Pliki rastrowe w AutoCADzie: wprowadzanie do rysunku, skalowanie, obracanie, kalibracja.

Polecenia: OBRAZ, -OBRAZ, DOŁĄCZOBRAZ, PRZEZROCZYSTOŚĆ, DOPASOBR, ODZMIANA, JAKOŚĆOBR, PRZYTOBR  

STOSOWANIE OBRAZÓW RASTROWYCH

Pliki rastrowe w AutoCADzie: wprowadzanie do rysunku, skalowanie, obracanie, kalibracja. Rysowanie na podkładzie rastrowym.

Za pomocą programu AutoCAD można dodawać obrazy rastrowe do wykonywanych rysunków wektorowych. Łączenie obrazów rastrowych z wektorowymi umożliwia umieszczanie w rysunkach zeskanowanych dokumentów: map, zdjęć itp.
Obrazy rastrowe składają się z prostokątnej siatki kwadratów lub kropek zwanych pikselami. Obrazy rastrowe, podobnie jak inne obiekty rysunkowe mogą być kopiowane, przesuwane, obcinane, skalowane, obracane. Można obraz modyfikować za pomocą uchwytów, ustalić kontrast, obciąć go granicami prostokątnymi lub wielokątnymi.
Program AutoCAD określa format pliku na podstawie zawartości pliku a nie rozszerzenia.
Obsługiwane formaty plików to m.in. BMP, CALS-I, GIF, JFIF (JPG), FLIC, PCX, PICT, PNG, TARGA, TIF.

Dołączanie i skalowanie obrazów rastrowych.
Obrazy rastrowe mogą być umieszczane w plikach rysunkowych, lecz podobnie jak odnośniki zewnętrzne, nie są rzeczywistą częścią pliku rysunku. Obraz taki jest przyłączany przez nazwę ścieżki lub identyfikator. Ścieżkę można zmienić lub usunąć. Dołączając obrazy tylko nieznacznie powiększa się rozmiar rysunku. Po dołączeniu obrazu, można go odłączać wielokrotnie, traktując jak blok. 

Polecenia: OBRAZ,  -OBRAZ (IMAGE  -IMAGE),
DOŁĄCZOBR (_imageattach)

 

W AutoCADzie – menu Wstaw, Obraz rastrowy lub Menedżer obrazu

Dołączanie obrazu:

1.      Menu à Wstaw (Insert) à Obraz Rastrowy (Raster Imane)
lub
Menu
à Wstaw à  Menedżer Obrazu – Dołącz obraz rastrowy (Image Manager)

2.      W oknie dialogowym Dołącz plik obrazu, wybrać nazwę pliku z listy lub wprowadzić nazwę pliku w okienko

3.      Wybrać szczegóły, aby określić jednostkę miary dla współczynnika skali

4.      Można wybrać punkt wstawienia określ na ekranie i skalę określ na ekranie, kat 0, lub podać skalę np. 100.

Wstaw obraz rastrowy

Menedżer obrazu

 

 

Przegląd informacji o obrazie
Informacja o obrazie może być wyświetlana w formie listy lub drzewa – wybór jednej z ikon w lewym górnym rogu okna dialogowego.
Lista zawiera: nazwę obrazu, stan obrazu (np. wczytany), typ pliku, data i czas utworzenia, nazwa ścieżki.
W oknie dialogowym Obraz można uzyskać podgląd wybranego obrazu i informacje o pliku, jak np.: nazwa, ścieżka zapisana,  ścieżka aktywna, czas utworzenia obrazu, rozmiar pliku, typ pliku, kolor, głębia koloru, rozmiar obrazu.

Z menu Wstaw, wybrać Obraz rastrowy, w oknie dialogowym Obraz, wybrać nazwę obrazu (pliku), wybrać Szczegóły

Przegląd informacji o obrazie w linii poleceń:
Polecenie
–OBRAZ (-IMAGE)
Wprowadzić ? (Lista).
W oknie tekstowym pojawia się informacja o obrazie w postaci listy.

