AUTOCAD, PROGECAD, IntelliCAD  – tematy i zadania
 
Uwaga!  Raport z wykonywanych zadań – kopia wyników lub ekranu do Worda.
Historia poleceń AutoCADa – klawisz F2 – skopiować.
 
1)  Wprowadzanie poleceń, liczb, punktów i współrzędnych.  Zbiór wskazań. Obliczenia matematyczne.
Wprowadzanie liczb:
Liczby można wprowadzać jako: całkowite, np. 6;  rzeczywiste z kropką dziesiętną np. 10.5
rzeczywiste w postaci wykładniczej np. 10E-2, 1.5e3 ;  liczby z ułamk.  zwykłymi, np. 1/3, 1-1/2, 17/4
 
Zad. 1 Wprowadzanie liczb
Granice: 0,0       210,297                ‘ granice rys
Prostokąt : 0,0 210,297                 ‘ prostokąt ramki
ZOOM W                                            ‘ ZOOM Wszystko          
SIATKA 10                                          ‘ Siatka – kropki co 10 jednostek                                            
SKOK 5                                                ‘ Skok kursora co 5                        
PDMODE 2                                         ‘ Kształt punktu – krzyżyk          
Punkt : 40,50                                     ‘ Narysowanie punktu o danych współrzędnych             
LINIA 30.40,10.60  100.24,150.32 Enter                  ‘Linia o danych współrzędnych
L   170/2,30  1E2,0                            ‘ 1E2=100
 
(+ 1E2 0)                              ‘ Obliczenie E2
 
Wprowadzanie punktów i współrzędnych:
- wpisanie współrzędnych z klawiatury:
- bezwzględnych x,y lub x,y,z
- względnych @dx,dy lub @dx,dy,dz
- biegunowych @odlegl<kąt
- współrzędnych sfer. @odleg<Kąt1<kąt2
- współrzędnych walcowych @odl<kąt,z
- wskazanie punktu:
- za pomocą urządzenia wskazującego
- klawiszy kierunkowych
- wykorzystanie trybu lokalizacji  względem obiektu
(np. _OSNAP, _END, _MID, _INS, _NEAR, _PER, CEN, _INT, _QUA, _NODe...)
- połączenie różnych możliwości z wykorzystaniem filtrów wspólrz. (.X, .Y, .XY...)
 
Zad. 2  Stosowanie współrzędnych bezwzględnych, względnych i biegunowych
Narysować prostokąt rysunku odsunięty o 5 mm od obrysu, stosując polecenie LINIA _LINE 
LINIA  5,5            ‘ Linia od punktu A(5,5) – współrzędne bezwzględne
@200,0                ‘Współrzędne względne – przyrosty DX=200, DY=0 – linia pozioma
@0,287                ‘Współrzędne względne – przyrosty DX=200, DY=287   - linia pionowa
@200<180          ‘ Współrzędne biegunowe- d= 200, kąt od poziomu 180 (przeciwnie do zegara)
@0,-287               ‘ względne
 
Zbiór wskazań
Można wybrać jeden lub więcej obiektów do edycji (np. kopiowania czy wymazania).
Zbiór takich obiektów nazywa się "zbiorem wskazań".
Do zbioru wskazań można dodawać elementy lub usuwać z niego.
 Obiekty wybrane są wyróżnione.   
Większość poleceń edycyjnych umożliwia, po wywołaniu polecenia, dokonanie wyboru obiektów do edycji.
 
Przy tworzeniu zbioru wskazań można posługiwać się opcjami:
wskazanie punktu na obiekcie- wybiera jeden obiekt, przechodzący przez punkt
Auto - tak jak RAmka jeżeli wskazano pusty obszar lub jeden obiekt
Cofaj - cofnięcie obiektów ostatnio wskazanych przy dodawaniu
Dodaj - tryb dodawania;  Jeden - jedno wskazanie obiektu
Krawędź - wybrane obiekty przecinające linię wybierającą (może mieć wiele segmentów)
Okno - obiekty zawarte w oknie;   oStatni - ostatni obiekt
OWbok - wybrane obiekty wewnątrz wielokąta
Poprz - wszystkie obiekty z poprzedniego zbioru wskazań; 
prZec - obiekty zawarte w oknie i przecinające je
RAmka - tak jak prZ - lewy kierunek otwierania ramki lub jak Okno gdy prawy kierunek
Usuń - tryb usuwania ze zbioru wskazań
Wiele - wybiera wiele obiektów przez kolejne wskazania
WSzystko- wybiera wszystkie obiekty rysunku oprócz obiektów na warstwach zablokowanych
ZWbok - wybierane są obiekty znajdujące się wewnątrz wielokąta i przecinające jego granice
 
