Ćwiczenia praktyczne – zastosowanie AutoCADa w geodezji.

 

I .  Sporządzenie mapy numerycznej

 

Instrukcja do sporządzenia mapy numerycznej (wektorowej)

 1. Obejrzenie rysunku – podkładu rastrowego (JPG, TIF) lub pliku wydruku PDF.
 2. Odczytanie współrzędnych skrajnych punktów siatki kwadratów (lewy dolny róg i prawy górny), przepisanie współrzędnych naroży i linii siatki kwadratów.
 3. Utworzenie nowego rysunku, ustalenie granic obejmujących cały rysunek
  (wskazane z zapasem). Ustalić jednostki (JEDN, _UNITS) – dokładność liniowa np. 3 a kątowa 4  kąty w gradach (4 miejsca dziesiętne).
  Uwaga! Współrzędne w AutoCADzie są w układzie matematycznym (oś X pozioma,
  Y pionowa) a geodezyjne odwrotnie – X pionowa, Y pionowa.
  Trzeba zamienić współrzędne Xgeod na Ycad i odwrotnie.
 4. Założenie warstw: siatka (kolor czerwony), warstwy na rastry, np. RasterZas (raster mapy zasadniczej) – kolor np. szary; a jeśli są rastry urządzeń, ewidencji to dodatkowo np. RasterUrz, RasterEw.
 5. Na warstwie siatka narysować linie siatki kwadratów – polecenia linia, ewentualnie prostokąt, odsuń.
 6. Przejście na odpowiednią warstwę rastra (np. RasterZas) i wczytanie pliku mapy rastrowej (zwykle JPG lub TIF).
 7. Wpasowanie rysunku rastrowego – przesunięcie na punkty siatki (np. blisko środka). Sprawdzenie odległości punktów siatki mapy i rysunku AutoCADa (ODLEG lub WYMIAR).
  Ewentualny obrót rysunku rastrowego i zmiana skali.
  Rysunki z niedokładnych lub zniekształconych rastrów należy kalibrować na wszytkie punkty siatki i ewentualnie inne o znanych współrzędnych – np. programem WiseImage, CADRaster.
 8. Założenie warstw rysunkowych do mapy numerycznej, przypisanie im odpowiednich grubości. Grubości i wielkości znaków dla mapy docelowej 1:500 mniejsze 2 razy
  (rysujemy w skali 1:1000), będą powiększone po wykreśleniu.
  Przykładowe warstwy. Uwaga! Grubości są tu podane raczej jako docelowe po wykreśleniu.
  Dokładne wartości należy wziąć z instrukcji. ZnakiUm_K1.pdf
  Można skorygować na końcu, po sporządzeniu mapy.
  Kolory w czasie rysowania możemy dobrać by były widoczne, a zmienić na docelowe na końcu, przed kreśleniem.

 1. Utworzenie lub skopiowanie do folderu rysunku podstawowych bloków znaków geodezyjnych z uwzględnieniem docelowej skali mapy. Przykładowe znaki: WLZ – właz okrągły, KRA – kratka ściekowa, WLD – właz prostokątny, WLM – właz kwadratowy, SLU-słup, LAT – latarnia.
 2. Rysowanie na warstwach, np. budynki – polilinie z opcją Z (Zamknij).
  Czasem trzeba przejść na LUW (lokalny układ współrzędnych) równoległy do jakiegoś obiektu – np. linii jezdni, bloku itp. by zachować równoległość rysowanych obiektów. Można stosować też polecenia: Prostokąt.
 3. Wstawianie bloków – polecenie WSTAW.
 4. Zapisywać często rysunek i ustawić odpowiedni czas automatycznego zapisu.
 5. W szkole pracować zawsze w miarę możliwości przy jednym komputerze – praca będzie kontynuowana przez kolejne zajęcia. Na koniec zajęć należy przekopiować sobie aktualny stan pracy i ewentualnie przesłać mailem.

Sporządzenie mapy wektorowej - zalecenia

Bloki geodezyjne zdefiniowane w rysunku lub do wprowadzenia albo zdefiniowania:
BGB - brama ogrodzenia - RODZ na 10000
DIG - drzewo iglaste
DLI - drzewo liścaste
DLN - drzewo liściate - symbol
HYP - hydrant (/|\ nad kółkiem)
KAN_BLOCK - kanał blok
KO - kółko okrągłe do ogrodzeń
KRA - krata
KRZ - krzyż
LAT - latarnia (bez kółka)
LAT_BLOCK - latarnia - blok
OSP - punkt szczeg. osnowy poziomej
PNN - kierunek napowietrznej linii energ. NN
PSN - kierunek nap. l. energ. średn. napiecia
SLS - podpora przewodu lub latarni
WLAZATR - właz z atrybutami - rodzaj, no. k i wysokość
WLAZTEL - właz telef.
WLD - właz prostokątny
WLM - właz kwadratowy
WLZ - właz okrągły
WSP - Punkt określonej wysokości sztucznie uksz. pow. terenu
WSU - Punkt określonej wysokości sztucznie uksz. pow. terenu
ZAS - zasuwa liniowa
Bloki geodez

Uwagi do sporządzenia mapy.

