AutoCAD - Zadania nr 4

Rysowanie linii, prostej, trasy, punktu, polilinii

I  Powrórzenie, utrwalenie

Zadanie 1  Włącz i wyłącz siatkę różnymi metodami, z klawiatury, z menu , F7, naciskając przycisk na dolnym pasku
Zadanie 2  Włącz i wyłącz skok różnymi metodami, z klawiatury, z menu , F8, naciskając przycisk na dolnym pasku
Zadanie 3  Włącz i wyłącz ORTO  różnymi metodami, z klawiatury, z menu, F8, naciskając przycisk na dolnym pasku
Zadanie 4  Włącz tryby SIATKA, ORTO, SKOK. Narysuj dowolny prostokąt po kropkach siatki.

 

Układy współrzednych: globalny i lokalny 

Globalny Układ Współrzednych GUS - World Coordinate System WCS - nie może być zmieniony.
Lokalny Układ Współrzędnych: LUW - User Coordinate System: UCS - zdefiniowany przez użytkownika -
o dowolnym punkcie przyłożenia (początku układu) i orientacji. Może być dowolna ilość LUW

Polecenia: LUW  /_UCS, ODLUW (pojawi się okno dialogowe)
Symbol LUW - LUWSYMB
Za pomocą komendy LUWSYMB / _UCSICON można kontolować marker oznaczajacy początek i orientację lokalnego ukłądu współrzędnych

Tryby lokalizacji, punkty zaczepienia: OBIEKT / _OSNAP
Punkty zaczepienia, zwane trybami lokalizacji lub punktami charakterystycznymi,
dają możliwość bardzo precyzyjnego umieszczania jednych obiektów względem drugich.

Rysunek jest dokładny nawet przy dużych powiększeniach.
Lokalizacja
Lokalizacja współrzędnych względem punktu: - polecenie OBIEKT / _OSNAP , PBAZ
Tryby lokalizacji:

     SZY                Kon   SYM PRZ      POZ      CEN   KWA STY PRO              PUNKT                 BRAK

_TEMP _FROM                                                                    __PAR    _INS       _NEA  _NON                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Zadanie 5  (dotyczące układu współrzędnych)

 

Temat:
5.1  Narysuj linię pomiarową o współrzędnych bezwzględnych geodez:
   Ps1 (110, 90),   Ps2 (220,90)
oraz graniicę wyznaczoną punktami:  1 (104.85, 117.82);   2 (116. 70, 170.34);   3 (155,84, 191.97);   4 (162.02,236.27)

5.2  Narysuj linie przerywane z ograniczników, prostopadłe do linii Ps1-Ps2
5.3  Wyznacz domiary do punktów granicznych względem linii pomiarowej


domiary
Realizacja

Załóż nowy plik rysunku, Ustal granice na 0,0; 297,210

Włącz tryb orto klawiszem F8 i skok F9

1) Współrzędne geodezyjne zamieniamy na matematyczne - AutoCADa
Ps1 (90, 110); Ps2 (250, 220)
Współrzędne kolejnych graniczników

1  X = 117.81   Y = 104.85; 2 X = 170.34   Y = 116.70
3 X = 191.97     Y = 155.84; 4 X = 236.27     Y = 162.02

2) Włącz wyświetlanie symbolu układu współrzędnych: LUWSYMB, _UCSICON oraz tryb Orto i Skok
3) Kreślimy linię Ps1 - Ps2 ze współrzędnych - polecenie Linia , wyłącz orto i skok
4) Kreślimy odcinki 1 - 2 - 3 - 4 ze współrzędnych - polecenie L

5) Zmieniamy układ współrzędnych z globalnego na lokalny
LUW Element - wskazujemy Element - linię pomiarową Ps1 - Ps2, blizej punktu Ps1

6) Ustalić tryb lokalizacji na KONiec przed wskazywaniem punktów lub po każdym poleceniu ID pisać KON (_END)

oraz na PROostopadły
7) Narysuj linie prostopadłe z punktów granicznych 1, 2, 3, 4 do linii pomiarowej Ps1-Ps2

L; wskazujemy punkt graniczn; Piszemy Pro i wskazujemy linię pomiarową w pobliżu rzutu ogranicznika

(Jeżeli nie działa lokalizacja Prostopadły to przed wskazaniem linii pomiarowej piszemy Pro a potem wskazujemy linię)
8) Odczytujemy współrzędne punktów granicznych w tym układzie - są to domiary - polecenie ID

Nacisnąć F2 i skopiować do wyświetlone współrzędne oraz wstawić do notatnika i zapisać plik.

