STYLE i ARKUSZE WYDRUKU

 

Użycie stylów wydruku

Program AutoCAD dostarcza nową cechę obiektów, styl wydruku, który może zmieniać wygląd wykreślonych rysunków.
Przez modyfikację stylu wydruku obiektu, użytkownik może wymienić kolor,
rodzaj i szerokość linii obiektu.
Użytkownik może również określić style zakończenia, łączenia i wypełniania linii, jak również efektów końcowych, takich jak
wyrównywanie kolorów, skala szarości, przypisanie pisaków i rozmycie kolorów (kreślenie z mniejszą intensywnością kolorów).
Użytkownik może użyć stylów wydruku, gdy zamierza wykreślić ten sam rysunek na kilka sposobów.

 

Każdy obiekt i każda warstwa posiada dodatkową cechę, styl wydruku.
Aktualne parametry stylów wydruku są definiowane w tablicach stylów wydruku, które użytkownik może dołączyć do zakładki Model i do arkuszy.
Jeżeli użytkownik przypisze styl wydruku do obiektu, a następnie odłączy lub usunie tablicę stylów wydruku, definiującą ten właśnie styl,
obiekt zostanie wydrukowany bez zmian (pomijając parametry stylu wydruku).
Przez dołączenie różnych tablic stylów wydruku do arkuszy, użytkownik może tworzyć różne postaci wydruków.

 

Wprowadzenie pojęcia stylów wydruku

 

Jeżeli użytkownik używa stylów wydruku, może do wydruku zmienić wygląd obiektów rysunku.

Na przykład, można wykreślić ten sam rysunek w różny sposób, uwypuklając na wydruku różne elementy lub etapy konstrukcji.

Styl wydruku jest zbiorem wymiennych wartości dla koloru, wyrównywania (dithering),
skali szarości, ustawienia pisaków, screening (kreślenie z mniejszą intensywnością kolorów),
rodzaju linii, stylów końca i łączenia linii oraz stylów wypełnienia.

Użytkownik może przypisać styl wydruku do każdego obiektu lub warstwy.

 

Aby użyć stylu wydruku, użytkownik musi wykonać następujące czynności:

 

Użytkownik może obejrzeć na ekranie efekt dołączonej tablicy stylów wydruku na zakładce arkusza.
Użytkownik może wykreślić ten sam arkusz używając różnych tablic stylów wydruku, aby otrzymać różne rysunki.

W programie  AutoCAD, użytkownik może określić dla obiektów szerokość linii.
Użytkownik nie musi nadal korzystać z przypisywania pisaków, jeżeli tylko ma ochotę sterować szerokością linii, z jaką rysowane są obiekty.
Patrz opis polecenia SZERLIN.

 

Program AutoCAD dostarcza nową cechę obiektów, styl wydruku, który może zmieniać wygląd wykreślonych rysunków.
Przez modyfikację stylu wydruku obiektu, użytkownik może wymienić kolor,
rodzaj i szerokość linii obiektu.
Użytkownik może również określić style zakończenia, łączenia i wypełniania linii,
jak również efektów końcowych, takich jak wyrównywanie kolorów, skala szarości, przypisanie pisaków i rozmycie kolorów
(kreślenie z mniejszą intensywnością kolorów).
Użytkownik może użyć stylów wydruku, gdy zamierza wykreślić ten sam rysunek na kilka sposobów.

 

Każdy obiekt i każda warstwa posiada dodatkową cechę, styl wydruku.
Aktualne parametry stylów wydruku są definiowane w tablicach stylów wydruku, które użytkownik może dołączyć do zakładki Model i do arkuszy.
Jeżeli użytkownik przypisze styl wydruku do obiektu, a następnie odłączy lub usunie tablicę stylów wydruku, definiującą ten właśnie styl,
obiekt zostanie wydrukowany bez zmian (pomijając parametry stylu wydruku).
Przez dołączenie różnych tablic stylów wydruku do arkuszy, użytkownik może tworzyć różne postaci wydruków.

