Powrót do strony głównej | Powrót do strony Program Nauczania progNau.htm
Przejœcie do strony następnej Autocada - cz 2.


Temat: Programy graficzne wspomagajšce projektowanie (CAD), na przykładzie programu AutoCAD: podstawowe elementy rysunku, oglšdanie rysunku, edycja, bloki.


Wstęp

Podstawowe pojęcia:

Programami do komputerowego wspomagania projektowania sš m. in. AutoCAD firmy Autodesk i MicroStation firmy Bentley..

AutoCAD dostępny jest dla komputerów IBM PC (DOS, OS/2, SCO Xenix 386, Windows), Apple Macintosh, stacji roboczych (np. Sun Microsystems, DEC - system operacyjny ULTRIX i VMS, Apollo). AutoCADy w wersji na platformy PC do wersji 12 włšcznie pracowały w systemie DOS, w wersji 13 w DOS i Windows, wersja 14 oraz 2000 tylko w Windows 9x. AutoCAD jest programem do wspomagania projektowania i kreœlenia, który działa na szerokiej gamie standardowych komputerów, dajšc zyski z dużej użytecznoœci systemu CAD nawet w małych firmach. Oferuje obszerny zestaw œrodków do 2 - 3-wymiarowego rysowania i projektowania, łšcznie z modelowaniem bryłowym i powierzchniowym. Znajduje zastosowania w takich dziedzinach nauki i techniki jak: architektura, budownictwo, chemia, elektrotechnika, elektronika, mechanika, inżynieria, CAM, kartografia, zarzšdzania, skład drukarski, ilustracje techniczne.

MicroStatation 95 firmy Bentley jest programem wspomagajšcym programowanie 2D i 3D dla DOS, MS Windows, MS Windows 9x, Windows NT oraz IBM OS/2 Warp, DEC Alpha Windows NT i PowerPC WindowsNT. Pracuje na komputerach PC, Apple, stacjach roboczych UNIX. Przeznaczony do rysowania, projektowania, wizualizacji, analizy, zarzšdzania bazš danych i modelowania. Ma wyglšd identyczny dla wszystkich platform sprzętowych. Jest szczególnie przydatny dla grupy projektantów i grup roboczych korzystajšcych ze wspólnych danych. Stosowany przez architektów, kartografów, inżynierów, kreœlarzy i innych w projektowaniu komputerowym.

Inne przykładowe programy firmy AutoDesk:


AutoCAD - www.autodesk.com/autocad

Otwarta struktura AutoCAD-a czyni go elastycznym: każdy element systemu może być przystosowany do potrzeb użytkownika. Łatwo można wygenerować specjalne menu oraz makropolecenia wykonujšce najczęœciej uzywane polecenia systemowe. Wbudowanie języka programowania AutoLISP oraz możliwoœć współpracy z programai w C pozwala na rozwišzywanie skomplikowanych problemów konstruktorskich i obliczeniowych. Przystosowaniu AutoCAD-a do róznych potrzeb służy wiele aplikacji programowych (np. projektowania parametrycznego, analizy met. elementów skonczonych, zarzšdzania sieciami). AutoCAD jest dostępny w różnych wersjach dla szerokiej gamy komputerów i stacji roboczych (workstations). Rysunki sš całkowicie wymienne. AutoCAD ma możliwoœci współpracy z urzšdzeniami peryferyjnymi we/wy jak monitory, myszki, plotery, drukarki, nawet maszyny do fotoskłšdu. Unikalny interfejs ADI (Autodesk Device Device) pozwala producentom urzšdzeń peryferyjnych na przystosowanie swych produktów do współpracy z AutoCAD-em.

Znane wersje AutoCAD-a: 9, 10, 11 (wycofywane), 12, 13, 14, 2000

Niektóre główne cechy AutoCAD-a Release 14:
Niektóre cechy AutoCAD-a 2000

Wysoki standard poprzednich wersji, ponad 400 nowych narzędzi, zastosowanie œrodowiska wieloprojektowego (Multiple Design Environment) dzięki czemu możliwa jest praca z nieograniczonš liczbš rysunków, funkcja DesignCenter umożliwiajšca łatwš lokalizację, usprawniono œrodowisko kreœlenia, zastosowano nowy menedżer cech obiektów, konekstowe menu, szybkie wymiarowanie, możliwoœci wykorzystania sieci Internet, możliwoœć tworzenia własnych aplikacji


Uruchomienie programu AutoCAD

I. W DOS:

1) acad.exe, jesli w autoexec.bat ustawione sa odpowiednie zmienne lub najczesciej
2) nazwa odpowiedniego pliku wsadowego, np. acadr12.bat, acadr13.bat z ewentualnymi parametrami (w ktorych to programach wsadowych sš ustalone wartosci zmiennych srodowiskowych i uruchomienie programu wykonawczego, np. c:\acad12\acad.exe czy c:\r13\dos\acad.exe
Jesli program AutoCAD byl skonfigurowany to przywolany zostanie edytor rysunku AutoCAD. Na ekranie moze spojawic sie okno dialogowe z komunikatem zapisanym w pliku acad.msg, jesli taki jest.

II. W Windows - odpowiednia ikona lub wybór z Programów


Sprzęt

Zalecane wymagania systemowe AutoCAD Release 14:


Edytor rysunku AutoCAD - pojecia podstawowe

Układy współrzędnych:

Globalny Układ Współrzednych (GUS) - World Coordinate System (WCS) - nie może być zmieniony.
Lokalny Układ Współrzędnych: LUW - User Coordinate System: UCS - zdefiniowany przez użytkownika - o dowolnym punkcie przyłożenia (poczštku układu) i orientacji. Może być dowolna iloœć LUW

Globalny uklad wspolrzednych - os X pozioma, Y - os pionowa. Uklad matematyczny - prawoskretny. W przypadku rys. przestrzennych mozna podawac tylko X, Y. Z okreslona jest wtedy przez aktualny poziom jesli nie podamy tej wspolrzednej. Gdy aktualny jest uklad globalny to symbol G - wersja polska, lub W (World) - wersja angielska. Globalny Uklad Współrzednych (GUW) - WCS - World Coordinate System nie może byc zmieniony. Lokalny Uklad Wsp. (LUW) - UCS - User Coordinate System - zdefiniowany przez u§ytkownika - o dowolnym punkcie przylozenia i orientacji. Moze byc dowolna ilosc LUW.

Symbol układu współrzędnych: UCSICON / LUWSYMB
Symbol ukladu wsp - polecenie _UCSICON / LUWSYMB
- W - World Coord. Syst. - globalny
- + - symbol umieszczony w poczatku aktualnego ukl. wspłlrzędnych - kwadrat - ukl. ogladany z dodatn. kierunku osi Z
- zlamany ołówek - pł. XY prost. do ekranu - kierunek obserwacji prawie rownolegly do plaszcz. konstr. xy aktualnego lokalnego układu. wspłrz. (odchylenie < 1 st)
- prostopadłoœcian w perspektywie ("szeœcian") - perspektywa - włšczony tryb rzutowania perspekt.
Reguła prawej dłoni - do definiowania układu

Granice rysunku - _LIMITS - GRANICE

AutoCAD zaklada, ze rysowanie odbywa się w obszarze wyznaczonym przez granice rysunku. Granice rysunku definiuje się - powinno się rysować granicach. Granice można zawsze zmienić. Mogš być włšczone (ON) lub wyłšczone (OFF).
Zakres rysunku - obszar prostokštny obejmujšcy wszystkie elementy rysunku - najmniejszy z możliwych obszar obejmujšcy cały rysunek

Jednostki rysunku - 'JEDN, _UNITS

Odległosć między punktami mierzona jest w jednostkach rysunku. AutoCAD zapamiętuje współrzędne z dokł. min. 14 cyfr dzies. Jednostce można przyporzšdkować dowolna jednostkę miary, np. metr, mm, cal, cm. Zwykle przyjmuje się mm.
Gotowy rysunek można wykreœlić na ploterze/drukarce w dowolnej skali.

