Zadanie 2

I. Powtórka, uzupełnienie  z 15.09.2010
Obliczenia matematyczne - _CAL, wiersz poleceń - odwrotna notacja polska
Wprowadzanie  punktów i współrzędnych w uładach prostokątnych i biegonowych, bezwzglęnych i względnych
Zbiór wskazań, wybieranie obiektów, uchwyty.

II.  Treści nauczania - tematy lekcji na 22.09.2010
  1. Oglądanie rysunku: ZOOM, -NFRAGM /_PAN,  PRZERYS /_REDRAW, REGEN, ROZDZ/_VIEWRES
  2. Projektowanie precyzyjne: układy współrzędnych, siatka, skok, orto, tryby lokalizacji


Ad. I. Powtórzenie

Obliczenia matematyczne - wiersz poleceń - odwrotna notacja polska

1) Wykonaj obliczenia przy pomocy polecenia _CAL - działania i wyniki zapisz do zeszytu
a) 2*5.2
_CAL <Enter> 2*5.2 <Enter>
analogicznie
b) 2^3*2+10.5


2) Wykonaj obliczenia w linii poleceń korzystając z odwrotnej notacji polskiej  
- nawias otwierajacy, znak działania, argumenty, znak zamykajacy)

a) 22+10-5.5 +6
(+ 22 10 -5.5 6)
Objaśnienia:  Nawias otwierajacy, działanie, liczby,  nawias zamykajacy

b) 20*5.2 - 2*3
(-  (* 20 5.2) (* 2 3.0))

c) 27.3 /5   (czyli 27.3 :5)
(/ 27.3  5)

Wprowadzanie  punktów i współrzędnych w uładach prostokątnych i biegonowych, bezwzglęnych i względnych

Wprowadzanie punktów i współrzędnych
Są 3 typy współrzędnych
Wyświetlanie współrzędnych włacza/wyłącza się klawiszem F6

Załóż nowy plik rysunku  Nazwisko3

1) Ustaw granice rysunku na (0,0), (10,10), siatka co 1,
Polecenia:
GRANICE
SIATKA

2) Narysuj trójkąt o wierzchołkach (1,1), (3,1), (2,2)

Polecenie:  L  (lub Linia lub _LINE)
1,1    <Enter>
3,1    <Enter>
2,2     <Enter>
Z  lub _Close  (Zamknij lub _C od _Close)

3) Narysuj prostokąt o szerokości 2 i wysokości 3, początek w dowolnym miejscu

Polecenie: Linia
Z punktu: - dowolny na ekranie
Do punktu:  @2,0   
Do punktu: @0,3    
Do punktu @-2,0 
Do punktu @0,-3
lub Z (zamknij ) lub _C (_close)

4) Narysuj kwadrat o długości 3, zaczepiony w punkcie (4,4), stosując  długości i kąty kierunkowe w stopniach
L (Linia)
Z punktu: 4,4
Do punktu: @3<0
Do punktu: @3<90
Do punktu: @3<180
Do punktu: @3<-90
<Enter>


Zbiór wskazań, wybieranie obiektów, uchwyty.

Zbiór wskazań

Można wybrać jeden lub więcej obiektów do edycji (np. kopiowania czy wymazania).
Zbiór takich obiektów nazywa się "zbiorem wskazań".
Do zbioru wskazań można dodawać elementy lub usuwać z niego.
Obiekty wybrane są wyróżnione.
Większość poleceń edycyjnych umożliwia, po wywołaniu polecenia, dokonanie wyboru obiektów do edycji.

OPCJE WYBORU OBIEKTU  z uwzględnieniem poleceń w jezyku angielskim

 (punkt) ->jeden obiekt
_Multiple - Wiele -> Wiele obiektow wybranych przez wskazanie
_Last - oStatni -> Ostatni obiekt
Previous-Poprz -> Wszystkie obiekty z poprzedn. zbioru wskaz.
_Window - Okno -> Obiekty zawarte w oknie
_Crossing-prZec -> Obiekty zawarte w oknie i przecinajace okno
_Box - RAmka -> Jak Window - prawy kier lub Cross - lewy
_AUto-AUto - tak jak ramka jesli pusty lub jeden obiekt
_SIngle- Jeden -> Jeden obiekt dowolnego typu
_Add -Dodaj -> Tryb dodawania do zbioru wskazan
_Remove-Usun -> Tryb usuwania -usuwanie kolejnych obiektow ze zbioru
_Undo-Cofaj -> Cofniecie ostatnio wybranej opcji
_All - Wszystko

5) Zaznacz 2 sąsiednie boki kwadratu - pokażą się uchwyty.
Rozciagnij wspólny punkt obu boków. Wypróbuj inne opcje z uchwytami.

