EDYCJA OBIEKTÓW:  UTNIJ, WYDŁUŻ, PRZEDŁUŻ, ROZCIAGNIJ, PRZERWIJ, UCHWYTY

Uwaga!  Zadania rysunkowe wykonywać w ramce 210x297 – przynajmniej obrysowane obrzeże
– prostokątem i ramka odsunięta o 5.

 

Polecenie UTNIJ  _TRIM  

Obcięcie obiektów na krawędzi cięcia określonej przez inne obiekty

Wymazuje fragmenty wybranych elementów rysunku, które kończą się poza podanymi granicami

Obiekty zdefiniowane jako krawędzie tnące muszą przecinać ucinane obiekty lub ich pozorne przedłużenie

Obiekt może być jednocześnie krawędzią tnącą oraz jednym z ucinanych obiektów

 

Zad. 1. Wyciąć fragmenty odcinków poziomych  ograniczonych skośnymi

Narysuj obiekt po lewej stronie (bez punktów 1, 2, 3, 4) i zrób kopię na prawo (w trybie F8 – orto)
i wykonaj polecenie UTNIJ _TRIM – wskaż najpierw krawędzie tnace 1, 2 <Enter>
a nastepnie elementy do wycięcia: 3 i 4.

Polecenie : UTNIJ
Wybierz obiekty do wycięcia <Klawiszem ENTER wybierz wszystko>:  1
Wybierz obiekty do wycięcia <Klawiszem ENTER wybierz wszystko>:  2
Wybierz obiekty do wycięcia <Klawiszem ENTER wybierz wszystko>: Enter
Ustrój krawędzi/PŁot/Krzyżowanie/Projekcja/<Wybierz obiekt dla utnij>: 3
Ustrój krawędzi/PŁot/Krzyżowanie/Projekcja/<Wybierz obiekt dla utnij>: 4
Ustrój krawędzi/PŁot/Krzyżowanie/Projekcja/<Wybierz obiekt dla utnij>: Enter

 

Zad. 2. Wyciąć fragment odcinka wewnątrz okręgu

Polecenie : _trim

Wybierz obiekty do wycięcia <Klawiszem ENTER wybierz wszystko>:  1

Obiekty w zestawie: 1

Wybierz obiekty do wycięcia <Klawiszem ENTER wybierz wszystko>:  Enter

Ustrój krawędzi/PŁot/Krzyżowanie/Projekcja/<Wybierz obiekt dla utnij>: 2

Ustrój krawędzi/PŁot/Krzyżowanie/Projekcja/<Wybierz obiekt dla utnij>: Enter

 

Zad. 3  Utnij wystające części odcinków skośnych 3, 4

Polecenie : _trim
Wybierz obiekty do wycięcia <Klawiszem ENTER wybierz wszystko>:
Obiekty w zestawie: 1
Wybierz obiekty do wycięcia <Klawiszem ENTER wybierz wszystko>:
Obiekty w zestawie: 2
Wybierz obiekty do wycięcia <Klawiszem ENTER wybierz wszystko>:
Ustrój krawędzi/PŁot/Krzyżowanie/Projekcja/<Wybierz obiekt dla utnij>: 3
Ustrój krawędzi/PŁot/Krzyżowanie/Projekcja/<Wybierz obiekt dla utnij>: 4

Zad. 4.  Ucinanie krawędziami wybranymi oknem przecinającym 1-2

 

Zad. 5. Wyciąć elementy ze środka.

1)      Zaznaczamy krawędzie tnace prosokątem przecinajacym 1, 2

2)       Wskazujemy punkty na elemantach do wycięcia: 3), 4), 5), 6)

 

 

WYDŁUŻ   _EXTEND

WYDŁUŻ  Przedłużenie istniejących obiektów by kończyły się dokładnie na linii granicznej wyznaczonej przez  inne obiekty. 
Pozwala na wydłużenie istniejącego obiektu (linia, łuk, polilinia) do zetknięcia się z innymi obiektami

Zad  1. Na schemacie przedłużyć odcinki poziome do zetknięcia z linią pionową na prawo

Polecenie : _extend

Wybierz granice obiektów dla wydłużenia <Klawiszem ENTER wybierz wszystko>: 1

Obiekty w zestawie: 1

Wybierz granice obiektów dla wydłużenia <Klawiszem ENTER wybierz wszystko>:Enter

Ustrój krawędzi/PŁot/Krzyżowanie/Projekcja/<Wybierz obiekt dla wydłuż>: 2

Ustrój krawędzi/PŁot/Krzyżowanie/Projekcja/<Wybierz obiekt dla wydłuż>: 3

Ustrój krawędzi/PŁot/Krzyżowanie/Projekcja/<Wybierz obiekt dla wydłuż>: 4

Ustrój krawędzi/PŁot/Krzyżowanie/Projekcja/<Wybierz obiekt dla wydłuż>: Enter

 

