EDYCJA OBIEKTÓW

Polecenia: USUŃ _ERASE _DELETE, KOPIUJ _COPY, PRZESUŃ _MOVE, OBRÓT _ROTATE

Wybór obiektów do modyfikacji:

·        bezpośredni – wskazujemy obiekt,

·        OKNO _Windows – z lewej do prawej

·        PRZECIECIE _CROSSING – z prawej do lewej

Wybrany obiekt po wskazaniu i naciśnięciu SHIFT będzie usunięty z kolekcji wyboru

Wielkość okna wyboru: PICKBOX

Zad. 1

Narysować ramkę na formacie A4 pionowym (210x297) – odsunięcie od brzegów marginesu o 5 mm oraz tabelę jak poniżej. Plik zachować na dysku pod nazwą  fA4.
Następnie zapisać rys. pod nazwą NI_wybor.dwg.
Narysować obiekty jak poniżej (oprócz koloru czerwonego – oznaczenie wyboru) i zastosować opcje wyboru.
Sprawdzić dla poleceń KOPIUJ  _COPY i _ERASE. Sprawdź polecenie PICKBOX.

Zadania związane z usuwaniem obiektów

edrycja_eraseIC

 

 

 

KOPIOWANIE OBIEKTÓW

Polecenie KOPIUJ _COPY

Pozwala na kopiowanie jednego lub wielu obiektów w inne miejsce rysunku.

Wprowadzenie polecenia:
ZMIANA
à KOPIUJ  z paska narzędzi KOPIUJ;  Klawiatura: KOPIUJ, _COPY

Rysuje kopię wybranych elementów.
Można narysować wiele kopii pojedynczego wskazania oraz określić punkt bazowy i punkt przesunięcia.
Elementy wybrane do kopiowania nie są przesuwane ze swojego oryginalnego położenia.
Kopiowane elementy zachowują wszystkie atrybuty (takie jak rodzaj linii, kolor i warstwa) elementów oryginalnych.

Kopiowanie przy podanym wektorze przesunięcia

Wersja 1 – podajemy Dx i Dy przy pytaniu o punkt bazowy a następnie <Enter>

Wersja 2 – podajemy opcję Wektor i po wpisaniu współrzędnych wektora przesunięcia – przyrosty DX, DY.
Obiekt zostanie od razy przesunięty.Może być tez trzecia składowa wektora przesunięcia DZ, czyli DX,DY,DZ. Domyślnie DZ=0.

Wersja 3  - wskazujemy dowolny punkt bazowy i przesunięcie względne @Dx, Dy.

 

Zad. 4 Narysować dowolny okrąg. Przekopiować go: w prawo, lewo i w dół o 30.
Zad. 4a – kopia przesunięta w poziomie w prawo o 30.

Otworzyć rysunek z ramką. Narysować dowolny okrąg i przekopiować go o wektor Dx=30,Dy= 0

 

Opcja 1.  Opcja z ENTER po wprowadzeniu przesunięcia
Polecenie : _COPY
Wybierz obiekty dla kopiowania: wskazujemy okrąg

Obiekty w zestawie: 1

Wybierz obiekty dla kopiowania:

Wektor/Ustrój/<Punkt bazowy>:30,0

Punkt przesunięcia: <Enter>

Zapisz wektor kierunkowy (x,y,z): <Enter>

 

Zad 4b. Przekopiować okrąg w lewo o 30, 0

Opcja 2 – wpisujemy w (wektor)

Polecenie : _copy

Wybierz obiekty dla kopiowania:

Obiekty w zestawie: 1

Wybierz obiekty dla kopiowania:

Wektor/Ustrój/<Punkt bazowy>:w

Zapisz wektor kierunkowy (x,y,z)/Ustrój:30,0

Zapisz wektor kierunkowy (x,y,z): <Enter>

 

Zad 4c. Przekopiować okrąg w dół o 30 (wektor   0, -30)

Opcja 3. Wskazujemy dowolny punkt bazowy i przesunięcie względne  @Dx, Dy.

Wskazujemy okrąg

Polecenie : _COPY

Obiekty w zestawie: 1

Wektor/Ustrój/<Punkt bazowy>: <dowolny>

Punkt przesunięcia:@0,-30

Punkt przesunięcia: <Enter>

 

Zad. 5 Dany okrąg i prosta. Skopiować okrąg by jego środek znalazł się na końcu prostej

 

 

Polecenie : _COPY

Wybierz obiekty dla kopiowania: <okrąg>

Obiekty w zestawie: 1

Wybierz obiekty dla kopiowania:

Wektor/Ustrój/<Punkt bazowy>:cen

Uchwyć do punktśrodkowy z:

Punkt przesunięcia:_end

Uchwyć do punktkońcowy z:

Punkt przesunięcia: <enter>

 

Zad. 6

Skopiować wypełniony trójkąt  (wielobok, obszar, _PLANE) 3  razy, by jego wierzchołek znalazł się  w środkach okręgów

Polecenie : _COPY

Wybierz obiekty dla kopiowania: <trójkąt>

Naprzeciwległy róg:

Obiekty w zestawie: 1

Wybierz obiekty dla kopiowania:

Wektor/Ustrój/<Punkt bazowy>:  wskazujemy P1

Punkt przesunięcia:cen  Uchwyć do punktśrodkowy z:  Punkt przesunięcia:cen  Uchwyć do punktśrodkowy z: 

Punkt przesunięcia:cen

Uchwyć do punktśrodkowy z:

Punkt przesunięcia: <Enter>

 

 

Polecenie  PRZESUŃ  _MOVE

Pozwala przesuwać obiekty na rysunku

Wprowadzenie jak zwykle z paska narzędzi, menu górnego – Zmiana – Przesuń lub z linii poleceń: PRZESUŃ / _MOVE

Następnie wybieramy obiekty do przesunięcia i wpisujemy przesunięcie DX,DY
lub wskazujemy punkt zaczepienia (bazowy) i punkt docelowy.