6) Napisz polecenie _ERASE / Wymaż
i dodawaj do zbioru wskazań opcje wyboru: istniejacych obiektów, które będą kolejno zanzaczane
wskaz jeden obiekt (krawędź) a następnie
RA /_Box - ramka
Z / _C - przecięcie
O / _W - okno
WS / _All  - wszytko
Naciśnij <Enter>
Po wymazaniu napisz ODDAJ / _OOPS.
Obiekty zostaną przywrócone.


Ad II  Tematy aktualne
  1. Oglądanie rysunku: ZOOM, -NFRAGM/_PAN,  PRZERYS/_REDRAW, REGEN, ROZDZ/_VIERES
  2. Projektowanie precyzyjne: układy współrzędnych, siatka, skok, orto, tryby lokalizacji

1.  Oglądanie rysunku:
ZOOM, -NFRAGM /_PAN,  
PRZERYS /_REDRAW, REGEN, ROZDZ/_VIEWRES


Zoompowiększa lub pomniejsza obraz aktywnego rysunku.
 
Pasek narzędzi: Widok > Zoom Okno
Menu: Widok > Zoom > Zoom
Klawiatura: ZOOM
Alias: Z

Zadanie:
1) Napisz
ZOOM i zobacz opcje:
2) Zobacz opcje ZOOM w menu Widok

Opcje:

·          Wszystko / ALL  - takie powieszenie by na ekranie znalazł sie obszar lezący w  granicach rysunku - LIMITS. 
Jeśli rysunek przekracza granice to  pokazany zostanie cały rysunek w możliwie największej skali.
Jest odpowiednikiem ZOOM Zakres

·           Centrum / Center C - podaje sie punkt centralny, który będzie na środku ekranu  oraz wysokość powiększanego obszaru
·          Dynamic D - powieszenie dynamiczne.
Na ekranie ukaże się prostokąt  z X w środku, który można przesuwać.
Wymiary prostokąta  zmieniamy naciskając lewy guzik myszy - przy prawej krawędzi  pojawi się strzałka.
Wymiary prostokąta zmieniają się  przy poruszaniu myszą lub kursorem. 
Naciskając lewy guzik  myszy wracamy do przesuwania prostokąta. 
Po wybraniu prosto kata o zadanych wymiarach i położeniu naciskamy prawy guzik  myszy.

·          Zakres Z / Extents  E  - cały rysunek na ekranie w możliwie największej  skali
·          Poprzedni  / Previous - poprzednie powieszenie
·          Lewy  / Left - podaje sie lewy dolny róg powiększanego obszaru oraz jego wysokość
·          Okno  / Window - wybiera sie na ekranie okno (prostokąt), który wypełni  cały ekran
·          ZOOM n  -
gdy n=1 to równoznaczne to jest ZOOM All 
à ZOOM 1
gdy n>1 - powiększenie n razy względem widoku pełnego - ZOOM All, np. ZOOM 2
n<1 - pomniejszenie względem ZOOM All, np. ZOOM 0.5

·          ZOOM nX - powiększenie określoną ilość X razy względem bieżącego  powiększenia
- np. ZOOM 2x - powiększenie 2 razy,   ZOOM 0.5x - 0.5x czyli pomniejszenie dwukrotne


Zadanie:

A) Rysowanie linii
Narysować kolejne linie jak niżej:
a) z punktu (2, 1) i stosując przyrosty @dx, dy : 0, 5   oraz -10,2
  Polecenie: LINIA /  LINE  L
   z punktu t: 2,1
   do punktu:   @0,5
   Do punktu @-10,2
   Do punktu:  Zamknij  Z
/ Close C
b)
   Polecenie:  L
   From point: 6,4
   To point: @0.5,0
   To point: @-0.25,1
   To point: close
c)
   Polecenie:  L
   From point: 9,4
   To point: @1<0
   To point: @-0.5,0
   To point: @1<180
   To point: Z / C
lose

