POZYSKIWANIE INFORMACJI Z programu AUTOCAD:

Polecenia:

ODLEG  _DIST - odległość, POLE _AREA – pole powierzchni,

ID _IDPOINT (współrzędne punktu),

LISTA _LIST,  STAN _STATUS,  CZAS, _TIME

 

Zadania

 

Sporządzić mapę kompleksu, działek i użytków na podstawie danych współrzędnych punktów 1, 2, 3, 4, 5 oraz domiarów prostokątnych.

Współrzędne geodezyjne należy zamienić na współrzędne matematyczne
w AutoCADzie. Punkty z domiarów wprowadzać w układach lokalnych linii pomiarowych.

 

Dane:

 

Bloki do zaimportowania: Osp.dwg   Osp.dwg  grt.dwg

 

1  Nowy rysunek,  Granice  <5000, 4900>:   <5200,5050>:

 

2  Prostokąt : X=5000  Y=4900;   X=5200  Y=5050  Z=0

 

3  Utworzyć warstwy:  GRT, GRANICE, UZYTKI.

(Punkty będą na warstwach:  1-5 na warstwie OSP, 101-110 na OSM,

od 1000 na GRT).

 

4 Utworzyć blok GRT – granicznik – okrąg o średnicy 0.8, grubość 0.18 na warstwie 0.

 

5  Zdefiniować linię UZYTEK (Polecenie _LINETYPE - RODZLIN).

 

_LINETYPE

Polecenie : _linetype

Rodzaj linii: ? na listę/WYtwórz/Naładuj/Zadanie:Wy

Nazwa dla nowego rodzaju linii:Uzytki

Opis rodzaju linii: - - -

Definicja rodzaju linii (dodatnie liczby dla linii, ujemne liczby dla spacji):

A,0.7, -0.7, 0.7

 

6  Narysować linie kompleksu 1-2-3-4-5-1  - LINIA.
Uwaga! zamiana Xg na Ya i odwrotnie

 

7  Wstaw BLOK OSP w punktach 1… 5  na warstwie OSP.

 

Polecenia: PUNKT, _POINT - uwzględnić PDMODE w układzie matematycznym AutoCAD  - zamiana Xg na Ya i odwrotnie.

 

 

8. Wykreśl punkty osnów pomiarowych, punkty graniczne, działki, użytki przechodząc na układ lokalny linii (LUW _UCS) – Polecenie PUNKT

 

9  Wstawić odpowiednie bloki w punktach.

Punkty będą na warstwach:  1-5 na warstwie OSP, 101-110 na OSM,

od 1000 na GRT.

 

10. Wyznaczyć współrzędne punktów w układzie globalnym  (ID).

 

11 Sprawdź i ustal  jednostki JEDN – kąty grady, kąty liczone od północy, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

12 Wyznaczyć długości i kąty kierunkowe odcinków - DŁUG _DIST, LISTA, _LIST.

Wyniki skopiować i wkleić obok – (F2 – skopiować, polecenie DTEKST, uzupełnić opisem odcinków)

 

12. Wyznaczyć pola: kompleksu, działek, użytków (POLE, _AREA).

 

13 Wyniki kopiować z historii pracy AutoCADa (F2) i wprowadzić do  Excela.

 

14  Sprawdzić obliczenie w Excelu – suma pól działek równa polu kompleksu.