Zmiana ścieżek pliku rysunku
Zadanie: Zamknąć rysunek. Założyć podkatalog Temp1 w katalogu rysunku. Przenieść jeden z plików do podkatalogu. Otworzyć rysunek. Plik będzie nie załadowany.
Wskazać ścieżkę do pliku i przeładować obraz.
Zmiana ścieżki obrazu:  W oknie dialogowym Obraz, wybrać obraz, którego ścieżka ma ulec zmianie, następnie wybrać Przeładuj.
W oknie dialogowym dołącz plik obrazu, wybrać nową ścieżkę, a następnie Otwórz.
W oknie dialogowym Obraz, wybrać Zachowaj ścieżkę, aby zapisać nową ścieżkę. Będzie zachowana w kolumnie Zachowaj ścieżkę.
Wybrać OK.
Linia poleceń:
-OBRAZ ścieżka.

Zmiana nazwy obrazu
W oknie dialogowym obraz kliknąć nazwę obrazu aby ją zmienić, lub nacisnąć F2

Usuwanie z pamięci lub ponowne wczytanie:
wybrać obraz, usuń, wczytaj (unload, reload) lub dwukrotnie kliknąć na stanie.
Uwaga!. Jeśli rysunek został zamknięty po usunięciu obrazu z pamięci, program AutoCAD nie wczyta pliku obrazu przy następnym otwarciu rysunku; użytkownik musi go sam ponownie wczytać.

 Odłączanie obrazów    -OBRAZ Odłącz
Można odłączyć obrazy jeśli przestaną być potrzebne w rysunku. Po odłączeniu obrazu, wszystkie jego umieszczenia, definicja obrazu oraz połączenie z rysunkiem zostaną usunięte. Sam plik obrazu nie ulega zmianie.
Odłączanie obrazu: w oknie dialogowym Obraz wybrać nazwę obrazu i Odłącz (Detach).
Uwaga! Usunięcie pojedynczych obrazów z rysunku nie jest jednoznaczne z odłaczeniem obrazu

Modyfikowanie obrazów i ich granic.
Wszystkie obrazy posiadają ramkę. Można wybrać obraz wskazując jego ramkę, wskazanie wnętrza nie powoduje wybrania.
Nie można używać urządzenia wskazującego do wybierania obrazu, jeżeli ramka nie jest wyświetlona.
Przy wyłączonej ramce
można wybrać obraz poprzez
warstwę, nazwę obiektu itp.Wyświetlanie i ukrywanie granic obrazów
Z menu Zmiana, Obiekt à Obramowanie (Modify Object, Image, Frame) (IMAGEFRAME)
Po wyłączeniu ramki obrazu, można wybrać obrazy używając polecenia WYBIERZ –SELECT, QSELECT. (Zmiana, Cechy – Filtr).

Zmiana warstwy obrazu, koloru, rodzaju linii ramki, położenia obrazu, skali, szerokości i wysokości, przeźroczystości i koloru obrazów dwutonowych:
Zmiana, Cechy, wybrać obraz do zmiany.
Polecenie:
ODZMIANA
Przezroczystość –
polecenie PRZEZROCZYSTOŚĆ

Ustawianie jasności, kontrastu i zaniku obrazu – DOPASOBR, ODZMIANA
Menu – Zmiana à Obraz à Dopasuj  (Modify, Image, Object, Adjust)
Można zmienić: Jasność (Brightness), Kontrast (Kontrast), Tłumienie (Fade).
Standardowo: jasność = 50, kontrast 50, tłumienie 0.

Uwaga!  Dla dwutonowych obrazów nie można ustawić jasności, kontrastu ani zaniku.

