AutoCAD - Zadania nr 2


I. Powtórzenie i utrwalenie:

Powtarzanie poleceń - ENTER lub spacja
Polecenia wykonywane w trybie nakładkowym - z opcją apostrofu przed poleceniem, (np. 'ZOOM)

Np. w trakcie rysowania linii – polecenie ‘ZOOM

 

Zad.1 Narysuj dowolną linię łamaną (odcinki) – polecenie LINIA lub L.

W trakcie rysowania wpisz w linii poleceń ‘ZOOM – wybierz Bliżej lub Okno i rysuj dalej – Enter kończy

 


2. Projektowanie precyzyjne: układy współrzędnych, siatka, skok, orto, tryby lokalizacji

 

Klawisze funkcyjne w AutoCADzie
F1 – pomoc;
F2 - przełącza ekran graficzny na tekstowy i odwrotnie, historia poleceń

F4 - włącza/wyłącza tryb pulpitu, ;
F5 - przełącza izopłaszczyzny,

F6 - włącza/wyłącza wyświetlanie współrzędnych,
F7 - włącza/wyłącza siatkę lokalizacyjną,

F7 F7 - przerysowanie ekranu;

F8 - włącza/wyłącza tryb orto;

F9SKOK/ _Snap - skok kursora

 

Siatka, _Grid,     Klawisz F7


Polecenie SIATKA lub  _GRID

Włącz i wyłącz siatkę różnymi metodami, z klawiatury, z menu, F7, naciskając przycisk na dolnym pasku

Skok, _Snap        Klawisz F9 - włączenie skoku i ustawienie jego odstępów.
Gdy skok jest włączony, wówczas program ogranicza punkty wyboru do wstępnie określonych odstępów skoku.

Włącz i wyłącz skok różnymi metodami, z klawiatury, z menu , F8, naciskając przycisk na dolnym pasku
Orto, _Ortho       Klawisz F8

Polecenie ORTO pozwala na wprowadzenie trybu ortogonalnego rysowania.
Wszystkie linie i trasy narysowane w tym trybie są poziome lub pionowe.

Włącz i wyłącz ORTO  różnymi metodami, z klawiatury, z menu, F8, naciskając przycisk na dolnym pasku

 

Zad. 2  Włącz tryby SIATKA _GRID, ORTO, SKOK/KROK. Narysuj dowolny prostokąt po kropkach siatki.

 

II. Układy współrzednych: globalny i lokalny oraz lokalizacja

 

Globalny Układ Współrzednych GUS - World Coordinate System WCS - nie może być zmieniony.
Lokalny Układ Współrzędnych: LUW - User Coordinate System: UCS - zdefiniowany przez użytkownika -
o dowolnym punkcie przyłożenia (początku układu) i orientacji. Może być dowolna ilość LUW

Polecenia: LUW  /_UCS, ODLUW (pojawi się okno dialogowe)

Symbol LUW:   LUWSYMB  - marker początku układu współrzędnych
_UCSICON  _OFF  (wyłączone) _ON

Za pomocą komendy LUWSYMB / _UCSICON można kontolować marker oznaczajacy początek i orientację lokalnego ukłądu współrzędnych


Tryby lokalizacji, punkty zaczepienia: OBIEKT / _OSNAP
Punkty zaczepienia, zwane trybami lokalizacji lub punktami charakterystycznymi, dają możliwość bardzo precyzyjnego umieszczania jednych obiektów względem drugich.

Rysunek jest dokładny nawet przy dużych powiększeniach.


Tryby lokalizacji:

C            _Center                 Centrum np. okręgu
KON     _Endpoint            Koniec np. odcinka
BAZ      _INSertion           BAZa  - punkt wstawienia
PR         _INTersection     PRzeciecia
SYM     _MIDpoint           SYMetria – środek odcinka
BLI       _NEArest           BLIski
PUN      _NODE                PUNkt
BRA      _NONE                BRAk  lokalizacji - wyłączenie
PRO      _PERpendicular     Prostopadły do linii
KWA     _QUAdrant          Kwadrant – jak na zegarze 12.00, 3.00, 6.00, 9.00 (góra, lewy, dół, prawa strona okręgu)
SZY      _QUICK              SZYbki
STY      _TANGENT        STYczny do obiektu

 

Zadanie 3.  (dotyczące układu współrzędnych) i rysowania precyzyjnego – lokalizacja: PUNKT, PROstopadły, KONiec

Treść zadania: Narysuj linię pomiarową o współrzędnych bezwzględnych geodez: Ps1 (110, 90),  Ps2 (220,190)
oraz granicę wyznaczoną punktami:   1 (104.85, 117.82); 2 (116. 70, 170.34);   3 (155,84, 191.97); 4 (162.02,236.27)

