AutoCAD - Zadania nr 4


Powtórzenie i utrwalenie:

Powtarzanie poleceń - ENTER lub spacja
Polecenia wykonywane w trybie nakładkowym - z opcją apostrofu przed poleceniem, (np. 'ZOOM)

2. Projektowanie precyzyjne: układy współrzędnych, siatka, skok, orto, tryby lokalizacji

 

Klawisze funkcyjne w AutoCADzie
F1 – pomoc; F2 - przełącza ekran graficzny na tekstowy i odwrotnie, historia poleceń
F4 - włącza/wyłącza tryb pulpitu, ; F5 - przełącza izopłaszczyzny,
F6 - włącza/wyłącza wyświetlanie współrzędnych, F7 - włącza/wyłącza siatkę lokalizacyjną,
F7 F7 - przerysowanie ekranu; F8 - włącza/wyłącza tryb orto; F9SKOK/ Snap - skok kursora

Siatka, _Grid,     Klawisz F7


Zadanie
Włącz i wyłącz siatkę różnymi metodami, z klawiatury, z menu , F7, naciskając przycisk na dolnym pasku

Skok, _Snap        Klawisz F9
Innym sposobem zapewnienia dokładności rysowania jest włączenie skoku i ustawienie jego odstępów.
Gdy skok jest włączony, wówczas program ogranicza punkty wyboru do wstępnie określonych odstępów skoku.

Zadanie  Włącz i wyłącz skok różnymi metodami, z klawiatury, z menu , F8, naciskając przycisk na dolnym pasku

Orto, _Ortho       Klawisz F8

Polecenie ORTO pozwala na wprowadzenie trybu ortogonalnego rysowania.
Wszystkie linie i trasy narysowane w tym trybie są poziome lub pionowe.

Zadanie  Włącz i wyłącz ORTO  różnymi metodami, z klawiatury, z menu, F8, naciskając przycisk na dolnym pasku
Zadanie  Włącz tryby SIATKA, ORTO, SKOK. Narysuj dowolny prostokąt po kropkach siatki.

 

Układy współrzednych: globalny i lokalny 

Globalny Układ Współrzednych GUS - World Coordinate System WCS - nie może być zmieniony.
Lokalny Układ Współrzędnych: LUW - User Coordinate System: UCS - zdefiniowany przez użytkownika -
o dowolnym punkcie przyłożenia (początku układu) i orientacji. Może być dowolna ilość LUW

Polecenia: LUW  /_UCS, ODLUW (pojawi się okno dialogowe)
Symbol LUW - LUWSYMB
Za pomocą komendy LUWSYMB / _UCSICON można kontolować marker oznaczajacy początek i orientację lokalnego ukłądu współrzędnych

Tryby lokalizacji, punkty zaczepienia: OBIEKT / _OSNAP
Punkty zaczepienia, zwane trybami lokalizacji lub punktami charakterystycznymi,
dają możliwość bardzo precyzyjnego umieszczania jednych obiektów względem drugich.

Rysunek jest dokładny nawet przy dużych powiększeniach.

Lokalizacja

Lokalizacja współrzędnych względem punktu: - polecenie OBIEKT / _OSNAP , PBAZ
    SZY                Kon   SYM PRZ      POZ      CEN   KWA STY PRO              PUNKT                 BRAK

_TEMP _FROM                                                                    __PAR    _INS       _NEA  _NON           

Tryby lokalizacji:

C      Center                 Centrum
Kon        Endpoint            Koniec
BAZ     INSertion           BAZa
PR        INTersection     PRzeciecia
SYM    MIDpoint           SYMetria
BLI       NEArest           BLIski
PUN    NODE                PUNkt
BRA    NONE                BRAk
PRO    PERpendicular     Prostopadły
KWA    QUAdrant          Kwadrant
SZY    QUICK              SZYbki
STY    TANGENT        STYczny

 

Zadanie  (dotyczące układu współrzędnych)
 
Temat
: Narysuj linię pomiarową o współrzędnych bezwzględnych geodez:
Ps1 (110, 90),  Ps2 (220,90)
oraz graniicę wyznaczoną punktami
1 (104.85, 117.82); 2 (116. 70, 170.34);   3 (155,84, 191.97); 4 (162.02,236.27)