 

 

Standardowe zachowanie stylów wydruku dla nowych rysunków

 

Steruje opcjami zachowania standardowych stylów wydruku we wszystkich rysunkach.
Zmiana zachowania standardowych stylów wydruku w oknie dialogowym
Opcje nie wpływa na aktualny rysunek.
Styl wydruku jest zbiorem ustawień cech zdefiniowanych w tablicy stylów wydruku i zastosowanym podczas drukowania rysunku

Standardowym ustawieniem jest Użyj stylów wydruku zależnych od koloru.
Standardowo, lista stylów wydruku na pasku narzędzi Przybory jest zablokowana.
Można odblokować listę po wybraniu opcji Użyj nazwanych stylów wydruku i otwarciu nowego rysunku.
Opcją Standardowe zachowanie stylów wydruku dla nowych rysunków można również sterować za pomocą zmiennej PSTYLEPOLICY.

 

Użyj stylów wydruku zależnych od koloru

 

Używa stylów wydruku zależnych od koloru zarówno w nowych rysunkach, jak również rysunkach utworzonych
we wcześniejszych wersjach programu AutoCAD.
Style wydruku zależne od koloru w oparciu o numery z indeksu kolorów programu AutoCAD, tworzą tablicę stylów wydruku o rozszerzeniu .ctb .
Każdy kolor jest określony poprzez nazwę lub liczbę z zakresu od 1 do 255.
Można przypisać numer każdego koloru do innego pisaka na ploterze pisakowym,
aby otrzymać różne ustawienia cech w drukowanym rysunku.
Po wybraniu tej opcji styl wydruku zostanie utworzony dla każdego ustawienia koloru.
Opcję Użyj stylów wydruku zależnych od koloru można również włączyć ustalając wartość zmiennej systemowej PSTYLEPOLICY na 1.

 

Gdy chcesz zmienić dla rysunku standardowe ustawienia stylu wydruku, wybierz opcję
Użyj nazwanych stylów wydruku przed otworzeniem lub utworzeniem rysunku.
Zmiana standardowego ustawienia stylu wydruku w oknie dialogowego
Opcje wpływa tylko na nowe rysunki lub rysunki utworzone we wcześniejszych wersjach programu AutoCAD,
które nie były jeszcze zapisywane w formacie AutoCAD 2000.
Gdy rysunek zostanie zapisany ze standardem Użyj stylów wydruku zależnych od koloru,
można zmienić na Użyj nazwanych stylów wydruku zależnego od koloru za pomocą narzędzi Migration.
Jednak, po zapisaniu rysunku ze standardem Użyj stylu wydruku zależnego od koloru nie można go zmienić na Użyj nazwanych stylów wydruku.

 

Użyj nazwanych stylów wydruku

 

Używa nazwanych stylów wydruku zarówno w nowych rysunkach, jak również w rysunkach utworzonych we wcześniejszych wersjach programu AutoCAD.
AutoCAD drukuje rysunek zgodnie z ustawieniami cech określonymi w definicji stylów wydruku.
Styl wydruku jest zdefiniowany w tablicy stylów wydruku dołączonej do arkusza lub rzutni. Tablice nazwanych stylów wydruku są plikami o rozszerzeniu .stb.
Można również sterować opcją Użyj nazwanych stylów wydruku poprzez ustawienie zmiennej PSTYLEPOLICY na 0.

 

W przypadku zmiany standardowego stylu wydruku dla rysunku, należy przed otworzeniem lub utworzeniem rysunku wybrać tę opcję
lub opcję Użyj stylów wydruku zależnych od koloru.
Zmiana standardowego stylu wydruku w oknie dialogowym Opcje ma wpływ jedynie na nowe rysunki lub rysunki
utworzone we wcześniejszych wersjach programu AutoCAD, które nie zostały jeszcze zapisane w formacie AutoCAD 200

0. Gdy rysunek zostanie zapisany ze standardem Użyj stylów wydruku zależnych od koloru, można zmienić na Użyj nazwanych stylów wydruku
zależnego od koloru za pomocą narzędzi Migration.
Jednak, po zapisaniu rysunku ze standardem Użyj stylu wydruku zależnego od koloru nie można go zmienić na Użyj nazwanych stylów wydruku.