B)  ZOOM
   a) Powiększamy prostokąt: ZOOM Okno / _Window  ( z menu) lub ZOOM O/_W
   b) Przywołujemy cały rysunek: ZOOM  Zakres / _Extents
   c) Powiększamy trójkąt: ZOOM Center
   d) Przywołanie całego rysunku: ZOOM  Wszystko / All
   e) Powiększamy trójkąt i prostokąt za pomocą ZOOM Dynamic
   f) Powrót do poprzedniego powiększenia: ZOOM  Poprzedni / P
revious

C) Rysujemy linię i w trakcie rysowania stosujemy ZOOM ale z opcję apostrofu - w tle,
by powiększyć sobie rejon rysowania

 g) Narysować prostą od punktu (2,1) do górnego wierzchołka trójkąta (dokładnie wskazać)
powiększając okolice tego wierzchołka:

Polecenie:  L
Z punktu: 2,1
Do punktu:
 'ZOOM w (wybieramy z menu górnego ZOOM  Okno / Window lub piszemy   'ZOOM  o / w) 
Wskazujemy górny wierzchołek - dokładnie, ustawiona lokalizacja lub KON i wskazujemy
<Enter>
Powiększamy cały rysunek: ZOOM Z /_Extens
Rysujemy linię (20,2) (22,5)
Powiększamy cały rysunek: ZOOM Z /_Extens

h) Zastosuj ZOOM kręcąc kółkiem środkowym myszki 

PANORAMA -  NFRAGM, PAN

Pozwala przesunąć rysunek w dowolnym kierunku względem ekranu, bez powiększenia
Uwagi:
Komendę ‘PAN można wydać w czasie wykonywania innej komendy, podobnie jak ‘ZOOM
Komenda zmienia wyłącznie położenie punktu na ekranie, współrzędne pozostają bez zmian
 
WSKAZÓWKA
Jeśli twoja mysz posiada środkowe kółko, naciśnij i przytrzymaj go,
a następnie przesuwaj mysz aby panoramować rysunek.

Można czasem panoramować używając klawiszy strzałekZadania z PANoramowania - przesuwania rysunku
 używamy poleceń -NFRAGM / _PAN lub z  menu Widok
 
zad 1)     Wskazujemy 2 punkty – wyjściowy I docelowy
Command: -NFRAGM / -pan
Specify base point or displacement:  [wskazujemy punkt  bazowy na ekranie] - wybierz dowolny
Specify second point: [wskazujemy drugi punkt – docelowy]

zad 2)     Wskazujemy wektor przesunięcia (-10, 2)
Command: -PAN
Specify base point or displacement: -10,2

Specify second point: <Enter>
 
zad 3)      Wskazujemy współrzędne wyjściowe (4, 3) i docelowe (10, 8)
Command: -pan
Specify base point or displacement: 4,3
 Specify second point: 10,8

zad 4)  Przesunąć rysunek taka by jakiś punkt  P1 znalazł się w przybliżeniu na środku ekranu:
Polecenie: Panorama
 Lewo/Prawo/Góra/Dół/SLEwo/SPRawo/SGOra/SDOł/<Baza panoramy>: [wskazujemy punkt  bazowy na ekranie]
Punkt przemieszczenia panoramy: [wskazujemy drugi punkt – docelowy – około środka ekranu]


Przerysowanie i regeneracja rysunku

Polecenia PRZERYS / _REDRAW, _REDRAWALL
 oraz  REGEN i REGENW / _REGENALL

Podczas pracy nad rysunkiem, po zakończeniu polecenia, na ekranie mogą pozostać widoczne pozostałości po wykonanej operacji.
Ślady te można usunąć odświeżając (lub przerysowując) ekran.

Zadanie dot. regeneracji
Wprowadź kolejno polecenia przerysowania i regeneracji
a) z klawiatury
PRZERYS
PRZERYSW
REGEN
REGENW
b) z Menu Widok - Przerysuj, Regen Regen wszytsko

Włączanie i wyłączanie wypełnienia

Czas potrzebny do wyświetlania lub drukowania rysunku można skrócić przez wyłączenie wyświetlania stałego wypełnienia.
Gdy wypełnienie jest wyłączone, wówczas wszystkie wypełnione elementy, takie jak szerokie polilinie i obszary, są wyświetlane i drukowane jako kontury.
Po włączeniu lub wyłączeniu wypełnienia, należy przerysować rysunek, aby wykonane zmiany były widoczne.

