Atrybuty – zadanie geodezyjne
Blokom można przyporządkować tzw. atrybuty. Są to informacje związane z blokiem.
W geodezji może to być np. nr punktu poligonowego, wysokość kanału, nr punktu granicznego.
Można sporządzić listę bloków i wybranych atrybutów.
Lista może być wykorzystana przez programy,  jak np. arkusze kalkulacyjne, bazy danych.
Polecenia:  Tworzenie atrybutu: ATRDEF _ATTDEF
Lista atrybutów: ATRWYC _ATTEXT
Za pomocą tego polecenia można sporządzić listę wybranych bloków i atrybutów.
Lista ta jest sporządzana według formatu zapisanego w formatującym pliku tekstowym (template) o rozszerzeniu .txt.
Plik ten musi być utworzony przed wydaniem polecenia _ATTEXT.

Lista może być sporządzona w 3 formatach: CDF (comma delimited format) – z przecinkami i apostrofami,
 SDF (system data format) – bez przecinków i apostrofów, DXF (data Exchange format).

Wyświetlanie atrybutów: ATRWID _ATTDISP
Pozwala na ustawienie trybu wyświetlenia atrybutów:
Ustrój wyświetlenia atrybutów: Włącz/WYłącz/Normalny/<Normalny>:

Edycja atrybutów: ATRRED _ATTEDIT

Pozwala modyfikować atrybuty – indywidualnie lub globalnie (np. przesunięcie położenia atrybutu w bloku względem innego obiektu).

 
ZADANIE GEODEZYJNE

Sporządzenie bloków znaków geodezyjnych z atrybutami,  wstawienie w odpowiednie miejsca mapy ewidencyjnej
i wygenerowanie automatyczne wykazu współrzędnych punktów granicznych działek i użytków

Skopiuj z Internetu i wstaw do swojego katalogu roboczego  gotowy plik szkkompl_atr_z1.dwg  
- mapka ewidencyjna
Wykonaj poniższe zadania:

Zad. 1. Definicja atrybuty do mapy działek i użytków

Wstaw z boku rysunku mapy bloki znaków geodezyjnych do skali 1: 1000 (są już zapamiętane w rysunku)
OSM - punkt osnowy pomiarowej poziomej
GRT - punkt graniczny stabilizowany  trwale
GRO – punkt graniczny nie stabilizowany  trwale
Polecenie WSTAW  lub _INSERT

Przykład – wstawienie bloku GRT – jest już w rysunku

? dla listy bloków w rysunku/PRZEGLĄDAJ/PRZESZUKAJ/<Blok dla wklejenia> <OSM>:grt
Punkt wklejenia bloku lub [Wielokrotny/Skala/X/Y/Z/Obróć]:
Róg/XYZ/X skala <1.000000>:
Skala Y: <Jest równa skali X (1.000000)>:
Kąt obrotu bloku <90.0000>:

Zdefiniuj atrybuty:  NrOSM, NrGRT, NrGRO – obok wstawionych bloków – powyżej, na lewo.

Polecenie ATRDEF lub _ATTDEF

Przykład – atrybut NrOSM  

Polecenie : _attdef
Przełącz ustrój atrybutów: Stały: N/Ukryty: N/Definiowany: N/Potwierdzony: N/Zamknięty: N/<Kontynuuj>:
Nazwa atrybutu: nrosm
Wezwanie:Podaj Nr ps
Początkowy tekst: Ps.
Tekst: Styl/WYrównanie/DOstosowanie/ŚRodek/WŚrodku/WPrawo/DoBloku/<Punkt początkowy>:
Wysokość tekstu <1.5>:
Kąt obrotu tekstu <90.0000>:

Utwórz bloki złożone z wstawionych bloków i związanych z nimi atrybutów

BOSM – złożony z bloku OSM i atrybutu NrOSM  (koło tego bloku)
BGRT – z bloku GRT i atrybutu NrGRT

BGRO – blok GRO i atrybut NrGRO

Wstaw bloki BOSM w punktach oznaczonych jednocyfrowo, czyli 1 do 5

Punkty 1 i 2 na warstwie OSM, 3, 4, 5 – na warstwie 0.

Zad. 2 . Sporządzenie listy bloków i atrybutów punktów osnowy – polecenie _ATTEXT.

Wyprowadź listy w formacie SDF wykaz punktów osnowy sytuacyjnej.