Narysuj linie przerywane z ograniczników, prostopadłe do linii Ps1-Ps2
Wyznacz domiary do punktów granicznych względem linii pomiarowej


domiary
Realizacja

Załóż nowy plik rysunku, zapisz w swoim katalogu (NI_r1.dwg) 

Ustal granice rysunku na 0,0; 297,210   (jak pionowa kartka papieru A4)
Polecenie GRANICE   <Enter>  0,0 <Enter> 210,297
Polecenie:
Zoom W  (ZOOM  wszystko)


Wciśnij klawisze funkcyjne:
F7 - ma się pojawiić siatka (kropki na węzłach)
F7 F7 - przerysowanie ekranu
Polecenie _GRID  (siatka) - ustal na 10
Polecenie _SNAP (SKOK w AutoCADzie, KROK w ProgeCAD) - ustal na 5  (skok kursora przy rysowaniu)
F9 - włącz i wyłacz SKOK (lub KROK na pasku dolnym - włączenie, wyłączenie)
Załóż warstwy: obrys, ramka, lpomiarowa, domiary, przerywana  stosując polecenie -WARSTWA - w linii poleceń
Polecenie : -warstwa
Warstwa: ? wypisać/Nowa/WYtwórz/Ustaw/Kolor/ROdzajlinii/SzerokośćLinii/Wydruk/StylP/TAK/NIE/Zablokuj/Odblokuj/Zamknij/Otwórz:N
Nazwa nowych warstw:obrys,ramka,lpomiarowa,domiary,przerywana
Warstwa: ? wypisać/Nowa/WYtwórz/Ustaw/Kolor/ROdzajlinii/SzerokośćLinii/Wydruk/StylP/TAK/NIE/Zablokuj/Odblokuj/Zamknij/Otwórz:u
Warstwa, którą ustawić jako aktualną <0>:obrys

Narysuj prostokąt 0,0  210,297

Włącz tryb orto klawiszem F8 i skok F9
1) Współrzędne geodezyjne zamieniamy na matematyczne - AutoCADa
Ps1 (90, 110); Ps2 (250, 220)
Współrzędne kolejnych graniczników
1  X = 117.81   Y = 104.85; 2 X = 170.34   Y = 116.70
3 X = 191.97     Y = 155.84; 4 X = 236.27     Y = 162.02
2) Włącz wyświetlanie symbolu układu współrzędnych: LUWSYMB, _UCSICON oraz tryb Orto i Skok
3) Kreślimy linię Ps1 - Ps2 ze współrzędnych - polecenie Linia , wyłącz orto i skok

4) Kreślimy odcinki 1 - 2 - 3 - 4 ze współrzędnych - polecenie L
5) Zmieniamy układ współrzędnych z globalnego na lokalny
LUW Element - wskazujemy Element - linię pomiarową Ps1 - Ps2, blizej punktu Ps1

6) Ustalić tryb lokalizacji na KOniec przed wskazywaniem punktów lub po każdym poleceniu ID pisać KON (_END)
oraz na Prostopadły
7) Narysuj linie prostopadłe z punktów granicznych 1, 2, 3, 4 do linii pomiarowej Ps1-Ps2

L
wskazujemy punkt graniczny

Piszemy Pro i wskazujemy linię pomiarową w pobliżu rzutu ogranicznika
(Jeżeli nie działa lokalizacja Prostopadły to przed wskazaniem linii pomiarowej piszemy Pro a potem wskazujemy linię)
8) Odczytujemy współrzędne punktów granicznych w tym układzie - są to domiary - polecenie ID

Nacisnąć F2 i skopiować do wyświetlone współrzędne oraz wstawić do notatnika i zapisać plik.
9) Przejdź na układ globalny: LUW <Enter>


Zadania z lokalizacji
Zadanie 1
Narysuj dowolny okrąg i obok odcinek.
Narysuj odcinek ze środka okręgu do końca odcinka
Wywołaj pasek narzędzi Punkty zaczepienia.
Włącz automatyczną lokalizację środka okregu  i końca odcinka.
Napisz L / Linia / _Line
Wskaż punkt na okręgu - powinien być zaznaczony środek i wskaż punkt odcinka bliski końca (powinien być zaznaczony Koniec)
Narysuj drugi odcinek z końca istniejącego
.

Zadanie 2
Wyłącz lokalizację. Narysuj odcinek z przeciecia odcinków do środka okręgu
L; CEN - wskaż okrąg, _INT - wskaż przeciecie odcinków
Wypróbuj inne tryby lokalizzacji w wyłaczonym trybie, podając oznaczenia,
np. KWA / _QUA (kwadranty okręgu - góra, dół, lewy skraj, prawy), SYM / _MID - środek symetrii
Narysuj inne odcinki stosując te skrótyGrafika dwuwymiarowa
 
Rysowanie linii
Linia, _Line, L
 
Cechy linii:
Każda linia ma początek i koniec;
Rysowanie linii zaczynamy od podania jej punktu początkowego, następnie wstawiamy kolejne punkty końcowe
do czasu naciśnięcia klawisza Esc lub Enter;

Można połączyć szereg linii, lecz każdy segment linii jest uważany za osobny element typu linia.
 
Zadania praktyczne
A.      Nastawy rysunku
Ustal  GRANICE rysunku na (0, 0) (12, 9) – naroża prostokąta
Narysuj prostokąt obramowujący rysunek wzdłuż granic: PROSTOKĄT / _RECTANGLE: 0,0;  12,9
Ustal ZOOM Wszystko (tylko W) lub _All
Załóż warstwę RYS1 o kolorze Czerwony/Red
Ustal: SIATKA co 1, SKOK co 0.5 (polecenia SIATKA/_GRID i SKOK /_SNAP)

 
B.     Rysowanie linii
1)       Narysować trójkąt o wierzchołkach: (1,1), (3,1), (2,2)
2)       Narysować prostokąt o szerokości 2 i wysokości 3,
lewy dolny róg o współrzędnych (3,4)

3)       Narysować odcinek o długości 2, zaczepiony w punkcie 1 pod kątem 45 st. względem osi poziomej X

Rysowanie prostych: Prosta, _XLINE
Proste są czasami nazywane liniami konstrukcyjnymi.
Prosta jest linią przechodzącą przez dany punkt, zorientowaną pod określonym kątem w przestrzeni trójwymiarowej
i prowadzącą w nieskończoność w obydwu kierunkach.
Ponieważ proste rozciągają się w nieskończoność, to nie są obliczane jako część zakresu rysunku.

Sposób rysowania prostej
1.        Wykonaj jedną z poniższych czynności:
o    Wybierz Rysuj > Prosta.
o    Na pasku narzędzi Rysuj, kliknij narzędzie Prosta
o    Napisz prosta - _XLINE, a następnie naciśnij Enter.
2.        Określ punkt prostej.
3.        Określ kierunek.
4.        Aby zakończyć polecenie, naciśnij Enter.

Sposób rysowania prostej pod określonym kątem względem innego elementu
1.        Wykonaj jedną z poniższych czynności:
o    Wybierz Rysuj > Prosta.
o    Na pasku narzędzi Rysuj, kliknij narzędzie Prosta
o    Napisz prosta, a następnie naciśnij Enter.
2.        W oknie zgłoszeń wybierz Kąt.
3.        W oknie zgłoszeń wybierz Odniesienie.
4.        Wybierz element odniesienia.
5.        Określ kąt prostej względem wybranego elementu.
6.        Określ położenie prostej.
7.        Aby zakończyć polecenie, naciśnij Enter.

Domyślną metodą rysowania prostej jest wybór punktu tej prostej, a następnie określenie jej kierunku.
Prostą można narysować dowolnym z poniższych sposobów:
^
Polecenie: prosta / _XLINE
Prosta:  Przepołów/poZioma/pioNowa/Kąt/Równoległa/<Punkt Prostej>:
 
Zadanie: Narysować dowolny odcinek oraz prostą równoległą do tego odcinka, przechodzącą przez dowolny punkt
 
Półprosta / _RAY
Pasek narzędzi: Rysuj w 2D > Półprosta
Menu: Wstaw > Półprosta
Klawiatura: PÓŁPROSTA / RAY
Rysuje nieskończoną linię w jednym kierunku od określonego punktu lub przez ten punkt.
  
: _RAY
Półprosta:  Przepołów/poZioma/pioNowa/Kąt/Równoległa/<Początek Półprostej>:

 
Zadanie: Narysować dowolną półprostą: _RAY
TRASA / _TRACE
: trasa
Szerokość trasy <0.0500>:
Początek trasy:
Następny punkt:
 
Opcje
Szeroka linia może być wypełniona w środku lub też może być widoczny tylko jej kontur.
Wypełnij / _FILL ON – wnętrze wypełnione; _FILL OFF – wnętrze puste, kontur widoczny
 
Uwagi:
Segment szerokiego odcinka – trasy jest rysowany na ekranie dopiero po wprowadzeniu punktu końcowego następnego segmentu
Wskazywane punkty leżą na osi linii
Szerokie odcinki można też rysować za pomocą polilinii PLINE i jest to wygodniejsze ze względu na możliwość późniejszej modyfikacji
Zmiany po wprowadzeniu wypełnienia (_FILL) uwidaczniają się na ekranie odnośnie wcześniej wprowadzonych odcinków dopiero po regeneracji.
 
Zadanie: Narysować odcinek AB o szerokości 0.4. Dane współrzędne: A(1, 1), B(5, 5)
 

: trasa
Szerokość trasy <0.0500>: 0.4
Początek trasy: 1,1
Następny punkt: 5,5
Następny punkt: <Enter>
 
Punkt /_POINT
Za pomocą polecenia PUNKT / _POINT rysujemy punkt
Pasek narzędzi: Rysuj w 2D > Punkt ()
Menu: Wstaw > Punkt;   Klawiatura: PUNKT
 
Sposób zmiany ustawień punktu
Wybierz Ustawienia.
Wyświetlane jest okno dialogowe Ustawienia rysunku z aktywną zakładką Tworzenie elementu.
 
Sposób rysowania wielu punktów
Opcje:
Punkt może być umieszczony jako zwykła kropka lub za pomocą bardziej widocznego znaku graficznego – tzw. Markera.
 
Z poleceniem PUNKT wiążą się 2 pojęcia: PDMODE – wyświetlanie punktu oraz PDSIZE – wielkość.
PDMODE  steruje wyglądem punktu wyświetlanego poleceniem PUNKT.
Zmienna PDMODE pozwala określić style punktu – wybór numeru markera, którym będzie rysowany punkt

Typ:     Liczba całkowita
Miejsce zapisu:     W pliku .DWG
Zakres:     Od 0 do 4, 32, 33, 34, 35, 36, 64, 65, 66, 67, 68, 96, 97, 98, 99, 100
Wartość domyślna:     0
 
Zadanie: Narysować punkty o współrzędnych (4,3) i (3,4), oznaczone markerem w postaci X – pdmode 3
Polecenie: Punkt / _POINT
4,3 <Enter>
<Enter>  Powtórzenie polecenia Punkt
3,4 <enter>
Pdmode <enter>
: pdmode
Nowa aktualna wartość dla PDMODE <0>: 3
REGEN
 
POLILINIA (wielolinia):  PLINIA / _PLINE
 
Rysowanie polilinii
W programie INTERsoft IntelliCAD®, polilinia jest połączoną sekwencją łuków i linii, która jest traktowana jako pojedynczy element.
Polilinię można narysować dowolnym rodzajem linii i zastosować szerokość, która pozostaje stała lub zmniejsza (zwiększa) się na długości segmentu.
Podczas edycji polilinii, można modyfikować całą polilinię lub zmieniać indywidualne segmenty.

Po określeniu punktu początkowego polilinii, okno zgłoszeń wyświetla kilka opcji rysowania, takich jak Odległość, Półszerokość i Szerokość.
Aby utworzyć segment polilinii o zmieniającej się szerokości, należy określić różne szerokości - początkową i końcową.

Po narysowaniu przynajmniej jednego segmentu polilinii, można użyć opcji Cofaj do usunięcia poprzedniego segmentu.
Po narysowaniu dwóch lub więcej segmentów polilinii, można użyć opcji Zamknij do zakończenia polecenia przez narysowanie segmentu,
który kończy się w punkcie początkowym pierwszego narysowanego segmentu polilinii.
Aby zakończyć polecenie bez zamykania polilinii, należy wybrać opcję Gotowe.

 
Pasek narzędzi: Rysuj w 2D > Polilinia Menu: Wstaw > Polilinia
Klawiatura: POLILINIA, _PLINE
Rysuje dwuwymiarowe polilinie (połączone segmenty liniowe i łukowe) z opcjonalną szerokością i zwężaniem.

 
Sposób rysowania łuku jako segmentu polilinii
  
1.        Wybierz pierwszy punkt segmentu polilinii.
2.        Wybierz drugi punkt i z okna zgłoszeń wybierz Rysuj łuki.
3.        Wybierz punkt końcowy łuku.
 
Polilinia  może być  złożona z odcinków prostych i łuków.  Segmenty mogą mieć różną szerokość. Cala polilinia to jeden obiekt.
 
Podaje sie najpierw punkt początkowy a potem jedną z opcji:
Opcje:
  Standardowo polilinie rysujemy w trybie: odcinki proste.
OPCJE W TRYBIE PROSTE:
 -  Łuk Arc       - przejście w tryb luki
 -  Zamknij Close     - zamkniecie - polaczenie pktu bieżącego z punktem początkowym
 -  Połowa szerokosci Halfwidth - podanie polowy szerokości polilini (od osi do krawędzi zewnętrznej)
 -  Długość Length    - narysowanie odcinka o określonej długości w tym samym  kierunku co poprzedni segment.
     Jeśli poprzedni segment był lukiem to odcinek nowy będzie styczny do luku
 -  Cofaj Undo      - usuniecie ostatniego segmentu
 -  Szerokość Width     - określenie szerokości poliginii
 -  Wypełnij FILL ON   - włącza wypełnianie segmentów
 -  FILL OFF  - wyłącza -"-  - Bedzie rysowany kontur
OPCJE W TRYBIE ŁUKI:
 -  Kąt Angle     - podanie kata luku
 -  Centrum CEnter    - środek luku
 -  Kierunek tanDir    - kierunek rysowania luku
 -  Promień Radius    - promień luku
 -  Drugi punkt 2nd pt (second point) - rysowanie luku przechodzącego przez 3 punkty
 -  Zamknij CLose     - zamkniecie polilinii przez narysowanie luku od punktu bieżącego do początkowego
 -  Cofaj Undo      - rezygnacja z ostatniego segmentu
 -  Kontynuuj Continline lub LINE - powrót do rysowania odcinkow prostych
  Opcje nie dostępne z menu a tylko z klawiatury:
   - Połowa szerokości Halfwidth - polowa szerokości - od osi do krawędzi zewn.
   - Szerokość Width     - szerokość polilinii
 
 
Zadanie: Narysuj wielolinię jak na rysunku złożoną z odcinków prostych P1-P2, P3-P4, P6-P7, P7-P8 oraz  łuku P4-P5-P6.
Odcinek  P2-P3 ma szerokość w P2 09 a w P3 0.3. Odcinek P7-P1 ma szerokość 0.3

 

 
: _pline
Początek polilinii:  P1
łUk/Odległość/Półszer/Szerokość/<Następny punkt>: '_ORTHOGONAL         P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ORTHOMODE ma aktualnie stan nie:  TAk/Przełącz/<NIe>: _T
łUk/Odległość/Półszer/Szerokość/<Następny punkt>:         P2
łUk/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>: S
Szerokość początkowa <0.0000>: 0.9
Szerokość końcowa <0.9000>: 0.3
łUk/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:             P3
łUk/Zamknij/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>: s
Szerokość początkowa <0.3000>: 0
Szerokość końcowa <0.0000>: 0
łUk/Zamknij/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:               P4
łUk/Zamknij/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>: U
Kąt/śROdek/ZAmknij/zWrot/Półszer/Linia/pRomień/Drugipkt/Szerokość/Cofaj/<Koniec łuku>: RO (środek)
Punkt środkowy:    P5
Kąt/Długość/<Koniec łuku>:  P6
Kąt/śROdek/ZAmknij/zWrot/Półszer/Linia/pRomień/Drugipkt/Szerokość/Cofaj/<Koniec łuku>: l (linia)
łUk/Zamknij/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:  P7
łUk/Zamknij/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>: s  (szerokość)
Szerokość początkowa <0.0000>: 0.3
Szerokość końcowa <0.3000>:
łUk/Zamknij/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>: _c (od _Close lub Z – zamknij)