Polecnie

Wypełnij

Pasek narzędzi: Ustawienia > Wypełnienie
Menu: Narzędzia, opcje, ekran > Wypełnienie
Klawiatura: WYPEŁNIJ / _FILL kub FILLMODE

Polecenie: Wypełnij
FILLMODE ma aktualnie stan tak:  NIe/Przełącz/<TAk>
Wypełniane jest standardowo włączone.
Uwaga: Efekt dla obiektów istniejących będzie widoczny po regeneracji

Zadanie:
Użyj polecenia WYPEŁNIJ w linii komend a następnie poszukaj i użyj z menu
Użyj polecenia FILLMODE

Dokładność rysowania
Rozdzielczość widoku - Dokładność rysowania – ROZDZ/_VIEWRES
Steruje dokładnością i szybkością rysowania okręgów i łuków na ekranie
 
Umożliwia włączanie i wyłączanie szybkiego powiększania, oraz określenia dokładności i prędkości rysowania łuków lub okręgów na monitorze
Klawiatura: ROZDZ lub _VIEWRES

Zadanie

Narysuj  2 okregi współśrodkowe:
_CIRCLE
<Środek okręgu> 175,150
<pRomień>: 80
<Enter>                                  - powtórzenie polecenia - rysowanie kolejnego okręgu
<Środek okręgu> @                - środek bez zmian
<pRomień>: 130
ZOOM W

Wpisz polecenie ROZDZ i spraw opcje
Zmień rozdzielczość na większą

 

Klawisze funkcyjne w AutoCADzie
F1 - pomoc
F2 - przełącza ekran graficzny na tekstowy i odwrotnie, historia poleceń
F4 - włącza/wyłącza tryb pulpitu,
F5 - przełącza izopłaszczyzny,
F6 - włącza/wyłącza wyświetlanie współrzędnych,
F7 - włącza/wyłącza siatkę lokalizacyjną,
F7 F7 - przerysowanie ekranu
F8 - włącza/wyłącza tryb orto
F9SKOK/ Snap - skok kursora
 
Powtarzanie poleceń - ENTER lub spacja
Polecenia wykonywane w trybie nakładkowym - z opcją apostrofu przed poleceniem, (np. 'ZOOM)

Zadanie:
Zapoznaj się z klawiszami funkcyjnymi, włącz i wyłącz ich działanie, zobacz efekt na pulpicie,
przy rysowaniu trójkąta i na dolnym pasku.

2. Projektowanie precyzyjne: układy współrzędnych, siatka, skok, orto, tryby lokalizacji

Układy współrzednych: globalny i lokalny 

Globalny Układ Współrzednych GUS - World Coordinate System WCS - nie może być zmieniony.
Lokalny Układ Współrzędnych: LUW - User Coordinate System: UCS - zdefiniowany przez użytkownika -
o dowolnym punkcie przyłożenia (początku układu) i orientacji.
Może być dowolna ilość LUW

Globalny układ współrzędnych - os X pozioma, Y - os pionowa. Układ matematyczny - prawoskrętny.
W przypadku rys. przestrzennych można podawać tylko X, Y.
Z określona jest wtedy przez aktualny poziom jeśli nie podamy tej współrzędnej.
Gdy aktualny jest układ globalny to symbol G - wersja polska, lub W (World) - wersja angielska.
Globalny Układ Współrzędnych (GUW) - WCS - World Coordinate System nie może być zmieniony.

Polecenia: LUW  /_UCS, ODLUW (pojawi się okno dialogowe)

LUW, _UCS
Pasek narzędzi: Ustawienia > Lokalne układy współrzędnych
Menu: Ustawienia > Lokalne układy współrzędnych
Klawiatura: LUW, _UCS , ODLUW - okno dialogowe
?/3punkty/Usun/Element/początek/Poprzedni/Wywołaj/Zapisz/widok/Z/Y/Z/OśZ/<Globalny>:
 
Definiuje lub modyfikuje aktualny lokalny układ współrzędnych.
Polecenie LUW można wykorzystywać do tworzenia układu do wprowadzania współrzędnych i płaszczyzn do wyświetlania rysunków.
Polecenie to definiuje LUW w przestrzeni trójwymiarowej