Wykaz punktów sytuacyjnych 1…5

1_)   Załóż plik formatujący  tosm.txt  o treści:

BL:NAME            C010000               // nazwa bloku
BL:LAYER          C008000              // warstwa
NROSM                C015000              // atrybut – nazwa punktu  pole znakowe bo jest z przodu Ps.
BL:X                     N008002              // wspolrz. X – 2 miejsca dziesiętne
BL:Y                     N008002              // wspolrz. Y – 2 miejsca dzies.

 
2_) Poleceniem _ATTEXT sporządź wyciąg atrybutów do pliku

Polecenie : _attext

Wybierz Obiekty (O) lub wytnij atrybuty jako: DXF/SDF/<CDF>?:sdf
Podaj nazwę pliku danych tosm.txt i wyników wosm.txt.

Otwórz plik i sprawdź wyniki – współrzędne wybranych punktów

Wklej wyniki do rysunku – polecenie WTEKST lub _MTEXT
i   opisz w nagłówku:  PUNKTY SYTUACYJNE

 
Analogicznie dla bloków BGRT i BGRO

 
BLOK BGRT  – wstaw dla punktów działek 2-cyfrowych:

Plik  formatujący  tgrt.txt:

BL:NAME            C010000
BL:LAYER          C008000
NRGRT                 N005000              // nazwy tym razem tylko cyfrowe
BL:X                     N015003
BL:Y                     N012003

Polecenie : _attext

Wybierz Obiekty (O) lub wytnij atrybuty jako: DXF/SDF/<CDF>?:sdf

Podaj nazwę pliku danych temp1,txt i wyników wgrt.txt

Przykładowe wyniki

BGRT      GRT       101        5022.15    5001.105
BGRT      GRT       102        5046.45    5003.314
BGRT      GRT       103        5087.04     4978.34
BGRT      GRT       104         5093.6      4970.4
BGRT      GRT       105        5076.39      4926.7
BGRT      GRT       106       5015.672    4935.791
BGRT      GRT       107       5010.866    4944.442
BGRT      GRT       108        5046.68     4960.38
BGRT      GRT       109         5068.6     4970.13

Otwórz plik i sprawdź wyniki – współrzędne wybranych punktów

Wklej wyniki do rysunku – polecenie WTEKST lub _MTEXT i  wklej wyniki
oraz opisz w nagłówku: DZIAŁKI

BLOK BGRO – wstaw dla punktów użytkównumery 4-cyfrowe: 1001 …1006

Plik  formatujący  tgro.txt:

BL:NAME            C010000
BL:LAYER          C009000
NRGRO                C005000
BL:X                     N012002
BL:Y                     N012002

 
Polecenie : _attext

Wybierz Obiekty (O) lub wytnij atrybuty jako: DXF/SDF/<CDF>?:sdf

Podaj nazwę pliku danych temp1,txt i wyników wgro.txt

Otwórz plik i sprawdź wyniki – współrzędne wybranych punktów

Wklej wyniki do rysunku – polecenie WTEKST lub _MTEXT i  wklej wyniki – opisz w nagłówku UŻYTKI

  

Sporządź zestawienie łączne wszystkich bloków na podstawie wzorca: tdzialki.txt

BL:NAME            C010000
BL:LAYER          C009000
NROSM                C005000
NRGRT                 C005000
NRGRO                C005000
BL:X                     N012002
BL:Y                     N012002
 

 

Przykładowy wynik

b-osm     0        Ps.3                 5117.5      4941.5
b-osm     0        Ps.4                   5030        4910
b-osm     0        Ps.5                   5005        4955
b-osm     OSM      Ps.1                   5010        5000
b-osm     OSM      Ps3                    5065        5005
BGRT      GRT           101            5022.15      5001.1
BGRT      GRT           102            5046.45     5003.31
BGRT      GRT           103            5087.04     4978.34
BGRT      GRT           104             5093.6      4970.4
BGRT      GRT           105            5076.39      4926.7
BGRT      GRT           106            5015.67     4935.79
BGRT      GRT           107            5010.87     4944.44
BGRT      GRT           108            5046.68     4960.38
BGRT      GRT           109             5068.6     4970.13
BGRO      GRO                1002      5008.66      4987.9
BGRO      GRO                1003       5077.1     4990.36
BGRO      GRO                1004      5079.97     4986.89
BGRO      GRO                1005      5106.38     4954.95
BGRO      GRO                1006      5021.02     4926.17
BGRO      GRO                1001      5006.15     4965.34

 

Wklej wyniki do rysunku obok

Zad. 3. Wykreśl mapę ewidencyjną  do pliku PDF w skali 1:1000 – format papieru dobierz.

Grubość 0.18, kolory: czarny i zielony – ciemny działki, jasny użytki.