Przy pracy w AutoCADzie stosować lokalizację względem obiektu: KONiec. CENtrum, PRZeciecie, BLIski  itp. oraz tryb ORTO i LUW.

Podczas rysowania zespołu obiektów równoległych do pewnej wspólnej prostej, narysować odcinek i ustawić LUW oparty na tym odcinku (LUW, Nowy, Obiekt).
Pamiętać o rysowaniu na odpowiednich warstwach.
W trybie pracy można kolory ustawić dowolnie.
Do wydruku zmienić na odpowiednie, w większości czarny (biały 7).
Nastawa wymagana dla całości: JAKWARSTWA - BYLAYER.
Wykorzystać odpowiednie bloki geodezyjne - w pliku lub wczytać zewnętrzne, z dysku.
Po narysowaniu szczegółów na warstwie rastra mapy zasadniczej należy przejść na warstwę urządzeń, następnie ewidencji i wysokości.

Jeśli rysowanie obiekty zakrywa raster to należy zaznaczyć raster i wstawić go na spód: zastosować:
Narzędzia, Porządek wyświetlania, na spód
lub prawy klawisz, Obraz, Przezroczystość, Tak
lub Cechy, Przezroczystość, Tak
lub ewentualnie ustawić wysokość mniejszą od wysokości standardowej równej 0, np. -1.
Wykorzystywać instrukcję ZnakiUm_K1.pdf w celu uwzględnienia wymagań instrukcji geodezyjnych.

Można i należy wykorzystać dołączone programy w AutoLISpie.
Wczytać np. program  kr.lsp.
Wykorzystać funkcje:
PR3 - rysowanie prostokąta pochylonego - polilinia
PROSTDO - prostopadłe do wskazanej linii i wykorzystać tryb ORTO - F8
PROSTWY - wyłączenie tego trybu - jak LUW globalny

Do rysowania zespołu budynków czy innych obiektów wykorzystać LUW - w oparciu o dłuższą linię zespołu obiektów:
LUW - Nowy - obiekt. Wyjście - przejście na LUW globalny - LUW i <Enter>.

Do rysowania ogrodzeń z kółkami można wykorzystać program OGK.LSP.
Ogrodzenia można rysować też wykorzystując polecenie ZMIERZ lub SZYK po przejściu na LUW linii ogrodzenia.
Do rysowania skarp można wykorzystać np. program Skarpy.lsp.

Ostatecznie drukujemy mapę w PDF po wyłączeniu plików rastrowych i ustawieniu właściwych kolorów oraz grubości linii czy typu linii (zwykle ciągłe ale też odpowiednie przerywane – polecenie –RODZLIN).

Przed wykreśleniem należy obejrzeć przykładowe mapy w PDF
(np. brzozblkol.pdf, koz1.pdf), zwrócić uwagę na znaki, warstwy, kolory, grubości linii itp.

Uwagi dotyczące szczegółów:

Schody - warstwa schody

Opisać budynki – numery, kondygnacje, przeznaczenie.

Narysować jezdnie na warstwie K_kraweznik_j i chodniki na warstwie K_chodnik

Wstawić drzewa - warstwa Zt-Drzewa.

W przypadku wątpliwości nie wprowadzać kanalizacji a obrysować wiernie szczegóły na warstwie inne.

Uwzględnić lokalizację, rysować dokładnie, dociągać elementy rysunkowe do istniejących obiektów.

Narysować bramy ogrodzeń, Urządzenia i inne obiekty j.w.

Kółka ogrodzeń - na załamaniach raczej nie.

Gdy inne ogrodzenia - np. podwójne linie to jak na rastrze, narysować podwójne.

Uwzględnić kierunki przewodów linii energetycznych.

Opisy budynków

Uwzględniać odpowiednie rastry:

- Narysować i opisać urządzenia

- Narysować i opisać działki

- Wprowadzić wysokości

 

Wyznaczyć pola powierzchni działek i użytków, skopiować dane do Excela, obliczyć sumy.

Wyznaczyć pole całkowite.

Wyprowadzić plik współrzędnych, np. programami xy.lsp, xy2.lsp (zapis do pliku), xy3.lsp (zapis do pliku i numeracja na rysunku). Współrzędne są zamieniane na geodezyjne (zamiana X na Y).

Sprawdzić obliczenie ze współrzędnych programem geodezyjnym lub w Excelu.

Po wykonaniu wykreślić  mapę w PDF 1:500 i 1:1000