BLOKI w AutoCADzie

Blok stanowi zbiór elementów powiązanych ze sobą jako jeden element.  Po utworzeniu bloku można go wstawiać zawsze, gdy jest potrzebny w rysunku.

Blok jest rozpoznawany tylko w bieżącym rysunku.  Blok powstaje przez zgrupowanie wybranych elementów i otrzymuje swoją nazwę.
AutoCAD traktuje blok jako jeden element (dopóki blok nie zostanie rozbity)

Blok może zawierać elementy, które były narysowane w wielu różnych warstwach, różnymi kolorami oraz rodzajami linii.

W programie wyróżnia się dwa rodzaje bloków:

·       blok wewnętrzny: jest tworzony za pomocą polecenia BLOK; jest dostępny tylko dla danego pliku rysunkowego;

·       blok zewnętrzny: (plik .dwg) -  jest tworzony za pomocą polecenia PISZBLOK; jest dostępny dla wszystkich plików rysunkowych;
może być tworzony bezpośrednio z elementów rysunkowych lub przez przekształcenie bloku wewnętrznego;

Blok zewnętrzny jest traktowany jak plik rysunkowy.

Blok tworzy się podając nazwę bloku, jego położenie (w przypadku bloków zewnętrznych), punkt bazowy (punkt wstawienia) oraz elementy wchodzące w skład bloku.

Bloki można rozbijać za pomocą polecenia ROZBIJ i wówczas każdy element rysunkowy jest osobnym obiektem.

 

Definicja bloku: BLOK, _BLOCK ,  -BLOK

 Aby zdefiniować bloki, należy:

 1. Kliknąć Rysuj > Blok > (lub wpisać _Block).
 2. W oknie dialogowym, w części Nazwa, wpisać nazwę dla bloku lub wybrać istniejący blok, aby zastąpić blok.
  Nazwy mogą mieć maksymalnie 255 znaków; mogą zawierać litery, cyfry, spacje i takie znaki specjalne jak $, #, _. Wielkość liter w nazwie ma znaczenie.

PROGECAD – okno dialogowe definicji bloku – polecenie BLOK

Polecenie: BLOK lub –BLOK (linia poleceń)

Menu: Rysuj > Blok > Zdefiniuj

AUTOCAD – okno dialogowe definicji bloku

Polecenie BLOK - definiuje i nazywa blok.
Nazwa:  Określa nazwę bloku. Długość nazwy bloku nie może przekraczać 255 znaków, może zawierać litery, cyfry, spacje i dowolne znaki specjalne
nie używane przez Microsoft® Windows® oraz AutoCAD dla innych zastosowań, jeżeli zmienna systemowa EXTNAMES jest ustawiona na 1.
Nazwa bloku i definicja są zapisywane w aktualnym rysunku.
Uwaga Nie można używać słów DIRECT, LIGHT, AVE_RENDER, RM_SDB, SH_SPOT i OVERHEAD jako nazw bloków.

Punkt wstawienia  (bazowy) - określa bazowy punkt wstawienia dla bloku. Wartością domyślną jest 0,0,0.
X  Określa wartość współrzędnej X. Y  Określa wartość współrzędnej Y. Z  Określa wartość współrzędnej Z.
Wskaż bazowy punkt wstawiania
Chwilowo zamyka okno dialogowe i umożliwia określenie bazowego punktu wstawienia w aktualnym rysunku.

Obiekty - określa obiekty mające należeć do powstającego bloku oraz co ma się stać z obiektami po utworzeniu bloku.
Wybierz obiekty - zamyka okno dialogowe Definicja bloku na czas wybierania obiektów do bloku.
Po zakończeniu wybierania obiektów, naciśnij ENTER ponownie wyświetlić okno dialogowe Definicja bloku.
Szybki wybór - wyświetla okno dialogowe Szybki wybór, które definiuje zbiór wskazań.
Zapamiętaj:  Zachowuje wybrane obiekty jako obiekty zaznaczone w rysunku po utworzeniu bloku.
Przekształć na blok: Po utworzeniu bloku przekształca wybrane obiekty na wstawienie bloku na rysunku.
Usuń: Po utworzeniu bloku usuwa wybrane obiekty z rysunku.
Wybrane obiekty: Wyświetla liczbę wybranych obiektów.

