AUTOCAD

Tematy:

Cechy obiektów – kolor, typ linii, współczynnik skali

Polecenia:

CECHY          _PROPERTIES,

ZMCECHY     _CHPROP, 

ZMIEŃ            _CHANGE,
RODZLIN       _LINETYPE ,

RLSKALA      _LTSCALE

 

Przegląd cech obiektów

Wszystkie obiekty w AutoCADzie posiadają cechy.

Cechy obiektów sterują sposobem wyświetlania obiektów.

Niektóre właściwości mają zastosowanie do niemal wszystkich obiektów;

na przykład: warstwa, kolor, rodzaj linii i styl wydruku

 

Jest 8 podstawowych cech wspólnych dla wszystkich obiektów.

· Kolor

· Warstwa

· Rodzaj linii

· Skala rodzaju linii

· Styl wydruku

· Grubość

· Hiperłącze

· Szerokość linii

 

Pozostałe cechy są specyficzne dla określonego typu obiektu.

Na przykład właściwościami okręgu są promień i obszar,

a właściwościami linii są długość i kąt.

Większość właściwości ogólnych można przypisywać bezpośrednio do obiektów,

lub do warstw, na których obiekty się znajdują.

 

Kiedy cecha ma wartość JAKWARSTWA, do obiektu zostaje przypisana wartość cechy określona dla warstwy, na której znajduje się obiekt.
Na przykład, jeśli do linii znajdującej się na warstwie Warstwa0 przypisano kolor JAKWARSTWA a Warstwa0 posiada kolor czerwony,
wówczas linia zostanie narysowana kolorem czerwonym.

Kiedy do cechy przypisana jest określona wartość, (np. kolor) wartość ta ma pierwszeństwo przed wartością określoną dla warstwy.
Na przykład, jeśli do linii znajdującej się na warstwie Warstwa0 przypisano kolor niebieski, a Warstwa0 posiada kolor czerwony,
wówczas linia zostanie narysowana kolorem niebieskim.

 

Przypisywanie cech obiektom

Metody:

· Poprzez warstwę.

Cechy przypisane do warstwy zastaną automatycznie przypisane do obiektów na niej narysowanych

· Indywidualnie.

Cechy są przypisane do poszczególnych obiektów, niezależnie od warstwy, na której

zostały narysowane.

· Poprzez blok.

Przypisywanie właściwości ogólnych

Większość właściwości ogólnych można przypisywać bezpośrednio do obiektów, lub do warstw, na których obiekty się znajdują.

Kiedy cecha ma wartość JAKWARSTWA, do obiektu zostaje przypisana wartość cechy określona dla warstwy, na której znajduje się obiekt.
Na przykład, jeśli do linii znajdującej się na warstwie Warstwa0 przypisano kolor JAKWARSTWA a Warstwa0 posiada kolor czerwony,
wówczas linia zostanie narysowana kolorem czerwonym.

Kiedy do cechy przypisana jest określona wartość, (np. kolor) wartość ta ma pierwszeństwo przed wartością określoną dla warstwy.
Na przykład, jeśli do linii znajdującej się na warstwie Warstwa0 przypisano kolor niebieski, a Warstwa0 posiada kolor czerwony,
wówczas linia zostanie narysowana kolorem niebieskim.

 

Sterowaniem kolorem i rodzajem linii w blokach

Generalnie, przy wstawianiu bloku kolory, rodzaje i szerokości linii obiektów w blokach zachowują swoje oryginalne ustawienia
niezależnie od bieżących ustawień na rysunku.

 Można jednak tworzyć bloki z obiektami, które dziedziczą bieżące ustawienia koloru, rodzaju i szerokości linii.
Obiekty te mają cechy płynne.

 

Istnieją trzy opcje sterowania kolorem, rodzajem i szerokością obiektów przy wstawianiu bloku

Opcja 1 sterowania kolorem i rodzajem linii w blokach

      Obiekty w bloku nie dziedziczą koloru, rodzaju i szerokości linii z aktualnych ustawień.
Cechy obiektów w bloku nie zmieniają się niezależnie od aktualnych ustawień.

