Kreślenie – drukowanie – plotowanie rysunków

 

Ostatnim etapem procesu rysowania jest drukowanie rysunku.

Może być wykonane na papierze, kalce lub do plików.
Drukowanie do pliku gdy nie posiadamy fizycznie plotera i dajemy gotowy plik do wydruku lub chcemy wykorzystać ten plik w innych aplikacjach – np. do oglądania (PDF, dwf, bitmapa itd.).

W menu Pliki są m.in. opcje:

Menedżer ploterów – Ploter Manager, Menedżer stylów wydruku, Podgląd wydruku, Drukuj

 

 

 

 

Menedżer ploterów zawiera pliki z konfiguracjami ploterów PC3 dla każdej zainstalowanej niesystemowej drukarki. Pliki z można tworzyć również dla drukarek systemowych, Windows, jeśli AutoCAD w czasie drukowania ma użyć standardowych ustawień różnych od używanych przez system Windows.

Ustawienia konfiguracyjne określają parametry portu, dokładność grafiki rastrowej
i wektorowej, formaty papieru i cechy (definiowane przez użytkownika) zależne od typu plotera.

Menedżer ploterów zwiera kreator Dodaj ploter – Add-A-Plotter Wizard

 

 

 

Style wydruku

Style wydruku sterują wyglądem wydrukowanych obiektów lub warstwa przez określenie cech, takich jak szerokość linii, kolor i styl wypełnienia.

Tablice ze stylami wydruku zawierają grupy stylów wydruku.

2 opcje działania stylów wydruku: style zależne od kolorów i nazwane style wydruku.
Rysunek może korzystać tylko z tablicy zawierającej jeden typ stylów wydruku. Tablice zawierające jeden typ stylów wydruku można przekształcić w tablice ze stylami drugiego typu. Można tez zmienić rodzaj tablicy już przypisanej do danego rysunku.

W tablicy ze stylami wydruku zależnymi od kolorów, kolor obiektu określa sposób, w jaki obiekt zostanie wydrukowany.
Pliki z tymi tablicami mają rozszerzenie CTB. Stylów tych nie można przypisać bezpośrednio do obiektów. Aby zmienić wygląd obiektu na wydruku należy przypisać mu inny kolor. Np. wszystkie czerwone obiekty zostaną wydrukowane jednakowo.

Tablice z nazwanymi stylami wydruku zawierają style, które są przypisane bezpośrednio do obiektów i warstw. Pliki z tymi tablicami mają rozszerzenie STB. Zastosowanie tych stylów pozwala na to, aby każdy obiekt rysunku został wydrukowany w inny sposób, niezależnie od przypisanego do niego koloru.

 

 

 

Aby rozpocząć

Działanie                                           Menu                                     Pasek narzędzi

Tworzenie nowego arkusza              – Wstaw à Arkusz                            Arkusze

Uruchomienie Menedżera ploterów            – Plik à Menedżer ploterów

Tworzenie rzutni w arkuszu              – Widok à Rzutnie

Ustawianie strony                                         – Plik à Ustawienia strony

 

POMOCARKUSZ, USTAWIENIASTR, KREŚL, KONWERSJASTYLWYDRUKU, KONWERSJACTB

 

Wytyczne do tworzenia arkuszy i drukowania

Sposób drukowania zależy od tego, czy drukowanie zostanie wykonane z arkusza, czy z zakładki Model.

Drukowanie z arkusza (zalecane)

Działanie

Okno dialogowe

Wymagane czynności

Dodatkowe czynności

1. Skonfigurować ploter

Menedżer ploterów

 

 

Dodać ploter

Edytor konfiguracji ploterów

 

Zmienić konfigurację plotera

2. Wybrać lub utworzyć arkusz

 

Wybrać zakładkę arkusza

Utworzyć arkusz (w kreatorze Utwórz arkusz)

3. Wybrać lub utworzyć konfigurację strony

Ustawienia strony

 

Wybrać zapisaną konfigurację strony

Ustawienia strony zakładka Urządzenie drukujące

Wybrać ploter

Zmienić cechy plotera. Wybrać tablicę ze stylami wydruku. Zmienić zawartość tablicy ze stylami wydruku.

Ustawienia strony zakładka Ustawienia arkusza

Wybrać rozmiar strony i orientacje

 

4. Utworzyć rzutnie i określić skalę widoku

Rzutnie

 

Utworzyć w arkuszu rzutnie

 

 

 

Przeskalować widoki w rzutniach (Skorzystać z paska narzędzi Rzutnie, polecenia ZOOM lub okna Cechy)

5. Uruchomić drukowanie

Drukuj zakładka Urządzenie drukujące i zakładka Ustawienia arkusza

 

Zmienić konfiguracje strony

Drukuj

Wykonać wydruk

Wyświetlić podgląd wydruku

 

Drukowanie z zakładki Model.
Z zakładki model można np. wydrukować rysunek posiadający jeden widok.

Działanie

Okno dialogowe

Wymagane czynności

Dodatkowe czynności

1. Skonfigurować ploter

Menedżer ploterów

 

 

Dodać ploter

Edytor konfiguracji ploterów

 

Zmienić konfigurację plotera

2. Określić skalę

 

Przeskalować istniejący tekst, wymiary, rodzaje linii i blok ramki rysunkowej, aby zostały wydrukowane w poprawnej skali po przeskalowaniu modelu do drukowania

 

3. Uruchomić drukowanie

Drukuj zakładka Urządzenie drukujące i zakładka Ustawienia arkusza

Wybrać ploter

Zmienić cechy plotera.
Wybrać tablicę ze stylami wydruku.

Zmodyfikować tablicę ze stylami wydruku.

