AutoCAD  zadania nr 5 i 6:
Okrąg, łuki, elipsa; wielobok, prostokąt, obszar, szkicuj

Okrąg  _CIRCLE

I.        Rysowanie 2 okręgów współśrodkowych

Zad 1. Narysuj 2 okręgi o środku 175,150 i promieniach:  r1=80, r2=130

_CIRCLE

2Pkt/3Pkt/RSS/łUk/Wiele/<Środek okręgu>:

2Pkt/3Pkt/RSS/łUk/Wiele/<Środek okręgu>: 175,150

śreDnica/<pRomień>: 80

:_CIRCLE

2Pkt/3Pkt/RSS/łUk/Wiele/<Środek okręgu>: @

śreDnica/<pRomień> <80.0000>: 130

II.    Zadania:

Ustal  GRANICE rysunku na (0, 0) (12, 9) – naroża prostokąta

Narysuj prostokąt obramowujący rysunek wzdłuż granic: PROSTOKĄT / _RECTANGLE

Ustal ZOOM Wszystko (tylko W) lub _All

Załóż warstwę RYS1 o kolorze Czerwony/Red
Ustal: SIATKA co 1, SKOK co 0.5 (polecenia SIATKA/_GRID i SKOK /_SNAP)

Na warstwie Rys2 narysuj:

 

1)    Okrąg o środku (4, 3) i promieniu 2

2)    Okrąg o dowolnym środku i średnicy 2

3)    Okrąg przechodzący przez punkty (7, 4) i (9, 4)

4)    Narysuj dowolny łuk przechodzący przez 3 punkty a następnie zamień go w okrąg

 

5) Narysować okrąg O2 styczny do prostej L1 i okręgu O2:
a) Okrąg O1 o środku (2, 3)  i średnicy 4

b) prosta L1 wyznaczona jest przez odcinek o końcach: (0, 2) i (8, 8)

 

 

Łuk  _ARC

Łuk można rysować podając wiele jego punktów charakterystycznych i wielkości:
Wprowadzanie komendy:
Z klawiatury: ŁUK / -ARC
Z menu górnego: Rysuj, Łuk
Z paska narzędzi rysunkowych

 

Opcje rysowania łuku

Zadania


Narysować dowolne łuki wskazując punkty na ekranie lub podając dane

wg rysunku powyżej

 

Narysować łuk oparty na cięciwie o długości 150 jednostek. Początek łuku ma znajdować

się w punkcie o współrzędnych (200, 50) a środek łuku w punkcie (280, 100)

 

Menu Rysuj -> Łuk wybierz pozycję Początek, środek, cięciwa

Podaj kolejno współrzędne punktu początkowego łuku, jego środka i długości cięciwy, na

której jest zbudowany zatwierdzając przyciskiem Enter

Polecenie: Łuk / _arc
Okre
śl punkt początkowy łuku lub [śrOdek]: 200,50

Określ drugi punkt łuku lub [śrOdek/koNiec]: c Określ środek łuku: 280,100

Określ punkt końcowy łuku lub [Kąt/cIęciwa]: i Określ długość cięciwy: 150

 

Elipsa/Ellipse

Rysuje elipsy i łuki eliptyczne.
: _ELLIPSE

łUk/śrOdek/<Pierwszy koniec osi elipsy>: '_NONE

łUk/śrOdek/<Pierwszy koniec osi elipsy>:

Drugi koniec osi:

Obrót/<Druga oś>:

Pasek narzędzi: Rysuj w 2D > Elipsa Oś-Oś ()

Menu:  Elipsa

Klawiatura: ELIPSA

Rysuje elipsy i łuki eliptyczne. Elementy te można rysować dynamicznie określając osie, wielką i małą, lub określając punkt środkowy.

łUk · śrOdek · <Pierwszy koniec osi elipsy>: Określ pierwszy koniec elipsy. Aby narysować łuk eliptyczny, wybierz łUk. Aby określić punkt środkowy elipsy, wybierz śrOdek.

Sposób rysowania elipsy przez określenie punktów końcowych

 1. Określ punkt początkowy osi wielkiej.
 2. Określ punkt końcowy osi wielkiej.
 3. Określ połowę długości osi małej.
 4. Określ punkt końcowy osi elipsy.

Drugi koniec osi: Określ drugi punkt końcowy.

Obrót · <Druga oś>: Określ drugą oś, aby rysować elipsę dynamicznie. Aby określić obrót, wybierz Obrót i określ kąt obrotu.

