AutoCAD - Zadania nr 4 (wersja skrócona)

Rysowanie linii, prostej, trasy, punktu, polilinii

Lokalizacja
Lokalizacja współrzędnych względem punktu: - polecenie OBIEKT / _OSNAP , PBAZ
Tryby lokalizacji:

     SZY                Kon   SYM PRZ      POZ      CEN   KWA STY PRO              PUNKT                 BRAK

_TEMP _FROM                                                                    __PAR    _INS       _NEA  _NON                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Zadanie 1  (dotyczące układu współrzędnych) – z geodezji

Temat:

Ustaw siatkę, skok
1.1  Narysuj linię pomiarową jak na rysunku
oraz granicę

1.2  Narysuj linie przerywane z ograniczników, prostopadłe do linii Ps1-Ps2
1.3  Wyznacz domiary do punktów granicznych względem linii pomiarowej

Polecenia: SIATKA, SKOK, ORO; LINIA, LUW, ID, PDMODE, PDSIZE, ODLEG
tryby lokalizacji: KON (koniec), PRZ (przecięcie), PRO (prostopadła)


domiary
Realizacja

Załóż nowy plik rysunku, Ustal granice na 0,0; 297,210

Włącz tryb orto klawiszem F8, siatka - F7  i skok - F9

2) Włącz wyświetlanie symbolu układu współrzędnych: LUWSYMB, _UCSICON oraz tryb Orto i Skok
3) Kreślimy linię Ps1 - Ps2 jak na rysunku- polecenie Linia lub L – punkty w węzłach siatki
4) Kreślimy odcinki 1 - 2 - 3 - 4 linii granicy - polecenie L – punkty w węzłach siatki

5) Zmieniamy układ współrzędnych z globalnego na lokalny polecenie LUW, element
LUW
Element - wskazujemy Element - linię pomiarową Ps1 - Ps2, bliżej punktu Ps1

6) Ustalić tryb lokalizacji na KONiec przed wskazywaniem punktów lub po każdym poleceniu ID pisać KON (_END)

oraz na PROostopadły
7) Narysuj linie prostopadłe z punktów granicznych 1, 2, 3, 4 do linii pomiarowej Ps1-Ps2

L; wskazujemy punkt graniczne (KON, PRZ); Piszemy Pro i wskazujemy linię pomiarową w pobliżu rzutu ogranicznika

8) Odczytujemy współrzędne punktów granicznych w tym układzie - są to domiary - polecenie ID, lokalizacja KON lub PRZ

Przepisujemy do zeszytu lub kopiujemy z historii poleceń – F2 do notatnika.
9) Przejdź na układ globalny: LUW <Enter> i zmierz odległości rzędnych: od 1 do rzutu na Ps1-Ps2 itd. – ODLEG,
 pamiętaj o dokładnej lokalizacji- włączyć tryb Kon, PRZ lub pisać te opcje przed wskazaniem punktu,
sprawdź czy się zgadza ze współrzędnymi poprzednio odczytanymi.

 

 

Zadania z lokalizacji – KONiec, PRZecięcie, CENtrum, KWAdrant

Zadanie 2

2.1 Narysuj dowolny okrąg i obok odcinek AB. Narysuj odcinek ze środka okręgu S  do końca A odcinka AB
Wywołaj pasek narzędzi Punkty zaczepienia.
Włącz automatyczną lokalizację środka okręgu  i końca odcinka.
Napisz L / Linia / _Line
Wskaż punkt na okręgu - powinien być zaznaczony środek S  i wskaż punkt odcinka bliski końca A (powinien być zaznaczony Koniec)

Wyłącz lokalizację
2.2 Narysuj drugi odcinek z  końca B  istniejącego do dolnego punktu okręgu (kwadrantu)
 L             KON        wskazujemy punkt bliski punktu B odcinka AB i piszemy KWA oraz wskazujemy punkt okręgu bliski C

.

