punkt P3

    b)

    Command: BREAK  Select objects: wskazujemy pkt P4

             Enter second point: First

             Enter first point: wskazujemy pkt P5

             Enter second point: @

 

_CHAMFER  FAZUJ - ścięcie rogu 2 odcinków nierównoległych

Tworzy fazę w przecięciu dwóch linii. Skraca dwie przecinające się linie lub 2 sąsiędnie elementy polilinii i łączy skrócone końce nową linią. Jeśli odcinki nie przecinają się to są przedłużane do przecięcia.

 Format  CHAMFER Polyline/Distances/<select first line>:

         FAZUJ   Polilinia/Fazy/<Wskaz pierwsza linie>

   Gdy wprowadzi się D/F to :

    Enter first chamfer distance <default >:

    Podaj wartość pierwszej fazy <propozycja>: (wartość)

    Enter second chamfer distance <default>:

    Podaj wartość drugiej fazy <propozycja>:   (wartość)

   Opcje  D  F  - wprowadzenie odleglosci fazowania

          P  P  - fazowanie całej polilinii

   Gdy wskaże się pierwsza linie:

    Select second line: Wskaz drugą linie: (wskazujemy linie)

   Gdy wprowadzi się P (polilinia):

    Select 2D polyline: (wskazujemy polilinie)

   Po sfazowaniu komunikat: n lines were chamfered

                            Sfazowano polaczenia n linii

Wprowadzenie komendy: z menu bocznego: EDIT-CHAMFER

 Można wybrać od razu 2 odcinki do ścięcia lub opcje:

  - Distance - odległości 2 punktów ścięcia od osi przecięcia

  - dist=0   - przyjecie obu odległości = 0 (tylko z menu)

  - Polyline - pozwala ściąć wszystkie rogi polilinii.

      Po wybraniu tej opcji wybieramy polilinie: Select 2D polyline

 

 Przyklady
 1) Ściąć róg aby ścięcie miało w poziomie 5 jednostek, a w pionie 3 jednostki

    Command: _CHAMFER

    Polyline/Distances/<Select first line>:D

    Enter first chamfer distance <0.0000>: 5

    Enter second chamfer distance <5.0000>: 3

    CHAMFER  Polyline/Distances/<Select first line>: wskazujemy 1-sza linię

                                                     (pozioma): P1

    Select second line: wskazujemy 2-ga linie (pionowa): P2

      P1

    ---------

             |

             |P2

 2) Sciac wszystkie rogi polilinii: faza ma mieć 0.5 dług i szerokości

     Command: _CHAMFER

     Polyline/Distances/<Select first line>:D

    Enter first chamfer distance <0.0000>: 0.5

    Enter second chamfer distance <5.0000>: 0.3

    CHAMFER  Polyline/Distances/<Select first line>: Polyline

    Select 2D polyline: wskazujemy polilinie

    8 lines were chamfered

 

_EXTEND - WYDŁUŻ  Przedłużenie istniejących obiektów by kończyły się dokładnie na linii granicznej wyznaczonej przez  inne obiekty

Pozwala na wydłużenie istniejącego obiektu (linia, łuk, polilinia) do zetknięcia się z innymi obiektami.

 Format:

  EXTEND  Select boundary edge(s)...  WYDŁUZ Wskaz granice wydłużenia...

  Select objects:                     Wskaz obiekty:

Granicami wydłużenia mogą być linie, luki, okręgi i polilinie.

W przypadku polilinii jej szerokość jest pomijana i obiekty są wydłużane do jej osi wzdłużnej.

Następnie wyświetlane jest zgłoszenie:

  Select object to extend:            Wskaz obiekt do wydłużenia:

Należy wskazać punkt w tej części obiektu, która ma być wydłużona.

Wprowadzenie komendy:

  EDIT-EXTEND z menu bocznego   lub   MODIFY-EXTEND z menu gornego

 Następnie wskazujemy krawędzie graniczne: Select boundary edges,  a potem obiekty do przedłużenia: Select objects to extend:

 

Na przedstawionym schemacie przedłużyć odpowiednie odcinki aby  zetknęły się z prosta pionowa:

 Command: EXTEND

 Select boundary edge(s)...