Uwaga: Współrzędne w AutoCADzie uzyskujemy zamieniając X na Y

Czyli: Ps1(90,110);  Ps2(190,220); 1(117.82,104.85), 2(170.34,116.70), 3(191.97,155.84), 4(236.27,162.02)


Narysuj linie przerywane z ograniczników, prostopadłe do linii Ps1-Ps2
Wyznacz domiary do punktów granicznych względem linii pomiarowej


Realizacja

 

1)      Załóż nowy plik rysunku, zapisz w swoim katalogu (NI_r1.dwg) 

2)     Ustal granice rysunku na 0,0; 297,210   (jak pionowa kartka papieru A4)
Polecenie GRANICE   <Enter>  0,0 <Enter> 210,297

3)     Polecenie:Zoom W  (ZOOM  wszystko)


      4) Wciśnij klawisze funkcyjne i ustal siatkę (węzły siatki) na 10:
         F7 - ma się pojawiić siatka (kropki na węzłach)
          F7 F7 - przerysowanie ekranu

   Polecenie _GRID  (siatka) - ustal na 10

5)     Polecenie _SNAP (SKOK w AutoCADzie, KROK w ProgeCAD) - ustal na 5  (skok kursora przy rysowaniu)

6)     F9 - włącz i wyłacz SKOK (lub KROK na pasku dolnym - włączenie, wyłączenie)

7)     Załóż warstwy: obrys, ramka, lpomiarowa, domiary, przerywana  stosując polecenie -WARSTWA - w linii poleceń
Polecenie : -warstwa
Warstwa: ? wypisać/Nowa/WYtwórz/Ustaw/Kolor/ROdzajlinii/SzerokośćLinii/Wydruk/StylP/TAK/NIE/Zablokuj/Odblokuj/Zamknij/Otwórz:N
Nazwa nowych warstw:obrys,ramka,lpomiarowa,domiary,przerywana
Warstwa: ? wypisać/Nowa/WYtwórz/Ustaw/Kolor/ROdzajlinii/SzerokośćLinii/Wydruk/StylP/TAK/NIE/Zablokuj/Odblokuj/Zamknij/Otwórz:u
Warstwa, którą ustawić jako aktualną <0>:obrys

 

8)     Narysuj prostokąt 0,0  210,297
_RECTANGLE  0,0      210,297

 

9)      Włącz wyświetlanie symbolu układu współrzędnych: LUWSYMB, _UCSICON oraz tryb Orto i Skok
3) Kreślimy linię Ps1 - Ps2 ze współrzędnych - polecenie Linia , wyłącz orto i skok

10)  Wykreśl linię Ps1 – Ps2 na warstwie lpomiarowa, stosując polecenie LINIA i współrzędne matematyczne (zamiana geodezyjnych X na Y)
Narysuj okręgi o promieniu 1 w tych punktach

11)  Ustaw PDMODE 3

12)  Wstaw punkty 1, 2 3, 4 – na warstwie domiary - polecenie PUNKT (podajemy współrzędne punktów)

13)  Ustaw lokalizację  na PUNKT, KONiec, PROstopadły (polecenie _OSNAP – AutoCAD, _SETESNAP – ProgeCAD)

14)  Połącz punkty 1-2-3-4 – polecenie Linia

15)  Zmień warstwę na przerywana i narysuj linie z punktów 1, 2, 3, 4  prostopadle do linii pomiarowej Ps1 – Ps2

16) Opisz numery punktów: polecenie DTEKST, wysokość liter 2.5, Kąt 0 – wskazuj polożenie i opisz punkty

17) Zmierz odległości punktów od linii pomiarowej – ustaw lokalizację na PUNKT i Przecięcie
i opisz je nad domiarami, równolegle do linii: DTEKST

18)  Zmień układ współrzędnych z globalnego na lokalny

19)  Odczytaj współrzędne punktów i, 2, 3, 4 – polecenie ID lub Punkt z paska Zapytania i opisz domiary na rysunku

20)  Przejdź na układ globalny: LUW <Enter>
Zadanie 4 (z lokalizacji)

Narysuj dowolny okrąg o środku S i obok odcinek AB.


Narysuj odcinek ze środka S okręgu do środka C odcinka AB oraz odcinek CD do kwadrantu okręgu w punkcie D

I następne łączące kwadranty okręg. Narysuj linię B H, styczną do okręgu w punkcie H.
1) L CEN – wskazujemy okrąg _MID – wskazujemy odcinek

2) L _END lub  _INT (przecięcie) w C do KWA (lub _QUA)
3) KWA  (_QUA) od D do kolejnych punktów E, F, G, D ( KWA)
4) L KON (punkt B) do STY (_TAN) w punkcie H
III. Grafika dwuwymiarowa:
odcinek: LINIA _LINE, PROSTA _XLINE,  Półprosta _RAY,

TRASA _TRACE, PUNKT _POINT, Polilinia _PLINE,

Rysowanie linii
Linia, _Line, L

Cechy linii:
Każda linia ma początek i koniec;
Rysowanie linii zaczynamy od podania jej punktu początkowego, następnie wstawiamy kolejne punkty końcowe
do czasu naciśnięcia klawisza Esc lub Enter;
Można połączyć szereg linii, lecz każdy segment linii jest uważany za osobny element typu linia.