Zad. 2. Wydłuż odcinki skośne aby dochodziły do granicy wyznaczonej przez odcinek poziomy
i pionowy

 

 

Zad. 3  Wydłużanie trójkąta złożonego z odcinków do granic prostokąta

Zad. 4.  Wydłużanie łuków do okręgu

 

 

Zad. 5  Wydłużanie linii poziomych do pozornej granicy - linii skośnej

 

Polecenie : _EXTEND

Wybierz granice obiektów dla wydłużenia <Klawiszem ENTER wybierz wszystko>: wskazujemy 1
Obiekty w zestawie: 1
Wybierz granice obiektów dla wydłużenia <Klawiszem ENTER wybierz wszystko>:
Ustrój krawędzi/PŁot/Krzyżowanie/Projekcja/<Wybierz obiekt dla wydłuż>:U
Wydłuż/Nie wydłużaj <Nie wydłużać>:W
Ustrój krawędzi/PŁot/Krzyżowanie/Projekcja/<Wybierz obiekt dla wydłuż>: wskazujemy odcinki
Ustrój krawędzi/PŁot/Krzyżowanie/Projekcja/<Wybierz obiekt dla wydłuż>: wskazujemy odcinki
Ustrój krawędzi/PŁot/Krzyżowanie/Projekcja/<Wybierz obiekt dla wydłuż>: wskazujemy odcinki
Ustrój krawędzi/PŁot/Krzyżowanie/Projekcja/<Wybierz obiekt dla wydłuż>: Enter

 

 

 

Przedłużanie – zmiana długości obiektów

PRZEDŁUŻ _EDITLEN  _LENHTHEN   Zmiana – Edytuj Długość 

Zmiana – Edytuj Długość


Można zmieniać kąt rozwarcia łuków lub długość niektórych elementów.
Można przedłużać linie, łuki, otwarte poliginie, łuki eliptyczne lub splajny.
Efekt przedłużenia jest podobny do wydłużania lub ucinania.

Przedłużanie może być realizowane na szereg sposobów:

Przeciągając punkt końcowy obiektu – dynamicznie

Określając nową długość jako % aktualnej długości lub kąta

Określając wzrost długości lub rozwartości kąta mierzonej od punktu końcowego obiektu

Określając całkowitą nową długość lub rozwartość kąta

 

Zadania z PRZEDŁUŻ _EDITLEN
Narysuj odcinek poziomy z punktu 25,275 o długości 35 (@35,0), skopiuj go kilkakrotnie
(3 w dół i na prawo  1 raz względem każdego)  i wykonaj na kopiach zadania:

 

 

Zad. 1 Przedłuż odcinek o przyrost długości 15

Polecenie : _editlen
Edytuj długość: DYnamiczny/Przyrost/prOcent/Całkowity/<Wybierz obiekt dla listy długości>:P
Kąt/<Zapisz przyrost długości (15)>:15
Ustrój/<Wybierz obiekt dla zmiany>: wskazujemy punkt na odcinku, bliżej końca wydłużanego
Ustrój/Cofaj/<Wybierz obiekt dla zmiany>: Enter

 

Zad. 2 Przedłuż – całkowita długość 10

Polecenie : _EDITLEN
Edytuj długość: DYnamiczny/Przyrost/prOcent/Całkowity/<Wybierz obiekt dla listy długości>:C
Kąt/<Zapisz całkowitą długość (10)>:10
Ustrój/<Wybierz obiekt dla zmiany>:
Ustrój/Cofaj/<Wybierz obiekt dla zmiany>:

 

Zad. 3 Przedłuż – 50% aktualnej długości

Polecenie : _editlen
Edytuj długość: DYnamiczny/Przyrost/prOcent/Całkowity/<Wybierz obiekt dla listy długości>:O
Zapisz procent długości <100.000000>:50
Ustrój/<Wybierz obiekt dla zmiany>:
Ustrój/Cofaj/<Wybierz obiekt dla zmiany>:

 

Zad. 4  Przedłuż – dynamicznie

Polecenie : Polecenie :_EDITLEN
Edytuj długość: DYnamiczny/Przyrost/prOcent/Całkowity/<Wybierz obiekt dla listy długości>:dy
Ustrój/<Wybierz obiekt dla zmiany>:
Nowy końcowy punkt dla linii:
Ustrój/Cofaj/<Wybierz obiekt dla zmiany>:

 

ROZCIĄGNIJ _STRETCH

Rozciąganie obiektów - przesuwamy fragment rysunku a inny fragment pozostaje nieruchomy i ciągłość obiektów zostaje zachowana

Polecenie ROZCIAGNIJ służy do przesuwania wybranych fragmentów rysunku bez utraty połączeń z pozostałą jego częścią.
"Rozciągane" mogą być połączenia odcinkami, lukami, trasami, obszarami, poliliniami i powierzchniami 3W

Rozciągnij - realizacja

Wyboru obiektów można dokonać w dowolny sposób, jednakże co najmniej raz należy użyć metody wskazywania typu OKNO ("prZec" lub "Okno").