 Select objects: wskazujemy prostą L1

 Select objects: <Enter>

 Select objects to etend: wskazujemy prosta L2

 Select objects to etend: wskazujemy prosta L3

 Select objects to etend: wskazujemy prosta L4

 Select objects to etend: <Enter>

 

_FILLET  ZAOKRĄGL   Polaczenie 2 obiektów lukiem o podanym promieniu

Łączy dwie linie, luki lub okręgi lukiem o podanym promieniu Jeżeli konieczne to linie są najpierw przedłużane do przecięcia.

 Format:

         FILLET   Polyline/Radius/<select two objects>

         ZAOKRĄGL Polilinia/pRomien/<Wskaz 2 obiekty>

   Opcje: P - pozwala na wybór polilinii i zaokrągla cala polilinie

          R - określa promień zaokrąglenia

          radius=0 - promień zaokrąglenia = 0 (opcja dostępna w menu)

Wprowadzenie komendy:

  EDIT-FILLET z menu bocznego

  MODIFY-FILLET z menu górnego

  Następnie wybieramy 2 obiekty do polaczenia lukiem lub wybieramy  opcje:

   - Polyline - wybor polilinii i zaokrąglenie wszystkich rogów

   - Radius   - określenie promienia zaokrąglenia

   - radius=0 - promień zaokrąglenia = 0 (tylko z menu)

Przykład:

 1) Zaokrąglić kant lukiem o promieniu 2

    Command: FILLET

    Polyline/Radius/<Select two objects>: R

    Enter fillet radius <0.0000>: 2

    Polyline/Radius/<Select two objects>: wskazujemy odcinek L1 i L2

 2) Zaokrąglić wszystkie kanty polilinii lukami o promieniu 1.

    Command: FILLET

    Polyline/Radius/<Select two objects>: Polyline

    Select 2D polyline: wskazujemy krawędź obiektu

    7 lines were filleted

 

_STRETCH ROZCIĄGNIJ  rozciąganie obiektów - przesuwamy fragment rysunku

a inny fragment pozostaje nieruchomy i ciągłość obiektów zostaje zachowana

Polecenie ROZCIAGNIJ służy do przesuwania wybranych fragmentów rysunku bez utraty połączeń z pozostałą jego częścią. "Rozciągane" mogą być polaczenia odcinkami, lukami, trasami, obszarami, poliliniami i powierzchniami 3W.

Format:     _STRETCH  Select objects to stretch by window...

            Select objects:

Format:     ROZCIAGNIJ  Obiekty do rozciągnięcia wybierz za pomocą okna...

            Wskaz obiekty:

Wyboru obiektów można dokonać w dowolny sposób, jednakże co najmniej raz należy użyć metody wskazywania typu OKNO ("prZec" lub "Okno").

Ostatnio określone okno zostanie przesunięte przez polecenie Rozciągnij.

Poszczególne obiekty mogą być zarówno dodawane jak i usuwane ze zbioru wskazań.

Po określeniu zbioru wskazań zostaną wyświetlone zgłoszenia:

            Base point:           Punkt bazowy:

            New point:            Nowy punkt:

i pojawi się ruchoma linia pomocnicza wychodząca z punktu bazowego.

Po wskazaniu nowego punktu wszystkie wybrane obiekty zostaną odpowiednio rozciągnięte lub przesunięte.

Działanie polecenia ROZCIAGNIJ zależy od obiektu, na którym ono operuje. Punkty końcowe odcinków znajdujące się wewnątrz okna są przesuwane, natomiast punkty końcowe na zewnątrz okna pozostają na swoim miejscu. Łuki są traktowane podobnie jak odcinki, z ta różnicą że środek luku oraz kąty początkowy i końcowy są zmieniane w ten sposób, by strzałka łuku (tj.  odległość miedzy środkiem cięciwy a łukiem) pozostała niezmieniona.  Wierzchołki tras i obszarów znajdujące się wewnątrz okna są przesuwane, zaś wierzchołki poza oknem nie zmieniają położenia.

Polilinie są traktowane jak zbiory poszczególnych elementów podstawowych - łuków i odcinków. Szerokość polilinii, styczna do niej oraz krzywa utworzona na bazie polilinii pozostaje bez zmian.