 

Tablica standardowych stylów wydruku

 

Określa tablicę standardowych stylów wydruku do przyłączenia do nowych rysunków.
Tabela stylów wydruku jest plikiem o rozszerzeniu .ctb lub .stb obejmującym i definiującym style wydruku.
Gdy używasz stylów zależnych od koloru w okienku będzie wyświetlana lista wszystkich tablic stylów zależnych od koloru odnalezionych
w ścieżce poszukiwań, jak również pozycja Brak.
Gdy używasz nazwanych stylów wydruku, wyświetlana jest lista wszystkich tablic nazwanych stylów wydruku.

 

Standardowy styl wydruku dla warstwy 0

 

Ustala tablicę standardowych stylów wydruku dla warstwy 0 dołączaną do nowych rysunków lub rysunków utworzonych
we wcześniejszych wersjach programu AutoCAD,
które nie zostały jeszcze zapisane w formacie AutoCAD 2000.
Na liście wyświetlana jest standardowa wartość Normalny oraz w porządku alfabetycznym style wydruku
określone w aktualnie wczytanej tablicy stylów wydruku.

Opcją Standardowy styl wydruku dla warstwy 0 można również sterować za pomocą zmiennej DEFLPLSTYLE.

 

Standardowy styl wydruku dla obiektów

 

Ustawia standardowy styl wydruku, który zostanie przypisany nowym obiektom.
Na liście wyświetlane są pozycje: JAKWARSTWA, JAKBLOK oraz Normalny,
oraz wyświetla w porządku alfabetycznym style wydruku określone w aktualnie wczytanej tablicy stylów wydruku.

Opcją Standardowy styl wydruku dla obiektów można również sterować za pomocą zmiennej DEFPLSTYLE.
DEFPLSTYLE jest charakterystyczna dla rysunku i steruje standardowym stylem wydruku dla obiektów
w nowych rysunkach utworzonych we wcześniejszych wersjach programu AutoCAD,
które nie zostały jeszcze zapisane w formacie programu AutoCAD 2000.

 

Dodaj, edytuj tablice stylów wydruku

 

Wyświetla menedżera tablicy stylów wydruku Autodesk (okno Eksploratora Windows).
Możesz utworzyć lub zmienić tablicę stylów wydruku przy pomocy Menedżera tabeli stylu wydruku.

 

 

Pojęcie trybów pracy ze stylami wydruku

Są dwa tryby pracy ze stylami wydruku:

Każdy rysunek otwierany jest w programie AutoCAD w jednym z tych trybów.

Użytkownik może zmienić tryb dla nowych rysunków i dla rysunków utworzonych we wcześniejszych wersjach programu AutoCAD.

Ustawienie trybu stylów wydruku jest dostępne na zakładce Kreślenie
w oknie dialogowym Opcje (polecenie OPCJE).

 

Zmiana trybu pracy ze stylami wydruku

1          Z menu Narzędzia, wybrać Opcje.

2          W wycinku Standardowe zachowanie stylów wydruku dla nowych rysunków,
określić tryb pracy ze stylami wydruku, który użytkownik zamierza użyć, wybierając jedną
z następujących opcji:

3          Wybrać OK.

 

 

Aby obejrzeć efekt wprowadzonej zmiany, użytkownik musi rozpocząć pracę z nowym rysunkiem lub otworzyć rysunek,
który nie został jeszcze zapisany w programie AutoCAD 2000.
Zmiana ta nie ma wpływu na aktualny rysunek.