Zmiana jakości i szybkości wyświetlania obrazówJAKOŚĆOBR   imagequality
Menu – Zmiana à Obraz à Jakość 
Polecenie jakośćobr, wprowadzić w (wysoka) lub r (robocza). Obrazy zostaną wyświetlone z określoną dokładnością.

Ukrywanie i wyświetlanie obrazu
Zmiana, Cechy – wyłączyć lub włączyć przełącznik Pokaż obraz.
Związane polecenie ODZMIANA

Obcinanie obrazu – PRZYTOBR
Zmiana, Przytnij obraz, wybrać obraz do obcięcia przez wskazanie granicy obrazu,
Wprowadzić n (Nowa obwiednia), wprowadzić w (Wielobok) lub p (Prostokąt), a następnie narysować na obrazie ramkę.
Wyświetlanie lub ukrywanie wyciętego fragmentu obrazu:
Zmiana, Cechy, wybrać obraz, aby go wyświetlić lub ukryć (show image). Wyłączyć  lub włączyć przełącznik „Pokaż obrazy przycięte” |(Show clipped).

Usuwanie granicy obcięcia - PRZYTOBR

Zmiana, Obiekt, Przytnij obraz, wybrać obraz, wprowadzić u (Usuń)
lub Cechy, Pokaz obrazy przycięte (Nie).

 

Przykładowe zadanie

Na stronie Internetowej Geoportal2 lub geoportal.gov.pl znaleźć szukany fragment mapy, zidentyfikować współrzędne charakterystycznych punktów odniesienia, zwymiarować jakieś odcinki, skopiować rysunek (kopia ekranu Alt PrtScr), wkleić do Painta, zapisać jako rysunek JPG.  Narysować odpowiednią siatkę współrzędnych i elementy charakterystyczne obiektu.


Wykonano dla pewnego obiektu:
m.in. przygotowano pliki rastrowe szk1a.jpg, szk1.jpg, szk2.jpg,  … szk8.jpg  oraz rysunek wektorowy zsbdg_siatka.dwg (zgodnie z układem współrzędnych jak w Geoportalu – powiększano do uzyskania większej dokładności)

Cel: Wprowadzić obrazy do rysunku w AutoCAdzie, skalibrować i ustawić obraz rastrowy, narysować pewne elementy wektorowe – np. budynek.

Dane: zsbdg.zip, w nim  rys. zsbdg_siatka.dwg – przygotowana siatka oraz pliki rastrowe.
Zadanie: Wprowadź raster szk1a.jpg, skalibruj go w odniesieniu do punktów P1 i P2 (naroża budynków o odczytanych współrzędnych).
Wprowadź kolejne pliki rastrowe, np. szk8.jpg, szk5.jpg, szk1.jpg (min 2) i doprowadź je do skali rysunku.

Przykładowa realizacja

Do kalibracji rys. szk1a.jpg  zastosuj zmianę skali i obrót obrazu.
Zmierz długość długość kąt nachylenia odcinka na rastrze i odpowiadającego mu odcinka na mapie wektorowej.  Polecenie DŁUGOŚĆ _ODLEG.
Współczynnik skali oblicz metodą (/ Dług_wekt Dług_rastra)
Kąt skrętu (- kierunek_wektora kierunek_mapy) – zastosuj do obrotu.
Przesuń rysunek wektorowy na właściwy punkt i skontroluj inne charakterystyczne.

Sprawdź ścieżki obrazów, wyświetl listę i drzewo obrazów, zastosuj podgląd obrazu, zmianę ścieżki, zmianę nazwy obrazu, usuwanie z pamięci i ponowne wczytanie, odłączanie obrazów, wyświetlanie i usuwanie granic obrazów, wybór obrazu, gdy ukryte granice, ustawianie jasności i kontrastu oraz zaniku obrazu, zmiana jakości wyświetlania, obcinanie obrazu, usuwanie granicy obcięcia.