Wprowadzenie komendy:

  EDIT-STRETCH z menu bocznego

  MODIFY-STRETCH z menu górnego

  Następnie wybieramy obiekty do rozciągnięcia:

  Select objects to stretch by window:

  Wybieramy punkt zaczepienia: Base point: oraz punkt docelowy

  punktu zaczepienia: New point:

Przykład:
Rozciągnij obiekty tak aby środek prawego okręgu znalazł się  w przybliżeniu na lewym końcu górnego poziomego odcinka.  Środki okręgów mają pozostać połączone.

 Command: STRETCH

 Select objects to stretch by window:

 Select objects: crossing

 First corner: wskazujemy punkt P1

 Other corner: wskazujemy punkt P2

 Select objects: <Enter>

 Base point: wskazujemy w przybliżeniu na środek okręgu

 New point:  wskazujemy punkt docelowy: koniec odcinka poziomego

 

 Przykład:

 Zwiększyć wysokość przedstawionej na rys. (str 39) części o 6 jednostek

 w gore.

 Command: STRETCH

 Select objects to stretch by window:

 Select objects: crossing

 First corner: wskazujemy pkt P1

 Other corner: wskazujemy pkt P2

 Select objects: <Enter>

 Base point: 0,0

 New point: @0,6

 

_TRIM  UTNIJ    obcięcie obiektów na krawędzi cięcia określonej przez inne obiekty

Wymazuje fragmenty wybranych elementów rysunku, które kończą się poza podanymi granicami.

Format:     TRIM  Select cutting edge(s)...

            Select objects:

Format:     UTNIJ  Wskaż krawędzie tnące ...

            Wskaż obiekty:

Jako krawędzie tnące mogą być wskazane linie, luki, okręgi i 2W poliginie (od polilinii). Wszystkie wybrane krawędzie są wyróżniane i pozostają takie do zakonczenia polecenia UTNIJ. Zakończenie wyboru należy potwierdzić klawiszem RETURN.

Wyświetlone zostanie zgłoszenie:

            Select object to trim:

            Wskaz obiekt do skrócenia:

Wyboru można dokonać wyłącznie przez wskazanie kursorem części obiektu, która ma zostać obcięta. Naciśniecie klawisza RETURN kończy wykonywanie polecenia.

Jeżeli zostanie wskazany punkt między dwoma przecięciami linii, to zostanie usunięta część obiektu położona miedzy tymi przecięciami.

Polilinie 2W są obcinane na swojej osi.

Wprowadzenie komendy:

 EDIT-STRETCH   - z menu bocznego

 MODIFY-STRETCH - z menu górnego

 Następnie wybieramy krawędzie ciecia: Select cutting edge(s)...,  a potem wybieramy obiekty do ucięcia:

 Select objects to trim: Wskazujemy te części obiektów, które maja  zostać ucięte.

 

 Uwagi:

 Komenda TRIM nie można ucinać bloków, napisów i szerokich linii (TRACE)

 

 Przykłady:

 1) Wyciąć fragmenty odcinków poziomych znajdujące się miedzy odcinkami ukośnymi

    Command: TRIM                                L2      L1

    Select cutting edge(s)...                    |   L3   |

    Select objects: wskazujemy prosta L1         |--------|

    Select objects: wskazujemy prosta L2         |        |

    Select objects: <Enter>                      |   L4   |

    Select object to trim: wskazujemy prostą L3  |--------|

    Select object to trim: wskazujemy prosta L4

    Select object to trim: <Enter>

 2) Wyciąć fragment odcinka zawarty wewnątrz okręgu

    Command: TRIM

    Select cutting edge(s)...

    Select objects: wskazujemy okrąg O1

    Select objects: <Enter>

    Select object to trim: wskazujemy prosta L1

    Select object to trim: <Enter>

 

_SCALE SKALA   umożliwia zmianę wielkości obiektów

Polecenie SKALA pozwala na zmianę wielkości narysowanych obiektów.

Obiekty mogą być zmniejszane lub powiększane.
Ten sam współczynnik skalujący stosowany jest do wymiarów w osiach X i Y.

Format:      SCALE  Select objects:  (Do so)

             Base point:  (point)

             <Scale factor>/Reference:

Format:     SKALA  Wskaz obiekty:  (wskaz skalowane obiekty)

            Punkt bazowy:  (punkt)

            <Kąt obrotu>/Odniesięnie:

Liczba wprowadzona po ostatnim zgłoszeniu zostanie zinterpretowana jako względny współczynnik skalujący, przez który zostaną pomnożone wszystkie wymiary liniowe wybranych obiektów. Czasami łatwiej jest posługiwać się wartościami bezwzględnymi. Należy wówczas wybrać opcje "Odniesienie".