      Dla tej opcji zalecane jest określenie koloru, rodzaju linii i szerokości linii dla każdego obiektu z osobna w definicji bloku:
nie należy używać opcji JAKBLOK ani JAKWARSTWA dla ustawienia koloru, rodzaju i szerokości linii podczas tworzenia tych obiektów.

Opcja 2 sterowania kolorem i rodzajem linii w blokach

      Obiekty w bloku dziedziczą kolor, rodzaj
i szerokość linii
z ustawień przypisanych do aktualnej warstwy.

      Dla tej opcji, przed utworzeniem obiektów, które zostaną włączone do definicji bloku, ustaw aktualną warstwę na 0,
a dla koloru, rodzaju i szerokości linii
wybierz opcję JAKWARSTWA.

Opcja 3 sterowania kolorem i rodzajem linii w blokach

      Obiekty dziedziczą kolor, rodzaj i szerokość linii z aktualnego, jednoznacznego ustawienia tych cech,
to znaczy, że nadpisują one ustawienia tych cech dla aktualnej warstwy.
Jeżeli ustawienia tych cech nie były jednoznaczne, to cechy te są dziedziczone z ustawień przypisanych do aktualnej warstwy.

      Dla tej opcji, przed utworzeniem obiektów, które zostaną włączone do definicji bloku, należy określić bieżący kolor
lub rodzaj linii używając opcji JAKBLOK

 

Podsumowanie cech bloku

 

 

 

Korzystanie z okna Cechy - Właściwości

       Okno Cechy jest podstawowym narzędziem do ustawiania, przeglądania
i modyfikowania cech obiektów programu AutoCAD.

       Po wybraniu obiektu w obszarze graficznym programu AutoCAD,  w oknie Cechy zostaną wyświetlone cechy tego obiektu.

       Gdy zostanie wybranych kilka obiektów, w oknie Cechy zostaną wyświetlone cechy wspólne tych obiektów.

       Cechy, których nie można zmienić będą niedostępne.

        Menu: Narzędzia, Cechy

       Polecenie: CECHY   _PROPERTIES

       Menu kursora: Wybierz obiekty, których cechy należy wyświetlić lub zmienić, naciśnij prawy przycisk w obszarze rysunku i wybierz Cechy.

Okno Cechy

       AutoCAD wyświetla okno Cechy.

       Okno Cechy jest główną metodą wyświetlania i zmieniania cech obiektów AutoCAD’a.

Jest osiem ogólnych cech wspólnych dla wszystkich obiektów.
Wszystkie inne cechy są specyficzne dla rodzaju obiektu AutoCAD’a i pogrupowane w sekcjach, np.
Ogólnie, Styl wydruku, Widok, Różne

 

Okno cech bez wybranych obiektów - AutoCAD

 

Wyświetla cechy dla aktualnej rzutni i aktualne cechy ogólne.

 

ProgeCAD - właściwości

 

 

Okno cech wybranych obiektów

 

Przykładowe cechy linii:

 

Cechy  linii - AutoCAD

 

Cechy linii - ProgeCAD

 

 

Korzystanie z paska narzędzi Przybory - AutoCAD

       Pasek Przybory umożliwia łatwy dostęp do cech obiektów.

       Standardowo pasek jest wyświetlany nad obszarem graficznym.

       Okienka na tym pasku służą do ustawiania, modyfikowania i oglądania cech wybranych obiektów.

       Pasek Przybory zawiera też 2 przyciski:

      Ustalenie jako aktualnej warstwy wybranego obiektu

Menedżer cech warstw.

AutoCAD

 

ProgeCAD

 

Polecenie RODZLIN _LINETYPE

       Rodzaj linii jest powtarzającym się wzorem składającym się z kresek, kropek i przerw.
Złożony rodzaj linii zbudowany jest z powtarzających się wzorów i symboli.
Nazwa rodzaju linii i jej definicja określają w sposób jednoznaczny sekwencję kresek
i kropek, długość kresek i przerw oraz cechy charakterystyczne zawartego tekstu lub symbolu.
Użytkownik może tworzyć własne rodzaje linii.