Ikona podglądu: Określa czy razem z definicją bloku ma być zapisany obraz podglądu oraz źródło tego obrazu.
Nie dołączaj ikony: Określa, że nie jest tworzona ikona bloku.
Utwórz ikonę z kształtu bloków: Tworzy obraz podglądu na podstawie geometrii obiektów w bloku.
Podgląd ikony: Wyświetla podgląd wybranej ikony.
Jednostki przeciągnij-i-upuść

 

BLOK – definiowanie

BLOK w linii poleceń: -BLOK

Po wpisaniu –BLOK  w linii poleceń, BLOK wyświetla zgłoszenia w linii poleceń.

Określa nazwę bloku. Długość nazwy bloku nie może przekraczać 255 znaków, może zawierać litery, cyfry, spacje i dowolne znaki specjalne
nie używane przez Microsoft Windows i program AutoCAD dla innych zastosowań, jeżeli zmienna systemowa EXTNAMES jest ustawiona na 1.
Jeśli zostanie wprowadzona nazwa istniejącego bloku, AutoCAD wyświetli następujące zgłoszenie:
Blok "NAZWA" już istnieje. Czy go przedefiniować? [Tak/Nie] <N>: Podaj t lub n, lub naciśnij ENTER
Przedefiniowanie bloku automatycznie uaktualnia wszystkie odwołania do tego bloku.
Atrybuty dołączone do istniejących wstawień bloku pozostają niezmienione.
Jednakże, nowe wstawienia bloku nie będą pytać o atrybuty do momentu, aż wstawimy ich definicje do nowej definicji bloku
(użyj polecenia ATRREDEF do przedefiniowania bloków zawierających atrybuty).
Określ bazowy punkt wstawienia: Określ punkt (1)
AutoCAD używa punktu określonego jako punktu bazowego dla następnych wstawień bloku.
Zazwyczaj punkt bazowy jest środkiem bloku lub jego lewym-dolnym narożnikiem.
Punkt bazowy jest także punktem, wokół którego można obracać blok w czasie jego wstawiania.
Blok z kątem obrotu 0 jest zorientowany w efekcie zgodnie z LUW, w którym został utworzony.
Podanie punktu 3D powoduje wstawienie bloku na określonym poziomie.
Pominięcie współrzędnej Z powoduje użycie bieżącego poziomu.
Wybierz obiekty: Użyj dowolnej metody wyboru obiektów
AutoCAD definiuje blok używając wybranych obiektów, określa punkt wstawienia i nazwę, a następnie wymazuje wybrane obiekty z rysunku.
Obiekty usunięte można przywrócić wprowadzając polecenie ODDAJ zaraz po poleceniu BLOK.
Bazowy punkt wstawienia staje się początkiem układu współrzędnych bloku, który jest aktualnie równoległy do LUW, w którym jest definiowany blok.
Podczas wstawiania bloku do rysunku, jego układ współrzędnych jest ustawiany równolegle do aktualnego LUW.
Dzięki temu, blok można wstawić pod dowolnym kątem w przestrzeni poprzez wcześniejsze ustawienie LUW.

 

Wyświetla listę nazw bloków w oknie tekstowym.
Podaj bloki do wyświetlenia<*>: Wprowadź nazwę listy lub naciśnij ENTER
Na liście, zewnętrzne odnośniki (zodn) są oznaczone napisem
Odnośnik: rozwikłano

Przykład

 

Narysowanie obiektu do utworzenia bloku – tu kwadrat o boku 1 o początku w punkcie 0,0

Polecenie: _rectangle

Określ pierwszy narożnik lub [Fazuj/Poziom/Zaokrągl/Grubość/Szerokość]: 0,0

Określ kolejny narożnik lub [Wymiary]: 1,1

 

Utworzenie bloku jednostkowego

Polecenie: -blok

Podaj nazwę bloku lub [?]: kw0

Określ bazowy punkt wstawienia: 0,0

Wybierz obiekty: znaleziono 1

Wybierz obiekty: Enter

 

Odtworzenie narysowanego obiektu – usuwany po utworzeniu bloku

Polecenie: _oops 

 

Wyświetlenie bloków

Polecenie: -blok

Podaj nazwę bloku lub [?]: ?

