Sporządzenie mapy wektorowej - zalecenia


Bloki geodezyjne zdefiniowane w rysunku:
  BGB - brama ogrodzenia - RODZ na 10000
  DIG - drzewo iglaste
  DLI - drzewo liścaste
  DLN - drzewo liściate - symbol
  HYP - hydrant (/|\ nad kółkiem)
  KAN_BLOCK - kanał blok
  KO - kółko okrągłe do ogrodzeń
  KRA - krata
  KRZ - krzyż
  LAT - latarnia (bez kółka)
  LAT_BLOCK - latarnia - blok
  OSP - punkt szczeg. osnowy poziomej
  PNN - kierunek napowietrznej linii energ. NN
  PSN - kierunek nap. l. energ. średn. napiecia
  SLS - podpora przewodu lub latarni
  WLAZATR - właz z atrybutami - rodzaj, no. k i wysokość
  WLAZTEL - właz telef.
  WLD - właz prostokątny
  WLM - właz kwadratowy
  WLZ - właz okrągły
  WSP - Punkt określonej wysokości sztucznie uksz. pow. terenu
  WSU -  Punkt określonej wysokości sztucznie uksz. pow. terenu
  ZAS - zasuwa liniowa

Bloki geodez

Uwagi do sporzadzenia mapy.

Przy pracy w AutoCADzie stosować lokalizację względem obiektu: KONiec. CENtrum, PRZeciecie, BLIski itp. oraz tryb ORTO i LUW.

Pamietać o rysowaniu na odpowiednich warstwach.
W trybie pracy można kolory ustawić dowolnie.
Do wydruku zmienić na odpowiednie, w większości czarny (biały 7).

Nastawa wymagana dla całości: JAKWARSTWA - BYLAYER.

Wykorzystać odpowiednie bloki geodezyjne - w pliku lub wczytać zewnetrzne, z dysku.

Po narysowaniu szczegółów na warstwie rastra mapy zasadniczej należy przejść na warstwę urządzeń, nastepnie ewidencji i wysoskości.

Jeśli rysowanie obiekty zakrywa raster to należy zaznaczyć raster i zastosować:
Narzędzia, Porządek wyświetlania, na spód
lub prawy klawisz, Obraz, Przezroczystość, Tak
lub Cechy, Przezroczystość, Tak

Wykorzystywać instrukcję ZnakiUm_K1.pdf w celu uwzględnienia wymagań isntrukcji geodezyjnych.

Można i należy wykorzystać dołączone programy w AutoLISpie.

Wczytać program kr.lsp.
Wykorzystać funkcje:
PR3 - rysowanie prostokąta pochylonego - polilinia
PROSTDO - prostopadłe do wskazanej linii i wykorzystać tryb ORTO - F8
PROSTWY - wyłączenie tego trybu - jak LUW globalny

Do rysowania zespołu budunków czy innych obiektów wykorzystać LUW - w oparciu o dłuższą linię
zespołu obiektów:
LUW - Nowy - Pbiekt. Wyjście - ptzejście na LUW globalny - LUW i <Enter>.

Do rysowania ogrodzeń z kółkami można wykorzystać program OGK.LSP.
Do rysowania skarp - program Skarpy.lsp.

Ogrodzenia można rysować też wykorzystując polecenie ZMIERZ lub SZYK po przejściu na LUW linii ogrodzenia.

Ostatecznie drukujemy mapę w PDF po wyłaczeniu plików rastrowych.