 

 

 

Zadania

 

Uwaga! – kopie ekranu wklejać do pliku w Wordzie

 

Zad. 1 
Wczytanie bloku z atrybutami, modyfikacja atrybutów, Narzędzia, Właściwości  Ctrl 1

Polecenie _Properties.

 

Utwórz nowy rysunek.

Plik nowy, A4 metrics, model. Skasuj treść.

Wstaw blok a4atr.dwg (z pliku)

Kliknij 2 razy na rysunek, zmień wartości atrybutów

Np. tytuł:

CECHY   _PROPERTIES, ZMCECHY _CHPROP,  ZMIEŃ _CHANGE,
RODZLIN  _LINETYPE , RLSKALA _LTSCALE

 

Kliknij  wewnątrz rysunku, prawy klawisz myszy, właściwości.

lub Menu, Narzędzia, Właściwości

 

Wyniki wklejaj do Worda i zapisuj

 

Napisz polecenie _PROPERTIES (CECHY)

 

 

Zad. 2

 

 

 

Narysuj linię A – B –C złożoną z 2 odcinków na warstwie RYS.

Zmień kolor warstwy RYS na zielony.

Narysuj odcinek a na warstwie RYS2.

Przekopiuj obiekty na prawo.

Wskaż odcinek AB i zmień kolor na purpurowy. Rodzaj linii na DASHED.

Napisz polecenie _LTSCALE. Ustaw wartość 10.

 

 

Polecenie : _ltscale

Nowa aktualna wartość dla LTSCALE (więcej niż zero) <1>:10

 

Odcinek BC zmień na nowy rodzaj linii – wczytaj.

 

Dla odcinka a zmień szerokość linii na 2.0

Zrób wydruk fragmentu zmodyfikowanej części rysunku – A4 - skala dostosuj, podgląd,

Skopiuj do Painta, zaznacz odpowiedni fragment i wklej do Worda.

 

 

 

Przekopiuj obok odcinek a

Zmień szerokość na 2, grubość na 10, kolor na _blue – polecenie _CHPROP

 

Polecenie : _chprop

Wybierz obiekty:

Obiekty w zestawie: 1

Wybierz obiekty:

Właściwość, która powinna się zmienić: Kolor/Podniesienie/WArstwa/ROdzajl/LSkala/SzerokośćL/Grubość:S

Nowa szerokość linii (-3 aż 211) <200>:2

Zapisz ważną wartość grubości linii.

Nowa szerokość linii (-3 aż 211) <200>:

Właściwość, która powinna się zmienić: Kolor/Podniesienie/WArstwa/ROdzajl/LSkala/SzerokośćL/Grubość:G

Nowa grubość <10>:20

Właściwość, która powinna się zmienić: Kolor/Podniesienie/WArstwa/ROdzajl/LSkala/SzerokośćL/Grubość:K

Nowy kolor [Truecolor/KOlorksiążka] <BYLAYER>:_blue

Właściwość, która powinna się zmienić: Kolor/Podniesienie/WArstwa/ROdzajl/LSkala/SzerokośćL/Grubość:

 

 

 

 

 

Zad. 3  Polecenie Properties

Wskaż nowy odcinek a i napisz polecenie _PROPERTIES.

Skopiuj zawartość

 

 

 

Zad. 4  Oglądanie rysunku w 3D – widać grubość odcinka a

 

Obejrzyj wskazany fragment rysunku w 3D:

Widok 3D Widoki, Izometryczny SW

 

 

 

Wypróbuj inne opcje 3D i wklej wyniki

Widok 3D Widoki, Plan, Globalny LUW - powrót

 

 

 

Zad. 5.

Polecenie _CHANGE (Zmień)

Narysuj pęk odcinków BA, BC, BD. Przekopiuj na prawo.

Zmień położenie odcinka BC do BC = BD’ (zmienia śię punkt C) – wskaż nowy C’.

