Atrybuty

 

Blokom można przyporządkować tzw. atrybuty. Są to informacje związane z blokiem.

Np. w schemacie elektrycznym – nazwa układu i cena.

W geodezji może to być np. nr punktu poligonowego, wysokość kanału, nr granicznika.

Można sporządzić listę bloków i wybranych atrybutów.

Lista może być wykorzystana przez programy, jak np. arkusze kalkulacyjne, bazy danych.

 

Polecenia:

Tworzenie atrybutu: ATRDEF _ATTDEF

 

Lista atrybutów: ATRWYC _ATTEXT

Za pomocą tego polecenia można sporządzić listę wybranych bloków i atrybutów.
Lista ta jest sporządzana według formatu zapisanego w formatującym pliku tekstowym (template) o rozszerzeniu .txt. Plik ten musi być utworzony przed wydaniem polecenia _ATTEXT.

Lista może być sporządzona w 3 formatach: CDF (comma delimited format) – z przecinkami i apostrofami,
 SDF (system data format) – bez przecinków i apostrofów,

DXF (data Exchange format).

 

Wyświetlanie atrybutów: ATRWID _ATTDISP

Pozwala na ustawienie trybu wyświetlenia atrybutów:

Ustrój wyświetlenia atrybutów: Włącz/WYłącz/Normalny/<Normalny>:

 

Edycja atrybutów: ATRRED _ATTEDIT

Pozwala modyfikować atrybuty – indywidualnie lub globalnie (np. przesunięcie położenia atrybutu w bloku względem innego obiektu).

 

ZADANIA

 

Zad. 1. Definicja atrybutu, utworzenie bloku z atrybutem.

Zdefiniować blok b_cen, w skład którego wchodzi: okrąg  o promieniu 10 oraz atrybut  o nazwie cena i zgłoszeniu „Podaj cenę”.

Atrybut ma być w centrum okręgu, wysokość napisu 2

Następnie wstaw blok b_cen wpisując ceny jak poniżej, skala X i Y:  1, 1;  2, 1;  1, 2 . 

1)  Narysowanie okręgu

Polecenie : _CIRCLE

2punkty/3punkty/PromStyczStycz/SSS/Łuk/Wielokrotne/<Środek okręgu>:

Średnica/<Promień> <15.8476>:10

 

2) Utworzenie atrybutu

Polecenie : _attdef

Przełącz ustrój atrybutów: Stały: N/Ukryty: N/Definiowany: N/Potwierdzony: N/Zamknięty: N/<Kontynuuj>:

Nazwa atrybutu: cena

Wezwanie: Podaj cene

Początkowy tekst:1

Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:ŚR

Środkowy punkt tekstu:cen

Uchwyć do punktśrodkowy z:

Wysokość tekstu <2>:2

Kąt obrotu tekstu <0>:

 

3) Utworzenie bloku złożonego z okręgu i atrybutu

Polecenie : -blok

Nazwa nowego bloku, lub ? dla listy istniejących bloków:b_cena

Blok b_cena już istnieje. Chcesz go przedefiniować? <N>t

Punkt wklejenia nowego bloku:cen

Uchwyć do punktśrodkowy z:

Wybierz obiekty:

Obiekty w zestawie: 1

Wybierz obiekty:

Obiekty w zestawie: 2

Wybierz obiekty:

 

4)  Wstawienie bloku – wielokrotne, z różnymi skalami

Przykład jednego wstawienia

Polecenie : wstaw

Punkt wklejenia bloku lub [Wielokrotny/Skala/X/Y/Z/Obróć]:

Róg/XYZ/X skala <1.000000>:

Skala Y: <Jest równa skali X (1.000000)>:

Kąt obrotu bloku <0>:

 

Zad. 2 . Sporządzenie listy bloków i atrybutów.
Wyprowadź listy w formacie CDF – plik w_cdf_cena.txt i w formacie SDF – plik w_sdf-cena.txt

Plik formatujący ma zawierać: nazwę bloku,

 

1_)   Załóż plik formatujący  templ1.txt  o treści:

BL:NAME            C010000

BL:X                     N010002

BL:Y                     N008002

BL:LAYER          C010000

BL:XSCALE        N010001

BL:YSCALE        N010000

BL:NUMBER      N009000

cena                       N015002

 

2_) Poleceniem _ATTEXT sporządź wyciąg atrybutów do pliku

Polecenie : _attext

Wybierz Obiekty (O) lub wytnij atrybuty jako: DXF/SDF/<CDF>?:cdf
Podaj nazwę pliku danych temp1,txt i wyników w_cdf_cena.txt

Przykładowe wyniki

'b_cena', 52.45, 276.43,'7', 1, 1, 1, 10

'b_cena', 86.59, 275.17,'7', 2, 1, 2, 500

'b_cena', 123.01, 272.78,'7', 1, 2, 3, 100

 

Analogicznie

Polecenie : _attext

Wybierz Obiekty (O) lub wytnij atrybuty jako: DXF/SDF/<CDF>?:cdf

Podaj nazwę pliku danych temp1,txt i wyników w_sdf-cena.txt

Przykładowe wyniki

b_cena         87.49  270.657                  1         1        1             10

b_cena        133.18  269.017                  2         1        2            500

b_cena        179.19  268.577                  1         2        3            100

 

 

Zad. 3. Blok z kilkoma atrybutami

Narysować prostokąt oznaczający komputer.
Zdefiniować w nim atrybuty: Typ (zgłoszenie typ komputera), monitor, Cenazest  (cena zestawu).

Założyć blok komputer z prostokątem i atrybutami.

Wstawić blok w różnych skalach i atrybutach

 

 

Zad. 4. Sporządzić wyciąg atrybutów do pliku i wkleić do tekstu wielo-liniowego  - polecenie _ATTEXT.

Założyć plik Templ2.txt - zbiór formatujący, zawierający: nazwę bloku, typ, monitor, cena o treści:

BL:NAME            C010000

Typ                        C020000

Monitor                 C015000

Cenazest               N015002

 

Przykładowe wyniki

'komputer','IBM PC','CRT 21"', 700

'komputer','Laptop','LCD 15"', 2000

'komputer','netbook','LCD 10"', 1000

 

 

Zad. 5 Utworzenie ramki z atrybutami

Otworzyć rys. A4_ramki_atryb.dwg.

A4_ramki_atryb.dwg

 Utworzyć atrybuty: NAZWARYS, POLECENIA, NAZWISKO, KLASA, NRDZIEN, DATA, NRRYS -wycentrowane.

Zapisać pod nazwą A4atryb.dwg.

Zamknąć rys.

Założyć nowy rys, wstawić blok- z pliku - rys. ostatnio utworzony A4atryb.dwg - wprowadzić wartości atrybutów, analogicznie jak w tym rysunku.