Warstwy

W edytorze można zdefiniować dowolnš iloœć warstw. Do każdej warstwy przypisana jest jej nazwa, kolor i rodzaj linii. Warstwa może być widoczna albo ukryta, zablokowana albo odblokowana. Zawsze tylko jedna z warstw jest warstwš aktualna. Do edycji można wybierać elementy z dowolnej odblokowanej warstwy.

Elementy ekranu graficznego edytora rysunku

Przykład ekranu z AutoCAD-a 10 (dostosowane menu górne)

Ekran z AutoCAD-a 13 wersja Windows - pokazano paski narzędzi

Przykład ekranu z AutoCAD-a LT (wersja angielska)

Pole rysunku może być podzielone na kilka rzutni. W polu rysunku mogš pojawiać sie: kursor, celownik, wskaŸnik zbioru wskazań, uchwyty, symbol układu współrzędnych.

Wprowadzanie poleceń

W celu powtórzenia ostatnio wprowadzonego polecenia wystarczy nacisnšć na znak gotowoœci <Enter> lub <Spacja>. Po wydaniu polecenia AutoCAD z reguły oczekuje na dodatkowe dane, np. nazwy opcji, punkty rysunku, odległoœci itp.

Wprowadzanie liczb:

Wprowadzanie punktów i współrzędnych:

Jeżeli współrz. Z może być pominięta, to jej wartoœć jest okreœlona przez aktualny poziom.

Współrzedne można podawać w Globalnym Ukł. Współrz.:
GUW bezwzględne *x,y lub *x,y,x
GUW X,Y(,Z) względne @*dx,dy
GUW wzgl. biegunowe @*odl<kšt

Użycie filtrów X/Y/Z pozwala na podanie wszystkich 3 współrzędnych punktu wykorzystujšc wspóˆrz. X,Y,Z punktów poœrednich. Np. podanie .X spowoduje, że AutoCAD przejmie współrzędnš X od następnie wskazanego punktu i poprosi o podanie wartoœci YZ.

Jeżeli zmienna systemowa FILEDIA ma wartoœć różnš od zera, to pojawia się okno dialogowe z nazwami plików. Można też wywołać okno dialogowe nawet w przypadku, gdy zmienna ta ma wartoœć 0 - wprowadzajšc znak tyldy, po zgłoszeniu się polecenia

Niektóre polecenia można wywoływać nakładkowo, poprzedzajšc je znakiem ' (apostrof).

Zbiór wskazań

Można wybrać jeden lub więcej obiektów do edycji (np. kopiowania czy wymazania). Zbiór takich obiektów nazywa się "zbiorem wskazań". Do zbioru wskazań można dodawać elementy lub usuwać z nego. Obiekty wybrane sš wyróżnione. Większoœć poleceń edycyjnych umozliwia, po wywołaniu polecenia, dokonmanie wyboru obiektów do edycji. Przy tworzeniu zbioru wskazań można posługiwać się opcjami:

Wybieranie obiektów w AutoCAD 14
Metoda Zgłoszenie Wybiera
za pomocš urzšdz. wskaz. wskazać obiekt Obiekt
Dodaj d Każdy wskazany obiekt (wyłšcza tryb usuwania)
WSzystko ws Wszystkie obiekty na niezablokowanych warstwach
ZWbok zw Obiekty przecinane lub zawarte w wieloboku
pRZec rz (należy przesuwać kursor od prawej do lewej) Obiekty przecinane i zawarte w oknie wyboru
KrawędŸ k Obiekty przecinane przez pojedynczš krawędŸ wyboru
oStatni s Ostatnio utworzony widoczny obiekt
Poprzedni p Poprzedni zbiór wskazań
Usuń u Obiekty do usunięcia ze zbioru wskazań (Wylšcza tryb dodawania)
Okno należy przesuwać kursor od lewej do prawej) Obiekty zawarte w oknie wyboru
OWbok ow Obiekty zawarte w wieloboku wyboru

Jeżeli zakończono tworzenie zbioru wskazań (obiektów) to należy nacisnšć <Enter>. Opcja Jeden nie wymaga potwierdzenia. Zbiór wskazań można utworzyć przed wywoˆaniem jednego z następujšcych poleceń edycyjnych lub informacyjnych:
BLOK DWIDOK KOPIUJ KRESKUJ LISTA LUSTRO OBRŕT ODZMCECHY PISZBLOK PRZESUŃ ROZBIJ ROZCIĽGNIJ SKALA SZYK WYMAŻ ZMCECHY ZMIEŃ
W przypadku nastepujšcych poleceń, które wymagajš wybrania elementów, wczeœniej utworzony zbiór wskazań jest ignorowany:
EDPLIN FAZUJ ODSUŃ PODZIEL POWKRAW POWOBRÓT POWWALC PRZERWIJ UTNIJ WYDŁUŻ ZAOKRĽGL ZMIERZ

Uchwyty

Przy edycji obiektów można też korzystać z uchwytów, majšcych postać kwadratowych ramek, które mogš pojawić się w charakterystycznych punktach obiektów, okreœlonych trybami lokalizacji punktów wzgledem obiektów, (np. punkty kwadrantowe, œrodek okręgu, końce linii, œrodek symetrii). Za pomocš uchwytów można wybrane obiekty rozcišgać, przesuwać, obracać, skalować, kopiować, tworzyć lustrzane odbicia.

Rysunek prototypowy (domyslnie ACAD.DWG)


Rysunki w programie AutoCAD

LIMITS - GRANICE
Granice rysunku - definiuje się - powinno się rysować w granicach
Granice można zawsze zmienić. Mogš być włšczone (ON) lub wyłšczone (OFF)
Zakres rysunku - obszar prostokštny obejmujšcy wszystkie elementy rysunku - najmniejszy z możliwych obszar obejmujšcy cały rysunek

Format komendy LIMITS (Granice):

Podstawowe elementy rysunku:

Kolor i rodzaj linii - przypisuje się każdemu elementowi. Kolor ma numer: 1-255; 1-7 majš nazwy
Warstwa - można zdefiniować dowolna iloœć. Do warstwy przypisany kolor i rodzaj linii.Warstwy można zablokować i odblokować.
Wstawianie rysunku - gotowy rysunek może być traktowany jak bloki wstawiany do aktualnego rysunku
Lokalizacja punktu względem obiektu - przy wprowadzaniu nowych punktów.
Szkicowanie ręczne

Oglšdanie rysunku:

Edycja rysunku - polecenia edycyjne (np. COPY - Kopiuj, MOVE - Przesuń)


Działanie programu

Wprowadzanie poleceń i współrzednych: nazwa polecenia, lub z menu:

Rysunek prototypowy (np. ACAD.DWG, ACADISO.DWG, ACAD.DWT)

Funkcje dodatkowe programu

Otwarta struktura programu:


Pierwsze kroki w pracy z AutoCAD

Menu główne w AutoCAD - do 11 włšcznie

Przykład menu głównego (Main menu) z AutoCAD 10

Tworzenie nowego rysunku

1) w trybie DOS:

2) w Windows - Plik / Nowy

 

Klawisze skrótów:

Powtarzanie poleceń - RETURN/ENTER lub spacja

Polecenia wykonywane w trybie nakładkowym (np. 'ZOOM)

 

Wprowadzanie punktów:

Współrzędne:

Powtórzenie współrzednych ostatnio wprowadzonych: @

Współrzędne globalne: *
@*x,y - kierunek równoległy
@*d<kšt

Sterowanie ruchem kursora za pomocš klawiatury: PgUp, PGDn

Lokalizacja współrzednych względem punktu: - polecenie OSNAP / OBIEKT:

Filtry wspólrzędnych:

Odległoœci, wartoœci liczbowe - z kropkš, np. 40.56
Kšty - np. 45.0 lub <45.0 - liczone przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

Przesunięcie:

 1. 0,0 dx,dy
 2. dx, dy Return
 3. Wskazujemy 2 pkty lub podajemy współrzędne x1, y1 x2, y2

Tryb dynamiczny: DRAG / DYNAM - widoczne dynamiczne przemieszczanie lub opcja AUTO polecenia: DRAGMODE / TRDYNAM

OPCJE - podaje się poczštkowe litery napisu opcji, wyœwietlone dużymi literami

Interfejs AUI - z pewnymi kartami graficznymi:

Ograniczenia wyœwietlania linii menu i menu rozwijalnego: - polecenia: DTEXT/DTEXT, SKETCH/SZKICUJ, VPOINT/PKTOBS, DVIEW/DWIDOK, ZOOM dyn

Menu piktogramowe - wyœwietla zestaw obrazów na ekranie monitora (np. wzory kreskowania) - wyjœcie CTRL C lub ESC.

Okna dialogowe - dialogowa komunikacja z użytkownikiem

DDEMODES - ODELEM - cechy elementów rysunku: warstwa, kolor, rodzaj linii itp. (Entities - Elementy) - OKNO DIALOGOWE ELEMENTOW
DDLMODES- ODWAR - steruje parametrami warstw (Layer - OKNO DIALOG. WARSTW)
DDRMOESS ODSTAN - okreœla tryby pracy ekranu - OKNO DIALOGOWE STANU
DDATTE - ODATR - umożliwia edycjł atrybutów OKNO DIALOGOWE ATRYB
DDUCS ODLUW - definiowanie i nazywanie lok. układów wspólrz. OKNO DIAL LUW
(UCS - USER COORD. SYSTEM)
- pole potwierdzenia
- pole wykonania
- pole wprowadzania
- pole zapytania

Wybór obiektów (Skrót

Wyjscie z edytora:

Inne ważne polecenia:


Podstawowe polecenia rysowania elementow


MENU EKRANU

ćć----|-------------|
MENU GORNE-Linia menu,menu rozwijalne | MENU BOCZNE |
ćć----|       |
   OKNO RYSUNKU          |       |
                   |       |
                   |       |
                   |       |
ććć-|
OKNO DIALOGOWE - 3 linie              |
Command: (Polecenie)                |
ććć--

W linii menu gornego - warstwa, stany Orto, Snap, wspolrzedne...,po nastawieniu kursora - menu rozwijalne

MENU GORNE (rozwijalne) w AutoCAD 10 :
----------
Tools   Draw Modify  Display Settings Options File Help
Narzedzia Rysuj Modyfikacja Ekran Nastawy  Opcje  Pliki Pomoc
        (Edycja)
Menu boczne
-----------
AutoCAD  - wybranie - wyswietlenie 1-szej strony menu (myszka!)
********  - wyswietlenie menu podrzednego
Setup   - nastawy
DRAW    - RYSUJ
EDIT    - Edycja
INQUIRY  - Informacja
LAYER   - Warstwy
SETTINGS  - Nastawy
PLOT    - Krežl
UCS    - LUW (lok. ukl. wspolrz)
UTILITY  - Narzedzia
3D     - 3W (Przestrzen - 3 wymiary)
ASHADE   - Autoshade
SAVE    - Zapisz
(Previous - Poprzedni)
(Next   - Nastepny)

Zmiana Menu

Standardowe menu zapisane w pliku ACAD.MNU - wczytywane jest automatycznie w momencie tworzenia rysunku - mozna zmienic poleceniem: MENU - podaje sie nazwe menu, lub Enter, gdy aktualna

Uwaga! Gdy potrzebne wylaczenie menu - zeby wyczyscic caly ekran - nalezy zamiast nazwy wpisac kropke (.)

Menu dzieli sie na 6 glownych sekcji:

***BUTTONS - dotyczy polecen obslugiwanych przez guziki myszy
***AUX1 - komendy wydawane z dodatkowych programow
***POP1...POPn n standardowo=8, max 10 - sekcje odpowiadajace panelom (kolumnom) menu gornego rozwijalnego. Panele POP9 9 i POP10 przeznaczone sa w calosci dla uzytkownika
***ICON - sekcja menu obrazkowego - ikony liter, kreskowan i inne zdefiniowane - korzystaja z bibliotek slajdow lub slajdow
***SCREEN - sekcja menu bocznego. Zawiera wiele podmenu
***TABLET1...TABLET4 - 4 sekcje menu stolu graficznego. Sekcje 2..4 sa zdefiniowane standardowo. Sekcja Tablet1 pozostawiona w calosci dla uzytkownika.

Ogólna składnia menu:

Potrojny znak mnozenia: *** rozpoczyna każdš z głównych sekcji menu, podwojny: ** - rozpoczyna kazda sekcje podmenu $ - odwolanie sie do podmenu
[] - w tych nawiasach napisy pojawiajace sie na ekranie
; - odpowiada wcisnieciu Enter
^ - odpowiada CTRL z klawiatury
+ - przedluzenie menu do nastepnego wiersza
* - nakaz powtarzania komendy az do nacisniecia CTRL C

Poprawianie błedów

<CTRL><H> lub <-Backspace - usuwa ostatni znak
<CTRL><X> kasuje całš zawartoœć bufora
<CTR><C> przerwij, a w trybie dialogowym jak wróć
U C anulowanie ostatniego polecenia
Undo Cofaj lub UNDO n czyli Cofaj n - cofa skutki wykonania n poleceń (Cofaj ma wiecej opcji)

REDO - ODTWÓRZ - cofa skutki ostatniego polecenia U / C lub UNDO / Cofaj
OOPS - ODDAJ - przywraca obiekt lub obiekty usuniete ostatnim poleceniem wymaż

Standardowe menu przyciskow - klawiszy

CTRL C - przerwanie polecenia
CTRL B - przełšcznik skokowego ruchu kursora F9
CTRL O - przełšcznik Orto F8
CTRL G - przełšcznik GRID-siatki (kropki na węzlach siatki) F7
CTRL D - przełšcznik wyswietlania wspólrz (Dispaly)
CTRL E - przełšcznik plaszcz. izometrii
CTRL T - przełšcznik trybu pulpitu (On-włšcz/OFF/wylacz)
CTRL Q - przełšcznik echa na drukarce
Patrz Keys - ACAD.HLP

Klawisze funkcyjne

F1 - przelacza miedzy ekranem graficznym a tekstowym
F7 - wlacza/wylacza siatke
F7 F7 - przerysowanie ekranu
F8 - orto
F9 - snap - skok kursora

Ważne - podstawowe polecenia pomocnicze

SNAP ON/OFF/Aspect/Rotate/Style
Style - orto lub izometria
Rotate - obrot siatki
GRID ON/OFF/Snap/Aspect
LAYER - warstwa
DDLMODES - okno dialogowe warstw
LType - RODZlin - rodzaj linii
COLOR - kolor
DDEMODES - okno dialogowe elementow
LIST - lista
DBLIST - lista ogolna
ID - wspolrz. pktu
DIST - odlegl.
AREA - pole
PLAN - widok plaski wzgl. aktualnego ukl. wspolrz.
APERTURE - wielkosc kursora przy wyborze metoda SNAP

Polecenie FILES - PLIKI - obsluga plikow (zbiorow) dyskowych

Wchodzi sie z menu glownego AutoCAD-a lub przez polecenie FILES/PLIKI
Opcje:

0. Exit File Utility Menu   Wyjscie
1. List Drawing Files     Lista plikow rysunkow
2. List user specified files  Lista wybranych plikow
3. Delete files        Usuwanie zbiorow
4. Rename files        Zmiana nazw plikow
5. Copy file          Kopiowanie pliku

Typy plikow:

Rozszerzenia - po kropce (nazwa do 8 znakow)
 .DWG - plik rysunku
 .BAK - kopia pliku rysunku (wersja poprzednia)
 .DXB - plik binarny przenoszenia rysunkow
 .DXF - -"-
 .DXX - plik wyciagu atrybutow
 .FLM - plik filmu (AutoShade)
 .IGS - plik przenoszenia rysunku
 .LIN - plik zawierajacy rodzaje linii
 .LSP - plik programu w AutoLispie
 .LST - plik wyjsciowy na drukarke
 .MNU - plik menu w postaci zrodlowej
 .MNX - plik menu w postaci skompilowanej
 .OLD - plik rysunku starego typu
 .PAT - plik zawierajacy wzory kreskowania
 .PLT - plik wyjsciowy na ploter
 .PRP - plik wyjsciowy na ploter-drukarke ADI
 .SCR - plik sekwencji polecen
 ,SHP - plik zrodlowy definiowania ksztaltow
 .SHX - skompilowany plik definiujacy ksztalt czcionki
 .SLB - plik biblioteki slajdow
 .SLD - plik slajdu
 .TXT - plik wyciagu atrybutow albo plik wzorcowy (CDF/SDF)

Polecenia pomocnicze

? HELP - POMOC
END - KONIEC,
QUIT - REZYGNUJ
SAVE - ZAPISZ
STATUS - STAN
LIMITS - GRANICE
UNITS - JEDN
MENU - MENU 
FILES - PLIKI
TIME - CZAS
SETVAR - ZMSYS
SHELL - SYSTEM
SH - SYS
TIME   - CZAS  - aktualny CZAS, ostatnia edycja rysunku, calkowity
           czas edycji, zegar uzytkownika
SETVAR  - ZMSYS - ZMienne SYStemowe- ustawienie zmiennych - trybow.
           granic rysunku, rozmiarow obiektu itd.
RENAME  - NNAZ  - Nowa NAZwa - zmaiana nazwy bloku, warstwy, rodzaju
MULTIPLE - WIELE - powtarzanie polecen az do nacisniecia CTRL C
           linii, stylu tekstu, LUWspolrz..
PURGE  - USUN  - usuwanie obiektów - nie uzywane bloki, warstwy,
-----        rodzaje linii, symbole, style tekstu.
 Uwaga! Musi byc wydana jako pierwsza po wlaczeniu edytora graficznego w AutoCAD do 11!

Polecenia nakladkowe - poprzedzone apostrofem '

np. '? 'Help 'Pomoc
'SETVAR 'ZMSYS
Nie można stosowac przy poleceniach: TEXT, ATTEDIT, SKETCH, PLOT PRPLOT, VPOINT, ZOOM D , SHELL/SYSTEM ..

OKNA DIALOGOWE:

DDMODES ODELEM Okno dialog. elementow  (entity)
DDLMODES ODWAR  -"-     -"- warsrtw (layer)
DDRMODES ODSTAN    -"-    stanu (mode)
DDATTE  ODATR  -"-      atrybutow (attribute)
DDUCS  ODLUW  -"-      LUW(spolrz) UCS-User Coord. System
APERTURE - CELOWNIK - mozna okreslic wielkosc ramki przy lokalizacji
           wzgledem obiektow (Endpoint, Intersection ...)

ZMIENNE SYSTEMOWE:

Np.:
PICKBOX - rozmiar ramki celownika przy wybieraniu obiektow
      (np. wybor punktu, Window, Crossing, Box ...)
LIMCHECK, LIMMIN, LIMMAX - zwiazane z poleceniem LIMITS
 (sprawdz, wspolrz.min, wsp. max)
ACADVER - wersja AutoCAD-a

POLECENIA RYSUNKOWE

LINE - LINIA

 Spacja lub Enter - konczy U / C - cofaj
Po wznowieniu komendy i nacisnieciu Enter na zadanie punktu - wybrany
jest punkt ostatnio narysowanego odcinka
 x,y
 @dx,dy
 @d<kat
Przyklady:
1) Trojkat (1,1), (3,1), (2,2)
 LINE
 From point: 1,1
 To point:  3,1
 To point:  2,2
 To point:  C(lose)
 2) Prostokat: a=2, b=3
 LINE
  From point: (dowolny wskazany myszka)
  To point: @2,0
  -"-   @0,3
  -"-   @-2,0
  -"-   C
 3) Odcinek o dl. 2 z pktu (1,1), pod katem 45st do osi x:
  LINE
  From point: 1,1
  To point:  @2<45
  To point: <Enter>

POINT - PUNKT

 PDMODE - ksztalt punktu - wybor numeru markera
 0 - kropka
 1 - puste miejsce
 2 - +
 3 - x
 4 - I
 Dodanie liczby 32 - kolko wokol punktu
 -"-      64 - kwadrat -"-
 -"-      96 - kolko i kwadrat
 PDSIZE - okresla rozmiar symbolu markera
  > 0 - bezwzgledny rozmiar symbolu
  < 0 - % rozmiaru ekranu
 Przykl:
 Narysowac pkty (4,3) i (3,4) zaznaczone krzyzykami x
 Command: POINT
  Wybieramy z menu: Complex point example
  i odczytujemy, ze odpowiedni marker ma nr 3
 Command: Pdmode
 New value for PDMODE <0>:3
 Command: POINT
 Point: 4,3
 Command: POINT
 Point 3,4

CIRCLE - Okršg

 CEN - Center srodek
 RAD - RADius - promien
 DIA - diameter - srednic
 T  - tangent - styczna
Opcje:
 CEN,RAD - srodek i promien
 CEN,DIA - srodek i srednica
 2POINT - 2 pkty srednicy
 3POINT - 3 pkty okregu
 TTR   - 2 obiekty stycznosci i promien

Uwaga: Okrag o okreslonej szerokosci mozna narysowac przy pomocy komendy: DONUT - pierscien

Przykl:
1) Narysowac okrag o srodku (4,3) i dowolnym promieniu.
 Wybieramy z menu DRAW, potem CIRCLE. Pojawi sie komunikat:
 Command: CIRCLE 3p/2p/TTR/<Center point>: Wpisujemy: 4,3
 W oknie dialogowym pojawi sie :
 Diametrr/<Radius>: DRAG
 Przesuwamy kursorem (mysz) i promien zmienia sie. Naciskamy <Enter>.
 Okrag jest narysowany.
2) a) Narysowac okrag O1 o srodku O(2,3) i srednicy 4
  b) Odcinek L1 od pktu (0,2) do pktu (8,8)
  c) Okrag O2 o r=3, styczny do O1 i L1.
  a)
  CIRCLE
  3p/2p/TTR/<Center point>: 2,3
  Diameter/<Radius>: Diameter: 4
  b)
  LINE From point: 0,2
  To point:    8,8
  To point: <Enter>
  c) CIRCLE TTR
    Enter Tangent spec:    wskazujemy okrag O1
    Enter second Tangent spec: wskazujemy prosta L1
    Radius: 3

TRACE - TRASA - szeroka linia o jednakowej szerokosci

Opcje:
    FILL ON - wnetrze wypelnione
    FILL OFF - wnetrze puste, tylko kontur
Uwagi: 1) Segment trasy jest rysowany po wprowadzeniu punktu
     koncowego nastepnego segmentu
    2) Wskazywane pkty leza na osi linii
    3) Szerokie odcinki mozna rysowac za pomoca polilinii
     (PLINE) - mozna je pozniej modyfikowac
    4) Zmiany po wprowadzeniu FILL ON / OFF uwidaczniaja sie
     dopiero po regeneracji rysunku
 Przykl: Narysowac trase o szerok. 0.4 od pktu (1,1) do pktu (5,5)
 Command: TRACE
 Trace width<0.0500> 0.4
 From point: 1,1
 To point: 5,5
 To point: <Enter>