Zad. 3  Wybór obiektów do polecenia WYMAŻ
Narysuj dowolną łamaną :  /\/
Sprawdzić opcje zbioru wskazań na przykładzie WYMAŻ _ERASE
Usuń kolejne odcinki
1)  Polecenie  WYMAŻ lub _ERASE i wskazać obiekty:
RA – ramka – ważny kierunek wskazania – z prawej na lewo – przecięcie, z lewej na prawo – OKNO
O – okno, Z – przecięcie, WS – wszystko itd.
2)  wskazać  obiekty  i DEL
Edycja  COFAJ - cofa
 
Zad 3a. Narysuj odcinek A(70,130)  B(140,200) – linia i obróć go w  punkcie A o kąt 45st
Polecenia:
Linia 70,130 140,200
Obrót :  Wybierz elementy do obrócenia: RAmka
Punkt obrotu: _end (lub KONiec)
Zaczepienie w koniec z:  - wskazać punkt A
Kąt bazowy/<Kąt obrotu>: 45
 
Obliczenia matematyczne – odwrotna notacja polska
- nawias otwierający, znak działania, argumenty, znak zamyka jacy)
Zad 4.  Obliczenia matematyczne – wykonaj poniższe zadania w AutoCADzie (linia poleceń):
a) 1+2+3+4+5  - zadanie;              (+ 1 2 3 4 5)         ‘ wykonanie w AutoCAD
b) 2*3+5                                             (+ (* 2 3.0)  5)
c) 27.3 /5   (czyli 27,3 :5)                (/  27.3  5)
 
2) Oglądanie rysunku: ZOOM, -NFRAGM/_PAN, 
PRZERYS/_REDRAW, REGEN,  ROZDZ/_VIEWRES

 Klawisze funkcyjne.
 
Narzędzia służące do oglądania rysunku
Powiększanie  ZOOM i panoramowanie obrazu  PAN.
 
ZOOM  Powiększa lub pomniejsza obraz aktywnego rysunku.
Zoom:  Bliżej/dalEj/Wszystko/Centrum/Zakres/Lewy/Poprzedni/pRawy/Okno/<Skala (nX/nXP)>:
ZOOM W – wszystko, Z – zakres
PAN – PANorama,   NFRAGM – nowy fragment
Przeciąga obraz w rzutni umożliwiając zobaczenie obszarów niewidocznych w oknie.
Pan:  Lewo/Prawo/Góra/Dół/SLEwo/SPRawo/SGOra/SDOł/<Baza panoramy>:
 
Przerysowanie i regeneracja rysunku
Polecenia PRZERYS / _REDRAW, _REDRAWALL  oraz  REGEN i REGENW / _REGENALL
Podczas pracy nad rysunkiem, po zakończeniu polecenia, na ekranie mogą pozostać widoczne pozostałości po wykonanej operacji.
 Ślady te można usunąć odświeżając (lub przerysowując) ekran.
PRZERYS - przerysowanie (odświeżenia) obrazu w aktualnym oknie – usuwa ślady zaznaczania na ekranie
REGEN – nakazuje regenerację rysunku. Wykonywana przeważnie automatycznie, czasem trzeba jej użyć.
 