II. Grafika dwuwymiarowa: linia, prosta, półprosta, trasa, punkt, polilinia

 

Rysowanie linii: Linia, _Line, L

Cechy linii:

Każda linia ma początek i koniec. Rysowanie linii zaczynamy od podania jej punktu początkowego, następnie wstawiamy kolejne punkty końcowe
do czasu naciśnięcia klawisza Esc lub Enter;

Można połączyć szereg linii, lecz każdy segment linii jest uważany za osobny element typu linia.

 

Zadanie 3

A.      Nastawy rysunku

Ustal  GRANICE rysunku na (0, 0) (12, 9) – naroża prostokąta

Narysuj prostokąt obramowujący rysunek wzdłuż granic: PROSTOKĄT / _RECTANGLE: 0,0;  12,9

Ustal ZOOM Wszystko (tylko W) lub _All

Załóż warstwę RYS1 o kolorze Czerwony/Red
Ustal: SIATKA co 1, SKOK co 0.5 (polecenia SIATKA/_GRID i SKOK /_SNAP)

B.    Rysowanie linii, ze współrzędnych bezwzględnych X,Y oraz względnych (@Dx,Dy oraz @d<kąt)

1)       Narysować trójkąt o wierzchołkach: (1,1), (3,1), (2,2)

2)       Narysować prostokąt o szerokości 2 i wysokości 3,
lewy dolny róg o współrzędnych (3,4)

3)       Narysować odcinek o długości 2, zaczepiony w punkcie 1 pod kątem 45 st. względem osi poziomej X

Rysowanie prostych: Prosta, _XLINE

Proste są czasami nazywane liniami konstrukcyjnymi.
Prosta jest linią przechodzącą przez dany punkt, zorientowaną pod określonym kątem w przestrzeni trójwymiarowej
i prowadzącą w nieskończoność w obydwu kierunkach.

Polecenie: prosta / _XLINE

Prosta:  Przepołów/poZioma/pioNowa/Kąt/Równoległa/<Punkt Prostej>:

Zadanie 4: Narysować dowolny odcinek oraz prostą równoległą do tego odcinka, przechodzącą przez dowolny punkt

Półprosta / _RAY

Pasek narzędzi: Rysuj w 2D > Półprosta

Menu: Wstaw > Półprosta

Klawiatura: PÓŁPROSTA / _RAY

Rysuje nieskończoną linię w jednym kierunku od określonego punktu lub przez ten punkt.

  

: _RAY

Półprosta:  Przepołów/poZioma/pioNowa/Kąt/Równoległa/<Początek Półprostej>:

Zadanie 5 : Narysować dowolną półprostą: _RAY

TRASA / _TRACE, dodatkowe polecenia: WYPEŁNIJ / _FILL, FILLMODE, REGEN

: trasa    Szerokość trasy:   Początek trasy:      Następny punkt:

Opcje  Szeroka linia może być wypełniona w środku lub też może być widoczny tylko jej kontur.

Wypełnij / _FILL ON – wnętrze wypełnione; _FILL OFF – wnętrze puste, kontur widoczny, FILLMODE; użyj REGEN

 

Zadanie 6 : Narysować trasę - odcinek AB o szerokości 0.4.

 

: trasa

Szerokość trasy <0.0500>: 0.4

Początek trasy: 1,1                               Następny punkt: 5,5                             Następny punkt: <Enter>

Użyj polecenia WYPEŁNIJ / _FILL oraz FILLMODE by wyłączyć (kontury) oraz włączyć wypełnienie.

Punkt /_POINT

Polecenia: PUNKT, PDMODE, PDSIZE, REGEN

Za pomocą polecenia PUNKT / _POINT rysujemy punkt

Pasek narzędzi: Rysuj > Punkt ;            Menu: Wstaw > Punkt;   Klawiatura: PUNKT

Z poleceniem PUNKT wiążą się 2 pojęcia: PDMODE – wyświetlanie punktu oraz PDSIZE – wielkość.