 

_ELLIPSE

łUk/śrOdek/<Pierwszy koniec osi elipsy>:

Drugi koniec osi:

Obrót/<Druga oś>:

Zad 1. Narysuj elipsę o dowolnym punkcie zaczepienia lewego końca oraz osiach 50 i 30

łUk/śrOdek/<Pierwszy koniec osi elipsy>:

Drugi koniec osi: @50,0

Obrót/<Druga oś>: 15

 

Sposób rysowania elipsy przez określenie punktu środkowego

 1. Określ punkt środkowy elipsy.
 2. Określ punkt końcowy osi wielkiej.
 3. Określ połowę długości osi małej.

Wybierz śrOdek.

Środek elipsy: Określ punkt środkowy elipsy.

Koniec osi: Określ punkt końcowy wielkiej osi.

Obrót · <Druga oś>: Określ drugą oś, aby rysować elipsę dynamicznie. Aby określić obrót, wybierz Obrót i określ kąt obrotu.

 

 

Zadanie 2. Narysuj elipsę o podanym środku oraz końcu dużej osi i półosi małej 20

: elipsa

łUk/śrOdek/<Pierwszy koniec osi elipsy>: o

Środek elipsy:
Koniec osi:

Obrót/<Druga oś>: 20

 

Pierścień  _DONUT

Pierścienie są o kręgami lub toroidami o stałym wypełnieniu, utworzonymi jako zamknięte, szerokie polilinie. Pierścień można narysować używając jednej z kilku metod. Metodą domyślną jest określenie wewnętrznej i zewnętrznej średnicy pierścienia, a następnie określenie jego środka. Następnie, można utworzyć wiele kopii tego samego pierścienia określając różne punkty środkowe, aż do naciśnięcia Enter w celu zakończenia polecenia

Pasek narzędzi: Rysuj  Pierścień; Menu:  Pierścień;  Klawiatura: PIERŚCIEŃ _DONUT

Rysuje wypełniony okrąg lub płaski pierścień utworzony jako polilinia.
Do określenia tego czy tworzone pierścienie są wypełnione można używać zmiennej systemowej FILLMODE. Aby zachować wypełnienie, nadaj zmiennej FILLMODE wartość 1; aby usunąć wypełnienie, nadaj zmiennej FILLMODE wartość 0.

2Pkt · 3Pkt · RSS · <Wewnętrzna średnica pierścienia> <wartość>: Aby narysować pierścień określając średnice wewnętrzną i zewnętrzną, określ pierwszy punkt średnicy wewnętrznej pierścienia lub wprowadź średnicę. Aby narysować pierścień używając metody dwupunktowej, wybierz 2Pkt. Aby narysować pierścień używając metody trzypunktowej, wybierz 3Pkt. Aby narysować pierścień określając promień i dwie styczne, wybierz RSS.


Zadania: Narysuj pierścienie o danych jak na rysunkach
1) Wskazujemy średnicę wewn.przez 2 punky:  P1-P2 i zewn. P3-P4 oraz środek pierścienia
2) Rw =80 i Rz =100; 3) Rw=0, Rz=50
Uwaga: FILLMODE = 1 – wypełnione, FILLMODE=2 - puste

 

 

 

Wielobok _POLYGON

W AutoCADzie wielobok jest foremny

Wieloboki są zamkniętymi poliliniami zawierającymi minimum 3 i maksimum 1024 boki o równej długości.
Domyślną metodą rysowania wieloboku jest określenie środka wieloboku i odległości od środka do każdego z wierzchołków.
Wielobok można narysować używając dowolnej z poniższych metod:

Zadanie Narysuj okrąg o środku S(175,160) i pięciokąt wpisany w okrąg

:okrąg

2Pkt/3Pkt/RSS/łUk/Wiele/<Środek okręgu>: 175,150

śreDnica/<pRomień> <130>: 125

: wielobok

Wielobok:  Wiele/Szerokość linii/<Liczba boków> <4>: 5

Określ przez:  Krawędź/<Środek wieloboku>: 175,150

Określ przez:  Bok/<Wybierz punkt wierzchołkowy>: 125

 

Zadanie. Narysuj sześciokąt o krawędzi 50

: wielobok

Wielobok:  Wiele/Szerokość linii/<Liczba boków> <5>: 6

Określ przez:  Krawędź/<Środek wieloboku>: 50,40

Określ przez:  Bok/<Wybierz punkt wierzchołkowy>: @50,0

: _circle

2Pkt/3Pkt/RSS/łUk/Wiele/<Środek okręgu>: 25,150

śreDnica/<pRomień> <20>: 50

: wielobok

Wielobok:  Wiele/Szerokość linii/<Liczba boków> <6>:

Określ przez:  Krawędź/<Środek wieloboku>: cen

Zaczepienie w centrum z:

Określ przez:  Bok/<Wybierz punkt wierzchołkowy>: 50

 

Rysowanie prostokątów: Prostokąt  _RECTANGLE

W programie AutoCAD, prostokąty są zamkniętymi poliliniami o czterech bokach.
Prostokąt rysuje się określając jego przeciwległe narożniki. Prostokąt normalnie jest ustawiony równolegle do aktualnego układu skoku i siatki, lecz można użyć opcji Obrócony w celu ustawienia prostokąta zgodnie z dowolnym kątem.