Zad.5 Zastosuj polecenia ZOOM, PAN, PRZERYS, REGEN do istniejącego rysunku
ROZDZ _VIEWRES: steruje dokładnością i szybkością rysowania okręgów i łuków na ekranie.
Zad.6 ROZDZ _VIEWRES 
Narysuj dowolny okrąg i zastosuj polecenie ROZDZ _VIEWRES – dokładność 10000
: rozdz
Czy chcesz szybkie operacje Zoom? <Tak>:
Podaj jakość wyświetlania krzywych (zakres 1-20000) <100>: 10000
 
Klawisze funkcyjne w AutoCADzie
F1 - pomoc
F2 - przełącza ekran graficzny na tekstowy i odwrotnie, historia poleceń
F4 - włącza/wyłącza tryb pulpitu,    F5 - przełącza izopłaszczyzny,
F6 - włącza/wyłącza wyświetlanie współrzędnych,   
F7 - włącza/wyłącza siatkę lokalizacyjną SIATKA _GRID,
F7 F7 - przerysowanie ekranu  - PRZERYS
F8 - włącza/wyłącza tryb ORTO;   F9SKOK/ _SNAP - skok kursora
Powtarzanie poleceń - ENTER lub spacja
Polecenia wykonywane w trybie nakładkowym  z zastosowaniem apostrofu  (np. 'ZOOM)
 
Zad. 6 Sprawdź działanie klawiszy funkcyjnych
 
3) Projektowanie precyzyjne: układy współrzędnych, siatka, skok, orto, tryby lokalizacji
 
Układy współrzędnych
 
Globalny Układ Współrzędnych (GUS) - World Coordinate System (WCS) - nie może być zmieniony.
Lokalny Układ Współrzędnych: LUW - User Coordinate System:
UCS
- zdefiniowany przez użytkownika - o dowolnym punkcie przyłożenia (początku układu) i orientacji.
 Może być dowolna ilość LUW
Globalny układ współrzędnych - os X pozioma, Y - os pionowa. Układ matematyczny - prawoskrętny.
 W przypadku rys. przestrzennych można podawać tylko X, Y.
 Z określona jest wtedy przez aktualny poziom jeśli nie podamy tej współrzędnej.
 Gdy aktualny jest układ globalny to symbol G - wersja polska, lub W (World) - wersja angielska.
 Globalny Układ Współrzędnych (GUW) - WCS - World Coordinate System nie może być zmieniony.
 Lokalny Układ Współrzędnych (LUW) - UCS - User Coordinate System - zdefiniowany przez użytkownika
- o dowolnym punkcie przyłożenia i orientacji.
 
LUW, _UCS
?/3punkty/Usun/Element/początek/Poprzedni/Wywołaj/Zapisz/widok/Z/Y/Z/OśZ/<Globalny>:
ODLUW, _DDUCS – okno dialogowe
Symbol LUW – LUWSYMB – symbol układu współrzędnych
 
Zad. 7 Narysuj linię pomiarową o współrzędnych bezwzględnych geodezyjnych:
Ps1 (110, 90), Ps2 (220,90)   oraz granicę wyznaczoną punktami
1 (104.85, 117.82)  2 (116. 70, 170.34)  3 (155,84, 191.97) 4 (162.02,236.27)
Wyznacz domiary do punktów granicznych względem linii pomiarowej

1) Współrzędne geodezyjne zamieniamy na matematyczne - AutoCADa
Ps1 (90, 110)
 Ps2 (250, 220)
 Współrzędne kolejnych graniczników
1  X = 117.81     Y = 104.85
2  X = 170.34     Y = 116.70
3  X = 191.97     Y = 155.84
4  X = 236.27     Y = 162.02
 Włącz wyświetlanie symbolu układu współrzędnych: LUWSYMB, _UCSICON
 a) Kreślimy linię Ps1 - Ps2 ze współrzędnych - polecenie Linia
 b) Kreślimy odcinki 1 - 2 - 3 - 4 ze współrzędnych -polecenie L
 c) Zmieniamy układ współrzędnych z globalnego na lokalny 
 LUW Element
 - wskazujemy Element - linię pomiarową Ps1 - Ps2, blizej punktu Ps1
 d) Odczytujemy współrzędne punktów granicznych w tym układzie - są to domiary
 - polecenie ID
 Uwaga: ustalić tryb lokalizacji na KOniec przed wskazywaniem punktów
 lub po każdym poleceniu ID pisać KON (_END)
 Nacisnąć F2 i skopiować do wyświetlone współrzędne oraz wstawić do notatnika i zapisać plik.
 Przejdź na układ globalny:
 LUW <Enter>
 
SIATKA _GRID F7
 Siatka Nie: Tak/Skok/Różne/<Odstęp siatki (x i y = 0.500)>:
Skok, _Snap  F9  Innym sposobem zapewnienia dokładności rysowania jest włączenie skoku i ustawienie jego odstępów.  
Gdy skok jest włączony, wówczas program ogranicza punkty wyboru do wstępnie określonych odstępów skoku.   
Mimo tego, że dopasowanie odstępów siatki do odstępów skoku jest często pomocne w rysowaniu, to ustawienia te nie muszą być takie same.
ORTO F8
Orto, _Ortho
Polecenie ORTO pozwala na wprowadzenie trybu ortogonalnego rysowania.
Wszystkie linie i trasy narysowane w tym trybie są poziome lub pionowe.
 
