Pliki rastrowe w AutoCADzie: wprowadzanie do rysunku, skalowanie, obracanie, kalibracja.

Wersja ProGeCAD

               Polecenia:  
IMAGE  –IMAGE                   OBRAZ, -OBRAZ
IMAGEATATCH                     DOŁĄCZOBRAZ – dołączenie obrazka
IMAGEFRAME                      Ustawienia ramki                             [0, 1, 2] <1>: - w tym ustawieniu można wykonywać operacje na obrazku
IMAGECLIP                            PRZYTOBR   - przycięcie obrazka
IMAGEQUALITY                   JAKOŚĆOBR:                                (High/Draft)/<Draft>
_transparency                           PRZEZROCZYSTOŚĆ                  Wklej moduł przezroczystości (Włącz/WYłącz)/<Włącz>:
DrawOrder                              
- porządek rysowania

              

 Dane: zsbdg.zip, w nim  rys. zsbdg_siatka.dwg – przygotowana siatka oraz pliki rastrowe: szk.jpg

 

I.       Plik I

Zad. 1  Otworzyć rys. zsbdg_siatka.dwg, zapisać go pod nową nazwą zsbdg_Nazwisko.dwg

Załadować obrazek Szk1.jpg

Menu: Obrazek, Dołącz obrazek, wybieramy Szk1.jpg, wskazujemy punkt na lewo od rysunku, skala 1 przy wstawianiu

 

Polecenie : _imageattach

Szk1.jpg

Punkt wklejenia <0.0,0.0,0.0>: wskazujemy na prawo rysunku  mapy

Rozmiar podstawy obrazka: Szerokość: 233.362500, Wysokość: 241.300000, Milimetry

Skala lub [Jednostka] <1.0>:

Polecenie : '_ZOOM

Zoom:  W

 

Ustawić ramkę na 1

Obrazek, wyświetl ramkę rysunku, ustaw 1

Polecenie : _imageframe

Zapisz ustawienia ramki obrazka [0, 1, 2] <0>:1

 

Skalibrować rys. – obrót i przesuniecie

Skopiować odcinek P1-P2 na obrazek – P1 do P1’ na obrazku

Obrócić obrazek w oparciu o linię P1-P2 na obrazku – odniesienie

Polecenie : _ROTATE

Obiekty w zestawie: 1

Punkt obrotu:

kąt Podstawowy/<Kąt obrotu>:p

Kąt podstawowy <0>: - wskazujemy P1’ i P2’ na obrazku

Drugi punkt: - wskazujemy P2 odcinka skopiowanego (rysunku)

Nowy kąt:

 

Przeskalować w oparciu o odcinek P1=P2

Polecenie : _SCALE

Obiekty w zestawie: 1

Punkt podstawowy: P1=P1’

Baza skala/<Skala>:B

Baza skala <1>: P1’-P2’

Drugi punkt: P2

Nowa skala:

 

Przesunąć obrazek na rysunek właściwy – punkt P1’ na P1

Polecenie : _MOVE

Obiekty w zestawie: 1

Wektor/<Punkt bazowy>:

Punkt przesunięcia:

 

 

Ustawić kolejność wyświetlania – obrazek na spód

Polecenie : _DrawOrder

Obiekty w zestawie: 1

Zapisz możliwość kolejności obiektów [Nad/Pod/PRzedni/Tylny] <Tylny>:T

 

Sprawdzić zgodność położenia punktów P2 i P2’.

 

II.    Plik II

 

Zad. 2.  Zmienić warstwę na Budynki
Obrysować budynki poliginią 0.5. Założyć warst
III.wę parking i obrysować obrys.
Na warstwie opis  – opisać obiekty – kolor 7.
Zwymiarować budynek szkoły – warstwa wymiary, kolor zielony.
Wykreślić w PDF w skali 1:1 (czyli 1:1000 bo 1 mm = 1m)  po wyłączeniu warstwy rastra.

Zapisać i zamknąć rysunek

 

 

Zad. 3. Otworzyć ponownie rysunek bazowy zsbdg_siatka.dwg i zapisać pod nową nazwą zsbdg_Nazwisko2.dwg

Ustalić jednostki – grady 4 miejsca – JEDN,

Wprowadzić na warstwę rast1 rysunek szk1.jpg.

