MODYFIKACJA  OBIEKTÓW  W AUTOCADzie

Edycja obiektów: polecenia: USUŃ, KOPIUJ, PRZESUŃ, OBRÓT, LUSTRO, ODSUŃ, SZYK

Wybór obiektów do modyfikacji

Wybórbezpośredni, okno, przecięcie, poprzednie (z ostatniej komendy),
ostatni (jeden ostatni), Ramka, Auto (1 obiekt lub, jeśli nie wskazano to róg Ramki),
Pojedynczy (Single) – tylko jeden obiekt i wykonywane poleceni (bez Enter)

Przełączniki: Dodaj – dodawanie obiektów do zbioru wskazań i Usuń – usuwanie.

Wybór z klawiszem Shift – wybrany – usuwany z listy wybranych.

 

 

 

 

 

 

 

USUWANIE OBIEKTÓW – USUŃ, _ERASE.

ODZYSKIWANIE: ODDAJ,_OOPS

 

 

 

 

Kopiowanie przy podanym wektorze przesunięcia

Wersja 1 – podajemy Dx i Dy przy pytaniu o punkt bazowy a następnie <Enter>

Wersja 2 – podajemy opcję Wektor i po wpisaniu współrzędnych wektora przesunięcia – przyrostów DX, DY

Obiekt zostanie od razy przesunięty.

Może być tez trzecia składowa wektora przesunięcia DZ, czyli DX,DY,DZ. Domyślnie DZ=0.

 

Zad. 1
Skopiowane danego okręgu by był na poziomie pierwszego, oddalony o 30

 

1 wersja – DX,DY <Enter> i znowu <Enter>

: kopiuj

Wybierz elementy do skopiowania:  à wskazujemy okrąg

Elementy w zbiorze: 1

Wybierz elementy do skopiowania:  <Enter> - koniec wyboru

Wiele/wEktor/<Punkt bazowy>: 30,0

Punkt przemieszczenia: <Enter>

 

2 wersja – wskazujemy element do kopiowania, dowolny punkt na ekranie jako bazowy i przesunięcie względne z @

Wybierz elementy do skopiowania:  à wskazujemy okrąg

Elementy w zbiorze: 1

Wybierz elementy do skopiowania:

<Enter> - koniec wyboru

Wiele/wEktor/<Punkt bazowy>:  à wskazujemy na ekranie dowolny punkt

Punkt przemieszczenia: @30,0 à obiekt jest przesunięty

 

Sposób kopiowania elementów poprzez wybór punktu bazowego

 

Zad 2.

Skopiować okrąg, by jego środek był na końcu odcinka

: kopiuj

Wybierz elementy do skopiowania: wskazujemy okrąg

Elementy w zbiorze: 1

Wybierz elementy do skopiowania:

<Enter>

Wiele/wEktor/<Punkt bazowy>: cen 

Zaczepienie w centrum z:   à wskazujemy środek okręgu

Punkt przemieszczenia: Kon 

Zaczepienie w koniec z: à wskazujemy koniec prostej

Zad. 2a. Skopiować  dany okrąg, by jego centrum znalazło się w punkcie 70,280

Command: copy

Select objects: 1 found

Select objects:

Specify base point or displacement, or [Multiple]: cen à podajemy, że centrum okręgu

of  à wskazujemy okrąg
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

70,280

 

Zadanie  3

Skopiować wypełniony trójkąt  (wielobok, obszar) 3  razy, by jego wierzchołek znalazł się  w środkach okręgów

: kopiuj

 

Zad. 4 Kopiowanie wielokrotne okręgu z podawaniem współrzędnych  bezwzględnych X,Y środka

 

Kopiowanie między rysunkami

Utworzyć 2 rysunki (lub drugi dodatkowy)

Ułożyć rysunki koło siebie - Okno / Window  - układ pionowy lub poziomy

Kliknąć ikonę kopiowania

Wybrać elementy do skopiowania <Enter<

Wskazać drugi rysunek, wskazać punkt bazowy (dowolnie) i punkt docelowy

Jeśli nie działa ta wersja to przez Edycja, Kopiuj, potem wklej

 

Polecenie  PRZESUŃ  _MOVE

Przykład 1 : Przesunięcie centrum wskazanego okręgu do punktu 77,270

KOPIUJ

Wybierz obiekty
Podaj punkt bazowy lub przemieszczenie:  CEN
z
àwybrano okręg
Podaj drugi punkt przemieszczenia
à podano współrzędne 77,270 – można też wskazać punkt docelowy