9) Przejdź na układ globalny: LUW <Enter>

Zadania z lokalizacji

Zadanie 6

2.1 Narysuj dowolny okrąg i obok odcinek AB. Narysuj odcinek ze środka okręgu S  do końca A odcinka AB
Wywołaj pasek narzędzi Punkty zaczepienia.
Włącz automatyczną lokalizację środka okręgu  i końca odcinka.
Napisz L / Linia / _Line
Wskaż punkt na okręgu - powinien być zaznaczony środek S  i wskaż punkt odcinka bliski końca A (powinien być zaznaczony Koniec)

Wyłącz lokalizację
2.2 Narysuj drugi odcinek z  końca B  istniejącego do dolnego punktu okręgu
 L             KON        wskazujemy punkt bliski punktu B odcinka AB i piszemy KWA oraz wskazujemy punkt okręgu bliski C


Zadanie 7
Wyłącz lokalizację. Narysuj odcinek z przeciecia odcinków do środka okręgu
L; CEN - wskaż okrąg, _INT - wskaż przeciecie odcinków
Wypróbuj inne tryby lokalizzacji w wyłaczonym trybie, podając oznaczenia,
np. KWA / _QUA (kwadranty okręgu - góra, dół, lewy skraj, prawy), SYM / _MID - środek symetrii
Narysuj inne odcinki stosując te skróty


II. Grafika dwuwymiarowa: linia, prosta, półprosta, trasa, punkt, polilinia

 

Rysowanie linii: Linia, _Line, L

Cechy linii:

Każda linia ma początek i koniec. Rysowanie linii zaczynamy od podania jej punktu początkowego, następnie wstawiamy kolejne punkty końcowe
do czasu naciśnięcia klawisza Esc lub Enter;

Można połączyć szereg linii, lecz każdy segment linii jest uważany za osobny element typu linia.

 

Zadanie 8

A.      Nastawy rysunku

Ustal  GRANICE rysunku na (0, 0) (12, 9) – naroża prostokąta
Narysuj prostokąt obramowujący rysunek wzdłuż granic: PROSTOKĄT / _RECTANGLE: 0,0;  12,9
Ustal ZOOM Wszystko (tylko W) lub _All
Załóż warstwę RYS1 o kolorze Czerwony/Red
Ustal: SIATKA co 1, SKOK co 0.5 (polecenia SIATKA/_GRID i SKOK /_SNAP)

 

B.    Rysowanie linii

1)       Narysować trójkąt o wierzchołkach: (1,1), (3,1), (2,2)

2)       Narysować prostokąt o szerokości 2 i wysokości 3,
lewy dolny róg o współrzędnych (3,4)

3)       Narysować odcinek o długości 2, zaczepiony w punkcie 1 pod kątem 45 st. względem osi poziomej X

Rysowanie prostych: Prosta, _XLINE

Proste są czasami nazywane liniami konstrukcyjnymi.
Prosta jest linią przechodzącą przez dany punkt, zorientowaną pod określonym kątem w przestrzeni trójwymiarowej
i prowadzącą w nieskończoność w obydwu kierunkach.

Polecenie: prosta / _XLINE

Prosta:  Przepołów/poZioma/pioNowa/Kąt/Równoległa/<Punkt Prostej>:

Zadanie 9: Narysować dowolny odcinek oraz prostą równoległą do tego odcinka, przechodzącą przez dowolny punkt

Półprosta / _RAY

Pasek narzędzi: Rysuj w 2D > Półprosta

Menu: Wstaw > Półprosta

Klawiatura: PÓŁPROSTA / _RAY

Rysuje nieskończoną linię w jednym kierunku od określonego punktu lub przez ten punkt.