Podaj bloki do wyświetlenia <*>:

Zdefiniowane bloki.   "kw0"

Bloki        Zewnętrzne   Bloki     Bloki

użytkownika  odnośniki    zależne   bez nazwy

    1             0           0           0

 

 

Wstawianie bloków:  WSTAW _INSERTokno dialogowe  lub –WSTAW (linia poleceń)

Można wstawić blok lub rysunek do rysunku. Aby wstawić bloki, należy:

 1. Kliknąć Wstaw > Blok (lub wpisać InsertBlock).
 2. W oknie dialogowym, w części Nazwa wybrać blok lub kliknąć Przeglądaj, aby zlokalizować rysunek zewnętrzny.
 3. W części Pozycja, jako X, Y i Z wpisać wartości współrzędnych lub wybrać Określ później, aby określić punkt wstawienia na ekranie po zamknięciu okna dialogowego.
 4. W części Skala:
 5. W części Obróć, jako Kąt wpisać wartość lub wybrać Określ później, aby ustawić kąt obrotu w obszarze graficznym podczas wstawiania.
  W przypadku obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara należy wpisać wartość dodatnią.
  W przypadku kierunku zgodnego z ruchem wskazówek zegara należy wpisać wartość ujemną.
 6. W części Układ jednostek miar bloku:
 7. Kliknąć OK.

AutoCAD

 

 Menu Wstaw: Blok

 

 

 

 Linia poleceń: wstaw

Określa nazwę i położenie bloku lub rysunku do wstawienia.

Ostatni blok wstawiony podczas aktualnej sesji edycji staje się domyślnym blokiem do dalszego użytkuWSTAW.
Położenie wstawionego bloku zależy od orientacji LUW.

Nazwa: Określa nazwę bloku do wstawienia lub nazwę pliku do wstawienia jak blok.

Przeglądaj: Otwiera okno dialogowe Wybierz plik rysunku ( okno dialogowe standardowego wyboru pliku)
gdzie możesz wybrać blok lub plik rysunku do wstawienia.

Ścieżka: Określa ścieżkę do bloku.

Punkt wstawienia: Określa punkt wstawienia bloku.

Określ na –ekranie: Określa punkt wstawienia bloku przy użyciu urządzenia do wskazywania.

X: Ustawia wartość współrzędnejX.

Y : Ustawia wartość współrzędnejY.

Z : Ustawia wartość współrzędnejZ.

Skala: Określa skalę dla wstawionego bloku. Podanie ujemnych wartości dla współczynników skali dla osi X, Y i Z wstawiających lustrzany obraz bloku.

Określ na –ekranie: Określa skalę bloku przy użyciu urządzenia do wskazywania.

X: Ustawia współczynnik skali X .

Y: Ustawia współczynnik skali Y .

Z: Ustawia współczynnik skali Z .

Skala proporcjonalna: Określa pojedynczą wartość skali dla współrzędnych X, Y i Z. Wartość określona dla X ma swoje odbicie w wartościach Y i Z.

Obrót: Określa kąt obrotu dla wstawionego bloku w aktualnym LUW.

Określ na –ekranie: Określa kąt obrotu bloku przy użyciu urządzenia do wskazywania.

Kąt: Ustawia kąt obrotu dla wstawionego bloku.

Rozbij: Rozbija blok i wstawia pojedyncze fragmenty bloku. Kiedy wybrano Rozbij, możesz wybrać jedynie jednorodny współczynnik skali.

Obiekty składowe bloku narysowane na warstwie 0 pozostają na tej warstwie.
Obiekty kolorowe w JAKBLOK są białe. Obiekty z rodzajem linii JAKBLOK mają rodzaj linii CONTINUOUS.

 

 

Wielokrotne wstawianie bloku

Polecenie WWSTAW –MINSERT

Wstawia wiele instancji bloku w szyku prostokątnym.
Bloki wstawione za pomocą polecenia WWSTAW nie mogą być rozbijane.
Linia poleceń wwstaw
Wprowadź nazwę bloku lub [?]:
Wprowadź nazwę, lub wprowadź? aby utworzyć listę aktualnie definiowanych bloków rysunku lub wprowadź ~ w oknie dialogowym Wybierz plik rysunku
Uwaga Nie możesz poprzedzić nazwy bloku gwiazdką, aby rozbić obiekty bloku podczas wstawienia, jak to jest możliwe przy użyciu WSTAW.
Określ punkt wstawienia lub[Skala/X/Y/Z/Obrót/PSkala/PX/PY/PZ/PObrót]: Określ punkt lub podaj opcję
Podanie opcji w odpowiedzi na powyższe zgłoszenie pozwala na określenie skali i obrotu bloku przed określeniem jego położenia.
Jest to przydatne przy ciągnięciu bloku w celu określenia współczynnika skali innego niż 1 i kąta obrotu innego niż 0.
Po wybraniu jednej z następujących opcji, należy odpowiedzieć na zgłoszenie AutoCAD określeniem długości dla skali lub kąta dla obrotu.