 

Tworzenie tablicy stylów wydruku

Użytkownik może utworzyć tablicę stylów wydruku, aby wykorzystać całą elastyczność nazwanych stylów wydruku lub może utworzyć
tablicę stylów wydruku bazujących na kolorach obiektów, aby pracować w trybie opartym na kolorach obiektów.
Tablice nazwanych stylów wydruku zawierają definicje stylów wydruku zapisanych pod nazwami STYL1, STYL2, itd.
Użytkownik może dodać nowe style i zmienić ich nazwy na bardziej opisowe,
na przykład, ETAP ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO lub WODOCIAGI.
Tablice stylów wydruku zależnych od kolorów zawierają 255 stylów wydruku o nazwach KOLOR_1, KOLOR_2, itd.
Każdy styl wydruku jest powiązany z kolorem ACI.
Użytkownik nie może dodać, ani usunąć stylów wydruku opartych na kolorach obiektów, ani też zmienić im nazwy.

Gdy użytkownik tworzy tablicę stylów wydruku, może rozpocząć od szablonu, modyfikowania istniejącej tablicy stylów wydruku,
importu cech stylu z pliku acadr14.cfg lub z istniejącego pliku PCP lub PC2.

Tablice stylów wydruku zawierają definicje stylów wydruku i są przechowywane w plikach CTB i STB, w folderze AutoCAD \plot styles.

 

 

Poniższa procedura tworzy tablicę nazwanych stylów wydruku.
Następna procedura tworzy tablicę stylów wydruku bazujących na kolorach obiektów.

 

Tworzenie tablicy nazwanych stylów wydruku

1          Z menu Narzędzia, wybrać Kreatory  Dodaj tablicę stylów wydruku.

2          W kreatorze Dodaj tablicę stylów wydruku, przeczytać tekst wprowadzający. Wybrać Następny.

3          Na stronie Początek, wybrać jedną z następujących opcji, a potem wskazać przycisk Dalej.

Użyj standardu: Tworzy nową tablicę stylów wydruku.

Użyj istniejącej tablicy stylów wydruku:
Tworzy nową tablicę nazwanych stylów wydruku na bazie istniejącej tablicy nazwanych stylów wydruku.
Nowa tablica stylów wydruku zawiera style z oryginalnej tablicy stylów wydruku.

Użyj konfiguracji plotera AutoCAD Release 14:
Tworzy nową tablicę stylów wydruku wykorzystując przypisanie pisaków przechowywane w pliku acadr14.cfg.
Należy wybrać tę opcję, jeżeli użytkownik chce wykonać import ustawień, lecz nie posiada pliku PCP, ani PC2.

Użyj pliku PCP lub PC2: Tworzy nową tablicę stylów wydruku wykorzystując przypisanie pisaków przechowywane w pliku PCP lub PC2.

4          Na stronie Wskaż tablicę stylów wydruku wybrać Tablica nazwanych stylów wydruku. Wybrać Dalej.

5          Jeżeli użytkownik wykonuje import informacji z pliku CFG, PCP lub PC2, na stronie Szukaj pliku powinien określić pełną ścieżkę do potrzebnego pliku
lub wybrać Przeglądaj, aby odszukać plik.

Jeżeli użytkownik wykonuje import informacji z pliku CFG, musi również określić ploter, którego ustawienia zostaną użyte.
Plik CFG może zawierać informacje dla kilku ploterów.

6          Na stronie Nazwa pliku, wprowadzić nazwę dla tablicy stylów, a następnie wybrać Dalej.

7          Na stronie Koniec, jeżeli użytkownik chce dołączać utworzoną tablicę stylów wydruku standardowo do wszystkich nowych rysunków
i rysunków z wersji programu poprzedzających AutoCAD 2000,
powinien włączyć opcję Użyj tej tablicy stylów wydruku dla arkuszy w nowych rysunkach.

Należy wyłączyć tę opcję, jeżeli użytkownik nie chce dołączać tej tablicy standardowo do nowych rysunków i rysunków
z wersji programu poprzedzających AutoCAD 2000.

