Zadanie 1: Pierwsze kroki  z podstaw  AutoCAD a 

Start AutoCAD i utworzenie nowego rysunku
Ekran podstawowy, dostosowanie AutoCADa do własnych potrzeb, ustalenie środowiska

Rysowanie linii, szeregu  odcinków, wieloboku

Wybór i usuwanie obiektów

Powiększanie i panoramowanie obrazu - Zoom i Pan

Warstwy

Uwaga: Polecenia AutoCADa w wersji polskiej a  obok po znaku / , z podkreślnikiem - w wersji  miedzynarodowej (angielskie poprzedzone _)
np. LINIA / _LINE


 Ekran podstawowy (kursor graficzny, obszar rysunku, interfejs użytkownika)

 1. Uruchomienie AutoCADa i zapis rysunku
  Uruchom AutoCAD i zapisz nowy rysunek Nazwisko1.dwg, w folderze AC_Nazwisko
  Aby otworzyć AutoCAD,
  kliknij menu Start (Windows) (Wszystkie) Programy Autodesk AutoCAD   AutoCAD wesja AutoCAD
  otwiera okno z pustym rysunek plik o nazwie Drawing1.dwg  lub Rysunek1.dwg.
  Zapisz rysunek: Plik zapisz, wybierz folder (AC_Nazwisko), Plik Nazwisko1 (swoje nazwisko, bez polskich liter).
  Sprawdź wersję zapisu pliku i jakie są mozliwe.

 2. Zapoznaj  się z obszarami ekranu AutoCADa
  przerysuj główne elementy AutoCAD do zeszytu:
  kursor graficzny, menu główne, pasek warstw,
  obszar dialogowy (linia/e poleceń), obszar rysunku, interfejs użytkownika (paski narzędzi itp.)

  -  podmenu z menu głównego uzupełnij w ramach zadania domowego ze strony Internetowej

 3. Zapoznaj się z poleceniami Cofnij / _UNDO - Ctrl Z  i ESC – anulowanie polecenia
  oraz innymi poleceniami z podmenu Edycja:
  Odtwórz / _Redo - Ctrl Y i innymi

    Ustalenia środowiska:  jednostki rysunkowe, granice, siatka punktów

Dostosowanie AutoCADA do własnych potrzeb

 1. Ustalenie jednostek
  1)  Wejdź w ustawienia rysunkowe i ustal jednostki metryczne [mm] a kąty w gradach:  Menu górne, Format, Jednostki
  Jednostki rysunku: Długość w mm – dziesiętne, dokładność 3 miejsca po przecinku
  Kąt – grady, dokładność 4, kierunek zgodny z ruchem zegara (zaznaczyć prostokącik)
  2) Wpis polecenie JEDN (Jednostki) / _UNITS i poustawiaj kolejno jednostki jak wyżej

 2. Ekran
  Wejdź w Narzędzia, Opcje, wybierz zakładkę Ekran, ustaw kolor tła na inny czytelny, np. biały, gdy był czarny lub odwrotnie
  Sprawdź inne parametry, zanotuj rozdzielczość wyświetlacza.
  Ustaw inny rozmiar krzyża nitkowego,  przy pomocy suwaka.
  Sprawdź automatyczny zapis (czas zapisu) w opcji "Otwórz i zapisz"  i ustal na 20 minut 
  Sprawdź wymiary celownika - PickBox Size (prostokąt) w opcji Wybór - polecenie _PICKBOX
  oraz AutoSnapMarker Size w opcji Rysuj
  W opcji Pliki sprawdź lokalizację zapisu plików tymczasowych

 3. Wyciąg nowe paski narzędzi:
  1)  Widok, Paski narzędzi, dodaj np. Zoom
  2) Kliknij prawym przyciskiem myszy na pustym obszarze menu górnego
  i wybierz niektóre brakujące elementy w opcji ACAD, np. Zmiana, Zapytania
  Rozmieść w wygodnym miejscu nowe paski narzędzi

