AutoCAD - Zadania praktyczne nr 3

I Powtórzenie: Obliczenia matematyczne, wprowadzanie punktów i współrzędnych
w układach bezwzględnych i względnych, zbiór wskazań

II. Temat aktualny:
1) Oglądanie rysunku: ZOOM, PAN, PRZERYS,  REGEN, ROZDZ, klawisze funkcyjne
2) Projektowanie precyzyjne: układy współrzędnych, siatka, skok, orto, tryby lokalizacji

Otwórz notatnik lub WordPad, zapisz plik po nazwą Nazwisko3_raport

Uruchom AutoCADa. Załóż nowy plik rysunku  Nazwisko3 i zapisz w swoim katalogu

Ustal JEDNostki metryczne, 3 miejsca, kąty w gradach, 4 miejsca.

 Ustaw Granice rysunku na (0,0), (10,10), siatka co 1,
Polecenia: GRANICE, SIATKA

Wklejaj  kolejne raporty z AutoCADa:

F2 – zaznacz polecenia, kopiuj, wklej do pliku raportu, zapisz bez zamykania.

Zamkniesz na koniec ćwiczeń.

 

1) OBLICZENIA

1.1) Wykonaj obliczenia przy pomocy polecenia _CAL - działania i wyniki zapisz do zeszytu
a) 2*5.2
_CAL <Enter> 2*5.2 <Enter>
analogicznie
b) 2^3*2+10.5
Wklej polecenia i wyniki do raportu.

1.2) Wykonaj obliczenia w linii poleceń korzystając z odwrotnej notacji polskiej  
- nawias otwierajacy, znak działania, argumenty, znak zamykajacy)

a) Zadanie:
22+10-5.5 +6
Wykonanie:
(+ 22 10 -5.5 6)

Objaśnienia:  Nawias otwierajacy, działanie, liczby,  nawias zamykajacy

b) Zadanie:
20*5.2 - 2*3
Wykonanie poniżej – w  wewnętrznych nawiasach mnożenie, w zewnętrznych odejmowanie
(-  (* 20 5.2) (* 2 3.0))

c) Zadanie:
27.3 /5   (czyli 27.3 :5)
Tu tylko dzielenie, często stosowane, np. do skalowania rastra czy bloku
(/ 27.3  5)

2 Wprowadzanie  punktów i współrzędnych w uładach prostokątnych i biegonowych, bezwzglęnych i względnych


2) Narysuj trójkąt o wierzchołkach (1,1), (3,1), (2,2)
Stosujemy współrzędne bezwzględne
Polecenie:  L  (lub Linia lub _LINE)
1,1    <Enter>
3,1    <Enter>
2,2     <Enter>
Z  lub _Close  (Zamknij lub _C od _Close)

3) Narysuj prostokąt o szerokości 2 i wysokości 3, początek w dowolnym miejscu
Stosujemy współrzędne względne, prostokątne (przyrosty)
Polecenie: Linia
Z punktu: - dowolny na ekranie
Do punktu:  @2,0   
Do punktu: @0,3    
Do punktu @-2,0 
Do punktu @0,-3
lub Z (zamknij ) lub _C (_close)

4) Narysuj kwadrat o długości 3, zaczepiony w punkcie (4,4), stosując  długości i kąty kierunkowe w stopniach
Stosujemy współrzędne względne biegunowe (odległość i kąt od poziomej osi X, liczony jak w matematyce)

L (Linia)
Z punktu: 4,4
Do punktu: @3<0
Do punktu: @3<90 gdy kąty w stopniach, @3<100 gdy kąty w gradach itd.
Do punktu: @3<180
Do punktu: @3<-90
<Enter>


Zbiór wskazań, wybieranie obiektów, uchwyty.