 

: _RAY

Półprosta:  Przepołów/poZioma/pioNowa/Kąt/Równoległa/<Początek Półprostej>:

Zadanie 10 : Narysować dowolną półprostą: _RAY

TRASA / _TRACE

: trasa

Szerokość trasy:   Początek trasy:      Następny punkt:

Opcje  Szeroka linia może być wypełniona w środku lub też może być widoczny tylko jej kontur.
Wypełnij / _FILL ON – wnętrze wypełnione; _FILL OFF – wnętrze puste, kontur widoczny

 

Uwagi:
Segment szerokiego odcinka – trasy jest rysowany na ekranie dopiero po wprowadzeniu punktu końcowego następnego segmentu
Wskazywane punkty leżą na osi linii
Szerokie odcinki można też rysować za pomocą polilinii PLINE i jest to wygodniejsze ze względu na możliwość późniejszej modyfikacji
Zmiany po wprowadzeniu wypełnienia (_FILL) uwidaczniają się na ekranie odnośnie wcześniej wprowadzonych odcinków dopiero po regeneracji.
 

Zadanie 11 : Narysować odcinek AB o szerokości 0.4. Dane współrzędne: A(1, 1), B(5, 5)

 

: trasa

Szerokość trasy <0.0500>: 0.4
Początek trasy: 1,1
Następny punkt: 5,5
Następny punkt: <Enter>

 

Punkt /_POINT

Za pomocą polecenia PUNKT / _POINT rysujemy punkt

Pasek narzędzi: Rysuj w 2D > Punkt ()

Menu: Wstaw > Punkt;   Klawiatura: PUNKT

 

Sposób zmiany ustawień punktu

Wybierz Ustawienia.

Wyświetlane jest okno dialogowe Ustawienia rysunku z aktywną zakładką Tworzenie elementu.

 

Sposób rysowania wielu punktów

Opcje:

Punkt może być umieszczony jako zwykła kropka lub za pomocą bardziej widocznego znaku graficznego – tzw. Markera.

 

Z poleceniem PUNKT wiążą się 2 pojęcia: PDMODE – wyświetlanie punktu oraz PDSIZE – wielkość.

PDMODE  steruje wyglądem punktu wyświetlanego poleceniem PUNKT.
Zmienna PDMODE pozwala określić style punktu – wybór numeru markera, którym będzie rysowany punkt

Typ:     Liczba całkowita

Miejsce zapisu:     W pliku .DWG

Zakres:     Od 0 do 4, 32, 33, 34, 35, 36, 64, 65, 66, 67, 68, 96, 97, 98, 99, 100

Wartość domyślna:     0

 

Zadanie 12: Narysować punkty o współrzędnych (4,3) i (3,4), oznaczone markerem w postaci X – pdmode 3

Polecenie: Punkt / _POINT
4,3 <Enter>
<Enter>   Powtórzenie polecenia Punkt
3,4 <enter>
Pdmode <enter>
: pdmode
Nowa aktualna wartość dla PDMODE <0>: 3

REGEN

 

POLILINIA (wielolinia):  PLINIA / _PLINE

 

Rysowanie polilinii

W programie INTERsoft IntelliCAD®, polilinia jest połączoną sekwencją łuków i linii, która jest traktowana jako pojedynczy element.
Polilinię można narysować dowolnym rodzajem linii i zastosować szerokość, która pozostaje stała lub zmniejsza (zwiększa) się na długości segmentu.
Podczas edycji polilinii, można modyfikować całą polilinię lub zmieniać indywidualne segmenty.

Po określeniu punktu początkowego polilinii, okno zgłoszeń wyświetla kilka opcji rysowania, takich jak Odległość, Półszerokość i Szerokość.
Aby utworzyć segment polilinii o zmieniającej się szerokości, należy określić różne szerokości - początkową i końcową.

Po narysowaniu przynajmniej jednego segmentu polilinii, można użyć opcji Cofaj do usunięcia poprzedniego segmentu.
Po narysowaniu dwóch lub więcej segmentów polilinii, można użyć opcji Zamknij do zakończenia polecenia przez narysowanie segmentu,
który kończy się w punkcie początkowym pierwszego narysowanego segmentu polilinii.
Aby zakończyć polecenie bez zamykania polilinii, należy wybrać opcję Gotowe.