ARC - ŁUK - rysowanie luku

 Oznaczenia:
 S-start(poczatek), C-center(srodek), E-end(koniec)
 A-angle - kat rozwarcia, , L- length of chord -dlug. cieciwy,
 R-promien, D-direction - kierunek luku , CONTIN-kontynuacja
 Opcje:
 3-point; S,C,E; S,C,A; S,C,L; S,E,A; S,E,R; S,E,D;
 C,S,E; C,S,A; C,S,L;
 CONTIN - kontynuacja ostatnio rysowanego luku lub odcinka

ELLIPSE - Elipsa

Opcje:
 1) 2 pkty koncowe i dlugosc drugiej osi
 Command: ELLIPSE
 <Axis endpoint 1>/Center: P1    pocz.(1-szy koniec) osi 1-szej
 Axis endpoint 2: P2        drugi koniec osi 1-szej
 <other Axis distan.>/Rotation: dlugosc lub P3
 2) Srodek i pkty koncowe polosi
  Command: ELLIPSE
  <Axis endpoint 1>/Center: Center (z menu bocznego)
  Center of ellipse: P1       srodek elipsy
  Axis endpoint 2:  P2       drugi koniec polosi 1-szej
  <other Axis dist.>/Rotation: P3  (koniec polosi 2-giej - odl. od
                   osi 1-szej)
 3) Okrag w przestrzeni 3-wymiarowej - w rzucie na plaszcz. elipsa
  Command: ELLIPSE
  <Axis endpoint 1>/Center: P1    poczatek (koniec 1) osi (wiekszej)
  Axis endpoint 2:    P2     drugi koniec osi
  <other Axis dist.>/Rotation: Rotation   (wariant obrotu)
  Rotation around major axis: Kat obrotu wokol osi wiekszej
  Przyklad: Narysowac okrag o srednicy okreslonej przez pkty:
       (2,2) i (5,6), obrocony wzgledem tej srednicy o kat 30 st.
  Command: ELLIPSE
  <Axis endpoint 1>/Center: 2,2
  <other Axis dist,>/Rotation: Rotation (z menu bocznego lub R)
  Rotation around major axis: 30
 Uwagi: Za pomoca komendy ELLIPSE mozna tez rysowac okregi w rysunku
    aksonometrycznym
    Elipsa jest polilinia i mozna ja modyfikowac za pomoca PEDIT.

POLYGON - Wielokšt - wielokšt foremny od 3 do 1024 krawedzi

 Opcje: EDGE - krawedz - pkt. pocz. i koncowy krawedzi
     I-scribe - wpisany w okraegu: dany pkt srodk. i prom. okregu
                    opisanego na wielokacie
     C-scribed - opisany na okregu: dany pkt srodk. i promien
                    okregu wpisanegow wielokat
 Uwaga: Wielokat jest polilinia i mozna go modyfikowac przez PEDIT
 Przyklady:
 1) Narysowac 7-kat o srodku w pkcie (4,4), opisany na okregu.
      Promien okregu wpisanego = 3
 Command: POLYGON
 Number of sides:   7     (ilosc bokow)
 Edge/<Center point>: 4,4    (srodek)
 Inscribed in circle/Circumscribed about circle (I/C): c (wielobok opisany)
 Radius of circle: 3
 2) Narysowac 5-kat, ktorego krawedz o dlug. 2 jest zaczepiona w pkcie (8,4)
  i ustawiona pod katem 20st. wzgledem osi x.
 Command: POLYGON
 Number of sides: 5
 Edge/<Center point>: Edge    (krawedz)
 First endpoint of edge: 8,4   (1-szy pkt krawedzi)
 Second endpoint of edge: @2<0  (2-gi pkt krawedzi - wspolrz. biegunowe)

SOLID - Obszar

Obszar wypelniony zlozony z 4-bokow i 3-katow - wypelniony lub pusty.
Podajemy wspolrz 2 pktow 1-szej krawedzi, 2-giej itd. Gdy na pytanie o 2-gi pkt krawedzi nacisniemy <Enter. to segment trojkatny.
Opcje: FILL ON - obszar wypelniony
FILL OFF - -"- pusty

Uwagi: poszczegolne segmenty obszaru traktowane sa jako odrebne obiekty
Przykl:
 Command: SOLID
 First point: FILL OFF
 First point: P1         P1 x      x  P2
 Second point: P2
 Third point: P3          P3 x     x P4
 Fourth point: P4
 Third point: P5
 Fourth point: P6          P5 x     x P6
 Third point: P7
 Fourth point: <Enter>           x P7
 Third point: P8
 Fourth point: P9          P8 x     x P9
 Third point: <Enter>

DONUT - Pierœcień - okršg o okreslonej szerokoœci lub okršg z wypełnionym œrodkiem

 Uwagi:
 - Pierscien jest polilinia - moze byc modyfikowany przez PEDIT
 - Aby narysowac okrag z wypelnionym srodkiem podajemy sredn. wew. 0
 - Pierscien moze byc wypelniony w srodku lub byc konturem - wypelnienie
  kontroluje komenda FILL.
 Przyklad:
 Narysowac pierscien o wewn. srednicy 3.5, wpasowany miedzy pkty P1(6,6)
 i P2(10,6) oraz drugi pierscien przylegajacy do pierwszego od dolu.
 Srodek 1-go piersc: O1(8,6) - srednie wspolrz. P1 i P2
 Command
 DONUT
 Inside diameter: 3.5     sredn.wew.
 Outside diameter: 6,6     podany jeden z pktow sredn
 Second point:  10,6     drugi pkt srednicy
 Center of doughnut: 8,6    srodek piersc.
 Center of doughnut: @0,-4   srodek 2-go piersc. O2
                wspolrz. wzgledne (przyrosty wzg. O1)
 Center of doughnut: <Enter>  koniec komendy

PLINE - PLINIA -Polilinia złożona z odcinkow prostych i łuków

Segmenty moga miec rozna szerokosc. Cala polilinia to jeden obiekt.
Podaje sie najpierw pkt poczatkowy a potem jedna z opcji:
 Opcje:
 -----
 Standardowo polilinie rysujemy w trybie: odcinki proste.
OPCJE W TRYBIE PROSTE:
 - Arc    - przejscie w tryb luki
 - Close   - zamkniecie - polaczenie pktu biezacego z pktem poczatk.
 - Halfwidth - podanie polowy szerokosci polilini (od osi do kraw. zewn)
 - Length  - narysowanie odcinka o okreslonej dlugosci w tym samym
        kierunku co poprzedni segment. Jesli poprzedni segment
        byl lukiem to odcinek nowy bedzie styczny do luku
 - Undo   - usuniecie ostatniego segmentu
 - Width   - okreslenie szerokosci polilinii
 - FILL ON  - wlacza wypelnianie segmentow
 - FILL OFF - wylacza -"- - bedzie rysowany kontur
OPCJE W TRYBIE LUKI:
 - Angle   - podanie kata luku
 - CEnter  - srodek luku
 - tanDir  - kierunek rysowania luku
 - Radius  - promien luku
 - 2nd pt (second point) - rysowanie luku przechodz. przez 3 pkty
 - CLose   - zamkniecie plinii przez narysowanie luku od pktu
        biezacego do poczatkowego
 - Undo   - rezygnacja z ostatniego segmentu
 - Continline lub LINE - powrot do rysowania odcinkow prostych
 Opcje nie dostepne z menu a tylko z klawiatury:
  - Halfwidth - polowa szerokosci - od osi do krawedzi zewn.
  - Width   - szerokosc
 Uwagi:
 - Polilinie modyfikujemy przy pomocy PEDIT
 - Polilinie mozna rozbic na segmenty skladowe przy pomocy EXPLODE
 - Przy pomocy PEDIT mozna z obiektow: LINE i ARC utworzyc polilinie.
 Przyklad:
 Narysowac plinie jak na rysunku:
          -- luk
        P6 /  \
  P7 x-------x xP5 xP4------x P3
    ||            ||
    ||            ||
   P1 xć------x P2
 PLINE
 From point: P1
 Current line-width is 0.00
 Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Rndpoint of line>: P2
 Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Rndpoint of line>: Width
 Starting width <0.0000>: 0.9
 Ending width <0.9000>: 0.3
 Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Rndpoint of line>: P3
 Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Rndpoint of line>: Width
 Starting width <0.0000>: 0
 Ending width <0.9000>: <Enter>
 Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Rndpoint of line>: P4
 Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Rndpoint of line>: Arc
 <Endpoint of arc>: CE  (center, end - srodek, koniec)
 Center point: P5
 Angle/Length/<End point>:P6
 Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Rndpoint of line>: P7
 Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Rndpoint of line>: Width
 Starting width <0.0000>: 0.3
 Ending width <0.3000>: <Enter>
 Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Rndpoint of line>: close