Definiowanie lokalnego układu współrzędnych
ODLUW, _DDUCSokno dialogowe
LUW / _UCS -  klawiatura
Do zdefiniowania LUW można użyć dowolnej z poniższych metod:
Określ nowy początek i punkty na dodatnich półosiach X i Y.
Określ nowy początek i punkt na dodatniej półosi Z.
Dopasuj LUW do istniejącego elementu.
Obróć aktualny LUW wokół dowolnej z jego osi.
Dopasuj LUW w taki sposób, aby jego oś Z była równoległa do aktualnego kierunku obserwacji.
Ustaw płaszczyznę XY LUW prostopadle do aktualnego widoku.
Podczas definiowania nowego LUW, symbol LUW zmienia się wskazując początek i orientację nowego LUW.
Sposób zdefiniowania LUW przez określenie nowego początku i punktów na dodatnich półosiach X i Y
1.      Wykonaj jedną z poniższych czynności:
o    Wybierz Ustawienia > Lokalne układy współrzędnych.
o    Na pasku narzędzi Ustawienia, kliknij narzędzie Lokalne układy współrzędnych Napisz ustalluw, a następnie naciśnij Enter.
2.      W oknie dialogowym Lokalne układy współrzędnych, kliknij Eksploruj LUW-y.
3.      W oknie dialogowym, upewnij się, że wybrane są Układy współrzędnych i kliknij narzędzie Nowy element
4.      Z okna zgłoszeń wybierz 3 punkty.
5.      Wybierz nowy początek.
6.      Wybierz punkt na dodatniej półosi X.
7.      Wybierz punkt w dodatnim kierunku Y.
8.      W oknie dialogowym - Układy współrzędnych, napisz nazwę nowego LUW, a następnie zamknij to okno dialogowe.

Symbol LUW - LUWSYMB
Za pomocą komendy LUWSYMB / _UCSICON można kontolować marker oznaczajacy początek i orientację lokalnego ukłądu współrzędnych
Klawiatura: LUWSYMB / _UCSICON
Włącza lub wyłącza wyświetlanie symbolu LUW i steruje miejscem wyświetlania tego symbolu w rzutni.
TAk/NIE/Wszystkie/POczątek/Narożnik/<TAk>:
Wybierz TAk lub NIE, aby przełączyć wyświetlanie symbolu LUW w wybranej rzutni.
Wybierz Wszystkie, aby wyświetlać ten symbol we wszystkich rzutniach.
Wybierz POczątek, aby wyświetlać ten symbol w początku rysunku.


Zadanie dotyczące układu współrzednych

Narysuj linię pomiarową o współrzędnych bezwzględnych geodez:
Ps1 (110, 90), Ps2 (220,90)
oraz graniicę wyznaczoną punktami
1 (104.85, 117.82)
2 (116. 70, 170.34)
3 (155,84, 191.97)
4 (162.02,236.27)
Wyznacz domiary do punktów granicznych względem linii pomiarowej

domiary

1) Współrzedne geodezyjne zamieniamy na matematyczne - AutoCADa
Ps1 (90, 110)
Ps2 (250, 220)
Współrzędne kolejnych graniczników
1  X = 117.81     Y = 104.85
2  X = 170.34     Y = 116.70
3  X = 191.97     Y = 155.84
4  X = 236.27     Y = 162.02

Włącz wyświetlanie symbolu układu wspoółrzednyc: LUWSYMB, _UCSICON

a) Kreślimy linię Ps1 - Ps2 ze współrzędnych - polecenie Linia
b) Kreślimy odcinki 1 - 2 - 3 - 4 ze współzrednych -polecenie L
c) Zmieniamy układ współrzędnych z globalnego na lokalny  
LUW Element
- wskazujemy Element - linię pomiarową Ps1 - Ps2, blizej punktu Ps1
d) Odczytujemy współrzedne punktów granicznych w tym układzie - są to domiary
- polecenie ID
Uwaga: ustalić tryb lokalizacji na KOniec przed wzkazywaniem punktów
lub po każdym poleceniu ID pisać KON (_END)
Nacisnać F2 i skopiować do wyświetlone współrzędne oraz wstawić do notatnika i zapisać plik.

Przejdź na układ globalny:
LUW <Enter>

 
 
Siatka, _Grid
Pasek narzędzi: Ustawienia > Siatka
Menu: Ustawienia > Siatka
Klawiatura: SIATKA, _Grid
Siatka Nie: Tak/Skok/Różne/<Odstęp siatki (x i y = 0.500)>:
Skrót: F7
Alias: G
Wyświetla na ekranie siatkę punktów jako wizualne odniesienie dla rysowanych elementów. Dla siatki tej można określić odstęp.