 

Pasek narzędzi: Rysuj w 2D > Polilinia Menu: Wstaw > Polilinia

Klawiatura: POLILINIA, _PLINE

Rysuje dwuwymiarowe polilinie (połączone segmenty liniowe i łukowe) z opcjonalną szerokością i zwężaniem.

 

Sposób rysowania łuku jako segmentu polilinii

 

1.        Wybierz pierwszy punkt segmentu polilinii.

2.        Wybierz drugi punkt i z okna zgłoszeń wybierz Rysuj łuki.

3.        Wybierz punkt końcowy łuku.

 

Polilinia  może być  złożona z odcinków prostych i łuków.  Segmenty mogą mieć różną szerokość. Cala polilinia to jeden obiekt.
 
Podaje sie najpierw punkt początkowy a potem jedną z opcji:
Opcje:
  Standardowo polilinie rysujemy w trybie: odcinki proste.
OPCJE W TRYBIE PROSTE:
 -  Łuk Arc       - przejście w tryb luki
 -  Zamknij Close     - zamkniecie - polaczenie pktu bieżącego z punktem początkowym
 -  Połowa szerokosci Halfwidth - podanie polowy szerokości polilini (od osi do krawędzi zewnętrznej)
 -  Długość Length    - narysowanie odcinka o określonej długości w tym samym  kierunku co poprzedni segment.
     Jeśli poprzedni segment był lukiem to odcinek nowy będzie styczny do luku
 -  Cofaj Undo      - usuniecie ostatniego segmentu
 -  Szerokość Width     - określenie szerokości poliginii
 -  Wypełnij FILL ON   - włącza wypełnianie segmentów
 -  FILL OFF  - wyłącza -"-  - Bedzie rysowany kontur
OPCJE W TRYBIE ŁUKI:
 -  Kąt Angle     - podanie kata luku
 -  Centrum CEnter    - środek luku
 -  Kierunek tanDir    - kierunek rysowania luku
 -  Promień Radius    - promień luku
 -  Drugi punkt 2nd pt (second point) - rysowanie luku przechodzącego przez 3 punkty
 -  Zamknij CLose     - zamkniecie polilinii przez narysowanie luku od punktu bieżącego do początkowego
 -  Cofaj Undo      - rezygnacja z ostatniego segmentu
 -  Kontynuuj Continline lub LINE - powrót do rysowania odcinkow prostych
  Opcje nie dostępne z menu a tylko z klawiatury:
   - Połowa szerokości Halfwidth - polowa szerokości - od osi do krawędzi zewn.
   - Szerokość Width     - szerokość polilinii
 

 

Zadanie 13: Narysuj wielolinię jak na rysunku złożoną z odcinków prostych P1-P2, P3-P4, P6-P7, P7-P8 oraz  łuku P4-P5-P6.
Odcinek  P2-P3 ma szerokość w P2 09 a w P3 0.3. Odcinek P7-P1 ma szerokość 0.3

 

 

: _pline
Początek polilinii:  P1
łUk/Odległość/Półszer/Szerokość/<Następny punkt>: '_ORTHOGONAL              P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ORTHOMODE ma aktualnie stan nie:  TAk/Przełącz/<NIe>: _T
łUk/Odległość/Półszer/Szerokość/<Następny punkt>:            P2
łUk/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>: S
Szerokość początkowa <0.0000>: 0.9
Szerokość końcowa <0.9000>: 0.3
łUk/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:                P3
łUk/Zamknij/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>: s
Szerokość początkowa <0.3000>: 0
Szerokość końcowa <0.0000>: 0
łUk/Zamknij/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>: P4
łUk/Zamknij/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>: U
Kąt/śROdek/ZAmknij/zWrot/Półszer/Linia/pRomień/Drugipkt/Szerokość/Cofaj/<Koniec łuku>: RO (środek)
Punkt środkowy:     P5
Kąt/Długość/<Koniec łuku>:  P6
Kąt/śROdek/ZAmknij/zWrot/Półszer/Linia/pRomień/Drugipkt/Szerokość/Cofaj/<Koniec łuku>: l (linia)
łUk/Zamknij/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:  P7
łUk/Zamknij/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>: s  (szerokość)
Szerokość początkowa <0.0000>: 0.3
Szerokość końcowa <0.3000>:
łUk/Zamknij/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>: _c (od _Close lub Z – zamknij)