Okna rysunkowe: rzutnie (VPORTS)

RZUTNIE  _VPORTS

 

Rzutnie występują w 2 wariantach i służą do różnych celów – oglądania lub drukowania.

Rzutnie w obszarze modelu pozwalają podczas pracy w obszarze modelu oglądać jednocześnie kilka widoków tego samego rysunku.

Rzutnie w arkuszach pozwalają rozmieścić na arkuszu przygotowanym do drukowania kilka widoków tego samego rysunku.

 

Oglądanie rysunku w kilku rzutniach – obszar modelu.

Rysowanie w nowym rysunku zazwyczaj zaczyna się od jednej rzutni obszaru modelu, która to rzutnia wypełnia cały obszar graficzny.

Obszar graficzny można podzielić jednocześnie na kilka rzutni.

Rzutnie te sąsiadują ze sobą i nie zachodzą na siebie.

Zmiany powstałe w trakcie rysowania pojawiają się równocześnie w rzutniach pozostałych.

Można przejść w dowolnej chwili do innej rzutni nawet w trakcie polecenia – ustawić kursor.

Wydrukowana może być tylko zawartość aktualnie wybranej rzutni.

 

Zastosowanie rzutni przy drukowaniu arkusza

W obszarze papieru można wprowadzić kilka rzutni w celu rozmieszczenia elementów rysunku.

Rzutnie arkusza nie muszą do siebie przylegać, mogą być przesuwane, mogą przesłaniać się wzajemnie i nie muszą wypełniać całego arkusza rysunkowego.

Można zmieniać wielkość rzutni przeciągając narożnik.

Aby pracować z modelem wyświetlanym w rzutni, należy ustawić kursor wewnątrz tej rzutni i dwukrotnie kliknąć. Można następnie zmieniać w rzutni widok, ustalić dla potrzeb drukowania skalę i położenie wyświetlanych obiektów.

W wybranych rzutniach można zablokować lub wyłączyć warstwy bez wpływu na wyświetlanie w rzutniach pozostałych.

 

Polecenia RZUTNIE  _VPORTS   -RZUTNIE

Dzieli obszar graficzny na wiele sąsiadujących lub ruchomych rzutni

Określa konfigurację rzutni dla obszaru modelu i obszaru papieru oraz dla środowisk obszaru papieru (arkusza).
W obszarze modelu (zakładka Model), można tworzyć konfiguracje wielu sąsiadujących rzutni. 
W obszarze papieru (zakładka Arkusz), można tworzyć konfiguracje wielu ruchomych rzutni.

Pasek Narzędzi Rzutnie:

            Menu Widok: Rzutnie

            Linia poleceń: rzutnie

 

AutoCAD wyświetla okno dialogowe  Rzutnie.

Jeśli wpiszesz  –rzutnie  w linii poleceń (zakładka Model),  wyświetlone zostaje zgłoszenie.

Podaj opcje [Zapisz/Wywolaj/Usuń/Połącz/Jedna/?/2/3/4<3>:  Wpisz opcję

 

Zapisz

Zapisuje aktualną konfigurację rzutni wykorzystując podaną nazwę

Podaj nazwę nowej konfiguracji rzutni lub [?]:   Wpisz nazwę lub ? aby wyświetlić listę zapisanych konfiguracji rzutni

 

Wywołaj

Przywraca wcześniej zapisaną konfigurację rzutni

Podaj nazwę konfiguracji rzutni do wywołania  lub [?]: Podaj nazwę lub ? aby wyświetlić listę zapisanych konfiguracji rzutni.

 

Usuń

Usuwa konfigurację rzutni posiadającą nazwę.

Podanie ? powoduje wyświetlenie zapisanych konfiguracji rzutni.

 

Połącz

Łączy dwie sąsiadujące rzutnie w jedną dużą rzutnię. Rzutnia wynikowa dziedziczy widok rzutni głównej

Wybierz rzutnię główną <rzutnia aktualna>: Naciśnij ENTER lub wybierz rzutnię

Wybierz rzutnię do połączenia: Wybierz rzutnię

 

Jedna

Przywraca widok w jednej rzutni, wykorzystując widok rzutni aktualnej

 

? — Lista konfiguracji rzutni

Wyświetla numery identyfikacyjne i położenia aktywnych rzutni. Opcja ta wyświetla także nazwy i położenia aktualnie zapamiętanych konfiguracji rzutni.

Podaj nazwy konfiguracji rzutni do wyświetlenia <*>: Podaj nazwę albo naciśnij ENTER

Położenie rzutni definiują jej narożniki lewy-dolny i prawy-górny. Dla tych narożników, AutoCAD wykorzystuje wartości od 0.0,0.0 dla lewego-dolnego narożnika obszaru graficznego, do 1.0,1.0 dla prawego-górnego narożnika. Rzutnia aktualna jest wyświetlana jako pierwsza.