Przykład 2: Przesunięcie okręgu o wektor  20,0 (w poziomie o 20)

a)  Wersja 1 – podajemy przesunięcie w „Punkt bazowy przesunięcia” a w „Drugi punkt przesunięcia” àEnter

Command: move

Select objects: 1 found

Select objects:

Specify base point or displacement: 20,0

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: <Enter>
b ) Podajemy współrzędne względne po wskazaniu dowolnego punkty bazowego

: _MOVE

wEktor/<Punkt bazowy>: à wskazujemy dowolny punkt
Punkt przemieszczenia: @20,0

 

 

 

Polecenie  OBRÓT _ROTATE

Zad 1: Obrócić obiekt o kąt 90st.

obrót

 

Zad 2. Obrócić obiekt o kąt 45st.

: _ROTATE

Punkt obrotu:

Kąt bazowy/<Kąt obrotu>: 45

Zad. 3. Obrócić obiekt do poziomu, wskazać kąt bazowy

: obrót

Wybierz elementy do obrócenia:

Elementy w zbiorze: 3

Wybierz elementy do obrócenia: <Enter>

Punkt obrotu:  à wskazujemy

Kąt bazowy/<Kąt obrotu>: B   à wariant Kąta bazowego

Kąt bazowy <0>: à Kąt bazowy wyjściowy

Nowy kąt: -90

 

 

Polecenie LUSTRO  _MIRROR

Symetria osiowa obiektów względem dowolnej osi. Otrzymane obiekty są odbiciem oryginałów.

UWAGA Używając zmiennej systemowej MIRRTEXT można określić czy wybrany tekst ma być odbijany lustrzanie.
Aby zmienić kierunek tekstu, nadaj zmiennej MIRRTEXT wartość 1; aby zachować kierunek tekstu,
nadaj zmiennej MIRRTEXT wartość 0.

Zadanie: Obrócić elementy jak na rysunku

: lustro

Początek linii odbicia lustrzanego:

Koniec linii odbicia lustrzanego:

Usunąć oryginalne elementy? <N>

 

Polecenie ODSUŃ _OFFSET – kopiowanie równoległe

Polecenie umożliwia skopiowanie obiektu tak, że powstała kopia jest równoległa do tego obiektu.

Kopiować równolegle można: łuki,  okręgi, linie, poliginie

Są 2 opcje: 1) podaje się odległość odsunięcia; 2) podaje się punkt, przez który kopia równoległa przechodzi

 

Przykłady

Zad. 1 – odsunięcie łuku – przez punkt

: odsuń

Odsunięcie: ENTER dla Przez punkt/<Odległość>:  <Enter>

Wybierz element:  à wskazujemy punkt P

Przez punkt:  wskazano Punkt

Wybierz element:

Zad. 2 – odsunięcie łuku – PODANA ODLEGŁOŚĆ i kierunek

: odsuń

Odsunięcie: ENTER dla Przez punkt/<Odległość>: 5

Wybierz element:  à wskazujemy odcinek

Obydwie strony/<Strona do odsunięcia>:  à wskazujemy kierunek

Wybierz element: <Enter>

 

Polecenie  SZYK  _ARRAY

Polecenie umożliwia wierne kopiowanie obiektów. Kopie tworzą tablicę prostokątną lub biegunową

 

Przykład 1 – tablica prostokątna – 3 wiersze i 4 kolumny

: szyk

Wybierz elementy do szyku:

Elementy w zbiorze: 1

Wybierz elementy do szyku:

Typ szyku:  Kołowy/<Prostokątny>:

Liczba wierszy w szyku <1>: 3

Liczba kolumn <1>: 4

Pionowy odstęp między wierszami lub prostokąt odstępów: 10

Poziomy odstęp między kolumnami: 10

Przykład 2 – tablica biegunowa – punkt środka, pełne koło

: szyk

Wybierz elementy do szyku:

Elementy w zbiorze: 1

Wybierz elementy do szyku:

Typ szyku:  Kołowy/<Prostokątny>: K

Baza/Środek szyku kołowego:

ENTER aby określić kąt między elementami/<Liczba elementów w szyku>: 10

Kąt szyku (+ pzegar, - zegar) <360>:

Obracać elementy wokół szyku?  Nie/<Tak>: