Zadanie 2

  1. Wprowadzanie poleceń.
  2. Wprowadzanie liczb, obliczenia matematyczne
  3. Wprowadzanie  punktów i współrzędnych w uładach prostokątnych i biegonowych, bezwzglęnych i względnych
  4. Zbiór wskazań, wybieranie obiektów, uchwyty.


Wprowadzanie poleceń 
wpisanie nazwy polecenia na klawiaturze i naciśnięcie <Enter> lub <Spacja>
z paska poleceń
z menu górnego
z digitizera

1. Uruchom AutoCADa, zapisz rysunek pod nazwą Nazwisko2_a w swoim katalogu
Ustaw granice na 420*297, jednostki:długości  mm, Katy w gradach 4 miejsca dziesiętne

2. Narysuj odcinki
AB o współrzędnych A(100, 100), B(200.50, 198.45)
BC :C(250,150)
CD; D(300,200)
Uwaga: By rozpocząć z ostatnio narysowanego punktu - naciśnij Enter
Wprowadż polecenia LINIA dla wykreślenia tego odcinka we wszystkich opcjach:
1). Z klawiatury - polecenie L (Linia / _Line) - AB
2). Z paska narzedzi rysunkowych (Rysuj) - BC
3)  Z menu górnego - CD
Zmierz odległości kolejnych odcinków i wpisz do zeszytu
- polecenie ODLEG / _DIST - wskaż końce przy ustawionej lokalizacji na końce (_OSNAP _END)

3. Wprowadzanie liczb - z kropką dziesiętną

Wprowadzanie liczb:


1) Wykonaj obliczenia przy pomocy polecenia _CAL - działania i wyniki zapisz do zeszytu
a) 2*5.2
_CAL <Enter> 2*5.2 <Enter>
analogicznie
b) 2^3*2+10.5
c) Pierwiastek z 10  ==>  _CAL  <Enter>  SQRT(10)

2) Wykonaj obliczenia w linii poleceń korzystając z odwrotnej notacji polskiej  
- nawias otwierajacy, znak dzziałania, argumenty, znak zamykajacy)
a) 1+2+3+4+5
(+ 1 2 3 4 5)
b) 2*3+5
(+ (* 2 3.0)  5)
c) 27.3 /5   (czyli 27.3 :5)
(/ 27.3 5)

4. Wprowadzanie punktów i współrzędnych

Są 3 sposoby wskazania punktu:

za pomocą kursora, ustawiając go w wybranym miejscu ekranu
za pomocą klawiatury wpisując współrzedne punktu
wykorzystując pewne charakterystyczne miejsca (punkty) wcześniej narysowanych obiektów
W AutoCADzie zdefiniowany jest standardowo układ współrzednych prostokatnych XYZ matematyczny.
Oś Xaut jest pozioma, Y pionowa.
W geodezji jest układ geodezyjny: Xgeod pionowa, Ygeod pozioma.
Współrzedne geodezyjne stosujemy w AutoCADzie zamieniając X na Y i odwrotnie Y na X, czyli
Xaut = Ygeod,;     Yaut=Xgeod

Są 3 typy współrzędnych
Wyświetlanie współrzędnych włacza/wyłącza się klawiszem F6

Zapisz rysunekZałóż nowy plik rysunku  Nazwisko2_b

1) Ustaw granice rysunku na (0,0), (10,10), siatka co 1,

2) Narysuj trójkąt o wierzchołkach (1,1), (3,1), (2,2)
Polecenie: _LINE (lub Linia lub L)
1, 1    <Enter>
2,2     <Enter>
_Close  (lub Z - Zamknij lub _C od _Close)
Zmierz pole tego trójkata, wszkazując punkty (ustaw lokalizację na koniec i przecięcie)
Polecenie: POLE lub _AREA
Wpisz do zeszytu.

3) Narysuj prostokąt o szerokości 2 i wysokości 3
Polecenie: Linia
Z punktu: - dowolny na ekranie
Do punktu:  @2,0   (przyrost DX=2, DY=0) - bok poziomy, dolny
Do punktu: @0,3    (DX=0, DY=3)    - bok pionowy, prawy
Do punktu @-2,0 (DX=-2, DY=0) - bok poziomy górny, wracamy się w lewo
Do punktu @0,-3 lub Z (zamknij ) lub _C (_close)
Zmierz przekątną prostokąta  - polecenie ODLEG lub _DIST lub Narzędzia, Zapytania, Odległość
oraz kąt kierunkowy (azymut w układzie matematycznym AutoCADa).
Sprawdź poleceniem LISTA  / _LIST
Wyznacz współrzędne bezwzględne punktów prostokąta, poleceniem  ID lub z menu górnego
Wpisz przekatne i współrzędne do zeszytu - narysuj szkic

4) Narysuj odcinek o długości 2, zaczepiony w punkcie (1,1), pod katem 45 stopni względem osi x
a) Wprowadź jednostki kątowe w stopniach (poleceniem JEDN lub _UNITS), orientacja przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
b) Wprowadź polecenia:
Command: / Polecenie: L (LINIA lub _LINE)
From point: 1,1
To point: @2<45
To point: <ENTER>

5) Narysuj kwadrat o długości 3, zaczepiony w punkcie (4,4), stosując  długości i kąty kierunkowe w stopniach
L
Z punktu: 4,4
Do punktu: @3<0
Do punktu: @3<90
Do punktu: @3<180
Do punktu: @3<-90
<Enter>


Zbiór wskazań, wybieranie obiektów, uchwyty.