OBRAZ   _IMAGE

Wskazujemy punkt na ekranie – z boku i wstawiamy rysunek – na warstwie rastrowej

Ustalamy jednostki rysunku na odpowiednią dokładność np. cm i 4 miejsca kątowe:
 
JEDN  lub _UNITS

Mierzymy odległość punktów o znanych współrzędnych

ODLEG  lub _DIST

Distance = 168.7998,  Angle in XY Plane = 302.3575,  Angle from XY Plane =

0.0000

Delta X = 90.3418,  Delta Y = -142.5893,   Delta Z = 0.0000

 

Mierzymy odległość na mapie wektorowej tego samego odcinka: _DIST

Command: '_dist Specify first point:  Specify second point:

Distance = 174.6027,  Angle in XY Plane = 302.5296,  Angle from XY Plane =

0.0000

Delta X = 93.8900,  Delta Y = -147.2100,   Delta Z = 0.0000Dzielimy długość z mapy wektorowej przez długość z rastra:

Command: (/ 174.60 168.80)  è 1.03436

Obliczamy kąt skrętu: (- 302.5296 302.3575)  à 0.1721

Wybieramy obiekt rastra – przez wskazanie lub gdy to jest utrudnione przez np. _QSELECT

Zaznaczamy właściwości Warstwa i wybieramy warstwę na której jest raster

Po wybraniu rastra obracamy go o obliczony kąt: OBRÓT lub _ROTATE – podajemy punkt odniesienia i kąt skretu – tutaj np. punkt początkowy linii odniesienia (przy tej kolejności – dowolny) i kąt 0.1721


Specify base point: np. punkt początkowy linii odniesienia (przy tej kolejności – dowolny)

Specify rotation angle or [Reference]: 0.1721

Po obrocie znowu zaznaczamy raster i skalujemy

 

Command: _qselect

Command: _scale

Specify base point: (tu dowolny punkt)

Specify scale factor or [Reference]: 1.03436

Przesuwamy raster na właściwe położenie – zaznaczamy, wskazujemy punkt i miejsce docelowe – podajemy współrzędne docelowe lub wskazujemy (np. koniec odcinka lub środek okręgu lub punkt) przy korzystaniu z trybów lokalizacji.

Zaznaczamy raster, we właściwościach ustalamy przeźroczystość i współrzędną Z np. -1 (by był obraz poniżej warstw rysunku wektorowego).
Wykonujemy regenerację – REGEN

Sprawdzamy wpasowanie rastra – punkt drugi odniesienia (czy np. siatka i inne punkty kontrolne jeśli są).

Zakładamy warstwy rysunkowe, ustalamy ich kolory i grubości.

Kolory na czas rysowania (robocze) mogą być inne niż docelowe – widoczne przy rysowaniu.

Do rysowania stosujemy poliginie, linie, zmieniamy LUW dostosowując do obiektów.


Można zastosować programy w AutoLISPie (z rozszerzeniem LSP).
Np. wczytać program kr2.lsp  i zastosować funkcę PR3 do rysowania prostokątów pochylonych.

Załadowanie programu: Narzędzia, Wczytaj aplikację lub polecenie Load, np.
Command: (load "kr2.lsp")

Zgłoszenie programu (ostatnia funkcja – są też inne – można przejrzeć pod edytorem):   C:PR3

Można wykorzystać tez pliki skryptowe – ciąg poleceń, z rozszerzeniem SCR.

Uruchomienie polecenia:

Command: pr3 – rysowanie prostokąta – zamknięta polilinia

Wprowadz 1-szy rog prostokata:  (1)
Podaj kierunek boku prostokata: (2)

Wprowadz rog prost. po przekatnej: (3)

Obrazy w programie IntelliCAD

Dołączanie obrazów rastrowych

Użytkownik może dołączyć obraz rastrowy do rysunku.