 

OPCJE WYBORU OBIEKTU  z uwzględnieniem poleceń w jezyku angielskim
 (punkt) ->jeden obiekt; _All - Wszystko

_Multiple - Wiele -> Wiele obiektow wybranych przez wskazanie
_Last - oStatni -> Ostatni obiekt; Previous-Poprz -> Wszystkie obiekty z poprzedn. zbioru wskaz.
_Window - Okno -> Obiekty zawarte w oknie ; _Crossing-prZec -> Obiekty zawarte w oknie i przecinajace okno
_Box - RAmka -> Jak Window - prawy kier lub Cross - lewy ; _AUto-AUto - tak jak ramka jesli pusty lub jeden obiekt
_SIngle- Jeden -> Jeden obiekt dowolnego typu; _Add -Dodaj -> Tryb dodawania do zbioru wskazan
_Remove-Usun -> Tryb usuwania -usuwanie kolejnych obiektow ze zbioru ; _Undo-Cofaj -> Cofniecie ostatnio wybranej opcji

5) Zaznacz 2 sąsiednie boki kwadratu - pokażą się uchwyty.
Rozciagnij wspólny punkt obu boków. Wypróbuj inne opcje z uchwytami.

6) Stosowanie polecenia Wymaż
Napisz polecenie WYMAŻ / _ERASE

i dodawaj do zbioru wskazań opcje wyboru: istniejacych obiektów, które będą kolejno zanzaczane
wskaż jeden obiekt (krawędź) a następnie
RA /_Box – ramka; PRZ / _C – przecięcie; O / _W – okno; WS / _All  - wszytko
Naciśnij <Enter>
Po wymazaniu napisz ODDAJ / _OOPS.
Obiekty zostaną przywrócone.Ad II  Tematy aktualne


1.  Oglądanie rysunku:
ZOOM, -NFRAGM /_PAN,  
PRZERYS /_REDRAW, REGEN, ROZDZ/_VIEWRES


Zoom - powiększa lub pomniejsza obraz aktywnego rysunku.
 
1) Napisz ZOOM i zobacz opcje:
2) Zobacz opcje ZOOM w menu Widok


3) Zadania dot. ZOOM:

A) Zadania - rysowanie linii z różnych współrzędnych
Narysować kolejne linie jak niżej:
a) z punktu (2, 1) i stosując przyrosty @dx, dy : 0, 5   oraz -10,2
  Polecenie: LINIALINE  L
   z punktu t: 2,1
   do punktu:   @0,5
   Do punktu @-10,2
   Do punktu:  Zamknij  Z / Close C
b) jak niżej
   Polecenie:  L
   From point: 6,4
   To point: @0.5,0
   To point: @-0.25,1
   To point: _close
c) jak niżej
   Polecenie:  L
   From point: 9,4
   To point: @1<0
   To point: @-0.5,0
   To point: @1<180  gdy kąty w stopniach lub @1<200 gdy kąty w gradach
   To point: Z / _Close

B)  Zadania z ZOOM
   a) Powiększamy prostokąt: ZOOM Okno / _Window  ( z menu) lub ZOOM O/_W
   b) Przywołujemy cały rysunek: ZOOM  Zakres / _Extents
   c) Powiększamy trójkąt: ZOOM Center
   d) Przywołanie całego rysunku: ZOOM  Wszystko / All
   e) Powiększamy trójkąt i prostokąt za pomocą ZOOM Dynamic
   f) Powrót do poprzedniego powiększenia: ZOOM  Poprzedni / Previous

C) Zadanie z ‘ZOOM (w czasie rysowania)
Rysujemy linię i w trakcie rysowania stosujemy ‘ZOOM ale z opcję apostrofu - w tle,
by powiększyć sobie rejon rysowania

 g) Narysować prostą od punktu (2,1) do górnego wierzchołka trójkąta (dokładnie wskazać)
powiększając okolice tego wierzchołka:

Polecenie:  L
Z punktu: 2,1
Do punktu:
 'ZOOM w (wybieramy z menu górnego ZOOM  Okno / Window lub piszemy   'ZOOM  o / w) 
Wskazujemy górny wierzchołek - dokładnie, ustawiona lokalizacja lub KON i wskazujemy
<Enter>
Powiększamy cały rysunek: ZOOM Z /_Extens
Rysujemy linię (20,2) (22,5)
Powiększamy cały rysunek: ZOOM Z /_Extens

h) Zastosuj ZOOM kręcąc kółkiem środkowym myszki

PANORAMA -  NFRAGM, PAN

Pozwala przesunąć rysunek w dowolnym kierunku względem ekranu, bez powiększenia
Jeśli twoja mysz posiada środkowe kółko, naciśnij i przytrzymaj go, a następnie przesuwaj mysz aby panoramować rysunek.
Można czasem panoramować używając klawiszy strzałek