 

Zadania:
1) Narysuj prostokąt poziomy o dowolnym lewym dolnym rogu i wymiarach 30, 20

_RECTANGLE

Fazuj/Poziom/Zaokrągl/Obrócony/Kwadrat/Grubość/Szerokość/<Wybierz pierwszy narożnik prostokąta>:

Drugi narożnik prostokąta: @30,20

2) Prostokąt obrócony pod kątem 45 stopni

_rectangle

Fazuj/Poziom/Zaokrągl/Obrócony/Kwadrat/Grubość/Szerokość/<Wybierz pierwszy narożnik prostokąta>: O

Fazuj/Poziom/Zaokrągl/Kwadrat/Grubość/Szerokość/<Wybierz pierwszy narożnik prostokąta>:

Drugi narożnik prostokąta:

Kąt obrotu dla prostokąta <0>: 45

3) Narysuj kwadrat

4) Narysuj prostokąt o fazach 1 (zaokrąglony w rogach)

 

 

Obszar _SOLID

Pasek narzędzi: Rysuj  > Obszar

Menu: > Obszar; Klawiatura: OBSZAR

Rysuje wypełnione wieloboki. Zmienna systemowa FILLMODE określa czy obszar jest wypełniony; jeśli nie chcesz rysować obszarów o stałym wypełnieniu, wyłącz (0) zmienną FILLMODE.

Prostokąt · Kwadrat · Trójkąt · <Pierwszy punkt obszaru>: Aby narysować wielobok o nieregularnym kształcie, wybierz pierwszy punkt. Aby narysować obszar prostokątny, wybierz Prostokąt. Aby narysować obszar kwadratowy, wybierz Kwadrat. Aby narysować obszar trójkątny, wybierz Trójkąt.

WSKAZÓWKA Po narysowaniu jednego obszaru, można rysować dodatkowe obszary wybierając drugi punkt dla obszaru kwadratowego, prostokątnego lub trójkątnego lub wybierając trzeci punkt dla obszaru o nieregularnym kształcie.

 

Zadania

 1. Narysuj obszar czworokątny, bez wypełnienia. Wskazuj punkty jak pokazano na rysunku. By zlikwidować wypełnienie ustaw FILLMODE na 0.

 

 1. Narysuj obszar trójkątny – 3 punkty i Entery

 

 1. Narysuj symbole przewodów kominowych: spalinowego i dymowego
  (ustaw siatkę i skok, rysuj w kolejności podanej)

 

SZKICUJ/_SKETCH - pozwala na szkicowanie poprzez rysowanie krótkich segmentów linii lub polilinii w miarę ruchu urządzenia wejściowego

Tworzenie szkiców: Szkicuj  _SKETCH

Szkic składa się z wielu prostych segmentów linii, utworzonych jako indywidualne elementy linii lub jako polilinia.
Przed rozpoczęciem tworzenia szkicu, należy ustalić długość (lub przyrost) każdego segmentu. Im mniejsze segmenty, tym dokładniejszy szkic, lecz zbyt małe segmenty mogą wydatnie zwiększyć rozmiar pliku.

Po określeniu długości segmentów szkicu, kursor zmienia się w narzędzie Ołówek. Narysowany szkic nie jest dodawany do rysunku, aż do jego "zapisania" w rysunku.
Oznacza to tymczasowe zapisanie narysowanych segmentów i długości segmentu, po czym można kontynuować szkicowanie.

Sposób utworzenia szkicu

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 2. Określ długość segmentów szkicu.
 3. Kliknij przyciskiem myszy, aby umieścić narzędzie Ołówek  w rysunku w celu rozpoczęcia szkicowania.
 4. Przesuń obraz ołówka w celu narysowania tymczasowego szkicu.
 5. Kliknij przyciskiem myszy, aby unieść ołówek w celu zatrzymania szkicowania.
 6. W oknie zgłoszeń wybierz Zapisz, następnie wznów, aby zapisać tymczasowy szkic w rysunku.
 7. Kliknij przyciskiem myszy, aby ponownie opuścić ołówek i wznowić szkicowanie.
 8. Kliknij przyciskiem myszy ponownie, aby unieść ołówek w celu zatrzymania szkicowania.
 9. W oknie zgłoszeń wybierz Gotowe, aby zapisać tymczasowy szkic w rysunku i zakończyć polecenie.

Zadanie: Podpisz się wykorzystując szkicowanie. By podnieść pisak naciśnij przycisk myszy.