 

Przykład

Polecenie: wwstaw

Podaj nazwę bloku lub [?]: kw0

Określ punkt wstawienia lub [Skala/X/Y/Z/Obrót/PSkala/PX/PY/PZ/PObrót]: 10,10

Podaj współczynnik skali X, określ przeciwległy narożnik lub [Narożnik/XYZ] <1>: 1

Podaj współczynnik skali Y lub <użyj współczynnika skali X>:

Określ kąt obrotu <0>:  Enter

Podaj liczbę wierszy (---) <1>: 3

Podaj liczbę kolumn (|||) <1>: 4

Podaj odległość między wierszami lub określ jednostkę komórki (---): 5

Określ odległość między kolumnami (|||): 6

 

Wynik:

 

 

 
Zapis bloku na dysku: PISZBLOK _WBLOCK lub -PISZBLOK

 

Polecenie PISZBLOK   _WBLOCK pozwala zapisać blok w zewnętrznym pliku rysunku do użycia w dowolnym rysunku.

Aby zapisać definicję bloku w postaci pliku nowego rysunku

 1. W linii poleceń wpisz piszblok.
 1. W oknie dialogowym Zapisz blok, wybierz Blok.
 1. Wskaż okienko Blok i wybierz definicję bloku, którą chcesz zapisać.
 1. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę dla pliku nowego rysunku.
 1. W okienku Przeznaczenie wybierz folder dla pliku nowego rysunku.
 1. W okienku Jednostki wstawiania możesz wybrać inną jednostkę podstawową. Opcja ta umożliwia automatyczne skalowanie obiektów w pliku nowego rysunku.
 1. Kliknij OK.

Obiekty z wybranej definicji bloku zostaną zapisane jako obiekty do pliku nowego rysunku.
Bazowy punkt wstawienia definicji bloku będzie miał w nowym rysunku współrzędne (0,0,0).

 
Wybór obiektów rysunku

 

Wybór bloku wcześniej utworzonego

Linia poleceń   -PISZBLOK  - bez okna dialogowego

Polecenie: -piszblok
Podaj nazwę istniejącego bloku lub
[= (blok=plik wyjściowy)/* (cały rysunek)] <definiuj nowy rysunek>: =

 

ROZBIJANIE BLOKU: ROZBIJ  _EXPLODE

 

Polecenie ROZBIJ  - rozbija obiekt złożony na obiekty składowe

Wybierz obiekty: Użyj dowolnej metody wyboru obiektów i naciśnij ENTER gdy zakończysz

Kolor, rodzaj linii i jej szerokość dla rozbitych obiektów mogą ulec zmianie. Inne rezultaty mogą się zmienić w zależności od rodzaju rozbijanego obiektu złożonego.
Inne rezultaty mogą się zmienić w zależności od rozbijanego obiektu złożonego. Zobacz poniższą listę obiektów, które mogą zostać rozbite i właściwe dla nich rezultaty.

Uwaga Przy używaniu skryptu lub funkcji ObjectARX™ , można rozbić na raz tylko jeden obiekt.

