Okna rysunkowe: rzutnie (VPORTS)

RZUTNIE  _VPORTS

 

Rzutnie występują w 2 wariantach i służą do różnych celów – oglądania lub drukowania.

Rzutnie w obszarze modelu pozwalają podczas pracy w obszarze modelu oglądać jednocześnie kilka widoków tego samego rysunku.

Rzutnie w arkuszach pozwalają rozmieścić na arkuszu przygotowanym do drukowania kilka widoków tego samego rysunku.

 

Oglądanie rysunku w kilku rzutniach – obszar modelu.

Rysowanie w nowym rysunku zazwyczaj zaczyna się od jednej rzutni obszaru modelu, która to rzutnia wypełnia cały obszar graficzny.

Obszar graficzny można podzielić jednocześnie na kilka rzutni.

Rzutnie te sąsiadują ze sobą i nie zachodzą na siebie.

Zmiany powstałe w trakcie rysowania pojawiają się równocześnie w rzutniach pozostałych.

Można przejść w dowolnej chwili do innej rzutni nawet w trakcie polecenia – ustawić kursor.

Wydrukowana może być tylko zawartość aktualnie wybranej rzutni.

 

Zastosowanie rzutni przy drukowaniu arkusza

W obszarze papieru można wprowadzić kilka rzutni w celu rozmieszczenia elementów rysunku.

Rzutnie arkusza nie muszą do siebie przylegać, mogą być przesuwane, mogą przesłaniać się wzajemnie i nie muszą wypełniać całego arkusza rysunkowego.

Można zmieniać wielkość rzutni przeciągając narożnik.

Aby pracować z modelem wyświetlanym w rzutni, należy ustawić kursor wewnątrz tej rzutni i dwukrotnie kliknąć. Można następnie zmieniać w rzutni widok, ustalić dla potrzeb drukowania skalę i położenie wyświetlanych obiektów.

W wybranych rzutniach można zablokować lub wyłączyć warstwy bez wpływu na wyświetlanie w rzutniach pozostałych.

 

Polecenia RZUTNIE  _VPORTS   -RZUTNIE

 

Dzieli obszar graficzny na wiele sąsiadujących lub ruchomych rzutni

Określa konfigurację rzutni dla obszaru modelu i obszaru papieru oraz dla środowisk obszaru papieru (arkusza).
W obszarze modelu (zakładka Model), można tworzyć konfiguracje wielu sąsiadujących rzutni. 
W obszarze papieru (zakładka Arkusz), można tworzyć konfiguracje wielu ruchomych rzutni.

 

Pasek Narzędzi Rzutnie:

            Menu Widok: Rzutnie

            Linia poleceń: rzutnie

 

AutoCAD wyświetla okno dialogowe  Rzutnie.

 

Jeśli wpiszesz  –rzutnie  w linii poleceń (zakladka Model),  wyświetlone zostaje zgłoszenie.

Podaj opcje [Zapisz/Wywolaj/Usuń/Połącz/Jedna/?/2/3/4<3>:  Wpisz opcję

 

Zapisz

 

Zapisuje aktualną konfigurację rzutni wykorzystując podaną nazwę

Podaj nazwę nowej konfiguracji rzutni lub [?]:   Wpisz nazwę lub ? aby wyświetlić listę zapisanych konfiguracji rzutni

 

Wywolaj

Przywraca wcześniej zapisaną konfigurację rzutni

Podaj nazwę konfiguracji rzutni do wywołania  lub [?]: Podaj nazwę lub ? aby wyświetlić listę zapisanych konfiguracji rzutni.

 

Usuń

Usuwa konfigurację rzutni posiadającą nazwę.

Podanie ? powoduje wyświetlenie zapisanych konfiguracji rzutni.

 

Połącz

Łączy dwie sąsiadujące rzutnie w jedną dużą rzutnię. Rzutnia wynikowa dziedziczy widok rzutni głównej

Wybierz rzutnię główną <rzutnia aktualna>: Naciśnij ENTER lub wybierz rzutnię

Wybierz rzutnię do połączenia: Wybierz rzutnię

 

Jedna

Przywraca widok w jednej rzutni, wykorzystując widok rzutni aktualnej

 

? — Lista konfiguracji rzutni

Wyświetla numery identyfikacyjne i położenia aktywnych rzutni. Opcja ta wyświetla także nazwy i położenia aktualnie zapamiętanych konfiguracji rzutni.

Podaj nazwy konfiguracji rzutni do wyświetlenia <*>: Podaj nazwę albo naciśnij ENTER

Położenie rzutni definiują jej narożniki lewy-dolny i prawy-górny. Dla tych narożników, AutoCAD wykorzystuje wartości od 0.0,0.0 dla lewego-dolnego narożnika obszaru graficznego, do 1.0,1.0 dla prawego-górnego narożnika. Rzutnia aktualna jest wyświetlana jako pierwsza.

2

Dzieli aktualną rzutnię na połowy.

Poziomo <pIonowo>: Wprowadź p albo naciśnij ENTER

3

Dzieli aktualną rzutnię na trzy rzutnie.

Poziomo / pIonowo / Nad / poD / Lewo / <pRawo>: Podaj opcję albo naciśnij ENTER

Opcje Poziomo i Pionowo dzielą obszar na trzy równe części. Pozostałe opcje określają gdzie jest umieszczona większa rzutnia..

4

Dzieli aktualną rzutnię na cztery równe rzutnie.