8          Wybrać Zakończ, aby utworzyć tablicę nazwanych stylów wydruku i opuścić kreator.

 

Otrzymany plik STB pojawi się na liście w oknie menedżera stylów wydruku.
W zależności od opcji wybranej w p. 3 procedury, tablica stylów wydruku będzie zawierała styl standardowy NORMALNY,
kilka stylów z istniejącej tablicy stylów lub z pliku acadr14.cfg, PCP albo PC2.

 

 

 

Tworzenie tablicy stylów wydruku zależnych od kolorów obiektów

1          Z menu Narzędzia, wybrać Kreatory  Dodaj tablicę stylów wydruku.

2          W kreatorze Dodaj tablicę stylów wydruku, przeczytać tekst wprowadzający. Wybrać Następny.

3          Na stronie Rozpocznij, wybrać jedną z następujących opcji, a następnie wskazać przycisk Następny.

 

Użyj standardu: Tworzy nową tablicę stylów wydruku.

Użyj konfiguracji plotera AutoCAD Release 14:
Tworzy nową tablicę stylów wydruku wykorzystując przypisanie pisaków przechowywane w pliku acadr14.cfg.
Należy wybrać tę opcję, jeżeli użytkownik chce wykonać import ustawień, lecz nie posiada pliku PCP, ani PC2.

Użyj piku PCP lub PC2: Tworzy nową tablicę stylów wydruku wykorzystując ustawienia przypisania pisaków przechowywane w pliku PCP lub PC2.

 

4          Na stronie Wskaż tablicę stylów wydruku, wybrać Tablica stylów wydruku zależnych od koloru. Następnie wybrać Dalej.

5          Jeżeli użytkownik wykonuje import informacji z pliku CFG, PCP lub PC2,
na stronie Nazwa pliku powinien określić pełną ścieżkę do potrzebnego pliku lub wybrać Przeglądaj, aby odszukać plik.

Jeżeli użytkownik wykonuje import informacji z pliku CFG, musi również określić ploter, którego ustawienia zostaną użyte.
Plik CFG może zawierać informacje dla kilku ploterów

6          Na stronie Nazwa pliku, określić nazwę dla tablicy stylów wydruku. Wybrać Następny.

7          Na stronie Koniec, jeżeli użytkownik chce dołączać utworzoną tablicę stylów wydruku standardowo do wszystkich nowych rysunków
i rysunków z wersji programu poprzedzających program AutoCAD 2000, powinien włączyć opcję Użyj tej tablicy stylów wydruku
dla arkuszy w nowych rysunkach.

Należy wyłączyć tę opcję, jeżeli użytkownik nie chce dołączać tej tablicy standardowo do nowych rysunków i rysunków
z wersji programu poprzedzających AutoCAD.

8          Wybrać Zakończ, aby utworzyć tablicę stylów wydruku bazujących na kolorach obiektów i opuścić kreator.

 

Otrzymany plik CTB pojawi się na liście w oknie menedżera stylów wydruku.

Utworzona tablica zawiera 255 stylów, po jednym dla każdego koloru programu AutoCAD.
Użytkownik nie może dodać do tablicy żadnego stylu, żadnego usunąć, ani zmieniać stylom nazw.

 

 

 

 

 

 

Dołączanie tablic stylów wydruku do arkuszy

Style wydruku są zdefiniowane w tablicach stylów wydruku, dołączonych do zakładki Model lub do arkuszy.
Użytkownik dołącza tablice stylów wydruku do arkusza w oknie dialogowym Ustawienia strony.

Jeżeli użytkownik wstawi do aktualnego rysunku odnośnik zewnętrzny, wszystkie zdefiniowane w nim tablice stylów wydruku
zostaną również wstawione do rysunku.
Użytkownik może zmodyfikować wygląd obiektów poprzez edycję dołączonych tablic stylów wydruku za pomocą edytora tablicy stylów wydruku.

 

Dołączanie tablicy stylów wydruku do zakładki Model lub arkusza

1          Wybrać zakładkę Model lub zakładkę arkusza, do której użytkownik zamierza dołączyć tablice stylów wydruku.

2          Z menu Plik, wybrać Ustawienia strony.

3          W oknie dialogowym Ustawienia strony, wybrać zakładkę Urządzenie drukujące, jeżeli nie jest ona zakładką aktywną.

4          W wycinku Style wydruku, wybrać z listy tablicę stylów wydruku.

5          Wybrać OK.

 

 

Pojęcie trybu pracy ze stylami wydruku uwzględniających kolory obiektów

 

Style wydruku uwzględniające kolory zawierają przypisanie pisaków
w oparciu o kolory obiektów.
Jest 255 stylów wydruku bazujących na kolorach obiektów.
W tablicy stylów wydruku uwzględniających kolory obiektów, użytkownik nie może dodać, usunąć lub zmienić nazwy żadnemu ze stylów.
W trybie uwzględniającym kolory obiektów, użytkownik może określić sposób wykreślenia wszystkich obiektów o tym samym kolorze,
przypisując
styl odpowiadający temu kolorowi.
W trybie uwzględniającym kolory obiektów, użytkownik może zmienić styl wydruku przypisany danemu obiektowi poprzez zmianę koloru obiektu.

Tablice stylów wydruku uwzględniających kolory obiektów są przechowywane w plikach z rozszerzeniem .ctb.

 

Gdy użytkownik używał przypisania pisaków we wcześniejszej wersji programu AutoCAD,
za pomocą koloru obiektów sterował numerem pisaka, rodzajem i szerokością linii.

 

Taki sposób wykorzystania kolorów obiektów ograniczało stosowanie koloru w rysunkach.
Przez zespolenie koloru z określonym pisakiem, użytkownik tracił elastyczność pracy z kolorem niezależnie od szerokości i rodzajów linii.
Standardowo, program AutoCAD kontynuuje używanie koloru obiektów do sterowania efektami końcowymi wydruku
przez tworzenie tablic stylów wydruku uwzględniających kolory obiektów.

Kreator importu ustawień pisaków jest dostępny w oknach dialogowych Kreśl i Ustawienia strony.

 

 

 

 

Edycja stylów wydruku

 

  Użycie stylów wydruku

  Edycja stylów wydruku

 

Użytkownik może modyfikować style wydruku w tablicy stylów wydruku dołączonej do zakładki Model lub arkusza.
Zmiany wprowadzone do stylu wydruku będą miały wpływ na obiekty, do których styl ten został przypisany.

Użytkownik może dodawać, usuwać, kopiować, wklejać i modyfikować style wydruku w tablicy stylów wydruku
za pomocą edytora tablicy stylów wydruku.
Użytkownik może otworzyć jednocześnie kilka umieszczeń edytora tablicy stylów wydruku.
W zakładce Widok Arkusz danych użytkownik może kopiować i wklejać style wydruku między tablicami stylów wydruku.

 

Edytor tablicy stylów wydruku można otworzyć na jeden z następujących sposobów:

            Nacisnąć prawy przycisk myszy ustawionej na pliku CTB lub STB w oknie menedżera stylów wydruku,
            a następnie wybrać z menu kursora Otwórz.

            Wybrać Edytor tablicy stylów wydruku na stronie Koniec w kreatorze Dodaj tablicę stylów wydruku.

            W oknie dialogowym Ustawienia strony, wybrać zakładkę Urządzenie drukujące.
            W wycinku Style wydruku, wybrać z listy tablicę, którą użytkownik zamierza zmodyfikować. Wybrać Edytor.

            W oknie dialogowym Wybierz styl wydruku lub w oknie dialogowym Aktualny styl wydruku, wybrać Edytor.

            W zakładce Urządzenie drukujące, w oknie dialogowym Kreśl lub Ustawienia strony, wybrać Edycja.

            W oknie dialogowym Opcje, wybrać Dodaj lub Edycja tablic stylów wydruku.

 

Edytor tablicy stylów wydruku wyświetla style wydruku zawarte w określonej tablicy stylów wydruku.
Edytor posiada trzy zakładki: Ogólne, Widok Arkusz danych oraz Widok Formularz.
Zakładka Ogólne wyświetla zawartość tablicy stylów wydruku, opis, numer wersji i położenie (nazwa ścieżki).

Użytkownik może zmodyfikować opis oraz zastosować skalowanie do linii i wzorów wypełnienia nie-ISO.

Zakładki Widok Arkusz danych oraz Widok Formularz umożliwiają zmodyfikowanie ustawień stylów wydruku na dwa sposoby.

Obie zakładki zawierają wykaz wszystkich stylów wydruku istniejących w tablicy oraz ich ustawienia.
Zasadniczo, zakładka Widok Arkusz danych jest odpowiednia, gdy użytkownik posiada niewielką liczbę stylów wydruku.

Jeżeli użytkownik posiada dużą liczbę stylów wydruku, zakładka Widok Formularz może być bardziej odpowiednia.

Użytkownik może zmodyfikować w stylu wydruku kolor, rozmycie kolorów, rodzaj linii, szerokość linii oraz inne ustawienia.

W zakładce Widok Arkusz danych, style wydruku są wyświetlane w kolumnach od lewej
do prawej.
Nazwy ustawień dla każdego wiersza pojawiają się z lewej strony zakładki.

W zakładce Widok Formularz, nazwy stylów wydruku są wyświetlane w wycinku Style wydruku,
a ustawienia dla wybranego stylu wydruku są wyświetlane z prawej strony okna.
Pierwszym stylem wydruku w tablicy nazwanych stylów wydruku jest NORMALNY
i reprezentuje on standardowe cechy obiektu (bez zastosowania stylu wydruku).

Użytkownik nie może zmodyfikować, ani usunąć stylu NORMALNY.

 

 

Praca z warstwami

Rysowanie zawsze odbywa się na warstwie, która jest warstwą standardową lub warstwą utworzoną.
Z każdą warstwą skojarzony jest jakiś kolor, rodzaj linii, szerokość linii i styl wydruku.
Użytkownik może użyć warstwy, aby podzielić rysunek na grupy obiektów jak również,
aby ułatwić identyfikację obiektów pod względem koloru, rodzaju i wielkości linii.

Przykładowo, można utworzyć warstwę, na której będą rysowane linie osiowe.
Do utworzonej warstwy można przyporządkować żądane cechy
(kolor, rodzaj linii, szerokość linii).
Tak utworzoną warstwę należy ustalić jako bieżącą przed rysowaniem linii środkowych.
Nie trzeba za każdym razem, podczas rysowania linii środkowych ustalać koloru
i rodzaju linii.

Można także przyporządkować styl wydruku do warstwy.

Style kreślenia kontrolują sposób kreślenia rysunku.

Przykładowo, użytkownik może kreślić rysunek korzystając ze wszystkich linii środkowych
o wartości 50 procent poprzez przyporządkowanie warstwie stylu kreślenia.

W warstwie (obszar papieru), można indywidualnie określić widoczność warstwy dla każdej rzutni.
Można wyłączyć warstwę lub kreskowanie dla danej warstwy, jeżeli nie zachodzi potrzeba jej wyświetlenia lub kreskowania.
Granice tego samego rysunku, układ współrzędnych i współczynnik zoom stosowane są dla wszystkich warstw rysunku.

 

Przy konsekwentnym użyciu określonego schematu warstw, można ustalić szablon rysunku wraz z warstwami,
rodzajami i szerokością linii, kolorami i stylami wydruku.

Warstwy są obiektami niegraficznymi zapisanymi na rysunku