Przejdź w tryb Orto – klawisz F8 i zmień położenie odcinka BA do BA’ (pionowy)

 

 

Polecenie : _change

Wybierz obiekty:

Obiekty w zestawie: 1

Wybierz obiekty: <Enter>

Zmiana: Obiekty/Właściwości/<Zmień punkt>: - wskazujemy nowy punkt

 

 

 

Zad. 6  Zmiana okręgu, by przechodził przez zadany punkt – polecenie _CHANGE

Narysuj okręg i punkt (zmień PDMODE na 3) jak po lewej stronie (zielone). Przekopiuj na prawo w trybie ORTO,
Poleceniem _CHANGE zmień okrag by przechodził przez punkt – ustaw odpowiedni tryb lokalizacji – Uchwyt, Punkt.

 

 

 

 

 

Zad. 7. Polecenie _LINETYPE (RPDZLIN)

a)     Zdefiniuj nowy typ linii o specyfikacji:: kreska 2, odstep 1, punkt (kropka), odstęp 1.
Nazwa typu: przer1.
Zapisz do nowego pliku: nazwisko.lin

b)    Dopisz nowe typy linii o nazwie przer2, parametrach; kreska 1, odstęp 0.5, punkt, odstęp 0.5

Załóż nowe warstwy: przer_1, przer_2 z odpowiednimi stylami i narysuj linie::

  

Ad a)

Utworzenie typu linii przer1 w pliku nazwisko.lin

Polecenie : _linetype

Rodzaj linii:  ? na listę/WYtwórz/Naładuj/Zadanie:WY

Nazwa dla nowego rodzaju linii: przer1

Chwileczkę... Kontrola istniejących rodzajów linii "przer1".

Opis rodzaju linii: -- . --

Definicja rodzaju linii (dodatnie liczby dla linii, ujemne liczby dla spacji):

  A,2,-1,0,-1

 

Utworzenie warstwy przer_1

Rodzaj linii: Przeglądaj, wybierz plik Nazwisko.lin, wskaż przer1

 

 

Narysuj linię łamaną, zmień skalę linii n1 1:

 

Polecenie : _ltscale

Nowa aktualna wartość dla LTSCALE (więcej niż zero) <10>:1

 

 

Ad. b)  Utworzenie typu linii przer2 w pliku nazwisko.lin

 

Polecenie : _linetype

Rodzaj linii:  ? na listę/WYtwórz/Naładuj/Zadanie:Wy

Nazwa dla nowego rodzaju linii:przer2

Chwileczkę... Kontrola istniejących rodzajów linii "przer2".

Opis rodzaju linii: -.-.-

Definicja rodzaju linii (dodatnie liczby dla linii, ujemne liczby dla spacji):

  A,1,-0.5,0,-0.5

Rodzaj linii "przer2" został wybrany w klasa3.lin.

 

Utworzenie warstwy przer_2 i ustalenie rodzaju linii przer2

 

Polecenie : _LAYERS

 

Narysowanie linii

 

Polecenie : _LINE

ENTER dla wypisania ostatniego punktu/Według/<Początek linii>:

Kąt/Długość/<Punkt końcowy>:

Kąt/Długość/Według/Cofaj/<Punkt końcowy>:

 

 

 

Plik Nazwisko.lin

*przer1,-- . --

A,2,-1,0,-1

*przer2,-.-.-

A,1,-0.5,0,-0.5

 

 

 

Zad. 8

Przy pomocy polecenia _CHPROP  oraz _LTSCALE
zmień – powiększ długość kresek i odstępów

Wskaż łamaną 1

Polecenie : _chprop

Obiekty w zestawie: 3

Właściwość, która powinna się zmienić: Kolor/Podniesienie/WArstwa/ROdzajl/LSkala/SzerokośćL/Grubość:LS

Nowa skala rodzaju linii <1>:3

Właściwość, która powinna się zmienić: Kolor/Podniesienie/WArstwa/ROdzajl/LSkala/SzerokośćL/Grubość:

 

Wskaż łamaną 2 – wszystkie odcinki

Polecenie : _ltscale

Nowa aktualna wartość dla LTSCALE (więcej niż zero) <1>:3