2

Dzieli aktualną rzutnię na połowy.

Poziomo <pIonowo>: Wprowadź p albo naciśnij ENTER

3

Dzieli aktualną rzutnię na trzy rzutnie.

Poziomo / pIonowo / Nad / poD / Lewo / <pRawo>: Podaj opcję albo naciśnij ENTER

Opcje Poziomo i Pionowo dzielą obszar na trzy równe części. Pozostałe opcje określają gdzie jest umieszczona większa rzutnia..

4

Dzieli aktualną rzutnię na cztery równe rzutnie.

 

 

Zadania

 

Zad. 1

Otwórz rys. rzutn1_z2.dwg

Zapisz go pod nazwą Rzutnie_Nazwisko

Opisz ściany budynku: PRZÓD, LEWA, PRAWA, TYŁ oraz DACH na przedniej powierzchni dachu.

Zakreskuj przynajmniej jedną ze  ścian na odpowiedniej warstwie.

 

Przejdź  w menu górnym na Widok, 3D Widoki, Wybierz kolejno Izometryczny (SW, SE, NE itd.)

Opisz ściany Lewa, Przód, Prawa

 

 

 

 

Poleceniem _Plan przechodź na rzut poziomy

Polecenie : _plan

Widok planu: LUW/Globalny/<Aktualny LUW>:G

 

Przykłady

Polecenie : '_VIEWPOINT

PErspektywa/PLan/Obróć/<Punkt widoku> <0, 0, 1>:-1,-1,1

Polecenie : luw

?/3punktowy/Usuń/OBiekt/POczątek/popRzedni/ODtwórz/ZApisz/Widok/X/Y/Z/oŚz/<Globalny>:3p

Nowy początek <0,0,0>:

Pounkt na dodatniej osi X <3001,27000,0>:

Punkt w X-Y płaszczyźnie z dodatnią wartością Y <3000,27001,0>:

 

 

 

 

 

Polecenie : '_VIEWPOINT

Przełącz na WCS.

PErspektywa/PLan/Obróć/<Punkt widoku> <-1, 1, 1>:1,-1,1

Odtworzenie LUW.

Polecenie : luw

?/3punktowy/Usuń/OBiekt/POczątek/popRzedni/ODtwórz/ZApisz/Widok/X/Y/Z/oŚz/<Globalny>:3p

Nowy początek <0,0,0>:

Pounkt na dodatniej osi X <8001,0,0>:

Punkt w X-Y płaszczyźnie z dodatnią wartością Y <8000,1,0>:

Anulowano

Polecenie : luw

?/3punktowy/Usuń/OBiekt/POczątek/popRzedni/ODtwórz/ZApisz/Widok/X/Y/Z/oŚz/<Globalny>:3p

Nowy początek <0,0,0>:

Pounkt na dodatniej osi X <8001,0,0>:

Punkt w X-Y płaszczyźnie z dodatnią wartością Y <8000,1,0>:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zad. 2

Utwórz 4 rzutnie - Widok Rzutnie 4 rzutnie

W  I rzutni ma być rzut poziomy jak na rysunku,

w II - obok widok Przód,

w III (dół, lewo) - Lewy,

 w IV - izometryczny SW

 

 

 

 

Zad. 3. Wydruk kolejnych rzutni w obszarze arkuszy papieru w skali 1:100 – do plików PDF formatu A4 po wstawieniu ramki rysunkowej z pliku a4atr.dwg

 

 

Ustaw się w kolejnych rzutniach, zaczynając od I.

Będąc w I rzutni wstaw Arkusz - Wstaw - Arkusz Nowy Arkusz.

Nazwij go odpowiednio - Rzut_poziomy,  Przód,   Lewa,   Izometryczny SW

Będąc w arkuszu przejdź prawym klawiszem myszy na ustawienia strony.

Wybierz drukarkę PDF (do pliku), A4, pionowa.

Ustal granice arkusza 0,0 210,297.

Na warstwie BORDER narysuj prostokąt 210,297.

Wpisz polecenie  _MVIEW (WWIDOK)  0,0 210,297  oraz ZOOM W

 

Ustal skalę w obszarze papieru:

Polecenie:    model

Polecenie:          zoom

Określ narożnik okna, podaj współczynnik skali (nX lub nXP) lub

[Wszystko/Centrum/Dynamiczny/Zakres/Poprzedni/Skala/Okno] <szybki>:      

1/100xp

Polecenie:         _PS   (papier)

 

Przykład

 

 

Zmierz wymiary na rysunku

 

Wstaw blok - plik ramka_a4.dwg lub a4atr.dwg w skali 1:1, punkt wstawienia 0,0.

Wydrukuj arkusz do pliku

 

Wykonuj tak dla kolejnych arkuszy, odpowiednio wypełniając atrybuty.