 

 

 

 

Zad. 7 : Przesunięcie centrum wskazanego okręgu do punktu 77,270

Polecenie : _move

Wybierz obiekty do przesunięcia:

Obiekty w zestawie: 1

Wybierz obiekty do przesunięcia:

Wektor/<Punkt bazowy>:cen

Uchwyć do punktśrodkowy z:

Punkt przesunięcia:77,270

 

Zad. 8 . Przesunąć okrąg o wektor 20, 0

Opcja 1 – dowolny punkt bazowy i wektor przesunięcia

Polecenie : _MOVE

Obiekty w zestawie: 1

Wektor/<Punkt bazowy>: <dowolny punkt>

Punkt przesunięcia:@20,0

 

Opcja 2 – przesuniecie i Enter

Polecenie : _MOVE

Wybierz obiekty do przesunięcia:

Obiekty w zestawie: 1

Wybierz obiekty do przesunięcia:

Wektor/<Punkt bazowy>:20,0

Punkt przesunięcia: <Enter>

 

Opcja 3 – Wektor (piszemy w)

Polecenie : _MOVE

Wybierz obiekty do przesunięcia:

Obiekty w zestawie: 1

Wybierz obiekty do przesunięcia:

Wektor/<Punkt bazowy>:w

Zapisz wektor kierunkowy (x,y,z):20,0

 

 

Polecenie  OBRÓT _ROTATE

Umożliwia obrót obiektu lub grypy obiektów.

Obrót

Pasek narzędzi: Zmiana > Obrót

Menu: Zmiana > Obrót

Klawiatura: OBRÓT _ROTATE

Obraca istniejące elementy wokół określonego punktu.

 

 

 

Zad. 9 . Ustawić skok i siatkę. Narysować obiekt jak niżej i obrócić o kąt 45 stopni w prawo

 

Podajemy kąt obrotu -45 st.

Polecenie : _ROTATE

Wybierz obiekty dla obrotu:

Punkt obrotu: wskazujemy lewy dolny róg prostokąta

kąt Podstawowy/<Kąt obrotu>:-45

 

Zad 10. Obrót o kąt odniesiony do kąta bazowego  – wybieramy opcję  Kąt Podstawowy

 

Dany jest prostokąt 1-2-3-4 (przy rysowaniu wskazujemy 1 i 4) oraz odcinek 1-A.

Obrócić prostokąt wokół punktu 1 by punkt 2’ leżał na odcinku 1-A.

Polecenie : _ROTATE

Wybierz obiekty dla obrotu:

Punkt obrotu: wskazujemy 1

kąt Podstawowy/<Kąt obrotu>:P

Kąt podstawowy <0>: wskazujemy 1

Drugi punkt: wskazujemy 2

Nowy kąt: wskazujemy A

 

Zad. 11. Przesunięcie (skopiowanie) obiektu i obrót względem innego – podane odniesienie.

Narysować dowolny trójkąt 1-2-3 na warstwie 1, podobny do pokazanego niżej  (różne boki) oraz punkt 1’ (pdmode 3, Regen) na warstwie 2.
 Przesunąć dłuższy bok trójkąta do punktu 1’ i obrócić o dowolny kąt w prawo (ok. 30 st).
Zmienić warstwę na 2.
Przekopiować trójkąt 1-2-3 z punktu 1 do punktu 1’.  Obrócić go, by odcinek 1-2 pokrył się z odcinkiem obróconym 1’-2’ .

 

Rysujemy trójkąt 1-2-3 na warstwie 1 i punkt 1’ na warstwie 2 (pdmode 3).
Kopiujemy odcinek 1-2 do punktu 1’. Obracamy go wokół punktu 1’ – oznaczamy punkt 2”

 

Kopiowanie trójkąta

Polecenie : _COPY

Obiekty w zestawie: 6

Wektor/Ustrój/<Punkt bazowy>:

Punkt przesunięcia:

Punkt przesunięcia:

 

Obrót trójkąta wokół punktu 1’ z wykorzystaniem kąta odniesienia 1’-2’ à 1’-2”

Polecenie : _ROTATE

Wybierz obiekty dla obrotu: wybieramy tylko trójkąt skopiowany 1’-2’-3’ (oprócz odcinka obróconego)

Punkt obrotu: wskazujemy 1’

kąt Podstawowy/<Kąt obrotu>:P (lub _B – Base)

Kąt podstawowy <0>: wskazujemy punkt 1’  trójkąta skopiowanego

Drugi punkt:  wskazujemy punkt 2’  trójkąta skopiowanego

Nowy kąt: wskazujemy punkt 2”  odcinka obróconwgo