Poleceniem _DIST zmierzyć odległość i kąt kierunkowy odcinka P1-P2 na rysunku oraz odpowiadającego mu odcinka P1’-P2’ na rastrze.

Określić współczynnik zmiany skali: d1/d1’  i skręt kątowy (różnica kątów) w linii poleceń.
Wykonać obrót rysunku i zmiany skali a następnie przesunąć obrazek na właściwe miejsce – P1’ na P1.
Sprawdzić zgodność punktu P2 i P2’

Wykreślić rysunek w skali 1:1 –w pliku PDF (wycentrowany, jednostki mm, orientacja pozioma)

Kolejność prac

Ustalenie jednostek – grady, orientacja bez zmian (matematyczna)

Polecenie : _units

Ustrój jednostek (LUNITS):

1. Wykładnikowy          4.225E+01

2. Dziesiętny          42.25

3. Calowe dziesiętne      3'-6.25''

4. Calowe ułamkowe   3'-6 1/4''

5. Ułamkowe     42 1/4

Ustrój jednostek 1-5 <2>:

Ilość miejsc dziesiętnych dla LUNITS 0-8 <4>:

Ustrój kątowych jednostek (AUNITS):

1. Stopnie dziesiętne         90.0

2. Stopnie/minuty/sekundy      90d0'0

3. Grady                     100.00g

4. Radiany                   1.57r

5. Jednostki geograficzne          N 00d0'0''E

Ustrój jednostek kątowych 1-5 <1>:3

Ilość miejsc dziesiętnych dla jednostek kątowych 0-8 <0>:4

Kierunek kąta 0 <0.0000g>:

Chcesz kąty wymierzać w kierunku wskazówek zegara? <N>:

 

// Odległość i kąt kierunkowy P1-P2 na rysunku (orientacja matematyczna)

Polecenie : _DIST

Punkt początkowy dla odległości:

Punkt końcowy:

Odległość = 174.6027,  Kąt w płaszczyźnie XY = 336.1440g,  Kąt dla płaszczyzny XY = 0.0000g

Delta X = 93.89,  Delta Y = -147.21,  Delta Z = 0

 

// Odległość i kąt kierunkowy P1-P2 na obrazku (orientacja matematyczna)

Polecenie : _DIST

Punkt początkowy dla odległości:

Punkt końcowy:

Odległość = 189.11,  Kąt w płaszczyźnie XY = 346.0149g,  Kąt dla płaszczyzny XY = 0.0000g

Delta X = 125.0938,  Delta Y = -141.8243,  Delta Z = 0

 

Obliczenia do dopasowania obrazka

Różnica kątów – obliczenie w linii poleceń – odwrotna notacja polska – działania w nawiasach, najpierw działanie, potem argumenty.

Polecenie : (- 346.0149 336.1440)

9.87090

 

Stosunek długości  P1-P2 do P1’-P2’ (z mapy do obrazka)

Polecenie : (/ 174.6027 189.11)

0.923286

 

Obrót obrazka

Polecenie : _ROTATE

Obiekty w zestawie: 1

Punkt obrotu:

kąt Podstawowy/<Kąt obrotu>:'_PMTHIST

kąt Podstawowy/<Kąt obrotu>:-9.87090

 

Zmiana skali obrazka

Polecenie : _SCALE

Obiekty w zestawie: 1

Punkt podstawowy:

Baza skala/<Skala>:0.923286

 

Przesuniecie obrazka na rysunek – P1’ na P1

Polecenie : _MOVE

Obiekty w zestawie: 1

Wektor/<Punkt bazowy>:

Punkt przesunięcia:

 

 

Ustawienie przeźroczystości obrazka

Polecenie : _transparency PRZEZROCZYSTOŚĆ

Wklej moduł przezroczystości (Włącz/WYłącz)/<Włącz>:

Polecenie :

Polecenie :

Polecenie :

Polecenie :

 

Porządek rysowania – obrazek do tyłu (na spód)

Polecenie : _DrawOrder

Obiekty w zestawie: 1

Zapisz możliwość kolejności obiektów [Nad/Pod/PRzedni/Tylny] <Tylny>:Ty

 

Sprawdzenie zgodności punktów P2 i P2’

 

Zapisać rysunek i zamknąć.