Tryby lokalizacji

Tryby lokalizacji:  Punkty zaczepienia:
BLIski · KONiec · SYMetria · CENtrum · PROstopadły · STYczny · KWAdrant ·
WSTawienie · PUNkt · PRZecięcie · POZprzec · POZORNY
_Center             Centrum ;     _Endpoint        Koniec
_INSertion       BAZa ;   _INTersection PRzeciecia ;   _MIDpoint       SYMetria ;  _NEArest         BLIski
_NODE            PUNkt ;   _NONE            BRAk;     _PERpendicular Prostopadły
_QUAdrant      Kwadrant ;   _QUICK          SZYbki;   _TANGENT    STYczny
 
Podstawowe elementy rysunku
Linia (line); okrąg (circle); łuk (arc);  punkt (point);  tekst (text);  trasa (trace) ; polilinia (poliline - pline) ;  
obszar (solid); symbol (shape) ;  blok (block);  atrybut (attribute) ; wymiar (dimension) ; 
polilinie
trójwymiarowe;  powierzchnie 3-wymiarowe ;  siatki przestrzenne
4) Rysowanie linii, prostej, trasy, polilinii, punktu
Linia, _Line
Cechy linii:   każda linia ma początek i koniec.
Rysowanie linii zaczynamy od podania jej punktu początkowego,
następnie wstawiamy kolejne punkty końcowe do czasu naciśnięcia klawisza Esc lub Enter;   
Każda narysowana linia jest samodzielnym obiektem, który możemy oddzielnie edytować.
Linię określają dwa punkty: punkt początkowy i punkt końcowy. Można połączyć szereg linii,
Polecenie LINIA umożliwia rysowanie linii prostych.   
Końce linii można określić   używając 2 lub 3 współrzędnych lub ich kombinacji.
Jeżeli podane zostaną tylko   współrzędne X, Y punktu to wartość Z określa aktualny poziom.

 
PROSTA _XLINE
Rysowanie prostych
Proste są czasami nazywane liniami konstrukcyjnymi.
 Prosta jest linią przechodzącą przez dany punkt, zorientowaną pod określonym kątem w przestrzeni trójwymiarowej i prowadzącą w nieskończoność w obydwu kierunkach.
 Ponieważ proste rozciągają się w nieskończoność, to nie są obliczane jako część zakresu rysunku.
 
Półprosta / _RAY
Rysuje nieskończoną linię w jednym kierunku od określonego punktu lub przez ten punkt.
 
TRASA _TRACE – prosta (odcinek, łamana) o określonej szerokości
 
Punkt  _POINT. 
PDSIZE
- steruje rozmiarem wyświetlanego punktu.  Wartość domyślna (0) określa rozmiar punktu równy 5% rozmiaru ekranu. 
PDMODE
- steruje wyglądem punktu wyświetlanego poleceniem PUNKT.
Zakres:     Od 0 do 4, 32, 33, 34, 35, 36, 64, 65, 66, 67, 68, 96, 97, 98, 99, 100. Domyślnie 0

Zad. 8  Narysować odcinki – linia – jak wyżej, trasę – łamaną o szerokości 2, prostą, półprostą,
3  punkty  o różnych kształtach (PDMODE)

 
POLILINIA
Polilinia/_PLINE – linia złożona z odcinków prostej oraz łuków. Segmenty mogą mieć różną szerokość
 
Zadanie 9.  Narysuj wielolinię jak na rysunku złożoną z odcinków prostych P1-P2, P3-P4, P6-P7, P7-P8 oraz  łuku P4-P5-P6.  
Odcinek  P2-P3 ma szerokość w P2 09 a w P3 0.3. Odcinek P7-P1 ma szerok.  0.3