MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW W AUTOCADZie
Polecenia:  SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL.

 

SKALA  _SCALE

Polecenie SKALA pozwala na zmianę wielkości narysowanych obiektów.

Skalowanie obiektów dokonywane jest przy użyciu jednakowych współczynników skali w kierunku X i Y.
Z tego powodu możliwe jest tylko równomierne powiększanie lub pomniejszanie obiektów.

Skalowanie odbywa się przez tzw. odniesienie – referencję:
 określenie punktu bazowego i długości, używanej jako współczynnik skali w aktualnych jednostkach rysunku
lub przez współczynnik przeskalowania

Skalowanie przez współczynnik

Obiekty mogą być zmniejszane lub powiększane.
Ten sam współczynnik skalujący stosowany jest do wymiarów w osiach X i Y.

Klawiatura:     SKALA  _SCALE

Wskaż obiekty:  (wskaż skalowane obiekty)  
Punkt bazowy /  Base point  (punkt, który nie zmieni położenia)  <Współczynnik skali>  np. 0.5

Współczynnik skali  > 1 oznacza powiększenie, mniejszy od 1 pomniejszenie

 

Skalowanie przez odniesienie

W czasie skalowania przez odniesienie  istniejący wymiar traktowany jest jako odniesienie do nowego rozmiaru.

Żeby skalować z odniesieniem należy określić aktualną skalę a następnie nową długość dla nowej skali.

Przykładowo jeden bok obiektu ma długość 4.8
i należy go rozciągnąć do 7.5, trzeba podać jako
długość odniesienia 4,8 a jako nową długość 7.5.

Współczynnik odniesienia można podać wskazując punkt bazowy oraz 2 końcowe punkty określające starą i nowa długość obiektu.

 

Skalowanie przy użyciu uchwytów

Niektóre elementy można również skalować przy użyciu uchwytów.

Aby skalować element, wybierz ten element, a następnie kliknij uchwyt.
Następnie, zmień rozmiar elementu przesuwając ten uchwyt.

Wybierany uchwyt jest zależny od typu modyfikowanego elementu.
Na przykład,
aby skalować okrąg, wybierz uchwyt punktu kwadrantowego.

 

Zad. 1  Powiększyć 2 x prostokąt względem dolnego lewego rogu

Polecenie : _SCALE
Wybierz obiekty dla skali: wskazujemy prostokat
Obiekty w zestawie: 1
Wybierz obiekty dla skali: wskazujemy punkt 1
Punkt podstawowy: P
Baza skala/<Skala>:2

 

Zad. 2  Powiększyć prostokąt względem dolnego lewego rogu, podając nową długość poziomą równą 50

- skalowanie przez podanie długości odniesienia (1-2 i odpowiadająca długość 50)

Polecenie : SKALA
Wybierz obiekty dla skali: wskazujemy prostokąt
Obiekty w zestawie: 1
Punkt podstawowy: wskazujemy punkt 1
Baza skala/<Skala>:B
Baza skala <1>: 1
Drugi punkt: 2
Nowa skala:50

 

Zad. 2.  Powiększyć prostokąt względem dolnego lewego rogu, wskazując nową długość równą 1-P’

(skalowanie przez podanie długości odniesienia 1-2 i odpowiadającej długości 1-P’)

Wskazujemy końcowy punkt nowej długości

 

Polecenie : _SCALE
Wybierz obiekty dla skali: wskazujemy prostokąt
Obiekty w zestawie: 1
Wybierz obiekty dla skali:
Punkt podstawowy: wskazujemy punkt 1
Baza skala/<Skala>:B
Baza skala <1>: punkt 1
Drugi punkt: punkt 2
Nowa skala: punkt P’

  

 

Fazowanie elementów – FAZUJ _CHAMFER

Fazowanie łączy 2 nierównoległe obiekty, tworząc ostry narożnik przez wydłużenie tych obiektów do punktu przecięcia
lub ich
ucięcie w tym punkcie albo łączy te 2 obiekty skośnym elementem liniowym

Fazować można linie, polilinie, półproste i proste

Używając metody długość określana jest wielkość faz. Stosując metodę kąt,
określana jest długość fazy pierwszej linii i kąt jaki tworzy ze wskazaną linią.