 

Zad. 1  Rozciągnij kopertę o podany wektor 3-4

Polecenie : _STRETCH
Wybierz obiekty: 1
Naprzeciwległy róg: 2
Obiekty w zestawie: 3
Wybierz obiekty: Enter
Punkt bazowy lub przesunięcie: 3
Drugi punkt przesunięcia: 4

 

Zad. 2  Rozciągnij prostokąt by punkt D był w środku kręgu

Zad. 3 Narysuj prostokat o wymiarach 50, 40. Odsuń go na zewnatrz o 5 (pomieszczenie).

Rozciągnij o 40 jednostek w prawo

 

Dane                                                    Wynik

Rzut pomieszczenia

Polecenie : _RECTANGLE
Fazuj/Podniesienie/Zaokrąglij/Obróć/Kwadratowy/Grubość/Szerokość/<wybierz pierwszy róg prostokąta>:
Drugi róg prostokąta lub [Rozmiar/Powierzchnia]:@50,40
Polecenie : _parallel
Równoległa: Przez punkt/<Odległość> <5>:
Wybierz obiekt:
Obie strony/<Strona dla równoległej kopii>:
Wybierz obiekt:

Rozciągnięcie

Polecenie : _STRETCH
Wybierz obiekty:
Naprzeciwległy róg:
Obiekty w zestawie: 2
Wybierz obiekty:
Punkt bazowy lub przesunięcie:40,0
Drugi punkt przesunięcia:

 

Zad. 4  Rozciągnij prostokąt przy pomocy uchwytu - prawy górny narożnik

 

Polecenie  Przerwij  _BREAK

Przerwanie obiektu lub usunięcie fragmentu obiektu

Usuwa cześć obiektu (linii, trasy, okręgu, łuku lub polilinii) lub rozbija (dzieli) obiekt na dwa obiekty tego samego typu.

 

Podczas przerywania obiektu można

wskazać obiekt w pierwszym punkcie przerwania, a następnie określić drugi punkt przerwania lub
wybrać cały obiekt a następnie określić 2 punkty przerwania:
Pierwszy  - First i Drugi – Second.    Gdy punkt
Drugi pokrywa się z pierwszym to piszemy znak
@

 

Zad. 1  Rozdzielić łuk na 2 łuki usuwając część środkową (punkty wybrane dowolnie na łuku)

Polecenie : _break
Wybierz obiekty:
Pierwszy punkt przerwy/<Drugi punkt przerwy>:

 

 

Zad. 2. Usunąć część odcinka między wstawionymi punkatmi 1 i 2 (punkt BLI, pdmode 3)

Polecenie : _break
Wybierz obiekty:
Pierwszy punkt przerwy/<Drugi punkt przerwy>:p
Pierwszy punkt przerwy:punkt
Uchwyć do punkt węzła z:
Drugi punkt przerwy:punkt
Uchwyć do punkt węzła z:

 

 

Zad. 3.  Rozdzielić odcinek na 2 odcinki w punkcie 1 oznaczonym przez okrąg na odcinku

Polecenie : _break
Wybierz obiekty:
Pierwszy punkt przerwy/<Drugi punkt przerwy>:p
Pierwszy punkt przerwy:cen
Uchwyć do punktśrodkowy z:
Drugi punkt przerwy:@

 

Zad. 4.  Rozdzielić polilinię na 2 polilinie w punkcie P położonym około środka

Polecenie : _break
Wybierz obiekty: wskazujemy rejon punktu P
Pierwszy punkt przerwy/<Drugi punkt przerwy>:@
 

 

Uchwyty  _GRIPS                
Uchwyty – małe kwadraty, które pojawiają się na wskazywanych obiektach.
Po wybraniu uchwytu można zmodyfikować obiekt za pomocą  urządzenia wskazującego.

Zad.1  Przesunąć prostą na prawo przy pomocy uchwytu (środk.)

Zad. 2  Rozciągnąć - przeskalować okrąg przy pomocy uchwytu (zewnętrznego)

 

Zad. 3  Rozciągnąć - a) prostokąt b) trójkat jak na rysunku