 

 

Wersja AuTOCAD

 

               Zadanie 1a

               Na stronie Internetowej Geoportal2 lub geoportal.gov.pl znaleźć szukany fragment mapy, zidentyfikować współrzędne charakterystycznych punktów odniesienia,
zwymiarować jakieś odcinki, skopiować rysunek (kopia ekranu Alt PrtScr), wkleić do Painta, zapisać jako rysunek JPG. 
Narysować odpowiednią siatkę współrzędnych i elementy charakterystyczne obiektu.

              
Wykonano dla pewnego obiektu:
m.in. przygotowano pliki rastrowe szk1.jpg, szk1a.jpg, szk2.jpg,  … szk8.jpg  oraz rysunek wektorowy zsbdg_siatka.dwg
(zgodnie z układem współrzędnych jak w Geoportalu – powiększano do uzyskania większej dokładności)

               Cel: Wprowadzić obrazy do rysunku w AutoCAdzie, skalibrować i ustawić obraz rastrowy, narysować pewne elementy wektorowe – np. budynek.

               .

               Dane: zsbdg.zip, w nim  rys. zsbdg_siatka.dwg – przygotowana siatka oraz pliki rastrowe
Zadanie: Wprowadź raster szk1.jpg, skalibruj go w odniesieniu do punktów P1 i P2 (naroża budynków o odczytanych współrzędnych).
Wprowadź kolejne pliki rastrowe, np. szk8.jpg, szk5.jpg, szk1.jpg (min 2) i doprowadź je do skali rysunku.

              

Najlepiej wykonać to wykorzystując Odniesienie, przy obrocie jak i zmianie skali.
Pasek narzędzi Zmiana:      Menu Zmiana: Obrót     Linia poleceń: obrót

Nasuwamy obraz rastrowy na rysunek wektorowy biorąc pod uwagę jeden punkt wspólny - przesuń.
Obrót:
Wykonujemy np. obrót:  klikamy na brzeg rastra, zmiana, obrót, wskazujemy punkt bazowy (np. P1 - wspólny dla rastra i rysunku wektorowego),
oDniesienie,  kąt odniesienia - wskazujemy punkt początkowy (wspólny - np. P1=P1') i nastepny rastra (np. P2'),  
Nowy kąt - wskazujemy punkt odpowiadajacy rysunku wektorowego (np. P1) - nastąpi obrót.

Skala
Wskazujemy raster, punkt bazowy (wspołny, np. P1=P1'), oDniesienie,
długość odniesienia - wskazujemy P1=P1'  oraz  dla nowej długości - właściwy drugi punkt, np. P2 (rysunku wektorowego).
Nastąpi przeskalowanie.

Druga metoda to obliczenie współczynnika skali i kąta skretu.
Zmierz długość długość kąt nachylenia odcinka na rastrze i odpowiadającego mu odcinka na mapie wektorowej.  Polecenie DŁUGOŚĆ _ODLEG.
Współczynnik skali oblicz metodą (/ Dług_wekt Dług_rastra)
Kąt skrętu (- kierunek_wektora kierunek_mapy) – zastosuj do obrotu.
Przesuń rysunek wektorowy na właściwy punkt i skontroluj inne charakterystyczne.

               Sprawdź ścieżki obrazów, wyświetl listę i drzewo obrazów, zastosuj podgląd obrazu, zmianę ścieżki, zmianę nazwy obrazu, usuwanie z pamięci i ponowne wczytanie,
odłączanie obrazów, wyświetlanie i usuwanie granic obrazów, wybór obrazu, gdy ukryte granice, ustawianie jasności i kontrastu oraz zaniku obrazu, zmiana jakości wyświetlania,
obcinanie obrazu, usuwanie granicy obcięcia.

Polecenia: OBRAZ, -OBRAZ, DOŁĄCZOBRAZ, PRZEZROCZYSTOŚĆ, DOPASOBR, ODZMIANA, JAKOŚĆOBR, PRZYTOBR  

               Przykładowa realizacja

Do kalibracji rys. szk1.jpg,   zastosuj zmianę skali i obrót obrazu.
Zmierz długość kąt nachylenia odcinka na rastrze i odpowiadającego mu odcinka na mapie wektorowej.  Polecenie DŁUGOŚĆ _ODLEG.
Współczynnik skali oblicz metodą (/ Dług_wekt Dług_rastra)
Kąt skrętu (- kierunek_wektora kierunek_mapy) – zastosuj do obrotu.
Przesuń rysunek wektorowy na właściwy punkt i skontroluj inne charakterystyczne.