PDMODE  steruje wyglądem punktu wyświetlanego poleceniem PUNKT.
Zmienna
PDMODE pozwala określić style punktu – wybór numeru markera, którym będzie rysowany punkt

Zakres:     Od 0 do 4, 32, 33, 34, 35, 36, 64, 65, 66, 67, 68, 96, 97, 98, 99, 100

Wartość domyślna:     0

 

Zadanie 7: Narysować punkty o współrzędnych (4,3) i (3,4), oznaczone markerem w postaci X – pdmode 3

Polecenie: Punkt / _POINT

4,3 <Enter> <Enter>              Powtórzenie polecenia Punkt 3,4 <enter>

Pdmode <enter> : pdmode     Nowa aktualna wartość dla PDMODE <0>: 3        REGEN – regeneruje rysunek

 

POLILINIA (wielolinia):  PLINIA / _PLINE

Rysowanie polilinii

 Polilinia jest połączoną sekwencją łuków i linii, która jest traktowana jako pojedynczy element.
Polilinię można narysować dowolnym rodzajem linii i zastosować szerokość, która pozostaje stała lub zmniejsza (zwiększa) się na długości segmentu.
Podczas edycji polilinii, można modyfikować całą polilinię lub zmieniać indywidualne segmenty.

Sposób rysowania łuku jako segmentu polilinii

  

1.        Wybierz pierwszy punkt A segmentu polilinii.

2.        Wybierz drugi punkt B i z okna zgłoszeń wybierz Rysuj łuki.

3.        Wybierz punkt końcowy łuku - C.

Polilinia  może być  złożona z odcinków prostych i łuków.  Segmenty mogą mieć różną szerokość. Cala polilinia to jeden obiekt.

 

Zadanie 8: Narysuj polilinię (wielolinię) jak na rysunku
 złożoną z odcinków prostych P1-P2, P3-P4, P6-P7, P7-P8   oraz  łuku P4-P5-P6.
Odcinek  P2-P3 ma szerokość w P2 09 a w P3 0.3. Odcinek P7-P1 ma szerokość 0.3
Pozostałe szerokości zerowe.

 

: _pline

Początek polilinii:  P1

łUk/Odległość/Półszer/Szerokość/<Następny punkt>: '_ORTHOGONAL              P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ORTHOMODE ma aktualnie stan nie:  TAk/Przełącz/<NIe>: T                             (włączenie trybu ORTO)

łUk/Odległość/Półszer/Szerokość/<Następny punkt>:            P2

łUk/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>: S 
Szerokość początkowa <0.0000>:
0.9
Szerokość końcowa <0.9000>: 0.3

łUk/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:                P3          
łUk/Zamknij/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:
S

Szerokość początkowa <0.3000>: 0      
Szerokość końcowa <0.0000>:
0           
łUk/Zamknij/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>: P4

łUk/Zamknij/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>: U              (Łuk)
Kąt/śROdek/ZAmknij/zWrot/Półszer/Linia/pRomień/Drugipkt/Szerokość/Cofaj/<Koniec łuku>:
RO (środek)

Punkt środkowy:     P5          
Kąt/Długość/<Koniec łuku>:  P6           
Kąt/śROdek/ZAmknij/zWrot/Półszer/Linia/pRomień/Drugipkt/Szerokość/Cofaj/<Koniec łuku>:
L  (linia)

łUk/Zamknij/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:  P7           
łUk/Zamknij/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:
S  (szerokość)

Szerokość początkowa <0.0000>: 0.3   
Szerokość końcowa <0.3000>:    [Enter]               (powtarzamy szerokość)
łUk/Zamknij/Odległość/Kontynuuj/Półszer/Szerokość/Cofaj/<Następny punkt>:
_C (od _Close lub Z – zamknij)