Zbiór wskazań

Można wybrać jeden lub więcej obiektów do edycji (np. kopiowania czy wymazania).
Zbiór takich obiektów nazywa się "zbiorem wskazań".
Do zbioru wskazań można dodawać elementy lub usuwać z niego.
Obiekty wybrane są wyróżnione.
Większość poleceń edycyjnych umożliwia, po wywołaniu polecenia, dokonanie wyboru obiektów do edycji.

Przy tworzeniu zbioru wskazań można posługiwać się opcjami:


OPCJE WYBORU OBIEKTU  z uwzględnieniem poleceń w jezyku angielskim

 (punkt) ->jeden obiekt
Multiple - Wiele -> Wiele obiektow wybranych przez wskazanie
Last - oStatni -> Ostatni obiekt
Previous-Poprz -> Wszystkie obiekty z poprzedn. zbioru wskaz.
Window - Okno -> Obiekty zawarte w oknie
Crossing-prZec -> Obiekty zawarte w oknie i przecinajace okno
Box - RAmka -> Jak Window - prawy kier lub Cross - lewy
AUto-AUto - tak jak ramka jesli pusty lub jeden obiekt
SIngle- Jeden -> Jeden obiekt dowolnego typu
Add -Dodaj -> Tryb dodawania do zbioru wskazan
Remove-Usun -> Tryb usuwania -usuwanie kolejnych obiektow ze zbioru
Undo-Cofaj -> Cofniecie ostatnio wybranej opcji
All - Wszystko

6) Zaznacz 2 sąsiednie boki kwadratu - pokażą się uchwyty.
Rozciagnij wspólny punkt obu boków. Wypróbuj inne opcje z uchwytami.

7) Napisz polecenie _ERASE / Wymaż
i dodawaj do zbioru wskazań opcje wyboru: istniejacych obiektów, które będą kolejno zanzaczane
wskaz jeden obiekt (krawędź) a następnie
RA /_Box - ramka
Z / _C - przecięcie
O / _W - okno
WS / _All  - wszytko
Naciśnij <Enter>
Po wymazaniu napisz ODDAJ / _OOPS.
Obiekty zostaną przywrócone.

8) Nagraj rysunki na dyskietce
Zgłoś wykonanie zadania.


9) Powtórz sobie w domu tematykę zajęć i opracuj poniższe zadania

1. Metody wprowadzania poleceń
2. Jakimi klawiszami kończymy / uruchamiamy napisaną komendę w linii poleceń
3. Jakim znakime zaczynają się komendy międzynarodowe - z języka angielskiego
4. Czy można używać skrótów poleceń zamiast pełnej nazwy, np. LINIA czy _LINE - podać przykład/y
5. Czym rozdzielamy cyfry dziesiętne w AutoCADzie (kropka, przecinek?)
6. Polecenie na wyświetlenie odległości (po polsku i angielsku) oraz skróty
7. Jak można wykonać proste obliczenia w linii poleceń - 2 metody. Napisz wzory na sumę 4 dowolnych liczb.
8. Jak przechodzimy z układu  geodezyjnego współrzędnych na układ matematyczny w AutoCADzie,
by wykreślić obiekt czy mapę.
9. Typy współrzędnych w AutoCADzie (bezwzględne, ... biegunowe...)
10. Jak wprowadzamy polecenia rysowania (podać przykłady) mając:
a) współrzedne bezwzględne
b) przyrosty (np. szerokość i długość prostokąta)
c) długości kąty kierunkowe (azymuty) w przyjętej orientacji kątów
11. Jak właczamy i wyłaczamy wyświetlanie współrzednych
12. Do czego służą polecenia _AREA i _LIST (LISTA)?
13. Co to jest zbiór wskazań, do czego służy, opcje.
14. Polecenie do wymazania obiektów 
15. Polecenie do zwrócenia obiektów skasowanych (przed chwilą)

Polecenia
_CALC
LISTA / _LIST
POLE / _AREA
COFNIJJ /_UNDO
USUŃ / _EMOVE
WYMAŻ / _ERASE
ODTWÓRZ    _REDO
JEDN    _UNITS
OBIEKT    _OSNAP
SIATKA    _GRID
ORTO    _ORTHO
SKOK    _SNAP
ZAPISZ    _SAVE
ODDAJ    _OOPS
ZOOM    ZOOM
WARSTWA    _LAYER
LINIA    _LINE,  L
OKNO / _WINDOW
OSTATNI / _LAST
PRZECIECIE / _CROSSING
WSZYSTKO / _ALLProblemy te wystapią na sprawdzianie.