Zadanie
Włacz i wyłacz siatkę różnymi metodami, z klawiatury, z menu , F7, naciskając przycisk na dolnym pasku


Skok, _Snap

Innym sposobem zapewnienia dokładności rysowania jest włączenie skoku i ustawienie jego odstępów.
Gdy skok jest włączony, wówczas program ogranicza punkty wyboru do wstępnie określonych odstępów skoku.
Mimo tego, że dopasowanie odstępów siatki do odstępów skoku jest często pomocne w rysowaniu, to ustawienia te nie muszą być takie same.
Skok, _Snap
Pasek narzędzi: Ustawienia > Skok
Menu: Ustawienia > Skok
Klawiatura: SKOK, _SNAP
Skok Nie (x i y =0.500): Tak/Obrót/Styl/Różne/<Odstęp skoku>
Skrót: F9
Alias: SK
 
Skok Nie (x i y =0.5) Tak/Obrót/Styl/Różne/<Odstęp skoku>:
 
Ogranicza ruch kursora do określonych skoków.
Skok Nie (x i y = 0.50000): Tak · Obrót · Styl · Różne · <Odstęp skoku>:
Aby ustalić odstęp skoku, wprowadź wartość (aktualna wartość jest wyświetlana w poleceniu). Aby wyłączyć skok, wybierz Nie.
Aby włączyć skok, wybierz Tak. Aby określić obrót siatki skoku, wybierz Obrót. Aby zmienić siatkę skoku na izometryczną, wybierz Styl.
Aby zmienić współczynnik proporcji siatki skoku, wybierz Różne.

Jeśli włączony jest skok izometryczny, to wyświetlane jest następujące zgłoszenie:
Skok Tak, izometria, y = 0.50000: Nie · Obrót · Styl · <Odstęp w kierunku y>:
Aby ustalić odstęp skoku w kierunku y, wprowadź wartość (aktualna wartość jest wyświetlana w poleceniu).
Aby wyłączyć skok, wybierz Nie. Aby włączyć skok, wybierz Tak.
Aby określić obrót siatki skoku, wybierz Obrót. Aby zmienić siatkę skoku na standardową, wybierz Styl.


Zadanie
Włacz i wyłacz skok różnymi metodami, z klawiatury, z menu , F8, naciskając przycisk na dolnym pasku

 

Orto, _Ortho
Polecenie ORTO pozwala na wprowadzenie trybu ortogonalnego rysowania.
Wszystkie linie i trasy narysowane w tym trybie są poziome lub pionowe.
 
Pasek narzędzi: Ustawienia > Rysuj ortogonalnie
Menu: Ustawienia > Rysuj ortogonalnie
 
Klawiatura: ORTO / _Ortho
ORTHOMODE ma aktualnie stan nie: Tak/Przełącz/<Nie>:
 Skrót: F8
Alias: OR
Ogranicza rysowanie elementów pozwalając na rysowanie tylko linii poziomych lub pionowych (zgodnych z kierunkiem siatki).
W przypadku rysowania ortogonalnego z włączonymi punktami zaczepienia, mogą one wymóc rysowanie linii ukośnych, gdyż mają wyższy priorytet od trybu orto.
Tak · Nie · Przełącz <Nie>: Aby zaakceptować aktualne ustawienie, naciśnij Enter. Aby zmienić aktualne ustawienie, wybierz Tak, Nie lub Przełącz.

Zadanie 1
Włacz i wyłącz ORTO  różnymi metodami, z klawiatury, z menu , F8, naciskając przycisk na dolnym pasku

Zadanie 2
Włącz tryby SIATKA, ORTO, SKOK
Narysuj dowolny prostokąt po kropkach siatki.Tryby lokalizacji, punkty zaczepienia
Punkty zaczepienia, zwane trybami lokalizacji lub punktami charakterystycznymi, dają mozliwość bardzo precyzyjnego umieszczania jednych obiektów
wzgledem drugich. Rysunek jest dokładny nawet przy dużych powiększeniach.