 

Drukuj zakładka Ustawienia wydruku

Wybrać rozmiar strony i orientację

 

 

Drukuj zakładka Ustawienia wydruku

Wybrać obszar wydruku

 

 

Drukuj zakładka Ustawienia wydruku

Wybrać lub ustalić skalę wydruku

 

Drukuj

Wykonać wydruk

Wyświetlić podgląd wydruku

 

 

Praca z arkuszami

Arkusz w obszarze papieru reprezentuje arkusz rysunkowy. W arkuszu można ustawić stronę do drukowania i obejrzeć podgląd wydruku. Arkusze pokazują granicę strony i aktualny obszar objęty drukowaniem. Rozmiar strony i obszar wydruku zależą od drukarki lub plotera przypisanego do arkusza. Standardowo, nowy rysunek posiada oprócz zakładki Model jeszcze 2 zakładki arkuszy. Każdy arkusz może być powiązany z innym urządzeniem drukującym lub innym ustawieniem strony.

 

Tworzenie rzutni w arkuszu.

Podczas tworzenia arkusza można dodać do arkusza jedną lub kilka rzutni. W arkuszu automatycznie pojawia się jedna rzutnia. Za pomocą rzutni można w zakładce arkusza rozmieścić widoki rysunku. Utworzenie rzutni w arkuszu pozwala oglądać i modyfikować obiekty istniejąc na zakładce Model. Każda rzutnia może posiadać własną skalę, cechy wydruku i ustawienie widoczności warstwa.

 

Tworzenie i edycja arkuszy

Arkusz można utworzyć korzystając z kreatora Utwórz arkusz, wstawić arkusz z istniejącego szablonu rysunkowego lub utworzyć nowy arkusz w oparciu o prototyp.

Po utworzeniu arkusza można wstawić do niego blok ramki tytułowej i utworzyć lub usunąć rzutnie.

Podczas tworzenia arkusza należy określić parametry ustawienia strony i plotera:

Powiązać z arkuszem drukarkę lub ploter

Określić dla arkusza rozmiar papieru

Wybrać orientację papieru.

Arkusze można zmodyfikować w dowolnym czasie. Po naciśnięciu prawego klawisza myszy na zakładce arkusza jest dostęp do opcji.

 

 

Drukowanie

Po odpowiednim przeskalowaniu proces drukowania można podzielić na 3 etapy:

Co drukować – widoczność warstw i cecha warstw Drukuj/Nie drukuj.  Można tez wybrać obszar rysunku do wydruku.

Jak drukować – ustawienia skali, koloru, szerokości linii i rodzaju linii.  Sterowanie za pomocą tablic ze stylami wydruku.

Style wydruku:
Acad – standardowa tablica ze stylami wydruku,

Fill Patterns – różne wzory wypełniania obiektów dla piewszych 9 kolorów (np. Solid, Crosshatch, Horizontal Bars)

Grayscale – kożdy kolor zostanie zastąpiony najbliższym odwzorowaniem w skali szarości)

Monochromie – wszystkie kolory są drukowane jako czarne

Screening 50% - wszystkie kolory są drukowane z 50% intensywnością.

Podczas drukowanie lub ustawiania strony można nie stosować żadnej tablicy ze stylami wydruków, wybierając z listy tablic Brak.

Gdzie drukować  - urządzenie drukujące. Po wybraniu drukarki/plotera należy wybrać rozmiar papieru, orientację (i ewentualnie marginesy).

 

Okno dialogowe Drukuj

W oknie dialogowym Drukuj można sterować drukowaniem korzystając z zakładki Urządzenie drukujące i Ustawienia wydruku.

Na zakładce Urządzenie drukujące należy wybrać drukarkę lub ploter i odpowiednią tablicę ze stylami wydruku.

Na zakładce Ustawienia wydruku należy określić obszar wydruku, skalę wydruku, rozmiar papieru i położenie rysunku na papierze.
Należy wyświetlić pełny podgląd wydruku i sprawdzić czy obraz wygląda poprawnie. Jeżeli nie, to należy wprowadzić zmiany do ustawienia strony i tablicy ze stylami wydruku, dołączonej do arkusza.

 

Polecenie Drukuj – Plot – przykładowe kopie ekranu

Drukuj

Plot Settings – Ustawienia wydruku

 

Plot Device – Urządzenie drukujące

Plot to file – kreśl do pliku (zamiast bezpośrednio na drukarkę lub ploter)

Numer of copies – ilość kopii

Name – nazwa urządzenia drukującego

 

 

Plot Settings:

Page setup name – nazwa ustawienia – można zapisać i wybrać poprzedni – Previous

Page size – wybór rozmiaru kreślenia

Printable area – granice kreślenia – inches – cale, lub mm

Plot area:
Limits – Granice kreślenia: Granice rysunku

Extents – zakres

Display – ekran

Window – okno – wskazujemy oknem

Drawing orientation – orientacja kreślenia – Portrait – pionowa, Landscape – pozioma

Scale – skala : Scaleń to Fit – dopasowana lub wybieramy skalę albo wpisujemy

Center the plot – centrowanie rysunku

Plot options:

Plot object lineweigths  - kreślenie z zachowaniem grubości obiektów

Plot with plot styles – kreślenie ze stylami wydruku

Plot objects lineweights

Full Preview – pełny podgląd

Partial Preview – częściowy podgląd

 

 

 

 

 

 

 

Plot Device

 

Wybrano drukarkę PDFCreator i Plot style table

Plot style table [pen assignments]  - tablica stylów wydruku – przypisania pisaków

 

 

Edit – edycja stylu – Form View

- styl acad.ctb

Table view

 

 

 

Properties – właściwości

 

 

Ustawienia obramowania