SKETCH - Szkicuj - szkicowanie linii zlożonej z odcinków prostych

Odcinki moga byc niezalezne (SKPOLY=0), lub tworzyc polilinie (SKPOLY=1)
 Opcje:
 Pen - podnies/opusc pioro (lub przycisk wskazujacy)
 eXit - zapis i koniec
 Quit - wyjscie bez zapisu
 Record - zapis linii tymczasowych
 Erase - usuniecie linii tymczasowych
 Connect - polaczenie ostatnio rysowanego pktu z punktem, gdzie jest
      kursor graficzny
 SKPOLY - wybor czy linie odrebne (0) czy segmenty polilinii (1)
 Uwagi:
  Gdy komenda : Please rise the pen - nalezy podniesc pioro
  SKETCH nadaje sie do wprowadzania rys. o nieregularnych ksztaltach
  Rysunki tworzone ta komenda sa bardzo duze i zajmuja duzo
  miejsca na dysku.

NAPISY

TEXT - Tekst, DTEXT - Dtekst - do rysowania napisow
STYLE - Styl  - definiowanie stylu rysowanych napisow
QTEXT - Mtekst - przyspieszenie rysowania napisow np. podczas regeneracji
         przez zastapienie ich prostokatami

TEXT - Tekst - rysuj napis

 Opcje:
  - Start point - poczatek tekstu - napis wyrownany do lewego brzegu
         Ala ma Asa
         +
  - Centered:   Ala ma Asa    tekst wycentrowany poziomo
            +       wzgledem pktu srodkowego
  - Right:       Ala ma Asa  tekst wyrownany do prawego brzegu
                 +
  - Aligned   Ala ma Asa    napis wyrownany do prawego i lewego
         +      +    brzegu, wysokosc ustalona automat.
  - Middle    Ala m+a Asa     napis wycentrowany poziomo i pionowo
                   wzgledem pktu srodkowego
  - Fit     +
         Ala ma Asa      Napis wpasowany miedzy 2 punkty
         +    +      (jak Align) ale o podanej wysokosci
  - Style              wybor stylu tekstu
 Uwagi:
 1) Mozna wprowadzic znaki specjalne:
 %%U - podkreslenie
 %%O - nadkreslenie
 %%D - stopien
 %%P - tolerancja
 %%c - przekreslone o - srednica
 %%% - procent
 %%%nnn - znak o kodzie nnn (nie wszystkie)
 2) Jesli byl rysowany wczesniej napis i na pytanie Start point:
  wcisniemy <Enter> to mozemy rysowac nowy napis tuz pod napisem
  ostatnio wprowadzonym. Napis bedzie mial atrybuty jak poprzednik.

DTEXT - dtekst - tekst dynamiczny - znaki na ekranie widoczne podczas pisania

Opcje jak w TEXT.
DTEXT pozwala na umieszczanie wielu napisow w roznych miejscach ekranu
bez opuszczania komendy. Wystarczy wskazac kursorem miejsce.
Enter - pisanie ponizej.
 Przyklady:
 1) Napis 'Auto CAD' o wys. 1 wyrownany wzgledem pktu: 3,2
  Command: DREXT
       Start Point or Aligned/Center/Fit/Middle/Right/Style: 3,2
       Height <0.2000>: 1
       Rotation angle <0>: 0
       Text: Auto CAD
       Text: <enter>
 2) Narysowac linie pionowa L1 o dlug. 1 w gore od pktu: (3,6).
  Umiescic poziome napisy o wysok. 1 wyrownane do lewego brzegu
  nastepujaco: napis 'LINIA 1' w pkcie (4,4), 'LINIA 2' tuz pod nim
  'Linia 3' tak aby napis zaczynal sie z narysowana linia L1.
  Command: LINE
  From point: 3,6
  To point: @0,1
  Command DTEXT Start Point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style: 4,4
  Height <0.2000>: 1
  Rotation angle <0>: 0
  Text: LINIA 1
  Text: LINIA 2
  Text: przesuwamy kursor nad narysowana linie L1 i naciskamy lewy
      guzik myszy; wpisujemy: Linia 3
  Text: <Enter>
 3) Umiescic napis 'MORWA' wpasowany w prostokat o dlugosci podstawy: 3
  i wysokosci 1, lewy dolny rog prostokata w pkcie: (3,4)
  Command: DTEXT Start Point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style: fit
  First text line point: 3,4
  Second text line point: @3,0
  Height <0.2000>: 1
  Text: MORWA
  Text: <Enter>

STYLE - Styl - zdefiniowanie stylu w którym rysowane bedš napisy

STYLE <Enter> lub z menu bocznego lub gornego (DRAW-TEXT lub DTEXT-STYLE),
po czym okreslamy nazwe stylu, nazwe zbioru z definicja stylu i szereg
parametrow okreslajacych styl:
 Parametry:
 Text style name (or ?): nazwa stylu (lub ?) ? - wyswietla style zdefiniowane
 Font file <txt>: nazwa dyskowego zbioru czcionek
 Height <0.000>: wysokosc stylu Podajac 0 - kazdy napis moze miec inna wysok.
                 ---------
 Width factor <1.00> - wspolczynnik szerokosci: 1-pismo normalne,
            <1 - zwezone, >1 - poszerzone
 Obliquing angle <0>: kat pochylenia stylu wzgledem pionu: kat dodatni -
           litery pochylone w prawo, <0 - w lewo
 Backwards?<N>: od tyluł - gdy Y to lustrzane odbicie wzgledem osi pionowej
 Upside-down? <N>: do gory nogami? - gdy Y to lustrzane odbicie wzgledem
          osi poziomej
 Vertical ? <N>: pionowo? - gdy Y to napisy pionowe
 Opcje:
    ? - wyswietla zdefiniowane style
    Fonts - wyswietla nazwy zbiorow z definicjami stylow
 Uwagi:
 1) Wybor stylu mozna rowniez dokonac z menu gornego: OPTIONS-FONTS.
  Na ekranie ukaze sie menu piktogramowe (Icon Menu) z roznymi stylami
  i przykladowymi napisami
 2) Jesli redefiniujemy styl (definiujemy od nowa istniejacy) to styl
  napisow istniejacych, napisanych tym stylem bedzie automatycznie
  uaktualniony przy najblizszej regeneracji ekranu.