Lokalizacja

Lokalizacja współrzędnych względem punktu: - polecenie OBIEKT / _OSNAP
 
Obiekt, _Osnap, PBAZ

Punkty zaczepienia: BliSki/KoNieC/SyMeTria/CenTRum/PRostoPadły/STyCzny/KWaDrant/WsTawieNie/PunKT/PRzeCięcie/PoZpRzec/TAK/<NIE>:
Polecenie OBIEKT służy do wyboru aktualnych trybów mechanizmu lokalizacji
punktu względem obiektu.  Mechanizm ten pozwala na rysowanie punktów
odpowiednio zorientowanych w stosunku do istniejących obiektów rysunku.

Punkty zaczepienia:

BLIski · KONiec · SYMetria · CENtrum · PROstopadły · STYczny · KWAdrant ·
WSTawienie · PUNkt · PRZecięcie · POZprzec · POZORNY 

CEN      Center                 Centrum
KON       Endpoint            Koniec
BAZ     INSertion           BAZa
PRZ        INTersection     PRzeciecia
SYM    MIDpoint           SYMetria
BLI       NEArest           BLIski
PUN    NODE                PUNkt
BRA    NONE                BRAk
PRO    PERpendicular     Prostopadły
KWA    QUAdrant          Kwadrant
SZY    QUICK              SZYbki
STY    TANGENT        STYczny

Dokładność punktów zaczepienia:
polecenie CELOWNIK / APERTURE
Ustala obszar wyboru punktu zaczepienia elementu.

Punkty zaczepienia
Punkty zaczepienia
BLIski · KONiec · SYMetria · CENtrum · PROstopadły · STYczny · KWAdrant ·
WSTawienie · PUNkt · PRZecięcie · POZprzec · POZORNY 

Pasek narzędzi: Punkty zaczepienia
Menu: Ustawienia > Punkty zaczepienia
Klawiatura: PBAZ
Alias: -PZ, OBIEKT, -OBIEKT
Poziom doświadczenia: Średniozaawansowany
Umożliwia dokładne umieszczanie punktów w punktach odniesienia istniejących elementów.
 
Punkty zaczepienia: BLIski · KONiec · SYMetria · CENtrum · PROstopadły · STYczny · KWAdrant · WSTawienie · PUNkt · PRZecięcie · POZprzec · POZORNY · <Nie>:
Aby wyłączyć punkty zaczepienia, naciśnij Enter.
Aby zaczepić się w najbliższym punkcie elementu, wybierz BLIski.
Aby zaczepić się w punkcie końcowym elementu, wybierz KONiec.
Aby zaczepić się w punkcie symetrii elementu, wybierz SYMetria.
Aby zaczepić się w punkcie środkowym elementu, wybierz CENtrum.
Aby zaczepić się w punkcie, który leży na prostopadłej do elementu, wybierz PROstopadły.
Aby zaczepić się w punkcie, który leży na stycznej do elementu, wybierz STYczny.
Aby zaczepić się w punkcie kwadrantowym elementu (łuk, okrąg, elipsa lub łuk eliptyczny), wybierz KWAdrant.
Aby zaczepić się w punkcie wstawienia bloku, tekstu lub atrybutu, wybierz WSTawienie.
Aby zaczepić się w elemencie punktowym, wybierz PUNkt.
Aby zaczepić się w trójwymiarowym przecięciu elementu, wybierz PRZecięcie.
Aby zaczepić się w dwuwymiarowym przecięciu, wybierz POZprzec.


Zadanie 1
Narysuj dowolny okrąg i obok odcinek
Narysuj odcinek ze środka okręgu do końca odcinka
Wywołaj pasek narzędzi Punkty zaczepienia .
Włącz automatyczną lokalizację środka okregu  i końca odcinka.
Napisz L / Linia / _Line
Wskaż punkt na okręgu - powinien być zaznaczony środek
i wskaż punkt odcinka bliski końca (powinien być zaznaczony Koniec)
Narysuj drugi odcinek z końca istniejacego.

Zadanie 2
Wyłącz lokalizację
Narysuj odcinek z przeciecia odcinków do środka okręgu
L
CEN - wskaż okrąg
_INT - wskaż przeciecie odcinków
Wypróbuj inne tryby lokalizzacji w wyłaczonym trybie, podając oznaczenia,
np. KWA / _QUA (kwadranty okręgu - góra, dół, lewy skraj, prawy)
SYM / _MID - środek symetrii
Narysuj inne odcinki stosując te skróty