Zadania z PANoramowania - przesuwania rysunku
 używamy poleceń -NFRAGM / _PAN lub z  menu Widok
zad 1)     Wskazujemy 2 punkty – wyjściowy I docelowy
Command: -NFRAGM / -pan
Specify base point or displacement:  [wskazujemy punkt  bazowy na ekranie] - wybierz dowolny
Specify second point: [wskazujemy drugi punkt – docelowy]
zad 2)
     Wskazujemy wektor przesunięcia (-10, 2)
Command: -PAN
Specify base point or displacement: -10,2

Specify second point: <Enter>
zad 3)      Wskazujemy współrzędne wyjściowe (4, 3) i docelowe (10, 8)
Command: -pan
Specify base point or displacement: 4,3
Specify second point: 10,8
zad 4)  
Przesunąć rysunek taka by jakiś punkt  P1 znalazł się w przybliżeniu na środku ekranu:
Polecenie: Panorama
 Lewo/Prawo/Góra/Dół/SLEwo/SPRawo/SGOra/SDOł/<Baza panoramy>: [wskazujemy punkt  bazowy na ekranie]
Punkt przemieszczenia panoramy: [wskazujemy drugi punkt – docelowy – około środka ekranu]

 

Przerysowanie i regeneracja rysunku

Polecenia PRZERYS / _REDRAW, PRZERYSW/_REDRAWALL 
oraz  REGEN i REGENW / _REGENALL

Podczas pracy nad rysunkiem, po zakończeniu polecenia, na ekranie mogą pozostać widoczne pozostałości po wykonanej operacji.
Ślady te można usunąć odświeżając (lub przerysowując) ekran.

 

Zad. dot. regeneracji

Zad. 1  Przerysowanie i regeneracja
Wprowadź kolejno polecenia przerysowania i regeneracji
a) z klawiatury: PRZERYS / REDRAW, PRZERYSW -_REDRAWALL,
REGEN, REGENW /_REGENALL

b) z Menu Widok - Przerysuj, Regen Regen wszystko

Usuń obiekty z rysunku: Polecenie WYMAŻ / _ERASE


Polecenie: Wypełnij / _FILL  lub FILLMODE. Dotyczy obiektów z konturami, np. TRASA, OBSZAR, PIERŚCIEŃ

Uwaga: Efekt dla obiektów istniejących będzie widoczny po regeneracji
Zad. 2 :  Trasa i wypełnianie

Narysuj trasę o szerokości 1 – polecenie  TRASA

Wskaz początek trasy, koniec trasy, <Enter>

Użyj REGEN

Użyj polecenia WYPEŁNIJ / _FILL z opcją TAK

Linia ma być wypełniona

w linii komend a następnie poszukaj i użyj z menu

Następnie WYPEŁNIJ /_FILL z opcją NIE

Użyj REGEN

Linia ma być pusta w środku – tylko krawędzie
Analogicznie Użyj polecenia FILLMODE


Dokładność rysowania
Rozdzielczość widoku - Dokładność rysowania – ROZDZ/_VIEWRES
Steruje dokładnością i szybkością rysowania okręgów i łuków na ekranie

Zadanie – ustalenie rozdzielczości
Narysuj  2 okręgi współśrodkowe:
_CIRCLE
<Środek okręgu> 175,150
<pRomień>: 80
<Enter>                                  - powtórzenie polecenia - rysowanie kolejnego okręgu
<Środek okręgu> @                - środek bez zmian
<pRomień>: 130
ZOOM W
Wpisz polecenie ROZDZ /_VIEWRES i spraw opcje
Zmień rozdzielczość na większą

 

Klawisze funkcyjne w AutoCADzie
F1 – pomoc; F2 - przełącza ekran graficzny na tekstowy i odwrotnie, historia poleceń
F4 - włącza/wyłącza tryb pulpitu, ; F5 - przełącza izopłaszczyzny,
F6 - włącza/wyłącza wyświetlanie współrzędnych, F7 - włącza/wyłącza siatkę lokalizacyjną,
F7 F7 - przerysowanie ekranu; F8 - włącza/wyłącza tryb orto; F9SKOK/ Snap - skok kursora
Powtarzanie poleceń - ENTER lub spacja
Polecenia wykonywane w trybie nakładkowym - z opcją apostrofu przed poleceniem, (np. 'ZOOM)

Zadanie:

Zapoznaj się z klawiszami funkcyjnymi, włącz i wyłącz ich działanie, zobacz efekt na pulpicie,
przy rysowaniu trójkąta i na dolnym pasku.