  Projektowanie precyzyjne: siatka, skok, tryby lokalizacji


 4. Lokalizacja względem obiektu, siatka, orto, skok
  1) Wybierz  Narzędzia, Ustawienia rysunkowe,Lokalizacja względem obiektu” ,
  zaznacz KONIEC, Punkt przecięcia, Symetria
  2) Analogicznie ale przy pomocy komendy OBIEKT / _OSNAP ustal
  PUNKT i KWAdrant
  3) Sprawdż skok i siatkę - nastawy w opcji "Skok i Siatka"
  4) Wyjdź  z ustawień i naciśnij klasiwsz F7 - włacza wyłącza siatkę: SIATKA / _GRID  
  5) Naciśnij F8 - tryb ORTO - polecenie ORTO / _ORTHO
  6)  Nacisnij F9 - tryb SNAP - skok właczony albo wyłaczony, polecenie SKOK / _SNAP
  - rysowanie tylko skokowo (punkty z ustalonej siatki)
  7) Sprawdź działanie tych przełaczników klikajac myszą  w przyciski na linii statusowej

 5. Granice rysunku
  Ustal granice rysunku w mm na format A4 poziomy: 0,0; 297,210 mm
  1) Menu Format, Granice rysunku
  2) Polecenie GRANICE / _LIMITS
  Podaj współrzędne narożnika lewego dolnego: 0,0  
  oraz górnego prawego: 297, 210

 6. Zapisuj systematycznie rysunek: Plik, Zapisz
  Plik Zapisz
  lub polecenie:  Zapisz / _SAVE; 
  lub szybciej klikajac na ikonę dyskietki jeśli jest wyciągnięta
  (Uwaga: REZYGNU / _QUIT - wyjście bez zapisu rysunku)

  Projektowanie 2D (dwuwymiarowe)


 7. Rysowanie pojedynczych odcinków  oraz linii łamanych
  Narysuj  3 dowolne odcinki (linie) oraz linę łamaną złożoną z 3 odcinków

1)      Menu główne, Rysuj, Linia,

Pojawi się polecenie Początek linii

Ustaw kursor w punkcie początkowym, pojawi się krzyżyk

Wskaz kolejne  punkty, Enter  lub Spacja kończy wprowadzanie linii.


2)      Z paska narzedziowego Rysuj, ikona Linia

3)      Z linii poleceń: LINIA /  _LINE lub skrót polecenia L

 

 1. Zaznaczanie i kasowanie obiektów
  Skasuj 2 linie: przez wskazanie oraz [DELETE] oraz drugim sposobem - polecenie USUŃ / _ERASE
  A.  Przy pomocy [Delete]

1)       Przesuń kursor na pierwszej linii, aby ją zaznaczyć -będzie przerywana (można wybrać kilka obiektów, teraz jeden)

2)       Kliknij przycisk myszki, aby wybrać linię. Element wybrany, gdy trzy
pojawią się uchwyty zaznaczenia kwadratu i zmiany linii przerywanej linii.

3)       Naciśnij klawisz [Delete] na klawiaturze, aby usunąć linię. 
B.  Przy pomocy polecenia USUŃ

Wykonaj kasowanie 2-giej linii przy pomocy USUŃ a w wersji międzynarodowej _ERASE
(bez podkreślnika w wersji anglosaskiej)
- wpisz polecenie i wskaz linię

 

 1. Linie, Wieloboki  - wprowadzanie kursorem i ze współrzędnych
  Narysuj 2 wieloboki złożone z 5 oraz 4 odcinków.
  1) W pierwszym dowolnym wieloboku przez wskazywanie kursorem,
  zamykamy pisząc Z / _C  (od Zamknij i _Close)
  2) W drugim wieloboku podajemy współrzędne narożników:
  55.29, 98.43
  120.42, 179
  175, 136
  134.16, 76.23
  i zamykamy wielobok przez Z lub _C
  Jeżeli wieloboki zachodzą na siebie to wymaż pierwszy i narysuj go ponownie w innym miejscu.

 2. Zaznaczanie obiektów prostokątem, usuwanie  i odtworzanie elementów
  1)  Zaznacz pierwszy wielobok prostokątem obejmującym go,
  zaczynając obrys prostokąta od lewego dolnego rogu, kończąc na górnym prawym
  Gdy figura będzie zaznaczona, naciśnij [DEL.]
  Odzyskaj ponownie przez polecenie Oddaj lub _OOPS
  lub Cofnij (Undo) w menu Edycja lub CTRL Z
  2) Zaznacz ponownie wielobok prostokątem zaczynając od prawego górnego narożnika,
  w kierunku dolnego lewego, nie obejmując całej figury ale by były dotknięte wszystkie krawędzie.
  Wykasuj ponownie – powinien zniknąć cały wielobok, mimo, że był nie ograniczony prostokątem wyboru.