AutoCAD wyświetli zgłoszenie:

            Reference length <1>:    Długość odniesięnia<1>:

            New length:              Nowa dlugosc:

Należy podać aktualna długość odcinka (wskazując jego końce) oraz określić nowa długość, wskazując jeden punkt, a drugi dobierając dynamicznie.

 Wprowadzenie komendy:

  Wybieramy EDIT-SCALE z menu bocznego:

  a następnie wybieramy obiekty do powiększenia lub pomniejszenia,   punkt względem którego ma nastąpić zmiana skali oraz opcje:   współczynnik skali lub R.

  Opcje:

   - współczynnik skali - współczynnik określający powiększenie

                          gdy > 1   lub pomniejszenie gdy < 1

   - Refrence - pozwala na wybór długości odniesięnia i określenie skali przez podanie nowej jej wartości

 Przykład:

  Powiększyć 2 razy prostokąt względem dolnego lewego rogu

  Command: SCALE

  Select objects: Window

  First corner: P1

  Other corner: P2

  Select objects: <Enter>

Base point: ENDpoint of

  wskazujemy okolice punktu: P3

  <Scale factor>/Reference: 2

 

_PEDIT EDPLIN  - Edycja/modyfikacja  polilinii

Polecenie EDPLIN zapewnia wiele sposobów modyfikacji 2W i 3W polilinii oraz siatek wielokątnych

            PEDIT  Select Polyline:  (Select)

Format:     EDPLIN  Wskaz polilinił:  (dokonaj wyboru)

Jeżeli wskazano polilinie 2W wyswietlane jest następujące zgłoszenie:

  Close/Join/Width/Edit vertex/Fit curve/Spline curve/Decurve/Undo/eXit <X>:

  Zamknij/Dołącz/SZer/Edwierzch/Krzywa/Splin/Plinia/Cofaj/Wyjdź <W>:

Opcja "Close"/"Zamknij" zostanie zastąpiona opcja "Otwórz", Jeżeli wskazana polilinia jest aktualnie zamknięta.

Funkcje polecenia EDPLIN pozwalają na:

   - Otwieranie i zamykanie polilinii.

   - Dzielenie polilinii na segmenty lub łączenie ich w jedna polilinie.

   - Zmianę szerokości i/lub zbieżności polilinii lub określonych segmentów.

   - Przesuwanie istniejących wierzchołków lub dodawanie nowych.

   - Aproksymacje krzywych do linii lub usuniecie krzywych i załamań.

Wybranie opcji "Edit vertex" "Edwierzch" spowoduje oznaczenie znakiem "X"

pierwszego wierzchołka polilinii i wyświetlenie menu podrzędnego:

   Next/Previous/Break/Insert/Move/Regen/Straighten/Tangent/Width/eXit <N>:

   Nast/Poprz/ROzlacz/Dodaj/PRZesun/REgen/PROstuj/STyczna/SZer/Wyjdz <N>:

 

 Next      Nast     - Przesuwa znacznik "X" do następnego wierzchołka.

 Previous  Poprz    - Przesuwa znacznik "X" do poprzedniego wierzchołka.

 Break     ROzlacz  - Zapamiętuje w którym miejscu jest znacznik i pozwala

          na umieszczenie go w innym wierzchołku. Następnie można usunąć segmenty pomiędzy tymi dwoma wierzchołkami.

 Insert    Dodaj    - Dodaje nowy wierzchołek za aktualnie zaznaczonym.

 Move PRZesń  - Pozwala na przesuniecie aktualnego wierzchołka w inne  położenie.

 Regen REgen    - Regeneruje polilinie. Stosowana po wykonaniu opcji "SZer".

 Straighten PROstuj  - Zapamiętuje położenie znacznika i pozwala na  umieszczenie go w innym wierzcholku. Polilinia miedzy wskazanymi wierzchołkami może być zastąpiona segmentem prostoliniowym.

 Tangent  STyczna  - Pozwala na przypisanie aktualnemu wierzchołkowi   kierunku stycznej  do późniejszego wykorzystania przy tworzeniu krzywej.