 

Uwaga!

Skopiuj całą historię AuTOCADa do pliku raportu pierwszego i zapisz plik rysunku, też na  dyskietce


2. Projektowanie precyzyjne: układy współrzędnych, siatka, skok, orto, tryby lokalizacji

Układy współrzednych: globalny i lokalny 

Globalny Układ Współrzednych GUS - World Coordinate System WCS - nie może być zmieniony.
Lokalny Układ Współrzędnych: LUW - User Coordinate System: UCS - zdefiniowany przez użytkownika -
o dowolnym punkcie przyłożenia (początku układu) i orientacji. Może być dowolna ilość LUW

Polecenia: LUW  /_UCS, ODLUW (pojawi się okno dialogowe)
Symbol LUW - LUWSYMB
Za pomocą komendy LUWSYMB / _UCSICON można kontolować marker oznaczajacy początek i orientację lokalnego ukłądu współrzędnych
Klawiatura: LUWSYMB / _UCSICON

Zadanie -  dotyczące układu współrzędnych

Załóż nowy plik rysunku, Ustal granice na 0,0; 297,210
Narysuj linię pomiarową o współrzędnych bezwzględnych geodez:
Ps1 (110, 90), Ps2 (220,90)
oraz graniicę wyznaczoną punktami
1 (104.85, 117.82); 2 (116. 70, 170.34)
3 (155,84, 191.97); 4 (162.02,236.27)

Wyznacz domiary do punktów granicznych względem linii pomiarowej

domiary
1) Współrzędne geodezyjne zamieniamy na matematyczne - AutoCADa
Ps1 (90, 110); Ps2 (250, 220)
Współrzędne kolejnych graniczników

1  X = 117.81   Y = 104.85; 2 X = 170.34   Y = 116.70
3 X = 191.97     Y = 155.84; 4 X = 236.27     Y = 162.02

Włącz wyświetlanie symbolu układu współrzędnych: LUWSYMB, _UCSICON
a) Kreślimy linię Ps1 - Ps2 ze współrzędnych - polecenie Linia
b) Kreślimy odcinki 1 - 2 - 3 - 4 ze współrzędnych -polecenie L
c) Zmieniamy układ współrzędnych z globalnego na lokalny
LUW Element - wskazujemy Element - linię pomiarową Ps1 - Ps2, blizej punktu Ps1
d) Odczytujemy współrzedne punktów granicznych w tym układzie - są to domiary - polecenie ID
Uwaga: ustalić tryb lokalizacji na KOniec przed wzkazywaniem punktów lub po każdym poleceniu ID pisać KON (_END)
Nacisnać F2 i skopiować do wyświetlone współrzędne oraz wstawić do notatnika i zapisać plik.
Przejdź na układ globalny: LUW <Enter>

Siatka, _Grid,       Klawisz F7
Zadanie Włącz i wyłącz siatkę różnymi metodami, z klawiatury, z menu , F7, naciskając przycisk na dolnym pasku
Skok, _Snap         Klawisz F9
Innym sposobem zapewnienia dokładności rysowania jest włączenie skoku i ustawienie jego odstępów.
Gdy skok jest włączony, wówczas program ogranicza punkty wyboru do wstępnie określonych odstępów skoku.

Zadanie  Włącz i wyłącz skok różnymi metodami, z klawiatury, z menu , F8, naciskając przycisk na dolnym pasku

Orto, _Ortho       Klawisz F8

Polecenie ORTO pozwala na wprowadzenie trybu ortogonalnego rysowania.
Wszystkie linie i trasy narysowane w tym trybie są poziome lub pionowe.

Zadanie 1
Włącz i wyłącz ORTO  różnymi metodami, z klawiatury, z menu, F8, naciskając przycisk na dolnym pasku

Zadanie 2
Włącz tryby SIATKA, ORTO, SKOK. Narysuj dowolny prostokąt po kropkach siatki.