               Sprawdź ścieżki obrazów, wyświetl listę i drzewo obrazów, zastosuj podgląd obrazu, zmianę ścieżki, zmianę nazwy obrazu, usuwanie z pamięci i ponowne wczytanie, odłączanie obrazów,
wyświetlanie i usuwanie granic obrazów, wybór obrazu, gdy ukryte granice, ustawianie jasności i kontrastu oraz zaniku obrazu, zmiana jakości wyświetlania, obcinanie obrazu, usuwanie granicy obcięcia.

               OBRAZ   _IMAGE

              

              

               Wskazujemy punkt na ekranie – z boku i wstawiamy rysunek – na warstwie rastrowej

               Ustalamy jednostki rysunku na odpowiednią dokładność np. cm i 4 miejsca kątowe:
 
JEDN  lub _UNITS

               Mierzymy odległość punktów o znanych współrzędnych

               ODLEG  lub _DIST

               Distance = 168.7998,  Angle in XY Plane = 302.3575,  Angle from XY Plane =

               0.0000

               Delta X = 90.3418,  Delta Y = -142.5893,   Delta Z = 0.0000

                

               Mierzymy odległość na mapie wektorowej tego samego odcinka: _DIST

               Command: '_dist Specify first point:  Specify second point:

               Distance = 174.6027,  Angle in XY Plane = 302.5296,  Angle from XY Plane =

               0.0000

               Delta X = 93.8900,  Delta Y = -147.2100,   Delta Z = 0.0000Dzielimy długość z mapy wektorowej przez długość z rastra:

               Command: (/ 174.60 168.80)  è 1.03436

               Obliczamy kąt skrętu: (- 302.5296 302.3575)  à 0.1721

               Wybieramy obiekt rastra – przez wskazanie lub gdy to jest utrudnione przez np. _QSELECT

               Zaznaczamy właściwości Warstwa i wybieramy warstwę na której jest raster

               Po wybraniu rastra obracamy go o obliczony kąt: OBRÓT lub _ROTATE – podajemy punkt odniesienia i kąt skrętu – tutaj np. punkt początkowy linii odniesienia
(przy tej kolejności – dowolny) i kąt 0.1721

              
Specify base point: np. punkt początkowy linii odniesienia (przy tej kolejności – dowolny)

               Specify rotation angle or [Reference]: 0.1721

               Po obrocie znowu zaznaczamy raster i skalujemy

                

               Command: _qselect

               Command: _scale

               Specify base point: (tu dowolny punkt)

               Specify scale factor or [Reference]: 1.03436

              

               Przesuwamy raster na właściwe położenie – zaznaczamy, wskazujemy punkt i miejsce docelowe – podajemy współrzędne docelowe lub wskazujemy
(np. koniec odcinka lub środek okręgu lub punkt) przy korzystaniu z trybów lokalizacji.

               Zaznaczamy raster, we właściwościach ustalamy przeźroczystość i współrzędną Z np. -1 (by był obraz poniżej warstw rysunku wektorowego).
Wykonujemy regenerację – REGEN

               Sprawdzamy wpasowanie rastra – punkt drugi odniesienia (czy np. siatka i inne punkty kontrolne, jeśli są).

               Zakładamy warstwy rysunkowe, ustalamy ich kolory i grubości.

               Kolory na czas rysowania (robocze) mogą być inne niż docelowe – widoczne przy rysowaniu.

               Do rysowania stosujemy poliginie, linie, zmieniamy LUW dostosowując do obiektów.

              
Można zastosować programy w AutoLISPie (z rozszerzeniem LSP).
Np. wczytać program kr2.lsp  i zastosować funkcę PR3 do rysowania prostokątów pochylonych.

               Załadowanie programu: Narzędzia, Wczytaj aplikację lub polecenie Load, np.
Command: (load "kr2.lsp")

               Zgłoszenie programu (ostatnia funkcja – są też inne – można przejrzeć pod edytorem):   C:PR3

               Można wykorzystać tez pliki skryptowe – ciąg poleceń, z rozszerzeniem SCR.