 Width SZer  - Zmienia szerokość początkowa i końcowa segmentu następującego   po  oznaczonym wierzchołku.

 eXit  Wyjdź    - Kończy edycje wierzchołków.

Jeżeli w poleceniu  wskazano polilinie 3D / 3W zestaw możliwych opcji jest następujacy:

   Close/Edit vertex/Spline curve/Decurve/Undo/eXit <X>:

   Zamknij/Edwierzch/Splin/Plinia/Cofaj/Wyjdź <W>:

Opcja "Close"/ "Zamknij" zostanie zastąpiona opcją "Otwórz", jeżeli wskazana polilinia jest aktualnie zamknięta.

Wybranie opcji "Edit vertex"/"Edwierzch" spowoduje oznaczenie znakiem "X"

pierwszego wierzchołka polilinii i wyświetlenie menu podrzędnego:

   Next/Previous/Break/Insert/Move/Regen/Straighten/eXit

   Nast/Poprz/ROzłącz/Dodaj/Przesuń/REgen/PROstuj/Wyjdz <N>:

Wszystkie opcje działają tak samo jak w przypadku edycji polilinii 2W, przyjmując współrzędne trójwymiarowe punktów.

Jeżeliedycji poddana zostanie siatka wielokątna wyświetlane jest zgłoszenie:

   Edit vertex/Smooth surface/Desmooth/Mclose/Nclose/Undo/eXit <X>:

   Edwierzch/Powierzchnia/Siatka/Mzamkn/Nzamkn/Cofaj/Wyjdz <W>:

Opcje "Mclose"/"Mzamkn" i "Ncloise"/"Nzamkn" zostana zastapione przez

"Mopen"/ "MOtwórz" i "Nopen"/"NOtwórz"

jeżeli siatka jest aktualnie zamknięta. Za pomocą powyższych opcji można:

   - Otwierać lub zamykać siatkę w kierunku M lub N.

   - Utworzyć powierzchnie gładka lub przywrócić oryginalna siatkę.

   - Przesuwać istniejące wierzchołki.

 

Wybranie opcji "Edit vertex"/"Edwierzch" spowoduje oznaczenie znakiem "X"

pierwszego wierzchołka siatki i wyświetlenie menu podrzędnego:

 Vertex (m,n): Next/Previous/Left/Right/Up/Down/Move/REgen/eXit <N>:

 Wierzcholek(m,n). Nast/POprz/Lewo/PRAwo/Góra/Dól/PRZesun/Regen/Wyjdź <N>:

 

Next Nast    - Przesuwa znacznik "X" do następnego wierzchołka.

Previous POprz   - Przesuwa znacznik "X" do poprzedniego wierzchołka.

Left Lewo   - Przesuwa znacznik "X" do następnego wierzchołka w kierunku N.

Right PRAwo - Przesuwa znacznik "X" do poprzedniego wierzch. w kierunku N.

Up Góra - Przesuwa znacznik "X" w gorę do następnego wierzchołka w kier. M.

Down Dól     - Przesuwa znacznik "X" w dół do następnego wierzch. w kier. M.

Move PRZesun - Przesuwa wyróżniony wierzchołek w nowe miejsce.

REgen Regen   - Umożliwia regenerację obrazu siatki.

eXit Wyjdz   - Powrót na pierwszy poziom polecenia edycji siatki.

 

 Wprowadzenie komendy:

  - wybieramy z menu bocznego: EDIT-PEDIT

  -  -"-        menu górnego:  MODIFY-Edit polylines,

  a następnie wskazujemy polilinie (Select polyline) i wybieramy opcje:

  Close, Open, Join, Width, Edit vertex, Fit curve, Spline curve,

  Decurve, Undo, eXit, Polyvars.

 

Uwagi: Po wydaniu komendy: PEDIT wybieramy polilinie. Jesli wskażemy obiekt, który nie jest polilinia, pojawi się pytanie:

   Enity selected is not a polyline  Wskazany obiekt nie jest polilinia

   Do you want to turn it into one? <Y> Czy chcesz zamienic w polilinie <T>

   Jeśli chcemy zmienić w polilinie odpowiadamy Y lub T, w przeciwnym

   razie N.

