Rysowanie okręgu, łuku, elipsy

Okrąg  _Circle

Okrąg można utworzyć rozpoczynając od punktu środkowego lub jednego z trzech punktów na obwodzie, można również wybrać obiekty, do których okrąg ma być styczny.

Aby narysować okrąg izometryczny, należy użyć opcji Izo polecenia ELIPSA.
Opcja Izo jest dostępna w poleceniu ELIPSA tylko wtedy, gdy opcja Styl trybu Skok jest ustawiona na Izometryczny (USTAWIENIARYS).

 

Środek
Rysuje okrąg w oparciu o jego środek i średnicę lub promień.

Polecenie: _circle Określ środek okręgu lub [3p/2p/Ssr (sty sty promień)]:

Określ promień okręgu lub [śreDnica]:

Określ promień okręgu lub [śreDnica]:
Określ punkt, podaj wartość, wpisz d, albo naciśnij ENTER
Promień
Definiuje promień okręgu. Wprowadź wartość lub podaj punkt (2). Odległość określonego punktu od środka określa promień okręgu.

Średnica
Rysuje okrąg używając punktu centralnego i określonej odległości jako średnicy.
Określ średnicę okręgu <aktualnie>: Określ punkt (2), podaj wartość albo naciśnij ENTER

 
3p  (3 punkty)

Rysuje okrąg na podstawie trzech punktów na obwodzie.


Określ pierwszy punkt na okręgu: Określ punkt (1)
Określ drugi punkt na okręgu: Określ punkt (2)
Określ trzeci punkt na okręgu: Określ punkt (3)

 

 
2p  (2 punkty)

Rysuje okrąg na podstawie dwóch końców średnicy.

Określ początek średnicy okręgu: Podaj punkt (1)
Określ koniec średnicy okręgu: Podaj punkt (2)Ssr – styczny, styczny, promień

Polecenie: _circle
Określ środek okręgu lub [3p/2p/Ssr (sty sty promień)]: _ttr

Określ punkt na pierwszym obiekcie stycznym do okręgu:

Określ punkt na drugim obiekcie stycznym do okręgu:

Określ promień okręgu <50.0000>: 70

 

 

Sty Sty Sty  _Tan _Tan _Tan

Polecenie: _circle Określ środek okręgu lub [3p/2p/Ssr (sty sty promień)]: _3p

 
Określ pierwszy punkt na okręgu: _tan do

Określ drugi punkt na okręgu: _tan do

Określ trzeci punkt na okręgu: _tan do

 

 

 

Łuk  _Arc

 

 

3 punkty

 
Polecenie: łuk

Określ punkt początkowy łuku lub [śrOdek]:

Określ drugi punkt łuku lub [śrOdek/Koniec]:

Określ punkt końcowy łuku:

 

 

Środek

Określa środek okręgu, którego częścią jest łuk.

Określ środek łuku:

Określ koniec łuku lub [Kąt/Cięciwa]:

Koniec

Wykorzystując środek (2), rysuje łuk przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara od punktu początkowego (1) do końca, który leży na pozornej prostej rysowanej od środka przez trzeci punkt (3).

Łuk nie musi koniecznie przechodzić przez trzeci punkt, jak pokazano na ilustracji.

 

Kąt

Rysuje łuk o podanym kącie rozwarcia, przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara od początku (2) wykorzystując środek (1). Jeżeli kąt jest ujemny, AutoCAD rysuje łuk zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Określ kąt rozwarcia łuku: Określ kąt

Cięciwa

Rysuje mniejszy lub większy łuk w oparciu o odległość prostej linii pomiędzy początkiem a końcem.

Jeżeli długość cięciwy jest dodatnia, AutoCAD rysuje mniejszy łuk przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara od początku. Jeżeli długość cięciwy jest ujemna, AutoCAD rysuje większy łuk przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.

Określ długość cięciwy: Podaj długość

 

Elipsa  _Ellipse

Opcje

 

 

Dane: Punkty końcówe osi elipsy i długość drugiej półosi

Polecenie: elipsa
Określ początek osi elipsy lub [łUk/śrOdek]:

Określ koniec osi:

Określ długość drugiej półosi lub [oBrót]:

 

 

 

Dany środek O, końce osi i długość drugiej półosi

Polecenie: elipsa
Określ początek osi elipsy lub [łUk/śrOdek]: O

Określ środek elipsy:

Określ koniec osi:

Określ długość drugiej półosi lub [oBrót]: