SLAJDY: tworzenie – SLAJD _MSLIDE, wyświetlanie – SLAJD _VSLIDE.

 

Praca ze slajdami

 

Tworzenie slajdów

:Slajd jest tworzony poprzez zapis aktualnego widoku w formacie slajdu.
W obszarze modelu, slajd przedstawia tylko zawartość aktualnej rzutni.
W obszarze papieru, slajd przedstawia wszystkie widoczne rzutnie i ich zawartość.
Slajdy przedstawiają tylko widoczne elementy rysunku.
Nie zawierają obiektów umieszczonych na warstwach wyłączonych i zablokowanych lub wyświetlanych w rzutniach nieaktywnych.

Użytkownik nie może zmodyfikować slajdu, musi najpierw zmienić oryginalny rysunek
i powtórnie utworzyć z niego slajd.
Gdy slajd zostanie utworzony na monitorze o małej rozdzielczości, również zostanie wyświetlony na monitorze o wysokiej rozdzielczości.
Program AutoCAD odpowiednio dopasuje obraz.
Slajd nie wykorzysta wszystkich możliwości nowego monitora, dopóki nie zostanie powtórnie utworzony z oryginalnego rysunku,
wyświetlanego na monitorze o wyższej rozdzielczości.

 

Tworzenie slajdu

1          W obszarze graficznym, wyświetlić widok, z którego ma powstać slajd.

2          Po zgłoszeniu Polecenie wprowadzić wslajd.

3          W oknie dialogowym Utwórz plik slajdu, wprowadzić nazwę dla tworzonego slajdu.

Program AutoCAD proponuje nazwę rysunku jako domyślną nazwę dla slajdu. Automatycznie dodaje do nazwy pliku rozszerzenie .sld.

4          Wybrać Zapisz.

 

Utwórz slajd:  WSLAJD _MSLIDE

Tworzy plik slajdu z aktualnej rzutni w obszarze modelu lub ze wszystkich rzutni w obszarze papieru

Plik slajdu jest obrazem rastrowym rzutni.

Linia poleceń: wslajd

 

AutoCAD wyświetla okno dialogowe Utwórz plik slajdu (standardowe okno wyboru pliku).
Należy prowadzić nazwę pliku lub wybrać plik slajdu (SLD) z listy.

W obszarze modelu, WSLAJD tworzy plik slajdu tylko z aktualnej rzutni.
W obszarze papieru, WSLAJD tworzy plik slajdu z ekranu obszaru papieru, włączając do niego wszystkie rzutnie i ich zawartość.

Części rysunku znajdujące się poza ekranem oraz ukryte lub zablokowane warstwy nie są włączane do slajdu.

 

Podczas oglądania slajdów obrazów cieniowanych za pomocą polecenia CIENIUJ w większym oknie lub w wyższej rozdzielczości od nastaw użytych przy tworzeniu slajdu,
mogą pomiędzy liniami cieniowanego obrazu pojawić się czarne linie.
Aby zapobiec takiej sytuacji należy przy tworzeniu slajdów korzystać z pełnego ekranu ustawionego na najwyższą rozdzielczość.

 

 

 

 

Wykonywanie polecenia WSLAJD na rysunkach z bitmapami

Użytkownik może wstawiać do plików rysunkowych dane w postaci obrazów (bitmap). Format danych wykorzystywany w poleceniach WSLAJD i SLAJD
w postaci slajdu jest formatem wektorowym.
Po wykonaniu polecenia WSLAJD na rysunku, który zawiera dane bitmapy, program AutoCAD reprezentuje dane bitmapy używając bardzo małych wektorów
(które w rezultacie mogą dać duży plik slajdu).
Chociaż to działa zadowalająco w większości przypadków, czasami plik slajdu może nie wyglądać tak dobrze jak oryginalny rysunek.
Jest to szczególnie widoczne w plikach rysunkowych z rozciągniętymi obrazami, w których występuje częsta zmiana kolorów wzdłuż linii poziomej.

 

 

Polecenie SLAJD _VSLIDE.
Wyświetla plik slajdu obrazu w bieżącej rzutni

Linia Poleceń: Slajd  lub _VSLIDE

 

AutoCAD wyświetla okno dialogowe Wybierz Plik Slajdu, standardowe okno dialogowe wyboru. Wpisz nazwę pliku slajdu  (rozszerzenie .sld) do wyświetlenia.
Kiedy wciśniesz ENTER lub wybierzesz Otwórz, plik slajdu jest otwierany w AutoCAD.

W celu wyświetlenia slajdu z biblioteki slajdów (plik .slb), ustaw FILEDIA  na 0, wpisz slajd, a następnie określ nazwę pliku biblioteki slajdów 
po niej nazwę pliku slajdu w nawiasach slidelibrary (slide).

 

Przy oglądaniu slajdów obrazów pocieniowanych poleceniem CIENIUJ w większym oknie lub przy wyższej rozdzielczości ekranu niż była stosowana przy tworzeniu slajdu,
mogą pojawić się czarne linie pomiędzy liniami cieniowanego obrazu.
Aby uniknąć takich sytuacji, podczas tworzenia slajdów należy wykorzystywać pełen ekran
z ustawioną największą rozdzielczością.

 

FILEDIA

Typ: Liczba całkowita

Zapisana w: Rejestry

Wartość początkowa: 1

Blokuje wyświetlanie okien dialogowych pliku.

0          Nie wyświetla okien dialogowych pliku. Okno talie można wywołać, pomimo tej nastawy, wprowadzając znak tyldy (~) w odpowiedzi na zgłoszenie w linii poleceń.
To samo obowiązuje dla funkcji AutoLISP i ADS.

1          Wyświetla okna dialogowe pliku.
Jednakże w przypadku, gdy aktywny jest plik makropoleceń lub program AutoLISP/ObjectARX, AutoCAD wyświetla zwykłe zgłoszenie.

 

 

 

SLIDELIB— Program do tworzenia bibliotek slajdów AutoCAD-a

 

Kompiluje pliki slajdów AutoCAD-a z pliku ASCII, tworząc plik biblioteki slajdów

Pliki bibliotek slajdów (SLB) można tworzyć z plików slajdów (SLD), wykorzystując program użytkowy SLIDELIB, umieszczony w katalogu support AutoCAD-a.
Biblioteka slajdów jest tworzona w wyniku wykonania poniższego polecenia z poziomu systemu operacyjnego:

slidelib library [ < slidelist ] 

gdzie

library określa plik biblioteki slajdów (rozszerzenie .slb), do którego włączane są pliki slajdów (rozszerzenie .sld). slidelist określa listę plików slajdów.
Jeśli użytkownik chce określić rozszerzenie pliku, to musi to być .sld.

 

SLIDELIB odczytuje listę nazw plików slajdów.
Lista ta jest zwykle tworzona w wyniku przesłania listy plików (po jednej nazwie w wierszu w winnym pliku utworzonym przy użyciu edytora tekstu
lub programu użytkownika) do standardowego wejścia.

Przedstawione poniżej polecenia systemu operacyjnego utworzą plik slidelist,
który może być wykorzystany z programem SLIDELIB.
Wszystkie pliki slajdów, które mają być skompilowane w jedną bibliotekę slajdów, powinny być umieszczone w pojedynczym katalogu.
Z poziomu zgłoszenia systemu DOS, należy wprowadzić poniższy wiersz:

 

dir *.sld /b > mylist

W wyniku tego tworzony jest plik mylist, który można przekazać do programu SLIDELIB.
Plik mylist można również utworzyć przy użyciu edytora tekstu poprzez wpisanie listy nazw plików slajdów (i ścieżek, jeśli są potrzebne),
takich jak lobby, d:\slides\office i \aec\slides\stairs.
Nazwa pliku slajdu, lecz bez informacji o napędzie i katalogu, jest zapisywana w pliku biblioteki.
Ponieważ włączana jest tylko nazwa pliku, to biblioteka może zawierać slajdy o tej samej nazwie z różnych katalogów,
lecz AutoCAD może uzyskać dostęp tylko do jednego z tych plików.

 

W celu wygenerowania biblioteki slajdów mlib z listy mylist, należy wprowadzić poniższy wiersz:

slidelib mlib < mylist

W wyniku tego tworzony jest plik mlib.slb, który zawiera nazwy i definicje slajdów z listy mylist.

OSTRZEŻENIE! Nie należy usuwać oryginalnych plików. SLIDELIB nie posiada możliwości aktualizacji biblioteki slajdów po jej utworzeniu.
W celu dodania lub usunięcia slajdu, należy uaktualnić plik slidelist i ponownie utworzyć bibliotekę programem SLIDELIB.
W tym celu muszą być dostępne wszystkie oryginalne slajdy.

 

Program użytkowy Slidelib umożliwia użytkownikowi zarządzanie własnymi plikami slajdów.
Jeżeli użytkownik utworzy bibliotekę slajdów za pomocą programu Slidelib,
będzie mógł oglądać wybrane slajdy, określając bibliotekę i nazwy slajdów.
Więcej informacji na temat tworzenia bibliotek slajdów zawiera opis programu SLIDELIB w dokumentacji Opis poleceń.

 

Oglądanie slajdu w bibliotece

 

1          Po zgłoszeniu Polecenie, wprowadzić slajd.

2          W oknie dialogowym Wybierz plik slajdu, wprowadzić nazwę pliku, a następnie wybrać Otwórz.

3          W linii poleceń wprowadzić biblioteka (nazwa_slajdu), aby określić potrzebny slajd.

Na przykład, wprowadzić dom1 (balkony), aby otworzyć plik slajdu o nazwie balkony, który jest przechowywany w pliku biblioteki o nazwie dom1

4          Aby usunąć slajd z ekranu, należy przerysować ekran wybierając z menu Widok pozycję Przerysuj lub wpisz polecenie Przerys lub REGEN.

 

 

 

Sekwencje poleceń

Sekwencje poleceń są użyteczne do tworzenia pokazów slajdów.
Szybkość wyświetlania slajdów jest normalnie ograniczana czasem dostępu do dysku, koniecznym do odczytania pliku slajdu.
Można jednak następny slajd z dysku do pamięci operacyjnej wczytać z odpowiednim wyprzedzeniem, podczas prezentowania na ekranie slajdu aktualnego,
aby potem już bez straty czasu wyświetlić ten nowy slajd z pamięci.

Aby wczytać slajd z wyprzedzeniem, przed nazwą pliku tego slajdu podawaną jako argument polecenia SLAJD, należy umieścić znak gwiazdki.
Wywołane następnie polecenie SLAJD oznacza, że wczytany z wyprzedzeniem slajd zostanie wyświetlony już bez pytania o nazwę pliku tego slajdu.
Na przykład, wykonywana jest następująca sekwencja poleceń:

 

; Rozpocznij pokaz slajdów, wczytaj SLAJD1

SLAJD *SLAJD1

; Wczytaj z wyprzedzeniem SLAJD2

SLAJD *SLAJD2

; Prezentuj SLAJD1

CZEKAJ 2000

; Wyświetl SLAJD2

SLAJD

; Wczytaj z wyprzedzeniem SLAJD3

SLAJD *SLAJD3

; Prezentuj SLAJD2

CZEKAJ 2000

; Wyświetl SLIDE3

SLAJD

; Prezentuj SLIDE3

CZEKAJ 3000

; Powrót

 

 

 

SEKWENCJA

Czas dostępu do dysku w celu wczytania następnego slajdu pokrywa się częściowo z czasem wyświetlania aktualnego slajdu.
Dodatkowe opóźnienia są również użyte.