               Uruchomienie polecenia:

               Command: pr3 – rysowanie prostokąta – zamknięta polilinia

               Wprowadź 1-szy róg prostokąta:  (1)
Podaj kierunek boku prostokąta: (2)

               Wprowadź róg prost. po przekątnej: (3)

                

                

               STOSOWANIE OBRAZÓW RASTROWYCH

               Pliki rastrowe w AutoCADzie: wprowadzanie do rysunku, skalowanie, obracanie, kalibracja. Rysowanie na podkładzie rastrowym.

               Za pomocą programu AutoCAD można dodawać obrazy rastrowe do wykonywanych rysunków wektorowych. Łączenie obrazów rastrowych z wektorowymi umożliwia umieszczanie
w rysunkach zeskanowanych dokumentów: map, zdjęć itp.
Obrazy rastrowe składają się z prostokątnej siatki kwadratów lub kropek zwanych pikselami. Obrazy rastrowe, podobnie jak inne obiekty rysunkowe mogą być kopiowane, przesuwane, obcinane, skalowane, obracane. Można obraz modyfikować za pomocą uchwytów, ustalić kontrast, obciąć go granicami prostokątnymi lub wielokątnymi.
Program AutoCAD określa format pliku na podstawie zawartości pliku a nie rozszerzenia.
Obsługiwane formaty plików to m.in. BMP, CALS-I, GIF, JFIF (JPG), FLIC, PCX, PICT, PNG, TARGA, TIF.

               Dołączanie i skalowanie obrazów rastrowych.
Obrazy rastrowe mogą być umieszczane w plikach rysunkowych, lecz podobnie jak odnośniki zewnętrzne, nie są rzeczywistą częścią pliku rysunku.
Obraz taki jest przyłączany przez nazwę ścieżki lub identyfikator. Ścieżkę można zmienić lub usunąć. Dołączając obrazy tylko nieznacznie powiększa się rozmiar rysunku.
Po dołączeniu obrazu, można go odłączać wielokrotnie, traktując jak blok. 

               Polecenia: OBRAZ,  -OBRAZ (IMAGE  -IMAGE),
DOŁĄCZOBR (_imageattach)

               Ustal jednostki – kątowe - do 4 miejsc. Polecenie: JEDN  _UNITS

               Dołączanie obrazu:
Menu
à Wstaw (Insert) à Obraz Rastrowy (Raster Imane)
lub
Menu
à Wstaw à  Menedżer Obrazu – Dołącz obraz rastrowy (Image Manager)

               W oknie dialogowym Dołącz plik obrazu, wybrać nazwę pliku z listy lub wprowadzić nazwę pliku w okienko

               Wybrać szczegóły, aby określić jednostkę miary dla współczynnika skali

               Można wybrać punkt wstawienia określ na ekranie i skalę określ na ekranie, kat 0, lub podać skalę np. 100.

    

              

              

                

               Przegląd informacji o obrazie
Informacja o obrazie może być wyświetlana w formie listy lub drzewa – wybór jednej z ikon w lewym górnym rogu okna dialogowego.
Lista zawiera: nazwę obrazu, stan obrazu (np. wczytany), typ pliku, data i czas utworzenia, nazwa ścieżki.
W oknie dialogowym Obraz można uzyskać podgląd wybranego obrazu i informacje o pliku, jak np.: nazwa, ścieżka zapisana,  ścieżka aktywna, czas utworzenia obrazu, rozmiar pliku,
typ pliku, kolor, głębia koloru, rozmiar obrazu.

               Z menu Wstaw, wybrać Obraz rastrowy, w oknie dialogowym Obraz, wybrać nazwę obrazu (pliku), wybrać Szczegóły

              

               Przegląd informacji o obrazie w linii poleceń:
Polecenie
–OBRAZ (-IMAGE)
Wprowadzić ? (Lista).
W oknie tekstowym pojawia się informacja o obrazie w postaci listy.

               Zmiana ścieżek pliku rysunku
Zadanie: Zamknąć rysunek. Założyć podkatalog Temp1 w katalogu rysunku. Przenieść jeden z plików do podkatalogu. Otworzyć rysunek. Plik będzie nie załadowany.
Wskazać ścieżkę do pliku i przeładować obraz.
Zmiana ścieżki obrazu:  W oknie dialogowym Obraz, wybrać obraz, którego ścieżka ma ulec zmianie, następnie wybrać Przeładuj.
W oknie dialogowym dołącz plik obrazu, wybrać nową ścieżkę, a następnie Otwórz.
W oknie dialogowym Obraz, wybrać Zachowaj ścieżkę, aby zapisać nową ścieżkę. Będzie zachowana w kolumnie Zachowaj ścieżkę.
Wybrać OK.
Linia poleceń:
-OBRAZ ścieżka.