W celu dołączenia obrazu rastrowego do rysunku

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 2. Podaj nazwę pliku do dołączenia i kliknij OK.
 3. W oknie dialogowym pozycja, podaj pozycję początek, skalę, jednostki, kąt obrotu i kliknij OK.
 4. Podaj punkt wstawienia.
 5. Podaj skalę.

W celu zamiany przezroczystości rysunku

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 2. Wybierz obraz.
 3. Wykonaj jedno z poniższych:

Dostosowanie jasności, kontrastu i zanikania obrazu

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 2. Wybierz obraz.
 3. W oknie dialogowym Dopasuj, dostosuj ustawienia poprzez użycie suwaków lub podanie konkretnych wartości. Okno podglądu pokazuje jak zmieni się obraz po kliknięciu OK.
 4. W celu przywrócenia oryginalnych wartości parametrów kliknij Przywróć.

W celu zmiany jakości wszystkich obrazów na rysunku

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 2. Wybierz obraz.
 3. Wykonaj jedno z poniższych:

Odłączanie obrazów rastrowych

Kiedy obraz nie jest już potrzebny na rysunku, może zostać odłączony.
Odłączenie obrazu powoduje usunięcie go z rysunku i z okna dialogowego Menedżer obrazów.

Jeśli użytkownik chce usunąć obraz z rysunku, ale chce, aby pozostał dostępny bez potrzeby ponownego wyszukiwania powinien użyć polecenia Usuń, tak jak w przypadku usuwania innych elementów. Plik jest usuwany z rysunku, ale pozostaje w oknie dialogowym Menedżer obrazów.

W celu odłączenia obrazu rastrowego

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 2. Wybierz plik do usunięcia i kliknij Odłącz.

Wyładowywanie i przeładowywanie obrazów rastrowych

Jeśli dołączenie obrazu rastrowego wpływa na wydajność systemu, obraz może być wyładowany a zewnętrzna ramka wskazuje jego pozycję. Jeśli usunięty obraz ma zostać wydrukowany musi zostać przeładowany. Przeładowanie obrazu może być także konieczne w przypadku gdy oryginalny obraz uległ zmianie.

Aby wyładować i przeładować obraz rastrowy

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 2. Wybierz plik do wyładowania lub przeładowania.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Zmiana ścieżki dla obrazów rastrowych

Kiedy plik powiązany z obrazem rastrowym zostaje przeniesiony do innego katalogu lub zostaje przemianowany, program wyświetla informację, że nie może załadować rysunku. Użytkownik może odświeżyć połączenie z obrazem rysunkiem poprzez zmianę jego ścieżki.

W celu zmiany ścieżki obrazu rastrowego

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 2. Wybierz plik, którego ścieżkę chcesz zmienić.
 3. Kliknij Resetuj.
 4. Wybierz plik z nową nazwą lub z innego katalogu i kliknij Otwórz.

 

W celu włączenia lub wyłączenia ramki obrazu

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 2. Wybierz obraz.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności w celu włączenia bądź wyłączenia ramki obrazu:

 

Obrazy w AutoCAD – tekst angielski

Images can be referenced and placed in drawing files, but like external references (xrefs), they are not actually part of the drawing file.
The image is linked to the drawing file through a path name. Linked image paths can be changed or removed at any time.
By attaching images using linked image paths, or by dragging images using AutoCAD DesignCenter, you can place images in your drawing and only slightly increase the drawing file size. See "Using AutoCAD DesignCenter to Attach Raster Images."
You can also access image files from the Internet by specifying a URL. See "Accessing Raster Images Using the Internet."

Once you've attached an image, you can reattach it multiple times, treating it as if it were a block. Each insertion has its own clip boundary and its own settings for brightness, contrast, fade, and transparency.
You can specify the raster image scale factor when you attach the image so that the scale of the geometry in the image matches the scale of the geometry in the AutoCAD drawing. AutoCAD multiplies the image by the specified scale.
The default image scale factor is 1, and the default unit for all images is "Unitless." The image file can contain resolution information defining the dots per inch (DPI), relating to how the image was scanned.