Można pozostawić pierwotne odcinki wystające poza fazy lub je usunąć.

 

Fazowanie polilinii

Podczas fazowania polilinii można sfazować kilka segmentów między dwoma wybranymi segmentami polilinii
lub można sfazować
całą polilinię.

Fazuj:  Tworzy fazę lub ukośną krawędź w miejscu przecięcia dwóch linii, półprostych lub prostych.
Jeśli elementy, które mają być sfazowane nie przecinają się, wówczas są one ucinane
lub wydłużane aż będą mogły być sfazowane

 

Zad. 1. Sfazować prostokąt , podając długości faz 3 oraz 4.

Polecenie : _chamfer
Fazuj (odległość1=1, odległość2=1): Odległość/Kąt/UStawienie/Polilinia/<Wybierz pierwszy obiekt>: O
Odległość fazowania dla pierwszego obiektu <1>:3
Odległość fazowania dla drugiego obiektu <2>:4
Fazuj (odległość1=2, odległość2=1): Odległość/Kąt/UStawienie/Polilinia/<Wybierz pierwszy obiekt>: wskazujemy odcinek pionowy – punkt 1
Kierunek/<Wybierz drugi obiekt>: wskazujemy odcinek poziomy – punkt 2

 

Zad. 2.  Zaokrąglanie przy pomocy FAZUJ – promienie 0

Wydłużyć proste do przecięcia się - fazowanie dla d-0

 

Polecenie : _CHAMFER
Fazuj (odległość1=3, odległość2=4): Odległość/Kąt/UStawienie/Polilinia/<Wybierz pierwszy obiekt>:O
Odległość fazowania dla pierwszego obiektu <3>:0
Odległość fazowania dla drugiego obiektu <0>:0
Fazuj (odległość1=0, odległość2=0): Odległość/Kąt/UStawienie/Polilinia/<Wybierz pierwszy obiekt>:
Wybierz drugi obiekt:

 

 

 

 

Fazowanie z pozostawieniem  pierwotnych odcinków – Fazuj, Ustawienia  opcja „Usuń rogi”

 

Opcja „Zostaw rogi”

 

Zad. 3 Wykonaj fazowanie dla wartości 3 i 4 z pozostawieniem rogów

 

Zad. 4 Zaokrąglić całą polilinię, promień ma mieć 1

 


Zaokrąglanie obiektów

Zaokrąglanie łączy 2 obiekty stycznym łukiem o zadanym promieniu.

Można zaokrąglać pary odcinków liniowych, segmentów liniowych polilinii (nie łuków), splajnów, prostych, okręgów,
 łuków
i rzeczywistych (nie zbudowanych jako wielobok) elips.

Można jednocześnie zaokrąglić wszystkie wierzchołki polilinii.

 

Zaokrąglanie obiektów: ZAOKRĄGL, _FILLET

Aby zaokrąglić obiekty, należy je wybrać.  Można również określić promień zaokrąglenia.
Zmiana promienia będzie miała wpływ tylko na nowe zaokrąglenia.

Aby możliwe było zaokrąglenie linii i polilinii, linia lub jej przedłużenie musi przecinać jeden z liniowych segmentów polilinii.

Można też zaokrąglić splajny i okręgi, łuki i elipsy.

 

Uwaga. Standardowo podczas fazowania lub zaokrąglania obiekty są ucinane. Można wybrać opcję, aby nie były ucinane.

Pliki do ZAOKRĄGL _FILLET: zaokragl.dwg, zaokragl.wmf, zaokragl.pdf

 

Zad. 1. Zaokrąglić prostokąt na przecięciu 1-2  dla promienia 2

Polecenie : _FILLET
Zaokrąglij (promień=2): PRomień/UStawienie/POlilinia/<Wybierz pierwszy obiekt>:PR
Promień zaokrąglenia <2>:2
Zaokrąglij (promień=2): PRomień/UStawienie/POlilinia/<Wybierz pierwszy obiekt>:
Kierunkowe/Wybierz drugi obiekt:

 

 

Zad. 5  Zaokrąglenie łuku i linii w zależności od kolejności wyboru punktów