               Zmiana nazwy obrazu
W oknie dialogowym obraz kliknąć nazwę obrazu aby ją zmienić, lub nacisnąć F2

               Usuwanie z pamięci lub ponowne wczytanie:
wybrać obraz, usuń, wczytaj (unload, reload) lub dwukrotnie kliknąć na stanie.
Uwaga!. Jeśli rysunek został zamknięty po usunięciu obrazu z pamięci, program AutoCAD nie wczyta pliku obrazu przy następnym otwarciu rysunku; użytkownik musi go sam ponownie wczytać.

                Odłączanie obrazów    -OBRAZ Odłącz
Można odłączyć obrazy jeśli przestaną być potrzebne w rysunku. Po odłączeniu obrazu, wszystkie jego umieszczenia, definicja obrazu oraz połączenie z rysunkiem zostaną usunięte.
Sam plik obrazu nie ulega zmianie.
Odłączanie obrazu: w oknie dialogowym Obraz wybrać nazwę obrazu i Odłącz (Detach).
Uwaga! Usunięcie pojedynczych obrazów z rysunku nie jest jednoznaczne z odłaczeniem obrazu

               Modyfikowanie obrazów i ich granic.
Wszystkie obrazy posiadają ramkę. Można wybrać obraz wskazując jego ramkę, wskazanie wnętrza nie powoduje wybrania.
Nie można używać urządzenia wskazującego do wybierania obrazu, jeżeli ramka nie jest wyświetlona.
Przy wyłączonej ramce
można wybrać obraz poprzez
warstwę, nazwę obiektu itp.

              

               Wyświetlanie i ukrywanie granic obrazów
Z menu Zmiana, Obiekt à Obramowanie (Modify Object, Image, Frame) (IMAGEFRAME)
Po wyłączeniu ramki obrazu, można wybrać obrazy używając polecenia WYBIERZ –SELECT, QSELECT. (Zmiana, Cechy – Filtr).

               Zmiana warstwy obrazu, koloru, rodzaju linii ramki, położenia obrazu, skali, szerokości i wysokości, przeźroczystości i koloru obrazów dwutonowych:
Zmiana, Cechy, wybrać obraz do zmiany.
Polecenie:
ODZMIANA
Przezroczystość –
polecenie PRZEZROCZYSTOŚĆ

               Ustawianie jasności, kontrastu i zaniku obrazu – DOPASOBR, ODZMIANA
Menu – Zmiana à Obraz à Dopasuj  (Modify, Image, Object, Adjust)
Można zmienić: Jasność (Brightness), Kontrast (Kontrast), Tłumienie (Fade).
Standardowo: jasność = 50, kontrast 50, tłumienie 0.

              

               Uwaga!  Dla dwutonowych obrazów nie można ustawić jasności, kontrastu ani zaniku.

               Zmiana jakości i szybkości wyświetlania obrazów -  JAKOŚĆOBR   imagequality
Menu – Zmiana à Obraz à Jakość 
Polecenie jakośćobr, wprowadzić w (wysoka) lub r (robocza). Obrazy zostaną wyświetlone z określoną dokładnością.

               Ukrywanie i wyświetlanie obrazu
Zmiana, Cechy – wyłączyć lub włączyć przełącznik Pokaż obraz.
Związane polecenie ODZMIANA

               Obcinanie obrazu – PRZYTOBR
Zmiana, Przytnij obraz, wybrać obraz do obcięcia przez wskazanie granicy obrazu,
Wprowadzić n (Nowa obwiednia), wprowadzić w (Wielobok) lub p (Prostokąt), a następnie narysować na obrazie ramkę.
Wyświetlanie lub ukrywanie wyciętego fragmentu obrazu:
Zmiana, Cechy, wybrać obraz, aby go wyświetlić lub ukryć (show image). Wyłączyć  lub włączyć przełącznik „Pokaż obrazy przycięte” |(Show clipped).

               Usuwanie granicy obcięcia - PRZYTOBR

               Zmiana, Obiekt, Przytnij obraz, wybrać obraz, wprowadzić u (Usuń)
lub Cechy, Pokaz obrazy przycięte (Nie).