  Powiększanie i panoramowanie obrazu

   
 3. Powiekszanie i panoramowanie obrazu - ZOOM, PAN
  A. Wykonaj ZOOM jednego z wieloboków, potem ZOOM całości a następnie ZOOM drugiego.
  1) Sprawdź  opcje ZOOM z menu górnego: Widok, Zoom
  2)  Z  klawiatury wpisz  polecenie ZOOM
  3) Wykonaj powiększenie/pomniejszenie  kręcąc kółkiem myszy
  4) Uruchom polecenie z przycisków paska narzędziowego ZOOM
  B. Analogicznie Sprawdź opcje polecenia PANoramowania (Nowy fragment):
  1)  menu: Widok, Nowy fragment
  2) z klawiatury:  NFRAGM / _PAN
  3) Z przycisków paska narzędziowego (jeśli brak to wyciąg ten pasek)

 4. Zmiana koloru obiektu
  Zmień kolor linii wieloboków
   1)  zaznacz w pierwszym wieloboku kolejno odcinki i zmień im kolory  
  - prawy klawisz myszy i właściwości , kolor
  - Menu: Zmiana, Cechy
  - polecenie _CHANGE lub Zmień, Cechy, Kolor,
  np. Czerwony (_red), zielony (_green)
  2) W drugim wieloboku:
  zaznacza cały wielobok przez objęcie go prostokątem
  i zmień kolor wszystkich odcinków na jednakowy, np. niebieski.

  Warstwy


 5. Zakładanie warstw
  Załóż nowe warstwy rysunku: RYSunkowa1, RYS2, RYS3
  - korzystając z paska menedżera warstw, nowa  – warstwa RYSunkowa1
  - przy pomocy polecenia WARSTWA / _LAYER –nowa  -  warstwa RYS2
  - z menu góenego: Format, Warstwa

 6. Zmiana warstw
  1) Zmień warstwę wieloboków z dotychczasowej 0
  na RYSunkowa1 i RYS2
  Uwaga: domyślnie jest zawsze warstwa 0 i nie można jej skasować
  2) Zmień warstwę bieżącą (na której rysujemy) na RYS2
  3) Usuń warstwę RYS3 

 7. Zgłoś wykonanie zadania, pokaż wyniki, następnie skopiuj plik na dyskietkę oraz przekaż ją  prowadzącemu.

 Powtórz sobie w domu i opisz w zeszycie problemy podane ponizej,
korzystając z pomocy dokumentacji AutoCADa

lub opisu na stronie Internetowej .Do utrwalenia:

Wiadomości i umiejętności
1. Uruchomienie AutoCADa, zapis rysunku.    P
2. Znajomość głównych elementów ekranu podstawowego AutoCADA    P
3. Znajomość opcji cofania  i anulowania oraz odtworzenia polecenia    P
4. Dostosowanie AutoCADa do własnych potrzeb:
kolory tła, krzyż nitek i inne parametry,  wyciagnięcie pasków narzędzi,     Pp
5. lokalizacja względem obiektu, siatka, skok, orto, granice rysunku    P
5. Zapis rysunku    P
8. Rysowanie pojedynczych linii i łamanych    P
9. Zaznaczanie i kasowanie pojedynczych obiektów.    {
10. Rysowanie łamanej zamkniętej (wielobok - opcja Z / _C)    P
11. Zaznaczanie prostokątem obejmującym (dół lewy do góra prawy)    
oraz przecinajacym (z góra prawy do dołu lewy).    P
12. Wymazywanie i odtwarzanie obiektów    P
13. Powiekszanie i panoramowanie obrazu     P
14. Zmiana koloru obiektu    P
15. Warstwy: zakładanie, zmiana, usuwanie    P

Znajomość poleceń AutoCADa:
Do zapamiętania polecenia AutoCADa - wersja polska i miedzynarodowa (angielska z podkreślnikiem z przodu)    - P
COFNIJ     _UNDO
ODTWÓRZ    _REDO
JEDN    _UNITS
OBIEKT    _OSNAP
SIATKA    _GRID
ORTO    _ORTHO
SKOK    _SNAP
ZAPISZ    _SAVE
Z    _C    (zamyka linię - wielobok)
ODDAJ    _OOPS
ZOOM    ZOOM
WARSTWA    _LAYER
LINIA    _LINE


P - poziom podstawowy,  Pp - ponadpodstawowy

Problemy te wystapią na sprawdzienie.