Polilinie 2D i uproszczone

Anuluje wszystkie skojarzone szerokości lub dane stycznych. W przypadku polilinii szerokich AutoCAD umieszcza powstałe linie i łuki wzdłuż środka polilinii.
Łuk 
Nierównomiernie zeskalowane bloki rozbija na łuki eliptyczne. 
Blok
Usuwa jeden poziom grupowania w danej chwili. Jeśli blok zawiera polilinię lub zagnieżdżony blok, rozbijanie bloku odsłoni obiekty, takie jak polilinia
lub zagnieżdżony blok, które następnie muszą zostać rozbite, aby odsłonić ich indywidualne cechy.
Bloki z równymi skalami X, Y i Z rozbijane są na ich obiekty składowe. Bloki z różnymi skalami X, Y i Z (niejednorodnie zeskalowane bloki) mogą zostać rozbite na niespodziewane obiekty.
Kiedy nierównomiernie zeskalowane bloki zawierają obiekty, które nie mogą zostać rozbite, zostaną one zebrane w ogromny blok ( nazwany przedrostkiem "*E")
 i poddane skalowaniu nierównomiernemu. Jeśli wszystkie obiekty w takim bloku nie będą mogły być rozbite, wybrany odnośnik bloku nie zostanie rozbite.
Elementy ciała, bryły 3D i regionu zeskalowane nierównomiernie nie będą mogły być rozbite.
Rozbijanie bloku zawierającego wartości atrybutów i wyświetlenie definicji atrybutów.
Bloki wstawione za pomocą polecenia WWSTAW i zewnętrznych odnośników oraz ich bloki zależne nie mogą zostać rozbite.
Ciało
Rozbija ciało jednopowierzchniowe (powierzchnie nieplanarne), regiony lub krzywe.
Okrąg Nierównomiernie zeskalowane bloki rozbija na elipsy.
Linia odniesienia
Rozbija na linie, splajny, bryły (groty strzałek), wstawienia bloków (groty strzałek, bloki opisu), multiliniowy tekst lub obiekty tolerancji w zależności od linii odniesienia.
Wiele wierszy Rozbija na obiekty tekstowe.
Multilinie Rozbija na linie i łuki.
Siatka polipowierzchni
Rozbija siatki jednowierzchołkowe na obiekty punktowe. Rozbija siatki dwuwierzchołkowe na linie. Siatki trójwierzchołkowe są rozbijane na powierzchnie 3D.
Region
Rozbija na linie i łuki lub splajny.

Przykłady

Wstawienie jednego bloku i rozbicie

Polecenie: -wstaw
Podaj nazwę bloku lub [?] <kw0>: kw0
Określ punkt wstawienia lub [Skala/X/Y/Z/Obrót/PSkala/PX/PY/PZ/PObrót]: 40,50
Podaj współczynnik skali X, określ przeciwległy narożnik lub [Narożnik/XYZ] <1>:
Podaj współczynnik skali Y lub <użyj współczynnika skali X>:
 Określ kąt obrotu <0>:
Polecenie: _explode
Wybierz obiekty: znaleziono 1
Wybierz obiekty:
 

Wstawienie kilku obiektów i rozbicie wszystkich

Określ punkt wstawienia lub [Skala/X/Y/Z/Obrót/PSkala/PX/PY/PZ/PObrót]:
Polecenie: WSTAW
Określ punkt wstawienia lub [Skala/X/Y/Z/Obrót/PSkala/PX/PY/PZ/PObrót]:
Polecenie: WSTAW
Określ punkt wstawienia lub [Skala/X/Y/Z/Obrót/PSkala/PX/PY/PZ/PObrót]:

 

Polecenie: rozbij

Wybierz obiekty: Określ przeciwległy narożnik: znaleziono 2
Wybierz obiekty:

 

 
Ustalenie punktu bazowego rysunku

Polecenie BAZA  _BASE

Ustala bazowy punkt wstawienia dla aktualnego rysunku
Użyj polecenie BAZA jeżeli planujesz wstawić bieżący rysunek do innego rysunku lub użyć go jako odnośnika zewnętrznego i jest potrzebny punkt bazowy inny niż 0,0,0.
Gdy wstawiasz aktualny rysunek do innych rysunków lub określasz go jako odnośnik zewnętrzny, ten punkt bazowy zostanie użyty jako punkt bazowy wstawienia.
Uwaga Polecenie BAZA oraz zmienna systemowa INSBASE podaje wartość w jednostkach aktualnego LUW.

 

Polecenie: _base
Podaj punkt bazowy <0.0000,0.0000,0.0000>:

Tworzenie bloku - uwzględnienie cech do wstawiania

Wstawianie bloku

Bloki a warstwy, kolory i rodzaje linii

Blok może być utworzony z elementów podstawowych umieszczonych w rożnych warstwach i narysowanych rożnymi kolorami i rodzajami linii.
Informacja o warstwie, kolorze i rodzaju linii przechowywana jest w definicji bloku.

Przy wstawianiu bloku do rysunku każdy jego element umieszczany jest na oryginalnej warstwie i rysowany jest oryginalnym kolorem oraz rodzajem linii,
niezależnie od aktualnego ustawienia tych parametrów.