QTEXT - Mtekst - Szybki tekst - napisy zastšpione prostokštami

Poniewaz rysowanie zajmuje duzo czasu (na monitorze i ploterze) to zasto-
wanie komendy QTEXT umozliwia przyspieszenie rysowania, poniewaz napisy
sa zastapione prostokatami.
 Opcje:
  ON  - szybki tekst wlaczony - zamiast napisow sa prostokaty
  OFF  - szybki napis wylaczony - napisy normalne
  REGEN - regeneracja rysunku
 Uwaga: Napisy wprowadzone przed komenda QTEXT zostana zastapione
    prostokatami na ekranie w czasie najblizszej regeneracji
    rysunku.

WYBOR OBIEKTU:

Opcje:
 - wybor punktu - ramka wskazujemy punkt na obiekcie
 Uwaga - przy wyborze nastepnych opcji podajemy jedna lub kilka
     liter wypisanych duzymi literami, albo wskazujemy
     w menu.
 - Multiple Wiele - wskazanie wielu elementow na raz - wskazujemy
          po kolei, zakonczenie wskazywania przez <Enter>
          Rysunek bedzie przeszukiwany jednokrotnie po wskazaniu
          wielu elementow i zakonczeniu tej operacji przez <Enter>
  Np. Przeciecie 2 linii :
  Na zadanie: "Select object.." piszemy M lub W i wskazujemy 2 razy punkt
         przeciecia, konczymy Enter - obie linie zostana wybrane
 - Window Okno - wskazujemy 2 narozne punkty ramki (okna) -
         wybrane zostana punkty lezace calkowicie w oknie
 - Crossing prZec - podobnie jak ramka - wybrane zostana punkty, ktore
           chocby czesciowo leza w ramce
 - Box RAmka - jesli 2-gi punkt wskazany jest w odniesieniu do 1-go
         z lewej strony to dziala jak Okno, (ruch kursora w prawo)
         a jesli z lewej to dziala jak Crossing - ruch w lewo
 - Previous - Poprz - wybor obiektow ktore zostaly wskazane poprzednio -
           poprzedniego zbioru wskazan
 - Last oStatni - wybor pojedynczego obiektu wskazanego poprzednio
 - Auto Auto - przejscie w tryb automatycznego wyboru obiektow:
         - jesli wskaze sie obiekt to zostaje wybrany, a jesli
          we wskazanym punkcie nie ma zadnego obiektu, to
          wskazany obiekt staje sie pierwszym punktem okna
          typu Box - RAmka
 - Remove Usuń - wskazany obiektu lub kolejno wskazywane obiekty beda
         usuwane a "Listy Wybranych Obiektow" (jezeli wczesniej
         sie na niej znalazly)
         Proces wybierania obiektow zaczyna sie w trybie
         dolaczania elementow do zbioru. Opcja Remove/Usun
         powoduje przelaczenie w tryb usuwania ze zbioru.
         Zgloszenie "Wskaz obiekty" zostaje zastapione przez
         "Usun obiekty". Kolejno wskazywane obiekty beda usuwane
         ze zbioru wskazan.
 - Undo Cofaj - Wycofanie obiektu ze zbioru wskazan. Wielokrotne wykonane
         opcji "U" / "C" powoduje usuwanie kolejnych elementow
         ze zbioru wskazan, poczawszy od ostatniego.
 - Add Dodaj - Powrot z trybu usuwania do trybu dodawania elementow
        zbioru wskazan. Od tej chwili wskazywane obiekty beda
        dolaczane do "Listy Wybranych Obiektow"
 - odpowiedz pusta - po wykonaniu kazdej z wyzej wymienionych opcji
        wyswietlone zgloszene:
         Select/Remove objects: Wskaz/usun obiekty:
         Jezeli wybrano wszystkie obiekty, na powyzsze zgloszenie
         nalezy nacisnac RETURN lub spacje
 - Single Jeden - wybor tylko jednego obiektu. Po wybraniu jednego
         obiektu automatycznie wykonywana jest komenda - nie
         trzeba konczyc wybierania przez <Enter> lub prawy
         guzik myszy.
 - CTRL C - przerwanie procesu wybierania obiektow i wygaszenie
       rozswietlenia uprzednio wybranych elementow
Uwaga: Wielkosc kursora wyboru mozna zmienic za pomoca menu bocznego;
    SETTING - APPERTURE-PICKBOX - wybierajac opcje PICKBOX
    lub przy pomocy SETVAR PICKBOX
 Przyklady:
 1) Dotyczy wykonania polecenia edycyjnego lub informacyjnego
  w stosunku do elementu ostatnio narysowanego.
  np. LINE
    From point: p1
    To point:  p2   p1 Xć--X p2
    To point: <Enter>'
    Polecenie np.
    LIST
    Select objects: wskazujemy linie
    Select objects: <Enter>  (koniec wskazywania)
    ... Polecenie (LIST) jest wykonywane
 2) Polecenie np. COPY
   Wskaz obiekty: W(indow) O(kno)
   Pierwszy naroznik: (pkt1)
   Drugi naroznik:   (pkt2)
 3) Dany jest luk, odcinek, szesciokat i okrag. (str 47 AutoCAD Wersja 10)
  Nalezy wybrac luk i szesciokat
  Polecenie (edycyjne)
  Wskaz obiekty: (wskaz luk, pkt A) wskazano 1, znaleziono 1
  Wskaz obiekty: W / O(kno)
  Pierwszy naroznik: (wskaz pkt B)
  Drugi naroznik:  (wskaz pkt C)  znaleziono 7 (szesciokat i okrag)
  Wskaz obiekty: R(emove) / U(sun)  (przejscie w tryb usuwania obiektow)
  Usun obiekty: (wskaz pkt D - okrag) wskazano 1, znaleziono 1, usunieto 1
  Usun obiekty: RETURN (koniec wskazywania obiektow)
  ... polecenie jest dalej wykonywane

OGLĽDANIE RYSUNKU

 

ZOOM - Zoom - powiększ/zmniejsz - powiększa/zmniejsza widziany na ekranie fragment obrazu