 

_CHANGE  ZMIEŃ   modyfikacja obiektów i zmiana ich cech.

Pozwala na zmianę cech obiektów znajdujących sił w rysunku.

Zmienia położenie, wymiary, zwrot lub inne cechy wybranych obiektów.

Szczególnie przydatne dla elementów tekstowych.

 Format:   CHANGE Select objects: (wybierz obiekty - zrób to)

           ZMIEă  Wskaz obiekty: (-"-)

           Properties/<Change point>: Cechy/<Zmien punkt>:

 Opcje:

 - Change point  Zmien punkt: Punkt wybrany oznaczamy CP/ZP

     Po wybraniu opcji Zmień punkt - naciśnięciu <Enter>

     wybrany obiekt jest podświetlony i może być ciągnięty podczas zmiany położenia.

    - Line Odcinek/linia - zmieniamy punkt krańcowy jednego lub

      wielu odcinków. Koniec położony bliżej CP zmieni się na ZP.

    - Circle okrąg - zmienia się promień, tak ze ZP jest na obwodzie.

    - Block Blok - Położenie zmienia się na ZP. Można zmienić kąt obrotu

    - Text Text - Położenie zmienia się na CP. Można zmienić wysokość,  styl, kąt obrotu i podąć nowa treść.

    - Definicja atrybutu (ATTDEF ATRDEF) - jak tekst i etykieta atrybutu

 - Properties  Cechy umożliwia zmianę cech:

    - LAyer Warstwa  na której leży obiekt

    - Color Kolor obiektu

    - LType Rodzlin  - rodzaj/typ linii obiektu

    - Elevation Poziom - poziom na którym jest umieszczony obiekt

    - Thickness Grubosc - zmiana grubości/wysokości obiektu

 Uwaga: Jeżeli na pytanie : Properties/<Change point>: wpiszemy

        DRAG / DYNAM to możemy przesuwać obiekty po ekranie (blok, napis)

        i w ten sposób dokładnie dopasować obiekt.

 

_CHPROP ZMCECHY   zmiana cech obiektów

Modyfikuje cechy wybranych obiektów. Jest w istocie poleceniem ZMIEŃ

pozbawionym możliwości zmiany położenia i poziomu.

 Format  CHPROP   Select objects: (do so)

         Change what property (Color/Layer/Ltype/Thickness) ?

         ZMCECHY  Wskaz obiekty: (dokonaj wyboru)

         Którą cechę zmienić (Kolor/Warstwa/Rodzlin/Grubość) ?

 Opcje:

  Color - Kolor     kolor obiektu

  LAyer - Warstwa   warstwa na której leży obiekt

  LType - Rodzlin   rodzaj (typ) linii obiektu

  Thickness - Grubość  (wysokość) obiektu

 

_EXPLODE ROZBIJ  Dekompozycja obiektów złożonych

Rozbija obiekt złożony (Block-blok, Polyline-polilinia, dimension-wymiar,

hatch-kreskowanie) na pojedyncze elementy składowe.

 Format:  EXPLODE  Select block reference, polyline, dimension, or mesh:

          ROZBIJ   Wskaż blok, polilinie, wymiar lub siatke:

Uwagi:

Gdy rozłożony jest blok lub wymiar to rysunek na ekranie nie zmienia się; mogą się zmienić kolory lub rodzaje linii, co jest związane ze zmianami warstw.

 Gdy rozbijana jest polilinia to informacje o jej szerokości i stycznych w wierzchołkach są tracone, a otrzymane linie i luki pokrywają się z osią wzdłużną.

 Nie jest możliwe rozbicie bloku o różnych współczynnikach skali X,Y,Z

 

 Wprowadzenie komendy:

 EDIT-EXPLODE z menu bocznego

 

ANULOWANIE WPROWADZONYCH KOMEND

UNDO COFAJ   (Odwołaj) - Cofanie/odwołanie/anulowanie  komend  i powrót do poprzedniego stanu rysunku sprzed ich wykonania. Odwołać można ostatnia komendę lub ich szereg

 

Cofa efekt wykonania wielu poleceń i steruje operacja cofania.

Umożliwia odwołanie wprowadzonych komend i powrót do wcześniejszego stanu.