Tryby lokalizacji, punkty zaczepienia: OBIEKT / _OSNAP
Punkty zaczepienia, zwane trybami lokalizacji lub punktami charakterystycznymi, dają mozliwość bardzo precyzyjnego umieszczania jednych obiektów
wzgledem drugich. Rysunek jest dokładny nawet przy dużych powiększeniach.
Lokalizacja
Lokalizacja współrzędnych względem punktu: - polecenie OBIEKT / _OSNAP , PBAZ
Tryby lokalizacji:
Punkty zaczepienia:
BLIski · KONiec · SYMetria · CENtrum · PROstopadły · STYczny · KWAdrant ·
WSTawienie · PUNkt · PRZecięcie · POZprzec · POZORNY

CEN      Center                 Centrum
KON       Endpoint            Koniec
BAZ     INSertion           BAZa
PRZ        INTersection     PRzeciecia
SYM    MIDpoint           SYMetria
BLI       NEArest           BLIski
PUN    NODE                PUNkt
BRA    NONE                BRAk
PRO
    PERpendicular     Prostopadły
KWA    QUAdrant          Kwadrant
SZY    QUICK              SZYbki
STY    TANGENT        STYczny

 

Dokładność punktów zaczepienia:
polecenie CELOWNIK / APERTURE
Ustala obszar wyboru punktu zaczepienia elementu.

 

Zadanie 1
Narysuj dowolny okrąg i obok odcinek. Narysuj odcinek ze środka okręgu do końca odcinka
Wywołaj pasek narzędzi Punkty zaczepienia. Włącz automatyczną lokalizację środka okregu  i końca odcinka.
Napisz L / Linia / _Line
Wskaż punkt na okręgu - powinien być zaznaczony środek i wskaż punkt odcinka bliski końca (powinien być zaznaczony Koniec)
Narysuj drugi odcinek z końca istniejącego.
Zadanie 2
Wyłącz lokalizację. Narysuj odcinek z przeciecia odcinków do środka okręgu
L; CEN - wskaż okrąg, _INT - wskaż przeciecie odcinków
Wypróbuj inne tryby lokalizzacji w wyłaczonym trybie, podając oznaczenia,
np. KWA / _QUA (kwadranty okręgu - góra, dół, lewy skraj, prawy), SYM / _MID - środek symetrii
Narysuj inne odcinki stosując te skróty

Uwaga!

Skopiuj całą historię AuTOCADa do pliku raportu drugiego   i zapisz plik rysunku, tez na  dyskietce.

Sprawozdanie 3 – zadania z AutoCAD z powyższego zakresu

1. Jak można wykonać obliczenia matematyczne w AutoCADzie

   (wykorzystaj polecenie _CALC oraz odwrotną notację polską)

    Podaj przykłady obliczeń w obu metodach

2 Jak przejść do okna tekstowego - historii poleceń - klawisz funkcyjny

3. Podaj metody narysowania kwadratu o współrzędnych dolnego lewego rogu (10, 5) i boku 3

   - współrzędne bezwzględne oraz względne - prostokątne i biegunowe

4. Opisz krótko co to jest zbiór wskazań, do czego służy i jego opcje.

5. Co to są uchwyty, do czego służą, gdzie są widoczne, np. na linii, w prostokącie, okręgu

6. Polecenie wymazania elementów oraz polecenie przywracania po usunięciu

7. Opisz polecenia: ZOOM oraz PAN i ich opcje. Jak wykorzystujemy kółko myszy?

8. Polecenie ZOOM z apostrofem ('ZOOM) - do czego służy, kiedy stosujemy.

9. Przerysowanie i regeneracja rysunku - przeznaczenie, polecenia

10. Polecenie do wypełniania - kiedy można zastosować, dla jakich obiektów i po co.

11. Pojęcie dokładności rysowania dla okręgów i łuków

12. Klawisze funkcyjne w AutoCAdzie

13. Do czego służy naciśniecie dwukrotne klawisza F7  (F7 F7)

14. Układy współrzędnych w AutoCADZie, przechodzenie miedzy nimi.

15. Ile może być układów GUS/WCS a ile LUW/UCS

16. Symbol układu współrzędnych - włączanie, wyłączanie

17. Pojęcia SIATKA, SKOK, ORTO - przeznaczenie, klawisze do przełączania

18. Tryby lokalizacji - wymienić punkty charakterystyczne/zaczepienia i podać skrót.

    Przedstawić te punkty na rysunkach obiektów AutoCADA: odcinek, okrąg itd.

19 Polecenie do uruchomienia wyboru punktów zaczepienia

20. Wypisz polecenia z powyższego zakresu polskie i angielskie.