 Z menu bocznego: DISPLAY-ZOOM a nastepnie opcje
 Z menu gornego DISPLAY a potem jedna z opcji:
  ZOOM window, Zoom Previous, Zoom all, Zoom Dynamic
 Z klawiatury: ZOOM <Enter>
 Uwaga: Komende 'ZOOM mozna wydac w czasie wykonywania innej komendy
    - polecenie nakladkowe
 Opcje:
 ALL W - takie powiekszenie by na ekranie znalazl sie obszar lezacy w
    granicach rysunku - LIMITS. Jesli rysunek przekracza granice to
    pokazany zostanie caly rysunek w mozliwie najwiekszej skali
 Center C - podaje sie punkt centralny, ktory bedzie na srodku ekranu
      oraz wysokosc powiekszanego obszaru
 Dynamic D - powiekszenie dynamiczne. Na ekranie ukaze sie prostokat
      z X w srodku, ktory mozna przesuwac. Wymiary prostokata
      zmieniamy naciskajac lewy guzik myszy - przy prawej krawedzi
      pojawi sie strzalka ->. Wymiary prostokata zmieniaja sie
      przy poruszaniu mysza lub kursorem. Naciskajac lewy guzik
      myszy wracamy do przesuwania prostokata. Po wybraniu prosto-
      kata o zadanych wymiarach i polozeniu naciskamy prawy guzik
      myszy.
 Extents Z - zakres - caly rysunek na ekranie w mozliwie najwiekszej
            skali
 Previous Poprzedni - poprzednie powiekszenie
 Left Lewy - podaje sie lewy dolny rog powiekszanego obszaru oraz jego
       wysokosc
 Window Okno - wybiera sie na ekranie okno (prostokat), ktory wypelni
        caly ekran
 ZOOM n - gdy n=1 to rownoznaczne to jest ZOOM All
      gdy n>1 - powiekszenie n razy wzgledem widoku pelnego - ZOOM All
        n<1 - pomniejszenie wzgledem ZOOM All
 ZOOM nX - powiekszenie okreslona ilosc X razy wzgledem biezacego
      powiekszenia - np. ZOOM 2x - powiekszenie 2 razy,
               ZOOM 0.5x - 0.5x czyli pomniejszenie
 Uwag:
  Ramka o czerwonych narozach - ekran logiczny
  Wyjscie poza obszar ekranu logicznego - wymaga regeneracji rysunku
  i spowolnienie operacji - wyswietlona klepsydra w lewym dolnym rogu.
 Przyklad:
 Command: LINE
  From point: 2,1
  To point:  @0,5
  To point @-10,2
  To point: Close
  Command: LINE
  From point: 6,4
  To point: @0.5,0
  To point: @-0.25,1
  To point: close
  Command: LINE
  From point: 9,4
  To point: @1<0
  To point: @-0.5,0
  To point: @1<180
  To point: close
  a) Powiekszamy prostokat: ZOOM Window ( z menu) lub ZOOM W
  b) Przywolujemy caly rysunek: ZOOM Extents
  c) Powiekszamy trojkat: ZOOM Center
  d) Przywolanie calego rysunku: ZOOM All
  e) Powiekszamy trojkat i prostokat za pomoca ZOOM Dynamic
  f) Powrot do poprzedniego powiekszenia: ZOOM Previous
  g) Narysowac prosta od pktu (2,1) do gornego wierzcholka trojkata
   powiekszajac okolice tego wierzcholka:
  Command: LINE
  From Point: 2,1
  To Point: 'ZOOM w (wybieramy z menu gornego ZOOM Window lub piszemy
           'ZOOM w)
  ukaze sie: Resuming LINE Command
  To point: wskazujemy gorny wierzcholek
  To point: <Enter>
  h) Powiekszamy caly rysunek za pomoca ZOOM Extents: i dodajemy prosta
   wychodzaca poza dotychczasowe granice rysunku
  i) Rysujemy linie: (20,2) (22,5)
  j) Powiekszamy rysunek za pomoca Zoom Extents

PAN NFRAGM - Przesuń , Nowy FRAGMent - przesunięcie rysunku w dowolnym kierunku bez zmiany skali

 Menu DRAW-PAN
 Format:
   PAN Przesuniecie : dx,dy
   Drugi punkt: <RETURN>
 lub
   PAN Przesuniecie: x1,y1
   Drugi punkt: x2,y2     przesuniecie o wektor (dx,dy)
                 gdzie: dx=x2-x2, dy=y2-y1
 lub PAN Displacement: P1
   Second Point: P2     przesuniecie o wektor P1-P2
Uwagi:
 - Komende 'PAN mozna wydac w czasie wykonywania innej komendy,
  podobnie jak 'ZOOM
 - Komenda PAN zmienia tylko polozenie punktu na ekranie, nie
  zmienia wspolrzednych punktu
 Przyklady:
 1) Przesunac rysunek by punkt P1 znalazl sie w przyblizeniu srodka
   ekranu, w pkcie P2
   Command: PAN
   Displacement: wskazujemy punkt P1
   Second point: wskazujemy punkt P2

VIEW WIDOK - widoki z przypisanymi nazwami

Umożliwia zapamiętanie widoku znajdujšcego sie w aktualnej rzutni i poŸniejsze przywołanie go

 Format:
  VIEW ?/Delete/Restore/Save/Window: (wybierz opcje)
  WIDOK ?/Usun/Wywolaj/Zapisz/Okno: (-")
 Opcje:
 ? - wyswietla liste widokow z nazwami zapamietanymi w aktualnym rysunku
 D U - usuwa widok o podanej nazwie z listy zapamietanych widokow
 R W - wywoluje widok o podanej nazwie i wyswietla go w aktualnej rzutni
    (odpowiada wywolaniu polecenia: ZOOM C)
 S Z - zapisanie obrazu wyswietlanego w aktualnej rzutni jako widoku
    o podanej nazwie. nazwane widoki sa zapisywane do pliku rysunku
 W O - pozwala na zdefiniowanie widoku za pomoca okna. Zdefiniowane
    okno zostanie zapamietane pod podana nazwa
 Nazwa widoku moze miec do 31 znakow.
 Uwagi:
 - Widoki sa zapamietywane na dysku lacznie z rysunkiem. Po zakonczeniu
  pracy przez END i ponownym rozpoczeciu z widokow mozna korzystac
 - Istnieje mozliwosc wykreslenia widoku na ploterze
 - Komende 'View mozna wydac podczas innej komendy - polecenie nakladkowe
 Przyklad:
 Narysowac: trojkat i obok niego prostokat
 a) Zapisac caly ekran jako widok pod nazwa: CALOSC
   DISPLAY-VIEW-Save lub
   VIEW Save
   View name to save: Calosc
 b) Powiekszyc trojkat przez DISPLAY-ZOOM-Window lub ZOOM Window
   i zapisac jego obraz jako widok pod nazwa: Trojkat
   VIEW Save
   View name to save: Trojkat
 c) Powrocic do poprzedniego powiekszenia:
   ZOOM Previous
 d) Powiekszyc prostokat i zapisac go jako widok: Prostokat
   VIEW save
   View name to save: prostokat
 e) Przywolac widok: Calosc:
   VIEW Restore
   View name to restore: calosc
 f) Przywolujemy widok trojkat:
   DISPLAY VIEW Restore
   View name to restore: trojkat
 g) Przywolujemy widok: Prostokat
   DISPLAY-VIEW-Restore View name to restore: prostokat

REDRAW - PRZERYSUJ - usunięcie œladów punktów (blipsów)

Wprowadzenie komendy: DISPLAY-REDRAW lub z klawiatury: REDRAW
Komende 'REDRAW mozna wydac podczas wykonywania innej komendy

REDRAWALL - PRZERYSW - przerysuj wszystkie okna rysunkowe

REGEN

Komenda ta nakazuje regeneracje rysunku.

Wykonywana jest automatycznie po wykonaniu niektorych komend komend i rzadko zachodzi koniecznosc jej bezposredniego wydania.
Wprowadzenie: DISPLAY-REGEN
Uwaga: Regeneracja trwa dlugo jesli rysunek jest zlozony.
Przyklad:
Narysowany jest obszar (SOLID) wypelniony w srodku. Chcemy usunac
wypelnienie - ma byc kontur. Wydajemy komende FILL OFF.
Nalezy wykonac regeneracje. Wykonujemy komende: REGEN.

REGENALL REGENW - regeneruj wszystko - dotyczy wszystkich okien rysunkowych

REGENAUTO - ustalenie czy ma być automatyczna regeneracja

 ON - wlaczona - program wykonuje gdy trzeba bez pytania
 OFF - wylaczona - program pyta sie: About to regen, proceed?<Y>

FILL WYPEŁNIJ - steruje automatycznym wypełnieniem tras, obszarów polilinii

ON - kontury beda wypelniane
OFF - kontury nie beda wypelniane
 Uwaga: Efekt dla obiektow istniejacych bedzie widoczny po regeneracji
 rysunku.

VIEWRES - ROZDZ - Włšczenie/wyłšcz. szybkiego powiekszania, kontrola dokladnoœci i prędkoœci rysowania łuku lub okręgu na monitorze

Ekran logiczny - tworzony w pamieci komputera - posredniczy miedzy
rzeczywistym obiektem a jego obrazem na ekranie.
Ekran logiczny ma znacznie wieksza rozdzielczosc - 32000 punktow
w kazdej z osi - wspolrzedne calkowite.

Acad - c.d.