Od powyższej reguły są 3 wyjątki:

Elementy umieszczone w warstwie "0" są przy wstawianiu bloku rysowane w warstwie aktualnej

Elementy narysowane kolorem o nazwie „JAKBLOK" „_BYBLOCK" otrzymują przy wstawieniu kolor taki jak przypisany blokowi
(bezpośrednio albo przez warstwę "JAKWARSTWA").
Pozwala to na tworzenie bloków, które są rysowane w aktualnym kolorze podobnie jak odcinki, okręgi i inne elementy podstawowe.

Elementy narysowane rodzajem linii o nazwie "JAKBLOK" „_BYLAYER" otrzymują przy wstawieniu bloku rodzaj linii taki jak przypisany blokowi
(bezpośrednio albo przez warstwę "JAKWARSTWA").
Pozwala to na tworzenie bloków, które są rysowane aktualnym rodzajem linii podobnie jak odcinki, okręgi i inne elementy podstawowe.

Przy próbie wstawienia bloku do warstwy "zablokowanej" nie jest on w ogóle generowany, nawet jeżeli poszczególne jego elementy znajdują sie w warstwach "odblokowanych".

Sterowanie cechami obiektów w blokach

Chociaż blok jest zawsze wstawiany na aktualną warstwę, jest możliwość wybrania sposobu traktowania cech poszczególnych obiektów
(koloru, rodzaju linii i szerokości linii po wstawieniu odwołania do bloku):

Obiekty bloku zachowują oryginalnie przypisane cechy. Po wstawieniu bloku, cechy obiektów nie ulęgną zmianie.

Obiekty bloku dziedziczą cechy przypisane do aktualnej warstwy.
Po wstawieniu bloku, cechy obiektów (kolor, rodzaj i szerokość linii) zmienią się, przejmując cechy przypisane do aktualnej warstwy.

Obiekty najpierw akceptują cechy przypisane do nich indywidualnie, a pozostałe cechy dziedziczą z aktualnej warstwy.
Po wstawieniu bloku cechy obiektów (kolor, rodzaj i szerokość linii) przypisane do tych obiektów indywidualnie (nie poprzez warstwę) nie ulegną zmianie.
Cechy, które nie zostały ustalone indywidualnie dla poszczególnych obiektów dziedziczą ustawienia przypisane do aktualnej warstwy.

 

Bloki zagnieżdżone również mogą dziedziczyć cechy przypisane do aktualnej warstwy.
Śledzenie przypisania cech w blokach zagnieżdżonych może być skomplikowane.

 

Tworzenie obiektów, które zachowują oryginalne cechy

Obiekty wewnątrz wstawianego bloku mogą zachować swoje oryginalne cechy (kolor, rodzaj linii i szerokość linii).

W tym celu, obiekty, które mają wchodzić w skład bloku należy utworzyć na dowolnej warstwie, oprócz 0 i przypisać ich cechom dowolne wartości,
oprócz JAKBLOK lub JAKWARSTWA.

Po wstawieniu bloku do rysunku, obiekty składowe tego bloku zostaną umieszczone na warstwach, na których zostały pierwotnie narysowane.

W aktualnym rysunku pojawią się warstwy, które odpowiadają warstwom użytym przez obiekty tego bloku.

 

Tworzenie obiektów, które zachowują oryginalne cechy

Obiekty wewnątrz wstawianego bloku mogą dziedziczyć cechy przypisane do warstwy, na którą blok zostanie wstawiony.

W tym celu należy obiekty utworzyć na warstwie 0.

Następnie, cechom tych obiektów zawartych w definicji bloku (kolor, rodzaj linii, szerokość) należy przypisać wartość JAKWARSTWA.

Tworzenie obiektów, które zachowują indywidualnie przypisane cechy, a pozostałe cechy dziedziczą z aktualnej warstwy

Obiekty wewnątrz wstawianego bloku mogą zachować cechy przypisane im indywidualnie –
wartości, które zastąpią kolor, rodzaj i szerokość linii przypisane do aktualnej warstwy.
Jeśli obiektom nie został indywidualnie przypisany kolor, rodzaj linii lub szerokość linii, wtedy cechy te będą dziedziczone z aktualnej
warstwy.
Dla takiego efektu, należy utworzyć obiekty na dowolnej warstwie i ustalić dla koloru, rodzaju linii i szerokości linii wartość
JAKBLOK