 Opcje:

  - liczba n - cofa skutki n ostatnich poleceń

  - Mark/Zaznacz - zaznaczenie stanu rysunku - wpisuje znacznik cofania

                   dla opcji Back/Wróą. Jeśli chcemy później powrócić

                   do zaznaczonego stanu rysunku to wybieramy "Back/W"

  - Group/Grupuj - rozpoczęcie grupowania komend. Cala serie komend  można zgrupować tak by przy anulowaniu tworzyły jedną paczkę. Do zakończ. grupowania służy "End"

  -End/Koniec - Zakończenie grupowania komend rozpoczętego "Group"

                Ustala koniec grupy dla polecenia cofaj.

  - Auto - Po wybraniu tej opcji ukazuje sił dodatkowe menu umożliwiające wybór ON/OFF. Jeśli Auto=On to każda opcja z menu  jest traktowana jako jedna komenda (niezależnie od złożoności)

           i jest cofana w całości pojedynczym poleceniem "U/C".

  - Back/Wróć - powrót do stanu rysunku z chwili zaznaczenia jego

                stanu opcja Mark.

  - Control/Tryb - Pozwala na ograniczenie lub zablokowanie funkcji polecenia Undo/Cofaj. Ukazuje się dodatkowe menu umożliwiające wybór: All/None/One

                                        Wszystko/Nic/Raz

               All/W - można anulować wszystkie wprowadzone komendy

               None/Nic - komend nie można anulować

               One/Raz - - można anulować tylko jedna komendę.

 

 U  C    Cofnij/Odwołaj raz - ostatnia komendę

Komenda odwołuje ostatnio wprowadzona komendę - jeden krok wstecz.

Równoważna jest  UNDO 1

 Wprowadzenie komendy:

  Tools-U  z menu bocznego

 

_REDO ODTWÓRZ   Odtwórz/ wykonaj ponownie odwołaną komendę

Jeżeli polecenie REDO / ODTWŁRZ zostanie wykonane bezpośrednio po poleceniu, które cofa skutki wykonania poleceń

(jak U / C, UNDO Back / COFAJ WróĆ lub UNDO nnn / COFAJ nnn), to polecenie

REDO / ODTWORZ cofnie działanie polecenia typu UNDO /COFAJ.

Polecenie UNDO / COFAJ wydane po wykonaniu polecenia REDO /ODTWORZ odtworzy

stan po poprzednim poleceniu UNDO /COFAJ.

 

 Wprowadzenie komendy:

  Tolls-REDO z menu bocznego

 

SZABLONY

Istnieje możliwość wykorzystania istniejących obiektów jako szablonów wzdłuż ktorych rozmieszczone zostaną punkty lub bloki

_DIVIDE PODZIEL - podział szablonu na równą ilość części i rozmieszczenie punktów lub bloków

               wzdłuż szablonu (okrąg - circle, łuk - arc, polilinia - pline)

Pozwala na podzielenie wybranego obiektu na określoną liczbę równych części i umieszczenie znaczników w miejscach podziału.

Do podziału można wskazać linie, luk, okrąg, polilinie.

 Format:

 DIVIDE Select object to divide: PODZIEL Wskaz obiekt do podziału (pkt)

 <Number of segments>/Block:     <Liczba segmentów>/Blok:

 Opcje:

   - ilosc segmentów (2-32767).  W miejsce podzialu zostana wstawione

        punkty. Zmiany markera można dokonać zmieniając wartości zmiennych: PDMODE (kształt punktu) i PDSIZE (wielkość) -

        komenda POINT / PUNKT

   - Block / Blok - w miejsca podziału zostanie wstawiony blok

        o określonej nazwie. Ukażą sia pytania:

      Block name to insert:        Nazwa wstawianego bloku:

      Align block with object?<Y>  Czy kąt obrotu bloku dopasować  do obiektu? <T>

      Number of segments:          Liczba segmentów:

 Uwagi: Jeśli wzdłuż obiektu (szablonu) rozmieszczone zostaną punkty

        to można je łatwo wskazać przy pomocy NODe PUNkt

        Punkty wstawienia bloków leżą na linii szablonowej. Mozna je

        łatwo wskazać przy pomocy funkcji INSert WSTAW

 

 Przykład:

 Dany jest odcinek poziomy i skośny. Podzielić odcinek skośny  na 3 równe części i narysować odcinek od punktu na odcinku  skośnym w odległości 1/3 od dolnego końca biegnący prostopadle

 do odcinka poziomego.