If an image has resolution information, AutoCAD combines this information with the scale factor and the AutoCAD unit of measurement of the drawing to scale the image in your drawing. For example, if your raster image is a scanned blueprint on which the scale is 1 inch equals 50 feet, or 1:600, and your AutoCAD drawing is set up so that 1 unit represents 1 inch, then in the Image dialog box under Scale, select Specify On-Screen. To scale the image, you clear Specify On-Screen, and then enter 600 in Scale. AutoCAD then attaches the image at a scale that brings the geometry in the image into alignment with the geometry in the drawing.

 

If no resolution information is defined with the attached image file, AutoCAD calculates the image's original width to be one unit. After attaching, the image width in AutoCAD units is equal to the scale factor.

 

To attach and scale an image

 

1          From the Insert menu, choose Raster Image.

 

 

 

2          In the Select Image File dialog box, select a file name from the list or enter the name of the image file in the File Name box. Then choose Open.

 

3          In the Image dialog box, use one of the following methods to specify
insertion point, scale, or rotation:

Choose Specify On-Screen to use the pointing device to insert the image at the location, scale, or angle you want.

            Clear Specify On-Screen and enter values under
Insertion Point, Scale, or rotation.

To view the unit of measurement for the image, choose Details.

 

Details - displays the Image Information section.
You can view width and height in pixels, the resolution, and the size in units (such as millimeters, centimeters, meters, kilometers, inches, feet, yards, miles, unitless, and many others). The default value for unitless images is unitless.
The image size is automatically converted to AutoCAD units and is displayed at the default width and height.

Image information consists of the following:

Image resolution in horizontal and vertical pixels per drawing unit

            Width and height in pixels

            Width and height in current drawing units

4          Choose OK.

 

Command line  IMAGEATTACH

Related  IMAGE displays the Image dialog box, from which you can manage your attached images.

 

 

Raster images consist of a rectangular grid of small squares or dots known as pixels. For example, a photograph of a house is made up of a series of pixels colorized to represent the appearance of a house.
 A raster image references the pixels in a specific grid.

 

Raster images, like many other AutoCAD drawing objects, can be copied, moved, or clipped. You can modify an image with grip modes, adjust an image for contrast, clip the image with a rectangle or polygon, or use an image as a cutting edge for a trim.

 

The image file formats supported by AutoCAD include the most common formats used in major technical imaging application areas: computer graphics, document management, engineering, mapping, and geographic information systems (GIS). Images can be bitonal, 8-bit gray, 8-bit color, or 24-bit color.

Several image file formats support images with transparent pixels. When image transparency is set to on, AutoCAD recognizes those transparent pixels and allows graphics in the drawing area to "show through" those pixels. (In bitonal images, background pixels are treated as transparent.) Transparent images can be gray-scale or color.

Although the file extension is listed in the following table, AutoCAD determines the file format from the file contents, not from the file extension.

 

Supported image file formats

 

Type    Description and versions     File extension

BMP   Windows and OS/2 bitmap format .bmp, .dib, .rle

CALS-I           Mil-R-Raster I          .gp4, .mil, .rst, .cg4, .cal

FLIC   FLIC Autodesk Animator Animation         .flc, .fli

GeoSPOT      GeoSPOT (BIL files must be accompanied with HDR and PAL files with correlation data, in the same directory)        .bil

IG4     Image Systems Group 4       .ig4

IGS     Image Systems Grayscale    .igs

JFIF or JPEG Joint Photographics Expert Group .jpg or .jpeg

PCX    Picture PC Paintbrush Picture        .pcx

PICT   Picture Macintosh Picture  .pct

PNG   Portable Network Graphic  .png

RLC    Run-Length Compressed     .rlc

TARGA          True Vision Raster-Based Data Format     .tga

TIFF    Tagged Image File Format   .tif or .tiff