Zadanie 5 – narysuj linie jak na rysunku poniżej

A.      Nastawy rysunku
Ustal  GRANICE rysunku na (0, 0) (12, 9) – naroża prostokąta
Narysuj prostokąt obramowujący rysunek wzdłuż granic: PROSTOKĄT / _RECTANGLE: 0,0;  12,9
Ustal ZOOM Wszystko (tylko W) lub _All
Załóż warstwę RYS1 o kolorze Czerwony/Red
Ustal: SIATKA co 1, SKOK co 0.5 (polecenia SIATKA/_GRID i SKOK /_SNAP)


B.     Rysowanie linii
1)       Narysować trójkąt o wierzchołkach: (1,1), (3,1), (2,2)
2)       Narysować prostokąt o szerokości 2 i wysokości 3,
lewy dolny róg o współrzędnych (3,4)

3)       Narysować odcinek o długości 2, zaczepiony w punkcie 1 pod kątem 45 st. względem osi poziomej X

4) Narysować dowolną linię łamaną jak na rysunku

 

PROSTA _XLINE
Proste są czasami nazywane liniami konstrukcyjnymi.
Prosta jest linią przechodzącą przez dany punkt, zorientowaną pod określonym kątem w przestrzeni trójwymiarowej i prowadzącą w nieskończoność w obydwu kierunkach.
Ponieważ proste rozciągają się w nieskończoność, to nie są obliczane jako część zakresu rysunku.

Półprosta / _RAY
Rysuje nieskończoną linię w jednym kierunku od określonego punktu lub przez ten punkt.

Zad. 6. Narysuj półproste _RAY: pionową i poziomą  ze środka okręgu oraz prostą poziomą  _XLINE z kwadrantu dolnego okręguTRASA _TRACE – prosta (odcinek, łamana) o określonej szerokości

 

Zadanie 7: Narysować odcinek AB o szerokości 0.4. Dane współrzędne: A(1, 1), B(5, 5)
Ustal  GRANICE rysunku na (0, 0) (12, 9) – naroża prostokąta
: Trasa  _TRACE
Szerokość trasy <0.0500>: 0.4
Początek trasy: 1,1
Następny punkt: 5,5
Następny punkt: <Enter>Punkt _POINT.
PDSIZE
- steruje rozmiarem wyświetlanego punktu. Wartość domyślna (0) określa rozmiar punktu równy 5% rozmiaru ekranu.
PDMODE
- steruje wyglądem punktu wyświetlanego poleceniem PUNKT.
Zakres: Od 0 do 4, 32, 33, 34, 35, 36, 64, 65, 66, 67, 68, 96, 97, 98, 99, 100. Domyślnie 0

Zad. 8 Narysować  punkty o różnych kształtach (PDMODE)  jak poniżej
POLILINIA
Polilinia/_PLINE – linia złożona z odcinków prostej oraz łuków. Segmenty mogą mieć różną szerokość

Zadanie 9. Narysuj polilinię jak na rysunku złożoną z odcinków prostych P1-P2, P3-P4, P6-P7, P7-P8 oraz łuku P4-P5-P6.
Odcinek P2-P3 ma szerokość w P2 09 a w P3 0.3. Odcinek P7-P1 ma szerok. 0.3


Ustal granice rys. na 0,0        12,9

Polecenie : _POLYLINE
ENTER dla zastosowania ostatniego punktu/Śledzić/<Początek polilinii>:
Łuk/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/<Następny punkt>:
Łuk/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:s
Początkowa szerokość <0>:0.9
Końcowa szerokość <0.9>:0.3
Łuk/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:
Łuk/Zamknij/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:s
Początkowa szerokość <0.3>:0
Końcowa szerokość <0>:
Łuk/Zamknij/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:
Łuk/Zamknij/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:łuk
Kąt/Środek/Zamknij/KIerunek/Połowiczna_szerokość/Linia/PRomień/Drugipt/Szerokość/Cofaj/<Koniec łuku>:d
Drugi punkt:
Koniec łuku:
Kąt/Środek/Zamknij/KIerunek/Połowiczna_szerokość/Linia/PRomień/Drugipt/Szerokość/Cofaj/<Koniec łuku>:l
Łuk/Zamknij/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:
Łuk/Zamknij/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:

Łuk/Zamknij/Odległość/Śledzić/Połowiczna_szerokość/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:z