 1) Nakazanie rysowania punktów w postaci krzyżyków:

 Command: POINT

 Point: PDMODE

 New value for PDMODE <0>: 2

 Resuming POINT command.

 POINT <CTRL><C>

 2) Podzielenie odcinka na 3 równe części

 Command: DIVIDE

 Select objects to divide: wskazujemy odcinek skosny: P1

 <Number of segments>/Block: 3

 3) Rysujemy odcinek pionowy:

 Command: LINE  From point: NODE of   wskazujemy pkt P2

 To point: PERPEND to wskazujemy pkt P3

 To point: <Enter>

 4) Na koniec można usunąć niepotrzebne juz punkty oznaczone     krzyżykami

 

_MEASURE ZMIERZ podział szablonu na segmenty o określonej długości (może pozostać reszta)

               i rozmieszczenie punktów lub bloków.

Polecenie ZMIERZ pozwala na "zmierzenie" obiektu i naniesienie na nim znaczników w zadanych odstępach.

Format:     MEASURE  Select object to measure:  (point)

            <Segment length>/Block:

Format:     ZMIERZ  Wskaż obiekt do zmierzenia:  (wskaż obiekt)

            <Długość segmentu>/Blok:

Do zmierzenia można wybrać linie, łuk, okrąg lub polilinie. Po określeniu długości segmentu wybrany obiekt jest mierzony tymi segmentami, poczynając od końca położonego bliżej punktu, wskazanego przy wyborze obiektu.

Znaczniki umieszczane są na końcu każdego segmentu. Jeżeli zamiast znaczników chcemy wstawić bloki, to należy wybrać opcje "Blok.

AutoCAD wyświetla zgłoszenie:

  Block name to insert:          Nazwa wstawianego bloku:

  Align block with object? <Y>

  Czy kąt obrotu bloku dopasować do obiektu? <T>

  Segment length:                Długość segmentu:

Blok musi być juz zdefiniowany w aktualnym rysunku. Jeżeli na pytanie o dopasowanie kąta obrotu bloku odpowiemy "Y"/"T", to wstawiany blok będzie obracany do chwili, gdy występujące w nim odcinki poziome będą styczne do mierzonego obiektu.

Po udzieleniu niezbędnych odpowiedzi AutoCAD zmierzy wskazany obiekt i umieści na końcu każdego segmentu znacznik lub blok.

 Opcje:

  - długość segmentu - liczba

  - Block - w miejsce podziału zostanie wstawiony blok o określonej nazwie

Uwagi:

 - Jeśli wzdłuż szablonu rozmieszczone zostaną punkty to można je łatwo wskazać korzystając z funkcji NODE

 - Bloki są tak wstawiane, ze punkt wstawienia bloku leży na linii

   szablonowej. Punkt ten łatwo wskazać korzystając z funkcji INSert.

 

 Przykład:

  Wstawić na granicy działki słupki ogrodzeniowe odległe jeden od drugiego   o 1 jednostkę.  Zakładamy, ze zdefiniowany jest blok: słupek.

  Granica działki jest polilinia.

  Command: MEASURE

  Select objects to measure: wskazujemy polilinie P1

  <Segment length>/Block: b   (Block)

  Block name to insert: slupek

  Align block with object? <Y>  <Enter>

  Segment length: 1

 

 

Przedłużanie – zmiana długości obiektów

Można zmieniać kąt rozwarcia łuków lub długość niektórych elementów. Można przedłużać linie, łuki, otwarte poliginie, łuki eliptyczne lub splajny. Efekt przedłużenia jest podobny do wydłużania lub ucinania. Przedłużanie może być realizowane na szereg sposobów:

Przeciągając punkt końcowy obiektu – dynamicznie

Określając nową długość jako % aktualnej długości lub kąta

Określając wzrost długości lub rozwartości kąta mierzonej od punktu końcowego obiektu

Określając całkowitą nową długość lub rozwartość kąta

Przyciskamy klawisz Y, aby powiedzieć AutoCAD-owi, że chcemy aby nasza linia wydłużała się w sposób dynamiczny, wskazujemy linię, którą chcemy przedłużyć, i określamy nowy koniec linii. Aby przerwać działanie funkcji, naciskamy klawisz ESC.